diari

DECRET 35/2011, d'1 d'abril, del Consell, pel qual es declara paratge natural municipal l'enclavament denominat la Manguilla, al terme municipal de la Pobla de Vallbona. [2011/4010]

(DOGV núm. 6495 de 05.04.2011) Ref. Base de dades 004081/2011

DECRET 35/2011, d'1 d'abril, del Consell, pel qual es declara paratge natural municipal l'enclavament denominat la Manguilla, al terme municipal de la Pobla de Vallbona. [2011/4010]
Preàmbul

L'àmbit territorial del Paratge Natural Municipal de la Manguilla ocupa la part nord-est del terme municipal de la Pobla de Vallbona, a uns 7 quilòmetres del nucli urbà, i afronta amb els municipis de Bétera i Serra. L'àrea proposada, de 10,8 hectàrees, alberga valors ecològics, botànics i d'ús públic que justifiquen la seua declaració com a Paratge Natural Municipal.
El paratge es troba influenciat per la serra Calderona, uns dels últims contraforts del sistema Ibèric, a causa de la proximitat amb aquesta formació geològica. La influència d'aquesta sobre el paratge rau en la troballa, en aquest territori, dels últims nivells del terciari que conforma el paisatge de suaus tossals calcaris de tubs d'algues del miocé, que provenen de la precipitació de carbonat dissolt en aigües lacustres, ja que antigament la Manguilla es trobava submergida en les aigües d'un llac.
En relació amb la vegetació, són les masses de pi blanc (Pinus halepensis) les que defineixen i caracteritzen el paisatge en l'àmbit proposat; al sotabosc destaquen espècies com el coscoll (Quercus coccifera) i el llentiscle (Pistacia lentiscus), que configuren el típic matoll mediterrani existent en aquestes latituds. Convé mencionar que a les proximitats del paratge es va localitzar un únic exemplar molt envellit de l'estepa de Cartagena (Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis). Aquesta planta habita a una altitud entre 100 i 200 metres sobre matolls termòfils, en formacions dominades per Brachypodium retusum desenvolupats sota ombroclima semiàrid. Aquestes condicions són les que hi ha a la Manguilla, per la qual cosa s'ha començat a introduir la planta a la zona.

Respecte a la fauna, es troba ben representat el grup dels rèptils, que es veuen afavorits per les característiques climàtiques i fisiogràfiques del medi. Entre els saures es poden citar com a propis d'aquest ambient el dragó comú (Tarentola mauritanica), el dragó rosat (Hemidactylus turcicus), la sargantana cendrosa (Psammodromus hispanicus) i el fardatxo (Lacerta lepida). Entre els ofidis, mencionar per la relativa abundància, afavorida per la proximitat de camps de cultiu, la colobra bastarda (Malpolon monspessulanus). L'avifauna del paratge ve caracteritzada per espècies que nien al sòl ocultes entre el matoll baix, com les cogullades (Galerida cristata i G. theklae), el còlit ros (Oenanthe hispanica), la perdiu (Alectoris rossa) o el cotoliu (Lullula arborea). A les zones d'influència humana alberga espècies més antropòfiles, com són l'òbila (Tyto alba), el mussol comú (Athene noctua), el verderol (Carduelis chloris) o la cadernera (Carduelis carduelis). Quant als mamífers, destacar entre els carnívors la presència esporàdica de la rabosa (Vulpes vulpes) i la geneta (Genetta genetta). Entre els lagomorfs es poden trobar tant el conill (Oryctolagus cuniculus) com la llebre (Lepus capensis), buscant aquesta última espais més oberts que el conill.


Quant al patrimoni rural, és característic trobar al paratge murs de pedra en sec procedents d'antics bancals de cultiu de secà, conservant així un paisatge tradicional. A més, limítrof a l'espai protegit es localitzen els catxerulos, construccions que tenien la finalitat de protegir els agricultors i els pastors de les inclemències del temps, com també per a guardar eines i arreus de treball.

La Manguilla constitueix un xicotet reducte del territori que no ha sigut guanyat per al cultiu o ocupat per la urbanització. Actualment no hi ha al municipi cap espai natural amb aquestes característiques, per aquest motiu el valor de la Manguilla és alt, tant per a la població local com per als visitants de la zona.
Finalment, l'enclavament posseeix un gran potencial en relació amb les activitats d'esplai i d'educació ambiental. D'una banda, es troba una àrea recreativa adaptada per a discapacitats que disposa de les infraestructures d'ús públic següents: un berenador amb bancs i taules, papereres, lavabos i una zona de jocs (proveïda de pista de petanca i àrea infantil). A més, l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona pretén construir en aquesta zona una aula de la natura per a destinar-la a fins educatius. Dins de l'espai discorre una senda local, el SL-CV111, de recorregut circular i que alberga quatre espais temàtics ambientals: aire, sòl, aigua i biodiversitat. Es tracta, per tant, d'un enclavament que a causa de la seua riquesa natural i els seus valors ecològics, botànics i d'ús públic ofereix distintes alternatives per a l'ús i el gaudi de la població, i algunes de les activitats que s'hi poden realitzar són el passeig, la pràctica esportiva o l'educació ambiental.

Per tot això, i a iniciativa de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona, la Generalitat, per raó del que estableix l'article 49.1.10a de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, que estableix, entre altres matèries, la competència exclusiva de la Generalitat sobre espais naturals protegits, d'acord amb el que disposa l'article 149.1.23a de la Constitució Espanyola, considera necessària la declaració d'un règim especial de protecció dels valors naturals d'aquest espai.

Així, la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, estableix la figura de protecció denominada Paratge Natural Municipal, que es regula posteriorment pel Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell, de Regulació dels Paratges Naturals Municipals, que s'adapta a les característiques d'aquest enclavament i permet la via jurídica idònia per a la consecució dels objectius previstos.
Per això, en vista als valors naturals i de la importància d'aquest, de l'interés de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona, i havent complit en el procediment els tràmits necessaris per a la declaració del paratge natural municipal, previstos específicament en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, i en el Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell, de Regulació dels Paratges Naturals Municipals, a proposta del conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 1 d'abril de 2011,


DECRETE


Article 1. Objecte
1. Es declara paratge natural municipal l'espai denominat la Manguilla, al terme municipal de la Pobla de Vallbona, i s'estableix per a aquest un règim jurídic de protecció d'acord amb les normes contingudes en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
2. En raó de l'interés botànic, ecològic, geomorfològic i sociocultural del paratge natural municipal, i d'acord amb el que disposen la Llei 11/1994 esmentada i el Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell, de Regulació dels Paratges Naturals Municipals, aquest règim jurídic està orientat a protegir la integritat dels ecosistemes naturals, i no s'hi admet cap ús o activitat que pose en perill la conservació dels valors que en motiven la declaració.

Article 2. Àmbit territorial
1. El Paratge Natural Municipal de la Manguilla, amb una superfície de 10,8 hectàrees, es localitza al terme municipal de la Pobla de Vallbona, a la província de València, i la delimitació descriptiva i gràfica figuren en els annexos I i II d'aquest decret, respectivament.
2. En cas d'eventual discrepància entre la delimitació descriptiva i la delimitació gràfica, ha de prevaldre la primera d'aquestes.

Article 3. Administració, gestió i assessorament
1. L'administració i la gestió del paratge natural municipal correspon a l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona.
2. La direcció general competent en la matèria d'espais naturals protegits ha de designar un tècnic dels serveis territorials de la conselleria a València que tinga les competències en matèria ambiental, el qual ha de prestar assistència tècnica i assessorament en la gestió del paratge natural municipal.
Article 4. Règim de protecció
Amb caràcter general, en l'àmbit del paratge natural municipal poden continuar efectuant-se les activitats tradicionals compatibles amb les finalitats que motiven aquesta declaració que no impliquen deteriorament o regressió dels hàbitats naturals i els sòls, excloent la utilització urbanística dels terrenys, d'acord amb les regulacions específiques i el que estableix aquest decret i el corresponent Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal de la Manguilla, el document normatiu del qual s'adjunta en l'annex III d'aquest decret.

En l'àmbit del paratge natural municipal les competències de les administracions públiques s'han d'exercir de manera que queden preservats tots els valors geomorfològics, botànics, ecològics i culturals del paratge, avaluant amb especial atenció els possibles impactes ambientals produïts com a repercussió d'activitats realitzades a les proximitats de l'àmbit protegit.

Article 5. Pla especial de protecció
1. Per raó del que disposa l'article 7 del Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell, de Regulació dels Paratges Naturals Municipals, s'aprova el Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal de la Manguilla, al terme municipal de la Pobla de Vallbona.

2. En l'annex III d'aquest decret s'inclou la part dispositiva del Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal de la Manguilla esmentat.

Article 6. Consell de Participació del Paratge Natural Municipal
1. Es crea el Consell de Participació del Paratge Natural Municipal de la Manguilla, com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, amb la finalitat de col·laborar en la gestió i canalitzar la participació i els interessos socials i econòmics afectats.
2. El Consell de Participació està compost per:
a) Tres representants escollits, mitjançant un acord del Ple, per l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona, un dels quals ha d'actuar com a secretari del Consell de Participació.
b) Un representant dels serveis territorials a València de la conselleria competent en la matèria d'espais naturals protegits.
c) Un representant dels propietaris de terrenys inclosos en l'àmbit del Paratge Natural Municipal, distints de l'ajuntament i de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, amb caràcter rotatori bianual, escollit per aquests per règim de majoria. En cas que no n'hi haja o que renuncie a participar en aquest òrgan, s'ha de sumar aquest lloc a la representació del grup d).
d) Un representant dels interessos socials, institucionals o econòmics afectats o que col·laboren en la conservació dels valors naturals a través de l'activitat científica, l'acció social o l'aportació de recursos de qualsevol classe, o que tinga objectius que coincidisquen amb la finalitat de l'espai natural protegit, amb caràcter rotatori bianual, escollit per les entitats, associacions o col·lectius, entre aquests, per règim de majoria.

e) Un representant dels serveis territorials a València de la conselleria competent en matèria forestal.
L'ajuntament pot proposar la modificació de la composició del Consell de Participació per a donar cabuda a altres representants de col·lectius amb interessos en el Paratge Natural Municipal. La modificació de la composició del Consell de Participació ha de ser aprovada per decret del Consell.
3. El Consell de Participació del Paratge Natural Municipal de la Manguilla s'ha de constituir en el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquest decret. L'Ajuntament de la Pobla de Vallbona ha de notificar, a l'òrgan competent en matèria d'espais naturals protegits, la constitució de l'òrgan de participació.
4. Són funcions d'aquest òrgan col·legiat de caràcter consultiu les previstes en l'article 50 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.

5. El president del Consell de Participació ha de ser nomenat per l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona, mitjançant un acord del Ple, d'entre els membres del Consell.
6. A fi d'establir un funcionament adequat en l'actuació del Consell de Participació, aquest pot aprovar unes normes internes de funcionament, sense perjudici del que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Article 7. Mitjans econòmics
1. El finançament del paratge natural municipal corre per compte de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona.
2. L'Ajuntament de la Pobla de Vallbona ha d'habilitar en els seus pressupostos els crèdits necessaris per a la correcta gestió del paratge natural municipal.
3. La conselleria competent en matèria de medi ambient pot participar en el finançament del paratge natural municipal, d'acord amb l'article 10 del Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell, de Regulació dels Paratges Naturals Municipals, sense perjudici dels mitjans econòmics que poden aportar altres entitats públiques o privades que poden tenir interés a coadjuvar al manteniment del Paratge Natural Municipal.

Article 8. Règim d'infraccions i sancions
1. La inobservança o la infracció de la normativa aplicable al paratge natural municipal s'ha de sancionar de conformitat amb la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, i amb la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, sense perjudici del que siga exigible en via penal, civil o de qualsevol altre ordre en què puga incórrer.
2. Els infractors estan obligats, en tot cas, a reparar els danys causats i restituir els llocs i elements alterats a la situació inicial.DISPOSICIONS FINALS

Primera. Execució i desenvolupament
S'autoritza el conseller competent en la matèria d'espais naturals protegits perquè, en el marc de les seues competències, dicte el que calga per a l'execució i el desenvolupament d'aquest decret.

Segona. Entrada en vigor i revisió
1. Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
2. Qualsevol modificació del que estableix aquest decret ha de ser aprovada, al seu torn, per decret del Consell, amb audiència prèvia de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona que, en el seu moment, va ser el que va presentar la iniciativa per a la declaració de la Manguilla com a paratge natural municipal, i s'ha de seguir en aquest cas el procediment de tramitació, amb la corresponent participació de la conselleria competent en la matèria d'espais naturals protegits.

València, 1 d'abril de 2011

El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge,
JUAN GABRIEL COTINO FERRER


ANNEX I

Delimitació del Paratge Natural Municipal de la Manguilla

1. L'àmbit territorial del Paratge Natural Municipal de la Manguilla queda definit per les parcel·les cadastrals del terme municipal de la Pobla de Vallbona, província de València:
Polígon 4: parcel·les 43 i 44.
2. En concret, aquest espai està delimitat en el sector oest per part del traçat del camí de Casa Blanca fins a arribar a la urbanització Portaceli de Serra, al límit administratiu d'aquest municipi. A la part nord-est el Paratge Natural Municipal de la Manguilla limita amb els termes municipals de Bétera i Serra.
3. Delimitació geogràfica: el Paratge Natural Municipal de la Manguilla queda delimitat pel polígon els vèrtexs de la qual amb les seues corresponents coordenades, que consideren el sistema de referència European Datum 1950 (ED 50) i el sistema cartogràfic UTM (fus 30 N), s'inclouen en un arxiu en format digital que es troba a disposició de qui vullga consultar-lo a les dependències de la direcció general competent en matèria d'espais naturals protegits.
4. La superfície total del Paratge Natural Municipal de la Manguilla és de 10,8 hectàrees.

ANNEX III
Part dispositiva del Pla especial de protecció del Paratge
Natural Municipal de la Manguilla, al terme municipal
de la Pobla de Vallbona

TÍTOL I
Disposicions generals

Article 1. Naturalesa del pla
Aquest pla especial (PE) es redacta a l'empara de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana. Constitueix un dels plans especials previstos en els articles 177 i següents del Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística, aprovat mitjançant el Decret 67/2006, de 19 de maig, del Consell.

Article 2. Finalitat
L'objectiu genèric pel qual es redacta aquest PE és l'establiment de les mesures necessàries per a garantir la protecció del Paratge Natural Municipal de la Manguilla, quant a la conservació i millora de la fauna i flora, com també de les singularitats geològiques, paisatgístiques i culturals que presenta. El PE constitueix, per tant, el marc que ha de regular el règim de l'espai natural, els usos i activitats i l'ús públic.


Article 3. Àmbit
1. L'àmbit territorial del Paratge Natural Municipal de la Manguilla queda definit per les parcel·les cadastrals següents del terme municipal de la Pobla de Vallbona:
Parcel·les 43 i 44 del polígon 4.
En concret, l'espai està delimitat en el sector oest per part del traçat del camí de Casa Blanca fins a arribar a la urbanització Portaceli de Serra, al límit administratiu d'aquest municipi. A la part nord-est el Paratge Natural Municipal de la Manguilla limita amb els termes municipals de Bétera i Serra.
2. El paratge natural municipal té una superfície de 10,8 hectàrees.


Article 4. Efecte
1. De conformitat amb el que disposa l'article 42 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, el PE s'ha d'ajustar al que preveu la legislació urbanística.
2. Les determinacions d'aquest PE són d'aplicació directa i prevalen sobre el planejament urbanístic municipal.
3. El planejament urbanístic municipal que s'aprove després de l'entrada en vigor d'aquest PE ha d'ajustar-se a les determinacions protectores contingudes en aquest, i assignar les classificacions i qualificacions del sòl d'acord amb les normes i criteris ací establits, i de manera que es respecten les limitacions d'ús imposades pel PE.

4. Les determinacions d'aquest Pla s'entenen sense perjudici de les contingudes en les legislacions sectorials i, en particular, de les normes, reglaments o plans que s'aproven per al desenvolupament i en compliment de la finalitat protectora d'aquest pla, com també les d'aquells destinats a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i el desenvolupament sostenible.
En el cas que la normativa continguda en aquest pla resulte més protectora, s'ha d'aplicar aquesta amb preferència sobre la continguda en la legislació sectorial, sempre que no estiga en contradicció amb la finalitat d'aquesta. En tot cas, l'aprofitament urbanístic dels terrenys s'ha de realitzar d'acord amb les previsions d'aquest PE.

Article 5. Tramitació, vigència i revisió
1. El PE s'ha de tramitar segons la legislació vigent.
2. Les determinacions del PE entraran en vigor a partir de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, i seguiran vigents fins que no es revise el pla, per haver canviat suficientment les circumstàncies o els criteris que n'han determinat l'aprovació.

3. La revisió o modificació de les determinacions del pla poden realitzar-se en qualsevol moment seguint els mateixos tràmits que s'hagen seguit per a l'aprovació i, per tant, està sotmesa al procediment d'avaluació d'impacte ambiental.
4. En el cas que l'Ajuntament de Bétera promoga la declaració de paratge natural municipal a terrenys limítrofs a la Manguilla, la conselleria competent en matèria d'espais protegits haurà de vetlar per la coherència i la compatibilitat en els instruments d'ordenació d'ambdós espais.

Article 6. Contingut
El contingut de la documentació del PE es correspon amb el que disposa l'article 183 del Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística, aprovat mitjançant el Decret 67/2006, de 19 de maig, del Consell. En concret, inclou els apartats següents:
1. Memòria informativa i justificativa.
Inclou els aspectes descriptius i justificatius, com també els estudis complementaris necessaris per al desenvolupament de l'ordenació, d'acord amb els objectius que en justifiquen l'elaboració.
2. Normativa.
La normativa d'aquest pla es divideix en dos grans apartats. El primer es troba dedicat a l'establiment de normes generals per a la protecció de recursos naturals i per a la regulació de determinades activitats que incideixen en el medi natural. El segon es dedica a l'establiment de normes específiques per a la protecció d'espais determinats en funció dels valors que inclouen.
3. Plànols.
El pla especial inclou els plànols següents:
a) Plànols d'informació.
b) Plànols d'ordenació.
4. Normes per a la gestió.
5. Mecanismes de finançament.
6. Règim sancionador.

Article 7. Interpretació
1. En la interpretació d'aquest PE ha d'atendre's al que resulte de la seua consideració com un tot unitari, utilitzant sempre la memòria informativa i justificativa com a document en què es contenen els criteris i principis que han orientat la redacció del pla.
2. En cas de conflicte entre les normes de protecció i els documents gràfics del pla, han de prevaldre les primeres, excepte quan la interpretació derivada dels plànols vinga recolzada també per la memòria de tal manera que es faça palesa l'existència d'algun error material en les normes.
3. En l'aplicació d'aquest PE ha de prevaldre aquella interpretació que comporte un major grau de protecció dels valors naturals de l'àmbit del pla.
4. En qualsevol supòsit no previst en aquests pla és preceptiu l'informe favorable de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona, sense perjudici de les competències sectorials que puga haver-hi.

Article 8. Règim d'avaluació d'impactes ambientals
Els projectes, plans, actuacions, obres i activitats que es realitzen o implanten en l'àmbit territorial del paratge s'han de sotmetre al règim d'avaluació ambiental establit en la legislació autonòmica valenciana i estatal sobre avaluació d'impacte ambiental vigent en aquell moment.


Article 9. Autoritzacions i informes previs
1. Aquesta normativa, en les seues normes generals, especifica les actuacions, els plans i els projectes l'execució de les quals requereix l'autorització especial de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona, i aquells que requereixen l'informe vinculant de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
2. Les autoritzacions anteriors s'han d'atorgar sense perjudici de l'obligació d'obtenir les llicències o autoritzacions que siguen aplicables amb caràcter sectorial a determinades activitats, com també en concordança amb el que estableix aquesta normativa.


Títol ii
Normes generals de regulació d'usos i activitats

Capítol i
Normes sobre protecció de recursos de domini públic

Secció primera
Protecció de recursos hidrològics

Article 10. Marc general per a la protecció dels recursos hídrics i del domini públic hidràulic
1. La protecció dels recursos hídrics en l'àmbit del PE s'ha de regir, amb caràcter general, per la normativa sectorial en matèria d'aigües, i, de manera especial, pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual es va aprovar el Text Refós de la Llei d'Aigües, i Disposicions que el desenvolupen, com també la Directiva 2000/60/CEE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2000, per la qual cosa s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües.
2. En l'aplicació d'aquest PE s'ha de tenir en compte el principi rector del Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, de manera que aquest siga compatible amb la gestió pública de l'aigua, l'ordenació del territori, la conservació i protecció del medi ambient i la restauració de la naturalesa, a l'efecte que aquest mateix regula, i fonamentalment quant al domini públic hidràulic.
3. En relació amb el domini públic hidràulic i en el marc de les competències que li són atribuïdes per la Constitució, l'Estat ha d'exercir les funcions que li són atribuïdes per la legislació sectorial vigent.


Article 11. Qualitat de l'aigua
1. Amb caràcter general, queden prohibits aquells usos i activitats que contribuïsquen a deteriorar la qualitat de les aigües, com també aquelles actuacions, obres i infraestructures que poden dificultar el flux hídric.
2. A fi de protegir la qualitat de les aigües, s'ha de vetlar per l'estricte compliment de la legislació vigent en matèria d'extracció d'aigües, abocaments i depuració.

Article 12. Protecció d'aigües subterrànies
1. Queda prohibit l'establiment de pous, rases, galeries o qualsevol dispositiu destinat a facilitar l'absorció pel terreny d'aigües residuals que puguen produir, per la seua toxicitat o per la seua composició química i bacteriològica, la contaminació de les aigües superficials o profundes.
2. La instal·lació del sistema de depuració d'oxidació total per al sanejament d'edificacions o zones d'ús públic només pot ser autoritzada quan es donen suficients garanties que no comporta cap risc per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.
3. El sistema de depuració d'aigües residuals de les edificacions existents ha d'estar dimensionat d'acord amb les necessitats d'aquest espai, característiques i volum de les aigües residuals que s'han de tractar. L'abocament final ha de complir els límits establits en l'autorització de l'abocament concedida per l'organisme de conca.

Article 13. Abocaments
1. En aplicació de l'article 100 del Text Refós de la Llei d'Aigües, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, es prohibeix, amb caràcter general, l'abocament directe o indirecte d'aigües i de productes residuals susceptibles de contaminar les aigües continentals o qualsevol altre element del domini públic hidràulic, llevat que es tinga autorització administrativa prèvia.
2. Es prohibeix l'abocament sense depurar, directe o indirecte, d'aigües residuals, com també l'abocament o depòsit permanent o temporal de qualsevol tipus de residus sòlids, runes o substàncies, qualsevol que en siga la naturalesa, que constituïsquen o puguen constituir un perill de contaminació de les aigües o degradació de l'entorn, excepte en els casos de neteja d'acord amb el que preveu l'article 49 del Reglament del Domini Públic Hidràulic.
3. Per a la concessió de llicència urbanística relacionada amb qualsevol activitat que puga generar abocaments de qualsevol naturalesa, s'ha d'exigir la justificació del tractament que haja de donar-se a aquests per a evitar la contaminació de les aigües superficials i subterrànies. El tractament d'aigües residuals ha de ser tal que s'ajuste a les condicions de qualitat exigides per als usos a què hagen a ser destinades; en tot cas, les aigües resultants no poden superar els límits establits en la legislació sectorial.
4. L'efectivitat de la llicència ha de quedar condicionada, en tot cas, a l'obtenció i validesa posterior de l'autorització d'abocament.

Article 14. Captacions d'aigua
Queden prohibides les obertures de pous o captacions d'aigua dins de l'àmbit del pla especial, excepte les destinades a satisfer les necessitats derivades de les infraestructures d'ús públic, sempre que es justifique aquesta com l'única via d'abastiment possible. En tot cas, han d'efectuar-se de manera que no provoquen repercussions negatives sobre el sistema hidrològic i la resta dels aprofitaments.


Article 15. Fonts i surgències d'aigua
Els possibles aprofitaments de les aigües de les fonts i surgències d'aigua, com també les obres de qualsevol tipus que poguen realitzar-se en l'entorn, han de garantir el manteniment de la qualitat de les aigües i d'un cabal d'eixida mínim per a l'ús de les persones i de la fauna salvatge.

Secció segona
Protecció de sòls

Article 16. Moviment de terres i extracció de recursos minerals
1. Els moviments de terra que es realitzen com a conseqüència de l'execució d'actuacions o obres permeses en aquesta normativa estan subjectes a l'obtenció prèvia de llicència urbanística.
2. Es prohibeix l'extracció de recursos minerals a tot l'àmbit del paratge.

Article 17. Conservació de la coberta vegetal
1. Es consideren prioritàries, en l'àmbit del pla, totes aquelles actuacions que tendisquen a conservar o recuperar la coberta vegetal com a mitjà per a evitar els processos erosius.
2. Aquelles actuacions que puguen alterar o perjudicar de manera significativa les condicions de l'espai natural, o de les espècies de flora silvestre existents, requereixen la redacció d'una memòria o projecte, que ha se ser aprovat per l'ajuntament, amb l'autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
3. Els treballs de restauració de la coberta vegetal s'han d'adreçar a la conservació i la recuperació de les formacions vegetals autòctones.


Article 18. Pràctiques de conservació de sòls
1. Es prohibeix la destrucció de bancals i els marges d'aquests, com també les transformacions agrícoles i les tasques que posen en perill la seua estabilitat o en comporten l'eliminació.
2. D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana, l'administració ha de vetllar per l'estabilització i la regeneració dels terrenys situats a vessants, amb terrasses o bancals que hagen deixat de ser conservats o s'abandonen com a sòls agrícoles.
3. Es prohibeix, amb caràcter general, la rompuda de terrenys amb vegetació silvestre per a establiment de noves àrees de cultiu.
4. Es prohibeixen els aterrassaments de sòls, excepte en projectes de correcció de talussos.
5. Sempre que la realització d'una obra vaja acompanyada de la generació de talussos per desmunt o terraplé, és obligatòria la fixació d'aquests mitjançant repoblació vegetal amb espècies pròpies de la zona o elements naturals. Excepcionalment, quan no hi haja altres solucions, es poden permetre les actuacions d'obra civil sempre que siguen tractades mitjançant tècniques d'integració paisatgística.

Secció tercera
Protecció de la vegetació silvestre

Article 19. Formacions vegetals
1. Es consideren formacions vegetals subjectes a les determinacions d'aquest pla totes aquelles no cultivades o resultants de l'activitat agrícola. Aquesta determinació no inclou la vegetació adventícia que acompanya els cultius, ni les formacions ruderals i nitròfiles que colonitzen els carrers, vials, parets, cunetes, abocadors, enderrocs, erms i altres àrees molt antropitzades.
2. S'ha de portar un control periòdic de les espècies nitròfiles pròpies dels camps de cultius, per a evitar-ne la proliferació dins del paratge.

Article 20. Tala i recol·lecció
1. Sense perjudici del que disposa l'article 17 d'aquestes normes, es prohibeix la recol·lecció total o parcial de taxons vegetals per a fins comercials.
2. La tala i recol·lecció total o parcial de les espècies vegetals està sotmesa al que disposa el Decret 70/2009, de 22 de maig, del Consell, pel qual es va crear i regula el Catàleg Valencià d'Espècies de Flora Amenaçades i es regulen mesures addicionals de conservació.

3. Sense perjudici del que disposa el punt 2 d'aquest article, es permet la recol·lecció consuetudinària de fruits, llavors, plantes silvestres de consum tradicional, com ara bolets, espàrrecs, mores, etc., sempre que hi haja consentiment tàcit del propietari i sense perjudici de les limitacions específiques que la conselleria competent en matèria de medi ambient puga establir quan resulte perjudicial, per la seua intensitat o altres causes, per a la flora o la fauna. En el cas de recol·lecció de plantes silvestres o bolets, queda prohibit l'arrancada d'aquestes, ha de recol·lectar-se mitjançant tallada, i no es permet la utilització d'instruments com ara aixades o rastells.
4. L'extracció de fusta o llenya es pot realitzar acollint-se al que disposa el Decret 98/1995, de 16 de maig, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de decembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana, o a la legislació vigent en matèria d'aprofitament forestal.
5. A més del supòsit citat en el punt anterior, es pot realitzar de manera extraordinària l'extracció de fusta o llenya si respon a algun dels criteris següents:
a) Com a resultat de tasques de prevenció d'incendis.
b) Com a resultat de mesures fitosanitàries.
c) Amb motiu d'estudis científics.
d) Per eradicació d'espècies al·lòctones invasores.
En cap cas, poden recollir-les lliurement els visitants.

Article 21. Regeneració i plantacions
1. Els treballs de regeneració i recuperació de la coberta vegetal tenen per objectiu la formació i potenciació de les comunitats vegetals naturals característiques de l'àmbit del pla, en els distints estadis de desenvolupament.
2. La gestió dels recursos forestals ha de dirigir les seues actuacions a la conservació, millora i protecció dels terrenys forestals segons les determinacions de la Llei Forestal de la Comunitat Valenciana i el seu reglament executiu aprovat pel Decret 98/1995, de 16 de maig, del Consell.
3. Queda prohibida la introducció i repoblació amb espècies exòtiques, entenent aquestes per tota espècie, subespècie o varietat que no pertanga, o haja pertangut històricament, a la vegetació silvestre de l'àmbit del pla.
4. Queda prohibida, en l'àmbit del paratge, la introducció d'espècies susceptibles de constituir plagues o de generar malalties.
5. És obligatòria l'autorització de la conselleria competent en matèria de medi ambient per a realitzar qualsevol modificació substancial de l'estructura natural d'una finca forestal, i és necessària la presentació d'un projecte en què s'especifiquen les accions que es pretenen dur a terme i al qual han d'ajustar-se els treballs que s'hi han de realitzar.Secció quarta
Protecció de la fauna

Article 22. Protecció de la fauna silvestre
1. S'ha de respectar, en tot cas, la normativa sectorial aplicable en matèria de protecció de la fauna.
2. Sense perjudici de la normativa sectorial aplicable sobre fauna, es consideren protegides totes les poblacions d'espècies animals silvestres del paratge, amb les excepcions següents:
Espècies el control de poblacions del qual puga ser autoritzat o promogut per la conselleria competent en matèria de medi ambient de conformitat amb les determinacions de la normativa sectorial sobre fauna.

3. Les intervencions que es realitzen al paratge sobre la coberta vegetal, els sòls, el medi hídric i, en general, els distints hàbitats faunístics, han de garantir el manteniment de condicions adequades per a la pervivència i, si és el cas, la reproducció de les poblacions animals afectades.
4. Amb caràcter general, i sense perjudici del que estableix la legislació sectorial sobre fauna, no es permeten en l'àmbit del paratge les activitats que puguen provocar, directament o indirectament, la destrucció o deteriorament de poblacions d'espècies animals silvestres o dels seus hàbitats. La prohibició s'estén especialment als hàbitats i enclavaments necessaris per als cicles vitals de la fauna com ara nius, caus i dormidors, com també a les èpoques de major sensibilitat.

En particular, es prohibeix:
a) La destrucció, la mort, el deteriorament, la recol·lecció, el comerç, la captura en viu, la possessió o l'exposició d'animals vius o les restes d'aquests que es troben protegits per la legislació sectorial vigent i per aquestes normes.
b) La recol·lecció, la possessió o el comerç d'ous o cries.
c) La producció de sons innecessaris que alteren la tranquil·litat habitual de la fauna.
d) L'emissió de llums que incidisquen negativament sobre els hàbitats i els enclavaments d'especial interés per a la fauna.

Article 23. Repoblació o solta d'animals
1. Es prohibeix la repoblació i solta de qualsevol espècie animal exòtica, entenent per tal tota espècie, subespècie o varietat que no pertanga, o haja pertangut històricament, a la fauna de l'àmbit del pla, excepte la utilització d'espècies per a control biològic de plagues que realitze l'administració o autoritze aquesta.
2. Tota reintroducció d'espècies faunístiques autòctones actualment desaparegudes en el paratge, com també els eventuals reforçaments poblacionals d'espècies existents i el mode de realitzar-los, ha de ser autoritzada o promoguda per la conselleria competent en matèria de medi ambient.

Article 24. Tanques i tancaments
L'alçament de tanques i tancaments en l'àmbit del pla especial ha de complir el que disposa el Decret 178/2005, de 18 de novembre, del Consell, de pel qual s'estableixen les condicions dels tancaments en el medi natural i dels tancaments cinegètics, requerint la amb l'autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de medi ambient. Tot això sense perjudici de l'obtenció de la corresponent llicència urbanística en els termes previstos per la llei.

Secció cinquena
Protecció del paisatge

Article 25. Impacte paisatgístic
1. S'han de considerar els valors paisatgístics del paratge com un criteri determinant per a la ubicació dels distints usos. En conseqüència, la implantació d'usos o activitats que per les seues característiques puguen generar un important impacte paisatgístic han de realitzar-se de manera que se'n minimitze l'efecte negatiu sobre el paisatge. Amb aquest fi s'ha d'evitar especialment la seua ubicació en llocs de gran incidència visual.
2. En tot cas, les instal·lacions i edificacions en el medi rural han d'incorporar les mesures de camuflament i mimetització necessàries per a la seua integració en el paisatge.
3. L'ajuntament ha de tenir en compte, en autoritzar o informar els projectes referents al paratge l'efecte de la seua realització sobre els valors paisatgístics d'aquest.
4. Les pistes i camins forestals i rurals, àrees tallafocs i infraestructures de qualsevol tipus que siguen autoritzades es realitzaran atenent a la seua màxima integració en el paisatge i el seu mínim impacte ambiental.
5. S'ha de protegir el paisatge al voltant d'aquelles fites i elements característics de caràcter natural com penyals, arbres exemplars, etc., per a la qual cosa s'han d'establir perímetres de protecció sobre la base de conques visuals que garantisquen la seua singularitat en l'entorn.
6. S'han de retirar les restes de runes, residus i fems presents a zones puntuals del paratge.

Article 26. Integració paisatgística
1. L'equipament públic (bancs, taules, papereres, etc.), les edificacions, infraestructures verticals de transport d'energia elèctrica o altres elements introduïts per l'home en el medi natural han d'emprar materials o acabats amb característiques de color, brillantor i textura d'aspecte neutre des del punt de vista paisatgístic i que no resulten especialment cridaners, visibles o inusuals.
2. En general, s'ha de procurar l'ús de materials naturals com ara la fusta i la pedra. Això no obstant, si es requereix un altre tipus de materials, s'ha de procurar la integració cromàtica d'aquests amb l'entorn, evitant l'ús d'acabats amb tonalitats saturades o molt lluminoses, evitant materials amb acabats que causen brillantors o reflectàncies, pròpies dels acabats metàl·lics. En general, és preferible l'enfosquiment de les superfícies i els acabats mats.
3. Els tancaments han de ser senzills i visualment permeables.

Article 27. Publicitat estàtica
1. Es prohibeix, amb caràcter general, la col·locació de cartells informatius de propaganda, inscripcions o artefactes de qualsevol naturalesa amb fins publicitaris, incloent-hi la publicitat recolzada directament o construïda tant sobre elements naturals del territori com sobre edificacions.
2. Al paratge s'admeten, únicament, els indicadors d'activitats, establiments i llocs que per les seues dimensions, disseny i col·locació estiguen adequats a l'estructura ambiental on s'instal·len, com també tots els de caràcter institucional relacionats amb l'ús públic i educatiu i la gestió de l'àmbit territorial objecte del pla.

Secció sisena
Protecció del patrimoni cultural

Article 28. Patrimoni cultural
1. La Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià, estableix que el patrimoni cultural valencià està constituït pels béns mobles i immobles de valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, científic, tècnic, o de qualsevol altra naturalesa cultural. També formen part del patrimoni cultural valencià, com a béns immaterials del patrimoni etnològic, les creacions, els coneixements, les tècniques, les pràctiques i els usos més representatius i valuosos de les formes de vida i de la cultura tradicional valenciana. Així mateix, formen part d'aquest patrimoni com a béns immaterials les expressions de les tradicions del poble valencià en les seues manifestacions musicals, artístiques, gastronòmiques o d'oci, i en especial aquelles que han sigut objecte de transmissió oral i les que mantenen i potencien l'ús del valencià. Els béns immaterials de naturalesa tecnològica que constituïsquen manifestacions rellevants o fites d'evolució tecnològica de la Comunitat Valenciana són, així mateix, elements integrants del patrimoni cultural valencià.

2. Els elements i conjunts considerats recursos arqueològics i historicoartístics poden acollir usos turisticorecreatius, sempre que aquests no impliquen la pèrdua dels seus valors científics i culturals i després de l'obtenció prèvia de l'informe favorable de la conselleria competent en matèria de patrimoni cultural.
3. Si amb motiu de la realització de reformes, demolicions, transformacions o excavacions en immobles no compresos a zones arqueològiques o paleontològiques o en espais de protecció o àrees de vigilància arqueològica o paleontològica apareixen restes d'aquesta naturalesa o indicis de la seua existència, el promotor, el constructor i el tècnic director de les obres estan obligats a suspendre immediatament els treballs i comunicar la troballa en els termes preceptuats en l'article 65 de la Llei del Patrimoni Cultural Valencià, el règim del qual s'ha d'aplicar íntegrament. Tractant-se de béns mobles, la conselleria competent en matèria de patrimoni cultural, en el termini de deu dies des que tinga coneixement de la troballa, pot acordar la continuació de les obres, amb la intervenció i vigilància dels serveis competents, i establir el pla de treball. O bé, quan ho considere necessari per a la protecció del patrimoni arqueològic o paleontològic i, en tot cas, quan la troballa es referisca a restes arqueològiques de construccions històriques o artístiques o a restes i vestigis fòssils de vertebrats, ha de prorrogar la suspensió de les obres i determinar les actuacions arqueològiques o paleontològiques que hagen de realitzar-se. En qualsevol cas, ha de donar compte de la seua resolució a l'ajuntament corresponent. La suspensió no pot durar més del temps imprescindible per a la realització de les actuacions esmentades. Hi són aplicables les normes generals sobre responsabilitat de les administracions públiques per a la indemnització, si és el cas, dels perjudicis que la pròrroga de la suspensió puga ocasionar.CAPÍTOL II
Normes sobre regulació d'activitats i infraestructures

Secció primera
Activitats extractives i mineres

Article 29. Activitats extractives i mineres
Es prohibeix la realització d'activitats extractives i mineres en l'àmbit del PE.

Secció segona
Activitats agràries

Article 30. Concepte
Al l'efecte d'aquest pla, es consideren agràries les activitats relacionades directament amb l'explotació econòmica dels recursos vegetals cultivats, amb l'ús de mitjans tècnics i instal·lacions que no comporten, ni tinguen com a conseqüència, la transformació del seu estat o característiques essencials.

Article 31. Tipus de cultiu i incompatibilitats
1. Es prohibeixen les transformacions agrícoles dins de l'àmbit del PE.
2. A l'efecte previst en l'apartat anterior, no es consideren sotmesos a l'activitat agrícola els terrenys el cultiu dels quals haja sigut abandonat per un termini superior a deu anys o que hagen adquirit signes inequívocs de la seua vocació forestal.
3. S'hi prohibeixen les pràctiques agrícoles sota la modalitat d'hivernacle o túnel.

Article 32. Construccions i instal·lacions relacionades amb les activitats agropecuàries
1. Les construccions i instal·lacions vinculades a l'explotació agrària existents en el moment de l'aprovació d'aquestes normes poden continuar exercint la seua activitat d'acord amb la normativa sectorial aplicable, si bé no poden ampliar la superfície ocupada per aquestes.

2. Es prohibeix, amb caràcter general, tot tipus d'edificació de nova planta, com construccions i instal·lacions vinculades a l'explotació agrària (magatzems de productes i maquinàries, quadres, estables, etc.), o a la primera transformació de productes (assecadors, serradores, etc.).

Article 33. Productes fitosanitaris
L'ús de productes fitosanitaris ha d'ajustar-se a les normes i plans sectorials que els siguen d'aplicació, d'acord amb els períodes, les limitacions i les condicions establits pels organismes competents. En tot cas, s'hi prohibeix la utilització d'herbicides volàtils de qualsevol tipus.


Secció tercera
Activitats ramaderes

Article 34. Concepte i règim general d'ordenació
1. Amb caràcter general, es considera autoritzat el pasturatge extensiu dins de l'àmbit del PE. L'exercici d'aquesta activitat s'ha de sotmetre a les normes i els plans sectorials que siguen d'aplicació.
2. L'ordenació de la ramaderia extensiva sobre terrenys forestals ha de realitzar-se, almenys, tenint en compte les condicions següents:

a) Delimitació d'àrees fitades.
b) Definició de la càrrega ramadera aplicable a les distintes zones.
c) Disseny d'un sistema de rotació per a evitar el sobrepasturatge.
d) En tot cas, les activitats ramaderes han de ser compatibles amb els usos didàctics i recreatius del paratge.
3. L'aprofitament de pastos pot limitar-se quan se'n puga derivar un risc per a la conservació dels sòls o hi haja arbres joves, especialment a zones en procés de regeneració.
4. Segons estableix l'article 4 del Decret 6/2004, de 23 de gener, del Consell, pel qual s'estableixen normes generals de protecció a terrenys forestals incendiats, els terrenys forestals que hagen patit l'efecte d'un incendi no poden ser destinats al pasturatge, almenys, durant els cinc anys posteriors a aquest.

Article 35. Construccions i instal·lacions relacionades amb les activitats ramaderes
Es prohibeix en l'àmbit del PE tot tipus de construccions ramaderes. Aquesta prohibició s'estén tant a la ramaderia intensiva estabulada com a les construccions lligades a les explotacions extensives o semiextensives, com ara pletes, corrals i dormidors.

Secció quarta
Aprofitament forestal

Article 36. Terreny forestal
1. A l'efecte d'aquest pla, es consideren forests o terrenys forestals els així definits en l'article 2 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana
2. S'ha de promoure la declaració d'utilitat pública pel Consell, a l'efecte previst en la legislació forestal, dels terrenys forestals de propietat pública inclosos en l'àmbit del pla que no tinguen encara aquesta consideració.
3. S'ha de promoure la firma de convenis, consorcis o qualsevol altra figura prevista per la legislació, entre l'administració forestal i l'ajuntament o els propietaris particulars de terrenys forestals, per a la realització de tasques de reforestació i regeneració, treballs i tractaments de prevenció i extinció de plagues i malalties i de prevenció d'incendis.

Article 37. Repoblació forestal
Sense perjudici del que disposa l'article 21 d'aquestes normes, la repoblació de terrenys forestals ha d'ajustar-se a les normes i els plans sectorials que siguen d'aplicació.

Article 38. Silvicultura
1. En l'àmbit del paratge s'han d'aplicar tècniques silvícoles tan poc agressives com siga possible per a millorar la biodiversitat i multifuncionalitat de l'ecosistema forestal, i evitar, amb caràcter general, les acumulacions innecessàries de combustible a la forest.
2. En la planificació de les intervencions s'ha de tendir a la formació de masses que protegisquen el sòl adequadament i al mateix temps tinguen una estructura amb discontinuïtat horitzontal i vertical de combustible per a reduir el risc d'incendis.
3. Les intervencions han de ser disperses, no mai contínues, i han d'afectar àrees de poca extensió.

Article 39. Aprofitaments forestals
1. Es consideren, a l'efecte d'aquest pla, com a aprofitaments forestals les fustes, productes de selecció, llenyes, corfes, pastos, fruits, llavors, plantes aromàtiques, medicinals i condimentaries, bolets i la resta de productes que es generen als terrenys forestals. Aquests aprofitaments requereixen l'autorització de la conselleria competent en matèria de medi am-bient, sense perjudici del que disposa l'article 20 d'aquestes normes.
2. Els aprofitaments forestals en l'àmbit del paratge han d'ajustar-se al que disposen les normes i els plans sectorials que siguen d'aplicació.
3. Es prohibeix, amb caràcter general, la transformació a usos agrícoles dels terrenys forestals.
4. D'acord amb el que disposa l'article 82 del Reglament de la Llei Forestal de la Comunitat Valenciana, l'extracció de productes forestals s'ha de realitzar exclusivament a través de vies prèviament autoritzades per l'administració forestal.

Article 40. Incendis forestals
1. En general, i en matèria d'incendis forestals, aquest pla està subjecte al que determina la legislació sectorial específica en la matèria.

2. En particular, s'han d'establir les mesures necessàries per al manteniment de les infraestructures de prevenció i extinció d'incendis.

3. Sense perjudici del que disposa la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat, del Sòl No Urbanitzable, el Decret 6/2004, de 23 de gener, del Consell, pel qual s'estableixen normes generals de protecció en terrenys forestals incendiats, estableix en l'article 4 que els terrenys forestals que hagen patit els efectes d'un incendi no es poden destinar al pasturatge en els cinc anys següents.
4. Es prohibeix l'ús del foc amb qualsevol finalitat a tot l'àmbit del paratge, com també tirar fòsfors i puntes de cigarret i l'ús de cartutxos de caça proveïts de tacs de paper.
5. Tant en el pla local de prevenció d'incendis forestals, preceptiu segons l'article 138 del Reglament de la Llei Forestal de la Comunitat Valenciana, com en el pla d'actuació municipal enfront del risc d'incendis, regulat en el Decret 163/1998, de 6 d'octubre, del Consell, que es redacten a nivell municipal, ha de considerar-se el paratge natural municipal com una àrea d'especial protecció i prioritat de defensa, figura a què es fa referència en l'article 140 del Reglamen de la Llei Forestal de la Comunitat Valenciana. Ambdós plans han de ser tramitats i aprovats segons el que regula la legislació sectorial corresponent.


Secció cinquena
Activitat cinegètica

Article 41. Normes generals
1. La totalitat de l'àmbit del Paratge Natural Municipal de la Manguilla té la consideració de zona de seguretat, segons el que disposa l'article 39 de la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de la Generalitat, de Caça de la Comunitat Valenciana.
2. Els terrenys del paratge natural municipal han de formar part de la zona de reserva del vedat a què pertanyen, i mantenir aquesta condició en les successives ordenacions d'aquest contingudes en els corresponents plans tècnics.
3. De forma excepcional, i sempre que es justifique suficientment la necessitat, es permet la caça de control o gestió que promoga o autoritze l'administració competent en la matèria per a evitar danys a cultius, boscos o a la resta d'espècies de fauna, combatre malalties o epizoòties, o evitar perjudicis per a la salut i seguretat de les persones.

En aquest cas, només poden emprar-se armes de foc davant de la inexistència d'una altra solució satisfactòria.Secció sisena
Activitat industrial

Article 42. Activitat industrial
Pel fet de considerar-se incompatible amb els objectius de protecció d'aquest pla, queda prohibida l'activitat industrial de qualsevol tipus en l'àmbit del PE, incloent-hi les instal·lacions de magatzematge o primera transformació de productes primaris.


Secció setena
Ús públic del paratge natural municipal

Subsecció primera
Pla d'ús públic del paratge natural municipal

Article 43. Pla d'ús públic del paratge natural municipal
1. S'ha d'elaborar un pla d'ús públic del paratge natural municipal, que continga les determinacions necessàries per a l'ordenació i la gestió de les activitats lligades al gaudi ordenat i a l'ensenyament dels valors ambientals i culturals del paratge, efectuades tant per iniciativa pública com privada o mixta.
2. L'ús públic del paratge ha de ser concorde amb els usos permesos en sòl no urbanitzable protegit segons la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat, del Sòl No Urbanitzable, en especial en relació amb les activitats recreatives i esportives que puguen dur-se a terme en l'àmbit del pla especial.
3. L'elaboració del pla d'ús públic ha de comportar la realització dels corresponents estudis en què s'avalue la incidència que el desenvolupament d'aquest tipus d'activitats pot tenir sobre els valors naturals que han motivat la declaració del paratge natural municipal, a fi d'evitar impactes negatius sobre aquests. De la mateixa manera, ha d'analitzar-se la capacitat de càrrega d'aquest espai i la capacitat de les infraestructures i serveis existents en l'àrea recreativa.
4. L'esmentat pla d'ús públic ha de contenir necessàriament la regulació de la pràctica d'activitats de muntanya com ara senderisme, bicicleta de muntanya, etc. en l'àmbit del paratge. A aquest efecte, ha d'establir els llocs i períodes en què es puguen efectuar aquestes activitats sense perjudici per als valors naturals del paratge. S'ha d'ajustar, en tot cas, al que disposa el Decret 179/2004, de 24 de setembre, del Consell, de regulació del senderisme i esports de muntanya de forma compatible amb la conservació del medi natural, o a la legislació vigent en matèria de senderisme i esports de muntanya.
5. El pla d'ús públic ha d'establir una ordenació i zonificació detallada a fi de regular les activitats de gaudi concentrat i les activitats esportives establides en els articles 47 i 50 d'aquestes normes. De la mateixa manera, s'han de regular les activitats recreatives i d'esplai vinculades a construccions, definint les àrees destines amb aquest fi i, en aquest cas, cal l'obtenció de l'informe favorable de la conselleria competent en espais protegits.
6. En el pla d'ús públic s'ha de concretar l'organisme competent i el règim de gestió de les instal·lacions recreatives del paratge.
7. En el pla d'ús públic cal determinar, per a la posterior senyalització, les vies d'accés al paratge, les zones d'aparcament, els camins no transitables amb vehicles, i les sendes. Ha d'incloure també un pla de recollida i neteja de les zones d'esplai.
8. El pla d'ús públic del paratge s'ha de complementar amb actuacions de promoció i conscienciació social sobre els aspectes ambientals d'aquest.
9. El pla d'ús públic del paratge l'ha d'aprovar l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona, amb l'informe vinculant de la conselleria competent en matèria de medi ambient. Prèviament a la seua aprovació, s'han de demanar els informes que calguen a fi de garantir la seguretat i integritat de les persones davant del risc d'avingudes o d'incendis, i s'han d'adoptar les mesures que els òrgans competents establisquen.


Subsecció segona
Allotjament turístic i altres activitats hostaleres
i recreatives vinculades a construccions

Article 44. Campaments de turisme o càmpings
Es prohibeixen els càmpings i campaments públics i privats a tot l'àmbit del paratge natural municipal.

Article 45. Activitats recreatives i d'esplai vinculades a construccions

1. Únicament s'han d'autoritzar les activitats recreatives i d'esplai vinculades a construccions que no vagen en contra de les finalitats establides en la Llei 11/1994, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
2. Només es permeten a les àrees preparades a aquest efecte.
3. Tenen la consideració d'equipaments públics i les ha d'explotar directament o indirectament l'ajuntament afectat, amb l'aplicació de mesures correctores en matèria de contaminació acústica, eliminació de barreres arquitectòniques i d'espectacles públics, seguretat i higiene.


Article 46. Instal·lacions i adequacions
Sense perjudici del que disposa l'article 17 de la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat, del Sòl No Urbanitzable, les activitats i instal·lacions turístiques, recreatives, esportives, d'oci i esplai queden subjectes, amb caràcter general i d'acord amb les prohibicions i cauteles assenyalades en les normes particulars d'aquest pla, a les determinacions següents:
a) Es prohibeix la construcció d'instal·lacions esportives en l'àmbit del paratge.
b) Les instal·lacions o edificacions de caràcter didacticorecreatiu han de recolzar-se preferentment sobre construccions preexistents i evitar, en la mesura que siga possible, les edificacions de nova planta. En tot cas, la posada en ús de l'edificació ha de resoldre adequadament la depuració dels abocaments i la gestió dels residus sòlids.


Subsecció tercera
Activitats recreatives no vinculades a construccions

Article 47. Gaudi concentrat
El gaudi concentrat es defineix com aquell que s'efectua en un espai habilitat per a activitats recreatives, dotat amb equipaments d'escassa entitat com taules i bancs.
Aquest s'ha de produir exclusivament a les zones habilitades a aquest efecte, sempre que no produïsca minva en els valors naturals i paisatgístics existents a la zona.

Article 48. Circulació motoritzada al paratge
1. Amb caràcter general, es prohibeix la circulació motoritzada al paratge (tret de la zona d'aparcament), excepte en els casos següents:

a) Vehicles autoritzats per l'ajuntament.
b) Vehicles destinats a la realització de treballs de conservació i regeneració de la vegetació.
c) Vehicles de les administracions públiques que circulen com a conseqüència de necessitats del servei o de la realització d'activitats de manteniment de les infraestructures, serveis públics, etc.
d) Vehicles que realitzen serveis de rescat, emergència o qualsevol altre de naturalesa pública.
e) Vehicles de les forces i cossos de seguretat de l'Estat.
2. L'ajuntament pot limitar l'accés del públic a determinades àrees per la seua fragilitat, per a evitar molèsties a la fauna, o per raons referides a la conservació de valors i recursos naturals o culturals que es motiven justificadament.

Article 49. Acampada lliure
Es prohibeix l'acampada lliure a tot l'àmbit del paratge.

Article 50. Activitats esportives organitzades
1. Es permet la realització d'esports pels particulars que no requerisquen la utilització d'elements sorollosos o puguen causar danys a la fauna i flora present a la zona. Aquestes activitats s'hi poden exercir sempre que no produïsquen minva en els valors naturals i paisatgístics del paratge.
2. Qualsevol activitat esportiva organitzada per entitats públiques o privades fora dels espais habilitats per a aquest fi en l'àmbit del paratge requereix l'autorització prèvia de l'ajuntament.
3. Es prohibeix, amb caràcter general, la pràctica d'activitats motoritzades amb fins esportius o lúdics, com ara motocròs, trial, quad i semblants.


Secció vuitena
Activitats d'urbanització i edificació

Article 51. Urbanisme
Aquest pla especial, a l'efecte urbanístic, qualifica la totalitat del paratge natural municipal com a sòl no urbanitzable protegit-Paratge Natural Municipal de la Manguilla.

Article 52. Edificació
1. Sense perjudici del que estableix la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat, del Sòl No Urbanitzable, es prohibeix la construcció d'edificacions de nova planta, amb les excepcions següents: les edificacions que puguen preveure's com a equipament públic i edificacions destinades a serveis públics relacionats amb la gestió del paratge o amb les activitats de gestió dels recursos ambientals, sempre que no siga possible la instal·lació en un altre tipus de sòl fora de l'àmbit del paratge, i sempre que s'adapten als requisits establits en el planejament general o es tracte d'instal·lacions portàtils o desmuntables, i havent de tenir, en tot cas, l'informe positiu de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
2. Amb caràcter general, es permet en l'àmbit del paratge la rehabilitació o reconstrucció d'edificacions preexistents, sempre que l'ús a què es destine estiga permés per la normativa d'aquest pla especial i han de tenir, en tot cas, l'informe positiu de la conselleria competent en matèria de medi ambient, per a la qual cosa, a més, s'ha de respectar, en el seu disseny i composició, l'entorn en què s'enclaven. A fi de garantir la deguda adaptació paisatgística d'aquestes edificacions al seu entorn, pot exigir-se l'aportació de les anàlisis d'impacte sobre el medi en què es localitzen, incloent-hi la utilització de documents gràfics.Secció novena
Infraestructures

Article 53. Normes generals sobre les obres d'infraestructures
1. Es prohibeix, amb caràcter general, la realització d'infraestructures de qualsevol tipus, com ara línies elèctriques i de telecomunicacions, infraestructures viàries, etc., excepte les obres d'infraestructures que ha de realitzar la Confederació Hidrogràfica del Xúquer en l'àmbit de les seues competències, com també aquelles destinades a l'interés general.
2. La realització d'obres per a la instal·lació, el manteniment o la remodelació d'infraestructures de qualsevol tipus ha d'atenir-se, a més de les disposicions de les normatives sectorials aplicables, als requisits genèrics següents:
a) Els traçats i emplaçaments han de realitzar-se tenint en compte les condicions ecològiques i paisatgístiques del territori, a fi d'evitar la creació d'obstacles a la lliure circulació de les aigües o els farciments d'aquestes, degradació de la vegetació natural o impactes paisatgístics.

b) Durant la realització de les obres han de prendre's les precaucions necessàries per a evitar la destrucció de la coberta vegetal, i a l'acabament de les obres s'han de restaurar el terreny i la coberta vegetal. Així mateix, s'ha d'evitar la realització d'obres en aquells períodes en què puguen comportar alteracions i riscos per a la fauna.

c) Les autoritzacions i la resta de requisits que específicament s'assenyalen per a la realització d'infraestructures han d'obtenir-se, en tot cas, amb caràcter previ a l'atorgament de la llicència urbanística.


Article 54. Pla d'acció territorial de caràcter sectorial, Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana
A aquest respecte, cal ajustar-se al que estableix el pla d'acció territorial de caràcter sectorial, Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, aprovat mitjançant l'Acord de 26 de juliol de 2001, del Consell, que qualifica com a zona exterior residual tot l'àmbit del paratge; això implica que a la zona no hi ha recurs de vent significatiu, per la qual cosa en aquest pla s'han adoptat mesures de caràcter excloent en relació amb l'aprofitament eòlic.

Secció deu
Activitats d'investigació

Article 55. Promoció de les activitats d'investigació
1. Amb independència del potencial ús públic del paratge com a recurs utilitzable en la investigació bàsica sobre el medi físic, el territori i l'ambient socioeconòmic i cultural, a disposició en forma ordenada dels investigadors i les entitats i organismes especialitzats, l'ajuntament, en col·laboració amb la conselleria competent en matèria de medi ambient, per a una millor gestió i administració de l'espai protegit, ha de promoure la realització d'activitats d'investigació aplicada en matèria de coneixement i gestió dels recursos ambientals i culturals.

2. Aquestes activitats poden realitzar-se, atenent a les característiques d'aquestes i als seus requeriments en mitjans humans i materials, amb mitjans propis de les administracions públiques competents o mitjançant les oportunes col·laboracions amb entitats i organismes científics, tècnics o acadèmics. A aquest respecte, s'han de signar, amb els organismes i entitats científiques i acadèmiques oportuns, els convenis o acords de col·laboració necessaris.
3. Les matèries prioritàries d'investigació aplicada en l'àmbit del paratge són les següents, en llista oberta que pot adaptar-se a les necessitats de la gestió de l'espai protegit:
a) Investigació bàsica sobre les espècies de flora i fauna autòctona.

b) Desenvolupament de programes de conservació, recuperació i gestió d'espècies de flora i fauna considerades d'interés especial pel seu caràcter endèmic, rar o amenaçat, com també sobre les condicions per a la recuperació o millora dels seus hàbitats.
c) Investigació etnogràfica i etnològica sobre el medi humà tradicional al paratge.
d) Investigació sobre mètodes d'administració i gestió dels recursos naturals des de distintes perspectives: jurídica, administrativa i econòmica.
e) Mètodes de gestió de l'ús públic del paratge, des dels punts de vista tècnic, sociològic, econòmic i empresarial.
4. L'ajuntament ha de facilitar el coneixement i promoure la divulgació dels treballs d'investigació realitzats en l'àmbit del paratge.


Article 56. Autoritzacions
Sense perjudici del règim general d'autoritzacions que figura en les disposicions generals d'aquesta normativa, s'estableix el règim específic següent per a la realització, per persones o entitats alienes a l'ajuntament o a la conselleria competent en matèria de medi ambient d'activitats, o projectes d'investigació que tinguen com a objecte els recursos ambientals i culturals del paratge:
1. Les actuacions que afecten directament o indirectament a la flora, fauna o els hàbitats protegits requereixen l'autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de medi ambient. Amb aquesta finalitat, la persona o entitat que vaja a realitzar l'activitat investigadora ha d'adjuntar a la sol·licitud una memòria del projecte d'investigació que s'haja d'efectuar.
2. Les autoritzacions poden contenir condicions o restriccions per a l'execució del projecte. Cap revocar-les si les investigacions s'aparten del que estableix la memòria del projecte presentat, o si les tasques d'investigació s'han dut a terme vulnerant les directrius establides per l'autorització.
3. La persona o entitat que haja de realitzar l'activitat investigadora ha d'informar l'ajuntament sobre l'inici dels estudis o treballs, i una vegada conclosos ha de presentar a l'ajuntament un informe sobre els resultats, com també sobre qualsevol altra dada que puga ser interessant des del punt de vista científic o de gestió de l'espai natural. En el cas que els treballs d'investigació autoritzats siguen publicats, el director del projecte ha d'aportar un exemplar de la publicació.

4. Les autoritzacions atorgades per a l'anellament científic d'aus no exclouen la necessitat que l'anellador obtinga els permisos corresponents dels particulars, si és el cas.
5. Els promotors de projectes d'investigació sobre els valors naturals i culturals del paratge que, per no afectar directament la flora, la fauna o els hàbitats protegits, no requereixen autorització prèvia, han de comunicar a l'ajuntament, això no obstant, l'existència del projecte, i li han de facilitar l'accés als resultats de les investigacions amb destinació al fons documental del paratge.


TÍTOL III
Normes particulars

CAPÍTOL I
Concepte i aspectes generals

Article 57. Concepte
1. A l'efecte de particularitzar les normes protectores establides mitjançant aquest PE, s'ha distingit l'àmbit amb les zones següents per a definir els tractaments específics més ajustats a les seues necessitats de protecció, conservació i millora:
a) Àrea forestal.
b) Àrea recreativa.
2. Les determinacions inherents a aquestes categories de protecció constitueixen la referència normativa bàsica a l'hora d'establir els usos i activitats permeses i prohibides per aquest PE.

Article 58. Interpretació
1. En tot allò no regulat en aquestes normes particulars són aplicables les disposicions contingudes en les normes generals de regulació d'usos i activitats.
2. En la interpretació de la normativa prevalen les normes particulars sobre les generals.

CAPÍTOL II
Àrea forestal

Article 59. Caracterització
1. Es tracta d'una zona d'alt valor natural els ecosistemes del qual proporcionen recer a un ampli espectre d'espècies d'interés ecològic.

2. Els objectius plantejats per a aquesta categoria de protecció es poden sintetitzar en:
a) La preservació de la qualitat ambiental.
b) La conservació de la vegetació existent, potenciació d'aquesta i de la regeneració natural.
c) El manteniment dels processos ecològics essencials i la diversitat biològica del paratge.
d) Conservar i restaurar les fites paisatgístiques existents.
3. Plantejar aquests objectius implica, necessàriament, una limitació de les possibilitats d'ús públic, i s'hi permeten únicament aquells usos compatibles amb els objectius proposats, sobretot els de tipus científic i cultural.

Article 60. Localització
Comprén la major part de l'àmbit del paratge, a excepció de l'àrea recreativa. L'àrea forestal té una superfície total de 9,92 hectàrees. Aquest espai queda assenyalat i delimitat en el corresponent pla d'ordenació d'aquest PE.
Article 61. Usos permesos
1. Es consideren usos permesos, amb caràcter general, tots aquells destinats a afavorir la conservació i potenciació dels valors naturals i al manteniment dels processos ecològics essencials i la diversitat biològica.
2. Queden específicament permesos els usos següents:
a) Tractaments de millora i conservació de la vegetació, com ara cures naturals i neteges, eliminació selectiva del matoll i, en especial, mesures per a afavorir la regeneració natural.
b) Els usos i les actuacions destinades a millorar les condicions naturals i paisatgístiques d'aquest espai o a facilitar la realització d'activitats científiques, didàctiques i recreativonaturalístiques, incloent actuacions i adequacions didacticonaturalístiques de caràcter extensiu, com ara marcatge i senyalització d'itineraris i enclavaments singulars visitables o miradors.
c) Obres i actuacions de millora de fonts i punts d'aigua, tant per a ús públic com per a la fauna.
d) Repoblació forestal, amb l'autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
e) Instal·lacions provisionals per a l'execució d'obres públiques. Prèviament a l'obtenció de la llicència urbanística, requeriran l'informe favorable de la conselleria competent en matèria de medi ambient.

f) Sense perjudici del que disposa l'article 20 d'aquestes normes, es permet la recol·lecció consuetudinària de fruits, llavors i plantes silvestres de consum tradicional, com ara espàrrecs, mores, etc., sense perjudici de les limitacions específiques que la conselleria competent en matèria de medi ambient puga establir quan resulte perjudicial, per la seua intensitat o altres causes, per a la flora o fauna. En qualsevol cas, queda prohibida l'arrancada de planta, que s'ha de recol·lectar mitjançant tallada.
g) Infraestructures de defensa contra incendis forestals i, si és el cas, les obres de captació d'aigües destinades a aquesta. Prèviament a l'obtenció de llicència urbanística han de tenir l'autorització de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
h) Construcció i condicionament de pistes i camins forestals destinats exclusivament a la lluita contra incendis forestals, sempre que hagen sigut previstos en el pla de prevenció d'incendis tal com preveu l'article 55 de la Llei Forestal de la Comunitat Valenciana.


Article 62. Usos prohibits
1. Es consideren usos prohibits, amb caràcter general, tots els que comporten la degradació del medi o dificulten el desenvolupament dels usos permesos. En especial, es prohibeixen tots aquells usos i actuacions que no es troben directament vinculats a la millora i la conservació de la riquesa biològica de la zona o a l'exercici d'activitats científiques i naturalístiques.
2. Queden específicament prohibits en aquests espais:
a) Actuacions o activitats relacionades amb l'extracció d'àrids i terres per a l'explotació dels recursos miners.
b) Construccions i instal·lacions industrials i residencials de qualsevol tipus.
c) Actuacions i instal·lacions de caràcter turisticorecreatiu, excepte les adequacions didacticonaturalístiques previstes en l'article anterior.

d) Suports de publicitat exterior de qualsevol tipus, com també qualsevol forma de publicitat, excepte indicadors de caràcter institucional destinats a proporcionar informació sobre la zona, sense que impliquen deteriorament del paisatge.
e) Obres o magatzems i instal·lacions de nova planta relacionades amb l'explotació agrícola o ramadera. Inclouen hivernacles i infraestructures de servei a aquestes, com també instal·lacions d'emmagatzemament o primera transformació de productes forestals.
f) Infraestructures de qualsevol tipus, excepte les directament vinculades a la prevenció i el control d'incendis forestals o destinades al servei d'edificacions o instal·lacions permeses, les previstes en les normatives sectorials, com també aquelles destinades a l'interés general.
g) Instal·lacions esportives de qualsevol tipus, com també activitats esportives que puguen comportar degradació del medi natural, particularment les que impliquen la utilització de vehicles de motor.
h) L'abocament de residus sòlids o líquids de qualsevol tipus que puguen contribuir a deteriorar la qualitat de les aigües, el sòl o el paisatge.
i) El trànsit de vehicles motoritzats, excepte per als serveis de vigilància i manteniment de la zona, prevenció i extinció d'incendis.

j) Es prohibeix l'ús del foc amb qualsevol finalitat en tot l'àmbit de l'àrea forestal, com també tirar fòsfors i puntes de cigarret i l'ús de cartutxos de caça proveïts de tacs de paper.
k) L'activitat cinegètica.


CAPÍTOL III
Àrea recreativa

Article 63. Caracterització
1. Es tracta d'una zona que en l'actualitat presenta condicions òptimes per a l'exercici d'activitats recreatives ja que posseeix la infraestructura necessària, i compleix una funció social com a lloc d'esplai.

2. Es tracta una zona que, per l'ús actual, la particular ubicació i per les característiques que presenta, compleix alguna de les funcions següents:
a) Una funció social com a lloc d'esplai. Es tracta d'una zona que s'ha habilitat i presenta unes condicions òptimes per a l'exercici d'activitats recreatives.
b) Una funció didacticonaturalística. Per les seues característiques ecologicoambientals, se'n proposa la utilització amb fins didàctics, promovent les activitats naturalístiques i l'ús públic basat en els recursos naturals, fomentant el respecte cap al medi en què es basen.

3. Aquesta àrea es caracteritza per la seua aptitud per a acollir un cert grau d'ocupació i utilització, i està vinculada a l'espai de valor paisatgístic que l'envolta i que es pretén protegir.
4. En l'àrea recreativa s'ha de concentrar l'ús públic intensiu del Paratge Natural Municipal de la Manguilla.

Article 64. Localització
L'àrea recreativa es localitza a l'entrada a l'espai des del camí de la Casa Blanca i està composta per: zona de pàrquing de la qual ix una senda preparada que porta a una font, i a continuació es bifurca a la dreta fins a les edificacions en què es troben els lavabos i, si es continua recte, arriba a un berenador (amb taules i bancs) i zona de jocs proveïda de pista de petanca i àrea infantil. L'àrea recreativa està adaptada en la seua totalitat per a discapacitats.
L'àrea recreativa té una superfície total de 0,88 hectàrees.
Aquesta àrea queda delimitada gràficament en els corresponents plànols d'ordenació d'aquest PE.

Article 65. Usos permesos
Queden específicament permesos els usos següents:
1. Els usos recreatius lligats al gaudi de la natura, sempre que s'ajusten a les normes generals i particulars d'aquest PE, com també a les normatives sectorials que siguen d'aplicació.
2. Amb caràcter general, les activitats d'oci i recreatives que defineixen l'ús específic de l'àrea, les dotacions, infraestructures i serveis per al control i manteniment del medi.
3. Àrees de pícnic.
4. Plafons informatius en què apareguen les normes d'ús de l'espai i la gestió de l'àmbit territorial objecte del PE.
5. Panells informatius en què es destaquen els principals valors de la zona, de manera que se'n potencie el coneixement.
6. Instal·lacions d'educació i interpretació ambiental.
7. Instal·lacions vinculades a l'administració i gestió dels recursos ambientals del paratge.
8. Obres i actuacions de millora de fonts i punts d'aigua, tant per a ús públic com per a la fauna.
9. Elements de mobiliari urbà com bancs, taules i papereres, com indicadors de caràcter institucional relacionats amb l'ús públic del paratge i la gestió de l'àmbit territorial objecte del PE.

Article 66. Usos prohibits
1. En general, quants comporten una degradació ambiental o paisatgística d'aquests espais o dificulten la realització dels usos preferents.

2. Queden especialment prohibits:
a) La construcció o instal·lació d'obres relacionades amb l'explotació de recursos vius.
b) Usos i activitats que comporten un notable impacte paisatgístic o ecològic.
c) La instal·lació de suports de publicitat o altres elements anàlegs, excepte aquells indicadors d'activitats, establiments i llocs que es consideren necessaris per a la correcta gestió del paratge. En tot cas, cal ajustar-se a les normes que s'establisquen de disseny i instal·lació.

d) La construcció d'edificacions de qualsevol tipus, amb les excepcions següents: edificacions que puguen preveure's com a equipaments públic o destinades a serveis públics relacionats amb la gestió del paratge natural municipal, recollides en l'article 52 de la normativa general.

e) La utilització del foc mitjançant foguerets, fogueres, barbacoes, etc.
f) L'activitat cinegètica.


TÍTOL IV
Normes per a la gestió del paratge natural

Article 67. Règim general
1. L'administració i gestió del Paratge Natural Municipal de la Manguilla correspon a l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona.
2. La conselleria competent en matèria de medi ambient pot prestar a l'Ajuntament l'assistència tècnica necessària i l'assessorament per a la gestió del paratge natural municipal.
3. El règim de gestió del paratge ha d'atendre al marc establit amb caràcter genèric per als paratges naturals municipals per la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, com també a les determinacions específiques que estableix en la matèria el Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell, de Regulació dels Paratges Naturals Municipals.

4. La gestió del paratge, pel que fa al funcionament d'instal·lacions, equipaments i serveis, pot delegar-se d'acord amb el que preveu la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana. Aquesta gestió també pot encomanar-se a altres entitats de dret públic o concertar-se amb institucions o entitats de naturalesa privada.
5. L'ajuntament pot promoure, per a assegurar la participació efectiva en la gestió del paratge dels agents socials i econòmics implicats i d'altres administracions públiques, la constitució d'una entitat mixta amb participació de les administracions autonòmica i local i del sector privat, tal com una fundació, un consorci o un altre tipus de figura prevista en la legislació vigent.

Article 68. Consell de Participació del Paratge Natural Municipal
Com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu, amb la finalitat de col·laborar en la gestió i canalitzar la participació dels propietaris i interessos socials i econòmics afectats, es crea el Consell de Participació del Paratge Natural Municipal de la Manguilla, segons s'estableix en l'article 6 de la part dispositiva del decret de declaració del paratge, atenint-se d'aquesta manera al que preveu l'article 7.3 del Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell, de Regulació dels Paratges Naturals Municipals.


TÍTOL V
Mecanisme de finançament

Article 69. Règim general
1. El finançament del paratge natural municipal corre per compte de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona.
2. L'Ajuntament de la Pobla de Vallbona ha d'habilitar en els seus pressupostos els crèdits necessaris per a la correcta gestió del paratge natural municipal.
3. La conselleria competent en matèria d'espais protegits pot participar en el finançament del paratge natural municipal, d'acord, amb l'article 10 del Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell, de Regulació dels Paratges Naturals Municipals, sense perjudici dels mitjans econòmics que poden aportar altres entitats públiques o privades que puguen tenir interés a coadjuvar al manteniment del paratge natural municipal.TÍTOL VI
Règim sancionador

Article 70. Règim sancionador
1. La inobservança o infracció de la normativa aplicable al paratge natural municipal serà sancionada de conformitat amb la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, i amb la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, sense perjudici del que siga exigible en via penal, civil o de qualsevol altre ordre en què es puga incórrer.
2. Els infractors estan obligats, en tot cas, a reparar els danys causats i restituir els llocs i elements alterats a la situació inicial.

linea