diari

ORDRE de 6 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es determinen aspectes relatius al Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana. [2009/3962]

(DOGV núm. 5991 de 08.04.2009) Ref. Base de dades 004020/2009

ORDRE de 6 d'abril de 2009, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es determinen aspectes relatius al Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana. [2009/3962]
El Decret llei 1/2009, del Consell, pel qual es constituïxen i doten tres plans especials de suport destinats a l'impuls dels sectors productius, l'ocupació i la inversió productiva en municipis i s'aproven crèdits extraordinaris per a atendre el seu finançament, regula en el títol II el Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana establint els requisits, els terminis i les circumstàncies que han de reunir els projectes d'obres que es presenten perquè siga autoritzada la seua inclusió en el Pla mencionat.
L'Ordre de 26 de febrer de 2009 de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació fixa, entre altres aspectes, el procediment i els terminis que han de complir els diferents òrgans de l'administració del Consell en el marc del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana. L'article cinqué, apartat 3, establix que la Sotssecretaria de la conselleria competent per raó de la matèria, en el termini de quinze dies, emetrà i comunicarà a la Sotssecretaria de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació informe preceptiu en el qual, verificant la normativa vigent d'aplicació a cada projecte, concloga, si és el cas, sobre la viabilitat del projecte.
És en este informe preceptiu on es determinarà, entre altres, tant si les obres presentades es poden incloure en alguna de les àrees d'actuació de l'article 3 mencionat del decret llei, com si estes es poden executar dins del termini assenyalat en el decret llei. En definitiva es pronuncien sobre la viabilitat del projecte presentat.
Per part dels ajuntaments s'han suscitat dubtes sobre el destí dels fons assignats en el cas que els projectes presentats siguen denegats per falta d'algun dels requisits que determinen la seua viabilitat.
Estes qüestions s'han de resoldre per mitjà d'una norma que siga de general coneixement entre els destinataris del Pla i obligue els òrgans de l'administració.
Per això i fent ús de l'autorització continguda en la disposició final primera del Decret llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell
ORDENE
Article primer. Termini per a presentació de nous projectes
Als ajuntaments, a les mancomunitats o a les agrupacions de municipis que, mitjançant resolució del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, els siga denegat un projecte per al seu finançament a càrrec del Pla Especial de Suport per a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana per no ajustar-se l'obra presentada a algun dels requisits que determinen la seua viabilitat, se'ls concedirà, per una sola vegada i amb el límit de l'import del projecte rebutjat, un nou termini de 30 dies comptat des de la recepció de la notificació de la resolució de denegació per a presentar un nou projecte.
Article segon. Determinació de l'administració responsable de l'execució de les obres, en els supòsits d'ajuntaments, mancomunitats o agrupacions de municipis amb una població inferior a 10.000 habitants
La determinació de l'administració responsable de l'execució de les obres, en els supòsits d'ajuntaments, mancomunitats o agrupacions de municipis amb una població inferior a 10.000 habitants, es realitzarà mitjançant la resolució d'autorització del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació a què fa referència l'article 6.3 del Decret llei 1/2009, amb proposta prèvia de la conselleria competent per raó de la matèria. Esta proposta haurà de quedar reflectida en l'informe a què es referix l'article 5.3 de l'Ordre de 26 de febrer de 2009, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordre entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 6 d'abril de 2009
El vicepresident segon del Consell i
conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació,
GERARDO CAMPS DEVESA

linea