diari

ORDE 10/2011, de 21 de març, de la Conselleria de Justícia, i Administracions Públiques, per la que es regula la concessió de permisos al personal que es presente com a candidata o candidat en les eleccions a les corts valencianes, en les eleccions locals o eleccions a entitats locals menors. [2011/3874]

(DOGV núm. 6493 de 01.04.2011) Ref. Base de dades 003956/2011

ORDE 10/2011, de 21 de març, de la Conselleria de Justícia, i Administracions Públiques, per la que es regula la concessió de permisos al personal que es presente com a candidata o candidat en les eleccions a les corts valencianes, en les eleccions locals o eleccions a entitats locals menors. [2011/3874]
L'article 48 de la Llei 7/2007, de 12 abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, en relació amb l'article 69 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, així com l'article 36 del Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l'administració del Consell, preveuen la concessió de permisos al personal, pel temps indispensable per al compliment de deures inexcusables de caràcter públic.
Per la seua banda, l'article 11 del vigent Conveni Col·lectiu del Personal Laboral al Servici de l'Administració Autonòmica conté la mateixa previsió per al dit personal.
Al mateix temps, el dret a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics, previst en l'article 23 de la Constitució, pot quedar buit de contingut si no s'arbitren els mitjans necessaris per al seu efectiu i real compliment, removent les traves que ho impedisquen.

La participació en les campanyes electorals del personal al servici de l'administració pública en què concórrega la condició de candidata o candidat, ha d'entendre's inclòs en els supòsits de compliment de deures inexcusables de caràcter públic, sent necessària la seua determinació per a les presents eleccions, a l'efecte d'unificar els criteris per a la seua concessió.
En virtut d'això, i fent ús de les atribucions que tinc conferides per l'article 11 del Decret 19/2009, de 3 novembre, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les conselleries en què s'organitza l'administració de la Generalitat, i 24 del Decret 198/2009, de 6 de novembre, del Consell, pel qual s'establix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com de l'article 1.b del vigent Conveni Col·lectiu del Personal Laboral al Servici de l'Administració Autonòmica i la disposició final primera del Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell,


ORDENE

Article 1. Permís per participació en la campanya electoral
El personal al servici de l'administració pública valenciana inclòs en l'àmbit d'aplicació de la Llei d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, en els termes que preveu l'article tres d'esta, que es presente com a candidata o candidat en els pròxims processos electorals a les Corts Valencianes, eleccions locals o eleccions a entitats locals menors, podrà sol·licitar permís, a l'empara del que preveu l'article 69 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, i en l'article 36 del Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l'administració del Consell, pel temps de duració de la campanya electoral, tenint dret a percebre les retribucions que percebera en el lloc que exercisca, amb dispensa de la prestació del treball.Article 2. Tramitació
La sol·licitud haurà de presentar-se per escrit davant de la persona que ostente la direcció de la unitat corresponent, qui haurà d'informar-la i remetre-la l'endemà de la seua presentació a l'òrgan que ostente les competències en matèria de personal, de la conselleria o organisme on preste els seus servicis la persona interessada, que resoldrà en el mateix termini.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Queda derogada l'Orde de 31 de gener de 2007, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual es regula la concessió de permisos al funcionariat públic i la resta de personal a qui se li aplique el Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, que es presenten com a candidats en les eleccions a Corts Valencianes o en les eleccions locals.

València, 21 de març de 2011

El conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació
i vicepresident segon del Consell,
GERARDO CAMPS DEVESA

linea