diari

Extracte de la Resolució de 2 de maig de 2017, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen les ajudes de suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2017. [2017/3694]

(DOGV núm. 8032 de 04.05.2017) Ref. Base de dades 003813/2017

Extracte de la Resolució de 2 de maig de 2017, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen les ajudes de suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2017. [2017/3694]
BDNS (identif.): 344707.
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacionals de Subvencions:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
 
Primer. Beneficiàries
Podran ser beneficiàries de les ajudes les associacions sectorials i les xicotetes i mitjanes empreses (pimes), amb personalitat jurídica pròpia i domicili social a la Comunitat Valenciana.
 
Segon. Objecte
Ajudes amb l’objecte d’afavorir la internacionalització de les empreses i la promoció dels productes de la Comunitat Valenciana, durant l’exercici 2017.
 
Tercer. Bases reguladores
Ordre 13/2016, de 2 d’agost, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes en matèria d’internacionalització.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/08/08/pdf/2016_6426.pdf
 
Quart. Finançament de les ajudes
Les ajudes establides en la present convocatòria es financen a càrrec de la secció 11, programa pressupostari 762.10 Comerç exterior, capítol IV, línia S8013, per un import global màxim de 2.135.000,00 €, del pressupost de la Generalitat per a 2017.
 
Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds
El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 15 de juny fins al 29 de setembre de 2017.

València, 2 de maig de 2017.– El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball: Rafael Climent González.

linea