diari

Extracte de la Resolució de 6 de març de 2020, del Vicerectorat d'Estudis i Política Lingüística de la Universitat de València, per la qual es convoquen beques de matrícula per estudiants del màster oficial en Dret i Violència de Gènere de la Universitat de València, curs 2019/2020. [2020/3616]

(DOGV núm. 8818 de 22.05.2020) Ref. Base de dades 003813/2020

Extracte de la Resolució de 6 de març de 2020, del Vicerectorat d'Estudis i Política Lingüística de la Universitat de València, per la qual es convoquen beques de matrícula per estudiants del màster oficial en Dret i Violència de Gènere de la Universitat de València, curs 2019/2020. [2020/3616]
BDNS (identif.): 506676
De conformitat amb el que estableixen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

Primer. Beneficiaris
Estudiants matriculats en, almenys, seixanta crèdits ECTS durant aquest curs acadèmic 2019/2020 en el màster universitari en Dret i Violència de Gènere de la Universitat de València, que complisquen els requisits econòmics i acadèmics indicats en aquesta convocatòria i que no incórreguen en cap de les circumstàncies que indica l’article 13.2 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

Segon. Objecte
Ajudes de matrícula destinades a cobrir parcialment les taxes acadèmiques del màster universitari en Dret i Violència de Gènere, curs 2019/2020.

Tercer. Bases reguladores
La convocatòria està publicada en el Tauler Oficial de la Universitat de València, en l’URL:
https://webges.uv.es/uvTaeWeb/DescargarAnuncio.do?codigo=ANUNCIO-S76-2020-1048

Quarta. Quantia
Per import de 1.000 euros.

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds
El termini per a la presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. No obstant això, el termini estarà suspés mentre dure l’estat d’alarma (Reial decret 463/2020 de 14 de març), i tornarà a comptar quan el Govern restablisca el còmput dels terminis administratius.

València, 6 de març de 2020.– La rectora, p. d. (DOGV 27.06.2019), la vicerectora d’Estudis i Política Lingüística: Isabel Vázquez Navarro.

linea