diari

LLEI 7/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, dels Servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana [2011/3983]

(DOGV núm. 6496 de 06.04.2011) Ref. Base de dades 004136/2011

LLEI 7/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, dels Servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana [2011/3983]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del rei, promulgue la Llei següent:


PREÀMBUL

La Generalitat, dins del seu àmbit competencial, establit en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, té competència exclusiva en matèria de protecció civil i seguretat pública, tal com ve determinat en l'article 49.3.14. En aquest marc competencial es va promulgar la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències, l'objectiu de la qual és la regulació de les actuacions en aquesta matèria en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

En aquest sentit, l'esmentada Llei 13/2010 estableix que la Generalitat és l'òrgan superior de direcció i coordinació de la protecció civil a la Comunitat Valenciana.
Igualment, dita llei estableix que les diputacions provincials i els municipis exerciran les seues competències d'acord amb el que estableix la legislació estatal i de la Comunitat Valenciana, la qual cosa en matèria de protecció civil i emergències es tradueix, entre altres, en la creació i manteniment dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament quan resulten obligats a això.
Així mateix, la Llei 13/2010 classifica als servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament com a servicis essencials d'intervenció enfront d'emergències i determina que l'estructura, funcionament i organització d'aquests servicis es regularà per llei.
D'altra banda, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana estableix, en els seus articles 49.18 i 50.1, les competències de la Generalitat en matèria de règim local i règim estatutari dels seus funcionaris, amb subjecció a la legislació estatal en aqueixa matèria.
Així, basant-se en les competències estatutàries de la Generalitat i en compliment de la Llei 13/2010, s'ha elaborat esta llei l'objectiu fonamental del qual és regular en l'àmbit de la Comunitat Valenciana els servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, així com determinar els principis de coordinació entre aquests per a garantir una més eficaç i homogènia actuació en tot el territori de la Comunitat Valenciana i, a més, establir l'estructura i funcionament d'aquests servicis.

A la Comunitat Valenciana, en aquests moments, hi ha sis servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (SPEIS), tres d'ells d'àmbit municipal, a Castelló, València i Alacant, i uns altres tres d'àmbit provincial, constituïts sota la fórmula de consorci i dependents de les tres diputacions provincials de Castelló, València i Alacant.

Per tant, amb absolut respecte i compliment de la legislació en matèria de règim local i de la Llei 13/2010, aquesta nova llei, que regula per primera vegada aquest sector a la Comunitat Valenciana, pretén establir una regulació marc per als dits servicis i els que pogueren crear-se en el futur, de manera que se'n garantisca una organització i funcionament homogenis en el conjunt de la Comunitat Valenciana que facilite les labors de coordinació en matèria de gestió d'emergències, així com oferir un marc regulador a la professió dels bombers quant a condicions laborals, escales, categories, modes d'accés, selecció i, fonamentalment, formació.
Per a això, la llei estableix en les seues disposicions generals l'objecte i el seu àmbit d'aplicació, que s'estén als servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana i, per tant, al personal d'aquests. Així mateix, inclou en el seu àmbit d'aplicació als bombers voluntaris i als bombers d'empresa.

Igualment, regula els principis d'actuació dels SPEIS en relació amb la ciutadania, amb les administracions i en les pròpies relacions internes dels servicis.
Determina així mateix la llei quines administracions són les competents en la prestació d'aquest servici, així com la possibilitat de prestar-lo de manera associada, tal com disposa la legislació en matèria de règim local, i estableix que la Generalitat serà la competent en matèria de coordinació, lògicament sense perjudici de l'autonomia que corresponga a cada servici. Aquestes funcions de coordinació es realitzaran a través del desplegament normatiu d'aquesta llei i d'una Comissió de Coordinació dels Servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, que es crearà a l'efecte.
Quant a la regulació dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, la llei estableix què s'entén per personal dels serveis esmentats, per bombers voluntaris i per bombers d'empresa i quines en són les funcions. És important destacar que es regula que els bombers de les administracions públiques tindran la consideració d'agents de l'autoritat en l'exercici de les seues funcions.
A més de les funcions, es regula l'organització i estructura dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, establint que tindran una organització territorial amb uns servicis centrals i una distribució territorial basada en parcs, zones operatives i àrees establides basant-se en criteris poblacionals i de risc que garantisquen una adequada prestació del servici.
L'estructura organitzativa i funcional s'organitza en escales i categories. Es determinen les funcions que corresponen a cada una d'aquestes escales i categories, així com els requisits d'accés a cada una de les escales, les bases d'accés, la promoció interna i la mobilitat. Així mateix, es regula la formació que ha de rebre el personal dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de les administracions públiques, que serà impartit per l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE).
Es crea un Registre de bombers en què haurà d'inscriure's tot aquest personal, així com el document d'acreditació de bomber professional, voluntari o d'empresa.
Quant a les condicions de treball, amb l'objectiu d'homologar els diferents servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana, s'estableixen criteris quant a retribucions, horari laboral, vacances, llicències i permisos, com també que el personal d'aquests servicis haurà de comptar amb una assegurança, i també defensa jurídica per a les causes que se seguesquen contra ells com a conseqüència d'actuacions en l'exercici de les seues funcions.
Així mateix es regula la jubilació i la segona activitat com a situació administrativa especial que té per objectiu garantir una adequada aptitud psicofísica i, per tant, l'eficàcia del servici. Així, es determina que s'hauran de crear llocs de treball per a aquest personal.
A més, es regulen els drets i els deures del personal dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, com també el règim disciplinari i les distincions i condecoracions.
Per a finalitzar, la llei determina el finançament dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de les administracions públiques; els recursos amb què aquests servicis podran comptar per al seu finançament, i també la col·laboració de La Generalitat amb les diputacions provincials.
La llei consta de nou títols i 62 articles i finalitza amb sis disposicions addicionals; cinc disposicions transitòries, l'objectiu de les quals és possibilitar i facilitar l'adaptació dels diferents servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament a aquesta llei, així com regular-ne el període transitori, i dues disposicions finals.


TÍTOL I
Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit
1. La present llei té com a objecte l'ordenació general dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, així com l'establiment dels criteris bàsics per a la coordinació de la seua actuació, la regulació de l'estructura i el règim de funcionament d'aquells servicis dependents de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana.

2. A l'efecte de la present llei, es consideren inclosos en el seu àmbit d'aplicació amb les especificitats establertes en aquesta llei i en la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de protecció civil i gestió d'emergències:
a) El personal dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de les Administracions Públiques.
b) Els bombers voluntaris.
c) Els bombers d'empresa.

Article 2. Conceptes
Qualsevol referència a professions, condicions, etc. aparegudes en aquesta llei que figuren en masculí neutre, s'entendrà que es refereix tant al gènere masculí com al femení.

Article 3. Principis d'actuació
Els principis bàsics d'actuació dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament són els següents:
1. En les seues relacions amb la ciutadania:
a) Respectar els drets fonamentals i les llibertats públiques, en els termes que estableix la Constitució, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i la resta de l'ordenament jurídic.
b) Actuar d'acord amb els principis de celeritat, oportunitat i proporcionalitat en l'ús dels mitjans exigits per les circumstàncies de la intervenció.
c) Tractar amb respecte i deferència els ciutadans, els quals han d'auxiliar i protegir quan les circumstàncies ho exigisquen o hi siguen requerits.
2. En les relacions amb altres administracions:
a) Ha de guiar-se basant-se en els principis de cooperació, coordinació, col·laboració, solidaritat, assistència recíproca, responsabilitat, complementarietat, subsidiarietat i capacitat d'integració, amb vista a aconseguir un servici eficient capaç d'assegurar la protecció de les persones, els béns i el medi ambient.
b) Actuar, en l'exercici de les seues funcions, d'acord amb el principi de lleialtat institucional, a fi de que la celeritat en la informació i la transparència en la transmissió d'ordres afavorisca la ràpida conclusió del sinistre amb els menors danys personals i materials.

3. En les relacions internes del servici:
a) Actuar sota els principis de jerarquia i subordinació, devent obediència i respecte a autoritats i superiors jeràrquics.
b) Complir els servicis que tenen encomanats d'acord amb la seua estructura jerarquitzada. No obstant això, l'obediència deguda no podrà emparar ordres que comporten l'execució d'actes manifestament il·legals.

TÍTOL II
Dels servicis de prevenció, extinció
d'incendis i salvament

Article 4. Concepte i funcions
1. Integren els servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana el personal pertanyent als servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, els bombers voluntaris i els bombers d'empresa.
2. Són funcions dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de les administracions públiques :
a) Lluitar contra el foc en cas de sinistre i altres situacions d'emergència.
b) Realitzar el salvament de persones, semovents, béns i protecció al medi ambient, en cas de sinistre o una altra situació d'emergència.

c) Intervenir en el salvament aquàtic i subaquàtic i en el rescat i salvament de muntanya i cavitats subterrànies.
d) Adoptar mesures de seguretat extraordinàries i provisionals, a l'expectativa de la decisió de l'autoritat competent, sobre el tancament i desallotjament de locals i establiments públics, i l'evacuació de l'immoble i propietats en situacions d'emergència mentre les circumstàncies del cas ho facen imprescindible, així com limitar o restringir pel temps necessari, la circulació i permanència en vies o llocs públics en els supòsits d'incendi, catàstrofe o calamitat pública.
e) En els supòsits d'intervenció, recuperar les víctimes i coordinar-ne el trasllat urgent, fins i tot realitzar-lo quan siga necessari.
f) Intervenir en operacions de protecció civil, d'acord amb les previsions dels plans territorials i dels plans especials corresponents, així com elaborar els plans d'actuació respectius dels servicis Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament.
g) Dirigir els llocs de comandament avançat que els corresponen segons la planificació vigent.
h) Elaborar els procediments d'actuació del servici per a cada tipus de sinistre.
i) Investigar i informar sobre els sinistres en què intervinguen per raó de la seua competència, així com en cas de requeriment per l'autoritat competent.
j) Obtenir la informació necessària de les persones i entitats relacionades amb les situacions i llocs on es produïsca l'incendi, la catàstrofe o calamitat pública per a l'elaboració i execució de les tasques encaminades a resoldre situacions.
k) Estudiar i investigar les tècniques, instal·lacions, sistemes de protecció contra incendis i salvament.
l) Organitzar i participar en campanyes de divulgació dirigides a incrementar el coneixement de la ciutadania sobre la normativa de prevenció d'incendis i altres emergències.
m) Exercir funcions de prevenció per a evitar o disminuir el risc d'incendis o altres accidents, mitjançant la inspecció del compliment de la normativa en vigor.
n) Aquelles altres funcions que li atribuïsca la legislació vigent i qualsevol altra dirigida a la protecció de persones i béns, sempre que siguen necessàries i proporcionades als fets.
3. Les funcions descrites es desplegaran dins de l'àmbit territorial que comprenga la seua administració. No obstant això, podran actuar fora del dit àmbit quan així se li requerisca per l'autoritat competent o haja convingut la seua actuació fora d'aquest amb altres servicis.


Article 5. Competències de les administracions públiques
1. Correspon als municipis, d'acord amb el que estableix la legislació en matèria de règim local, la creació i manteniment dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament quan resulten obligats a la prestació del dit servici.
2. Els municipis podran prestar aquest servici per si mateixos o associats.
3. Correspon a les diputacions provincials assistir els municipis del seu àmbit territorial per a garantir subsidiàriament la prestació dels dits servicis, de conformitat amb la legislació de règim local.

4. Correspon a la Generalitat:
a) Coordinar els servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana.
b) Regular l'estructura, funcionament i organització dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, tant en el que disposa la present llei com en la normativa que la desplegue.
c) Dispensar de la prestació del servici aquells municipis que la sol·liciten, de conformitat amb el que estableix la legislació en matèria de règim local.
d) Col·laborar, conjuntament amb les diputacions provincials, per a garantir la prestació del servici en aquells municipis que no compten amb servicis propis, per no resultar-hi obligats o haver-ne obtingut la dispensa.
5. Les administracions titulars dels servicis de Prevenció, Extinció d'incendis i Salvament podran convenir mecanismes de col·laboració mútua amb empreses que compten amb bombers i grups d'autoprotecció, així com amb altres entitats que compten amb grups de rescat especialitzats.

Article 6. De la configuració jurídica i de la prestació associada del servici
1. La configuració jurídica dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana serà la que decidisca l'administració de què depenga cada servici.
2. Els ajuntaments dels municipis obligats a la prestació del servici, les diputacions provincials i la Generalitat podran convenir entre si la prestació del servici mitjançant la forma jurídica de consorci.
3. La prestació consorciada del servici garantirà, en el seu àmbit territorial, la prestació del servici als municipis exempts d'aqueixa obligació.

Article 7. Personal dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de les administracions públiques
1. A l'efecte d'aquesta llei, s'entén com a personal dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de les administracions públiques el personal de les diferents escales i categories ressenyades en aquesta, dependent dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de les entitats locals.
2. Aquest personal tindrà la condició de funcionari d'administració especial, servicis especials, extinció d'incendis, en els termes que estableix la present llei i la resta de legislació en matèria de funció pública.

Article 8. Bombers voluntaris
1. La Generalitat reconeix i fomenta la participació activa de la ciutadania en les tasques dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, fomentant la incorporació d'aquelles persones que desinteressadament vullguen col·laborar en l'estructura operativa com a bombers voluntaris, depenent funcionalment i de forma jerarquitzada dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de les administracions públiques, sense que en cap cas resulte de la relació esmentada cap vincle funcionarial o laboral, no tenint dret a percebre cap retribució pel seu servici.
2. Desplegaran les funcions definides per als servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de les administracions públiques per a les quals estiguen formats i equipats, dins del marc de funcionament dels servicis de què depenguen.
3. Per a adquirir la condició de bomber voluntari s'haurà de disposar de l'acreditació corresponent expedida per l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE).
4. La Generalitat reglamentàriament establirà l'estatut del bomber voluntari, el qual definirà l'objecte, àmbit territorial, estructura, funcionament, organització, proves d'accés, règim d'ingressos i baixes, premis i distincions, indemnitzacions per raó de servici, i quantes altres qüestions resulten necessàries per al millor desenrotllament del servici.

5. No tindran consideració de bomber voluntari el personal de les associacions i/o entitats col·laboradores en matèria de protecció civil, l'organització i funcionament de les quals ve regulada en el Reglament Autonòmic dels servicis de Voluntaris de Protecció Civil i l'Estatut del Voluntariat de Protecció Civil.

Article 9. Bombers d'empresa
1. Tindrà la consideració de bomber d'empresa el personal de vigilància, seguretat, prevenció, extinció contra incendis i autoprotecció de les empreses públiques o privades que exercisquen aquestes funcions a l'empresa de què depenguen.
2. Per a adquirir la condició de bomber d'empresa, s'haurà de disposar de l'acreditació corresponent expedida per l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE).
3. En els supòsits d'activació del pla d'autoprotecció de l'empresa on exercisquen la seua activitat, els bombers d'empresa actuaran d'acord amb el que aquest estableix.
4. En cas d'activació d'un pla d'emergència de protecció civil que afecte la seua empresa i que requerisca la intervenció d'un servici de prevenció, extinció d'incendis i salvament, l'actuació dels bombers d'empresa vindrà determinada pel que disposa el pla i actuaran sota la direcció i coordinació del comandament del servici esmentat.


Article 10. Condició d'autoritat
1. En l'exercici de les seues funcions, el personal dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament tindrà la consideració d'agent de l'autoritat quan estiguen de servici.
2. Allò que s'ha expressat en l'apartat anterior no s'aplicarà als bombers d'empresa per la seua condició de servici complementari, segons la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències, ni tampoc s'aplicarà als bombers voluntaris.

3. La condició d'autoritat es farà constar en el document d'acreditació de bomber professional regulat en la present llei.

TÍTOL III
De la coordinació dels servicis de prevenció, extinció
d'incendis i salvament de les administracions públiques

CAPÍTOL I
Dels òrgans i funcions de coordinació

Article 11. Coordinació
A l'efecte d'aquesta llei, s'entén per coordinació la determinació dels criteris necessaris per a la millor adequació de la formació, organització, dotació i actuació dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, així com la fixació dels mitjans per a homogeneïtzar els diferents servicis de la Comunitat Valenciana, a fi d'aconseguir una acció que millore la seua professionalitat i eficàcia, tant en les seues accions individuals com en les conjuntes, sense perjudici de l'autonomia que corresponga a cada Servici de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament.

Article 12. Òrgans
1. Les funcions de coordinació seran exercides per:
a) El Consell.
b) La conselleria competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències.
c) La Comissió de Coordinació dels Servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana.
2. Sense perjudici dels òrgans esmentats, podran constituir-se qualssevol altres amb caràcter assessor, de preparació o d'execució dels treballs que els encomanen aquells.

Article 13. Funcions de coordinació
1. Correspon al Consell l'exercici de la coordinació dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament que comprèn, entre altres, les funcions següents:
a) El desplegament reglamentari de la present llei en matèria d'estructura, organització i funcionament dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament.
b) La regulació de sistemes d'homogeneïtzació i homologació de la uniformitat i de la imatge corporativa.
c) La provisió de mitjans comuns de coordinació en matèria de gestió d'emergències, mitjançant la implantació de terminals del sistema «112 Comunitat Valenciana», i de comunicacions, mitjançant la implantació de la Xarxa de Comunicacions Digitals de Seguretat i Emergències de la Generalitat.
2. Correspon a la conselleria competent en matèria de prevenció i extinció d'incendis les funcions següents:
a) La creació del marc en què haurà de desenvolupar-se el suport i col·laboració entre servicis en matèria d'informació, actuacions conjuntes i prestacions recíproques de caràcter temporal o extraordinari.

b) L'establiment d'un model estadístic comú a tots els servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament.
c) L'execució de les competències en matèria de coordinació dels Servicis de Prevenció i Extinció d'incendis i Salvament que no suposen l'exercici de la potestat reglamentària, de manera que establisca els mitjans de supervisió necessaris per a garantir l'efectivitat de la coordinació.
d) Les altres que vinguen establides en la llei.
3. Les anteriors funcions s'exerciran, en tot cas, amb respecte a les competències de les entitats locals en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvament.

Article 14. Reglament dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament
Els servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de les administracions públiques hauran d'elaborar el seu reglament d'organització i funcionament, que haurà d'ajustar-se als criteris i continguts mínims que estableix la present llei.
Article 15. Eines de coordinació
1. Els servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de les administracions públiques hauran d'utilitzar de forma obligatòria el sistema informàtic comú d'emergències «112 Comunitat Valenciana» i, en les seues comunicacions operatives, la Xarxa de Comunicacions Digitals de Seguretat i Emergències de la Generalitat.
2. Tots els servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de les administracions públiques estan obligats a proporcionar informació, en temps real, de les seues actuacions mitjançant l'ús comú del sistema de gestió d'emergències «112 Comunitat Valenciana».


CAPÍTOL II
De la Comissió de Coordinació dels Servicis de Prevenció,
Extinció d'Incendis i Salvament

Article 16. Objecte de la comissió
Es crea la Comissió de Coordinació dels Servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana a fi de constituir-se com el màxim òrgan consultiu, deliberant i de participació en aquesta matèria, quedant adscrita a la conselleria competent en aquesta.

Article 17. Composició i funcionament de la comissió
La conselleria competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvament elaborarà el reglament pel qual es regule la composició i funcionament de la Comissió de Coordinació dels Servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana, en la qual estaran presents representants dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana, així com les organitzacions empresarials i sindicals més representatives.


Article 18. Funcions de la comissió
1. Informar tots els projectes de llei, reglaments i qualssevol altres disposicions relacionades amb els servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament que s'elaboren pels diversos òrgans de l'administració autonòmica, així com totes les disposicions que hi establisquen els ajuntaments de la Comunitat Valenciana.

2. Proposar als òrgans competents de les diverses administracions públiques l'adopció de totes les mesures que considere convenients per a la millora dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, i per a l'homogeneïtzació dels seus mitjans tècnics.
3. Conèixer de la programació dels cursos i la resta d'activitats de formació dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament que es realitzen.
4. Elaborar una memòria anual de les activitats de coordinació desenvolupades.
5. Impulsar acords de col·laboració entre servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament en àrees limítrofes a fi de millorar l'atenció ciutadana basant-se en criteris operatius per a millorar els temps de resposta.
6. Quantes altres funcions li atribuïsquen les disposicions vigents.


TÍTOL IV
De l'organització i estructura dels servicis de
prevenció, extinció d'incendis i salvament
de les administracions públiques

CAPÍTOL I
De l'organització territorial

Article 19. Criteris d'organització territorial
Els servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de les administracions públiques s'organitzaran atenent a criteris d'horitzontalitat de funcions i de distribució territorial.

Article 20. Servicis centrals
1. Els servicis centrals són l'òrgan de caràcter horitzontal que coordina i proporciona servicis comuns a les diferents divisions territorials.

2. Els servicis centrals dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de les administracions públiques s'organitzaran en departaments que comprenguen com a mínim les següents àrees de treball: prevenció, intervenció i logística.

Article 21. Divisió territorial
1. A l'efecte d'una adequada prestació del servici atenent a criteris poblacionals i de risc, es fa necessari escometre la divisió territorial del Servici, estructurant-se, de menor a major, en les unitats següents:

a) Parc: unitat territorial bàsica entesa com l'edifici i el conjunt de mitjans personals i materials amb un àmbit territorial d'intervenció funcional concret.
b) Zona operativa: unitat funcional de coordinació entesa com un conjunt de parcs i amb un àmbit territorial que vindrà determinat basant-se en criteris tècnics amb especial incidència en aspectes poblacionals i de risc.
c) Àrea: unitat territorial d'àmbit superior que agrupa unes quantes zones i vetla per la seua coordinació operativa i funcional.
2. A l'efecte d'establir la dependència jeràrquica i funcional, els parcs dependran de les zones operatives i aquestes de l'àrea corresponent.
3. Una zona operativa haurà de contenir almenys dos parcs.


CAPÍTOL II
De l'estructura organitzativa i funcional

Article 22. Escales i categories
1. El personal operatiu dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament s'estructura en escales i categories.
2. Es creen les escales jeràrquiques següents:
a) Escala d'inspecció
b) Escala de comandament
c) Escala bàsica
3. Les categories professionals per cada una de les escales són les següents:
a) Escala d'inspecció: Comprèn les categories d'inspector i oficial

b) Escala de comandament: Comprèn les categories de suboficial, sergent i caporal
c) Escala bàsica: Comprèn les categories de bomber i operador de comunicacions
4. Correspondrà als servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament establir la prelació en el comandament quan en una emergència concórrega personal del mateix nivell jeràrquic.
5. Els servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament podran tenir adscrit el personal tècnic, administratiu o d'oficis que es considere necessari. Aquest personal realitzarà les funcions pròpies de la seua categoria i s'atindrà al que determine el règim administratiu establert amb caràcter general per a la resta del personal de l'administració de què depenguen i, per tant, no li seran aplicables les disposicions d'aquesta llei.

Article 23. Grups de classificació professional
1. En l'escala d'inspecció:
a) A la categoria d'inspector: grup A, subgrup A1.
b) A la categoria d'oficial: grup A, subgrup A2.
2. En l'escala de comandament:
a) A la categoria de suboficial: grup B.
b) A la categoria de sergent: grup B.
c) A la categoria de caporal: grup B.
3. En l'escala bàsica:
a) A la categoria de bomber: grup C, subgrup C1.
b) A la categoria d'operador de comunicacions: grup C, subgrup C1.

Article 24. Funcions per escales i categories
1. Les funcions que corresponen, amb caràcter general, a les diferents escales dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament són les següents:
a) Per a l'escala d'inspecció, funcions de direcció i coordinació d'unitats tècniques i operatives de nivell superior i altres específiques de prevenció, extinció d'incendis i salvament
b) Per a l'escala de comandament, funcions d'inspecció i comandament d'unitats operatives de nivell intermedi, i altres específiques de prevenció, extinció d'incendis i salvament.
c) Per a l'escala bàsica, funcions operatives de nivell bàsic, i altres específiques de prevenció, extinció d'incendis i salvament per a la categoria de bomber, i operatives i administratives en tasques de coordinació als centres de comunicacions i llocs de comandament avançats per a la categoria d'operador de comunicacions.
2. Sense perjudici del que hi ha establert en l'apartat anterior, el personal de les diferents escales i categories dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament realitzaran les tasques necessàries per a l'execució de les funcions regulades en l'article 4 d'aquesta llei.

3. Reglamentàriament es desenvoluparan les funcions que corresponen a cadascuna de les categories que integren les diferents escales dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament.


TÍTOL V
De l'accés, la selecció, la promoció i la mobilitat
del personal dels servicis de prevenció, extinció d'incendis
i salvament de les administracions públiques

Article 25. Requisits d'accés de caràcter general
1. Per a l'accés a les distintes escales i categories dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana s'exigeix reunir els requisits establits per la present llei i per la normativa vigent en matèria de funció pública.
2. Per a l'accés, així mateix, s'hauran de complir el requisit de titulació segons els grups de classificació professional exigits en l'article 23 de la present llei per a cada categoria.

Article 26. Requisits d'accés per escales i categories
1. L'accés a la categoria d'operador de comunicacions de l'escala bàsica es farà complint els requisits mínims esmentats en l'article 25 i estant en possessió, com a mínim, del permís de conducció de la classe B i l'autorització per a conduir vehicles de transport prioritari (BTP).

2. L'accés a la categoria de bomber de l'escala bàsica es farà complint els requisits mínims esmentats en l'article 25 i estant en possessió, com a mínim, del permís de conducció de la classe C amb el E associat i l'autorització per a conduir vehicles de transport prioritari (BTP).

3. L'accés a l'escala de comandament es farà per la categoria de caporal, sempre que es complesquen els requisits mínims esmentats en l'article 25 i s'estiga en possessió, com a mínim, del permís de conducció de la classe C i l'autorització per a conduir vehicles de transport prioritari (BTP).
4. L'accés a l'escala d'inspecció es farà per la categoria d'oficial, sempre que es complesquen els requisits mínims esmentats en l'article 25 i s'estiga en possessió, com a mínim, del permís de conducció de la classe B i l'autorització per a conduir vehicles de transport prioritari (BTP).

Article 27. Sistemes d'accés als llocs de les diferents categories

1. Per a l'escala bàsica:
a) Categoria d'operador de comunicacions: Torn lliure, mitjançant el sistema d'oposició o concurs-oposició. Mobilitat, mitjançant el sistema de concurs.
b) Categoria de bomber: Torn lliure, mitjançant el sistema d'oposició o concurs-oposició. Mobilitat, mitjançant el sistema de concurs.

2. Per a l'escala de comandament:
a) Categoria de caporal: Promoció interna, mitjançant el sistema de concurs-oposició. Mobilitat, mitjançant el sistema de concurs.
b) Categoria de sergent: Promoció interna mitjançant el sistema de concurs-oposició. Mobilitat, mitjançant el sistema de concurs.
c) Categoria de sotsoficial: Promoció interna, mitjançant el sistema de concurs-oposició. Mobilitat, mitjançant el sistema de concurs.
3. Per a l'escala d'inspecció:
a) Categoria d'oficial: Torn lliure mitjançant el sistema d'oposició o concurs-oposició. Promoció interna, mitjançant el sistema de concurs-oposició. Mobilitat, mitjançant el sistema de concurs.
b) Categoria d'inspector: Promoció interna, mitjançant el sistema de concurs-oposició. Mobilitat, mitjançant el sistema de concurs.
4. La provisió del lloc de treball de l'inspector que ostente la direcció del servici es farà mitjançant el sistema de lliure designació.

Article 28. Selecció
1. La Generalitat podrà convenir, d'acord amb el que preveu l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, la creació d'un Òrgan Únic de Selecció per a efectuar els processos selectius del personal dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana
2. Reglamentàriament la Generalitat regularà les bases de selecció comuna per a cada categoria i per a cada sistema d'accés.
3. El procés de selecció, quan es tracte de concurs-oposició, constarà de les fases següents:
a) Oposició
b) Concurs
c) Curs selectiu de formació.
4. S'inclouran en la fase d'oposició, com a mínim, les següents proves que tindran, en tot cas, caràcter eliminatori:
a) Proves psicotècniques orientades a la funció a desenvolupar.
b) Proves físiques adequades a la capacitat necessària per a les funcions que es realitzaran.
c) Proves de coneixements generals, de legislació autonòmica, nacional i europea, així com coneixements tècnics i normatius específics en prevenció, extinció d'incendis i salvament.
d) Desenrotllament d'un supòsit pràctic.
e) Un reconeixement mèdic orientat a la funció que es desplegarà.

5. En la fase de concurs es baremaran els mèrits i experiència dels aspirants en la forma que es determine en la convocatòria.
6. Superades les fases d'oposició o concurs-oposició es farà el curs selectiu de formació impartit i homologat per l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE).
a) El contingut del curs selectiu s'establirà reglamentàriament i constarà de dues fases, una de formació i selecció en l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències i una altra de pràctiques en els servicis respectius de prevenció, extinció d'incendis i salvament, i tindrà una durada mínima de 250 hores cadascuna per a l'accés a l'escala bàsica i de 150 hores cada fase per a l'escala de comandament i inspecció.

b) La qualificació del curs correspondrà a l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències, i la no superació d'aquest tindrà caràcter eliminatori.
c) Durant la realització del curs, els aspirants seran nomenats funcionaris en pràctiques dels seus servicis respectius i, una vegada superat el curs, seran nomenats funcionaris de carrera.
d) Els aspirants que hagen superat les proves mitjançant l'accés per promoció interna, durant la realització del curs selectiu de formació tindran els drets inherents del lloc que ocupaven i percebran les retribucions integres d'aquest lloc.

Article 29. Promoció interna
1. En les categories en què es preveu l'accés per torn lliure i promoció interna es podrà reservar fins a un cinquanta per cent de les places de cada convocatòria per a promoció interna.
2. Per a concórrer pel torn de promoció interna, i sense perjudici dels requisits generals establits per a l'ingrés en cada categoria, el personal funcionari haurà de reunir els requisits següents:
a) Estar en possessió de la titulació requerida i trobar-se en servici actiu o servicis especials en la categoria immediatament inferior.
b) Haver completat dos anys de servici efectiu en la categoria immediatament inferior i no haver sigut sancionat per la comissió de falta greu o molt greu llevat que s'haguera obtingut la cancel·lació de la sanció imposada.
c) Complir les condicions físiques i psíquiques exigibles per a exercir l'exercici de funcions segons s'establisca en la convocatòria.
d) Superar les proves d'aptitud que s'establisquen a este efecte, mitjançant el sistema de concurs-oposició, regulat en l'article 28.
e) No trobar-se en situació de segona activitat, excepte per gestació o lactància.
f) Els altres requisits que s'exigisquen per a la provisió de cada lloc.
3. Podran accedir a la categoria d'inspector pel torn de promoció interna el personal tècnic funcionari d'administració especial de la Generalitat que haja desenvolupat les seues funcions en departaments competents en matèria de protecció civil i gestió d'emergències, i també el personal d'altres servicis de prevenció i extinció d'incendis i salvament de la Comunitat Valenciana que tinga la titulació requerida, d'acord amb allò que s'ha determinat en la convocatòria. Les persones aspirants a accedir a la categoria d'inspector que no procedesquen d'un servici de prevenció, extinció d'incendis i salvament hauran de superar un període de pràctiques, no inferior a quatre mesos, durant el qual no podran exercir les funcions de direcció operativa de les emergències que el seu lloc recull.

Article 30. Mobilitat
1. A l'efecte de la present llei s'entén per mobilitat el dret del personal dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament a ocupar places vacants de la seua mateixa categoria en altres servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana, mitjançant la provisió per concurs.
2. Plantejada una convocatòria de places d'aquelles categories que es contemple l'accés per mobilitat, es reservarà un percentatge d'un terç de les places oferides per a aquesta modalitat d'accés, i el funcionari que hi opte haurà d'haver ocupat la seua plaça en propietat durant cinc anys com a mínim i faltar-li més de cinc anys per al pas a la jubilació.

3. El personal funcionari que ocupe llocs oferts per mobilitat s'integrarà a tots els efectes en el nou organisme públic, es respectaran els drets de grau i l'antiguitat que tinga reconeguts, i cessarà a tots els efectes com a funcionari en l'organisme de procedència.

4. Es donarà publicitat a la convocatòria d'aquestes places en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.


TÍTOL VI
Del registre i la credencial

Article 31. Registre de bombers
1. La conselleria competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències crearà i gestionarà el registre on s'inscriurà el personal al qual es refereix l'article 1.2 d'aquesta llei.
2. El referit registre complirà allò que s'ha indicat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
3. Reglamentàriament es desenvoluparà l'abast i contingut de les dades a incloure en el dit registre, així com la seua vigència i actualització.

Article 32. Document d'acreditació de bomber professional, voluntari o d'empresa
1. El personal que estiga inscrit en el registre de bombers i es trobe en actiu, estarà proveït d'un document d'acreditació de bomber professional, voluntari o d'empresa expedit per la Generalitat, a través de la conselleria competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències.
2. El document d'acreditació tindrà una vigència de cinc anys, corresponent a la Generalitat la seua renovació. Així mateix, i abans que finalitze el seu període de vigència, haurà de renovar-se sempre que es produïsquen canvis en les categories, escales o servici.
3. El model d'acreditació serà homologat pel Consell, en el qual, almenys, constarà la identificació, la categoria, el servici i el número de registre.

TÍTOL VII
De les condicions de treball

CAPÍTOL I
De les retribucions, horaris i vacances

Article 33. Retribucions
1. Les retribucions bàsiques del personal dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de les administracions públiques tindran la mateixa estructura i quantia que les establides per al personal funcionari de l'administració local.
2. Per a l'establiment de les retribucions complementàries del personal dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de les administracions públiques, i pel que es refereix al complement de lloc, es valoraran les condicions de perillositat, penositat i dificultat tècnica del lloc de treball, dins dels límits que estableix la legislació vigent.


Article 34. Horari laboral
1. La jornada del personal funcionari dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament serà la que de conformitat amb la normativa aplicable i amb caràcter general establisca l'administració pública de què depenga cada un dels servicis.
2. En casos d'emergència i, en general, en situació excepcional, tot el personal estarà obligat a la prestació de servici permanent fins que cessen els motius d'emergència o necessitat, seguint les instruccions de la persona que ostente el comandament de l'emergència.
3. L'excés de jornada, la prolongació d'horari i la impossibilitat de gaudir llicències i permisos per raó del servici, si és el cas, donaran lloc a les compensacions que siguen procedents, de conformitat amb la normativa que regula les condicions de treball del personal al servici de les administracions públiques, així com, si és el cas, amb els acords que pogueren existir respecte d'això, i mitjançant els procediments fixats a l'efecte.
4. La formació necessària per a la millora i perfeccionament dels coneixements i aptituds necessàries per al desenrotllament del treball del personal funcionari dels servicis de prevenció i extinció d'incendis i salvament es realitzaran dins de l'horari laboral, excepte en aquells casos en què la formació siga optativa, i en aquest cas es realitzarà fora de l'horari laboral.

Article 35. Vacances, llicències i permisos
1. Les característiques de les funcions dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament i, si és el cas, la jornada laboral a torns, condicionen la concessió de llicències i de permisos i la distribució dels períodes vacacionals a les necessitats del servici.

2. El règim de llicències, permisos i vacances dels membres dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament es regirà per allò que s'ha dictat en la normativa que regule la funció pública valenciana en l'àmbit de la Generalitat.
3. El personal subjecte a torns tindrà dret a disposar del calendari anual que reculla els seus torns de treball i els seus períodes vacacionals.

CAPÍTOL II
Dels segurs, la defensa jurídica, la prevenció
de riscos laborals i la jubilació

Article 36. Assegurances
1. El personal dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de les administracions públiques disposaran d'una assegurança per a cobrir el risc de mort o invalidesa total o parcial. Així mateix disposaran d'una assegurança de responsabilitat civil derivada del compliment de les seues funcions.
2. El bomber voluntari i el bomber d'empresa seran beneficiaris d'una assegurança que cobrirà la defensa jurídica i la responsabilitat civil derivada del compliment de les seues funcions, així com d'una assegurança d'accidents en acte de servici que contemplarà els casos de mort, invalidesa i incapacitat transitòria.

Article 37. Defensa jurídica i assistència jurídica
Les administracions de què depenga el personal dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de les administracions públiques, així com els bombers voluntaris i els d'empresa prestaran defensa i assistència jurídica en les causes judicials en què aquest personal es veja implicat per raó de la seua activitat professional, sempre que hi hagués actuat amb subjecció a la legalitat o complint ordres superiors que no constituïsquen una infracció manifesta, clara i terminant de l'ordenament jurídic.

Article 38. Prevenció de riscos laborals
1. Dins dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de les administracions públiques caldrà ajustar-se especialment a l'aplicació de les mesures en matèria de prevenció de riscos laborals, amb les particularitats necessàries a causa de l'activitat pròpia d'aquests servicis.
2. Es crearà un Comitè de Seguretat i Salut Laboral d'àmbit autonòmic per a coordinar les actuacions en aquesta matèria.

Article 39. Jubilació
La jubilació del personal pertanyent als servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de les administracions públiques, vindrà determinada per la legislació estatal respecte d'això.

CAPÍTOL III
De la segona activitat

Article 40. Segona activitat
1. La segona activitat és la situació administrativa especial del personal dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana, que té com a objecte fonamental garantir una adequada aptitud psicofísica del personal mentre romanga en actiu, assegurant l'eficàcia del servici, a la qual s'accedeix a causa de malaltia que derive en afeccions psicofísiques que comporten la falta d'eficàcia per a l'exercici de tasques operatives, o per edat en les condicions que s'estableixen en la present llei.
2. La segona activitat serà incompatible amb la declaració d'incapacitat absoluta o de gran invalidesa resolta per l'Institut Nacional de la Seguretat Social. De la mateixa manera, la segona activitat serà incompatible amb la declaració d'incapacitat permanent que done lloc a la percepció de pensió del sistema de seguretat social.
3. Els servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament desenvoluparan reglaments que regulen el procés d'accés a aquesta situació de conformitat amb el que estableix la present llei.
4. El personal que accedesca a una plaça de segona activitat seguirà tenint la consideració d'operatiu a tots els efectes.
5. La resolució del procediment haurà de dictar-se en el termini màxim de tres mesos i en cas de silenci administratiu la sol·licitud s'entendrà estimada.

Article 41. Motius per a accedir a la segona activitat
1. Per malaltia, en tot moment, o quan les condicions físiques o psíquiques de la persona així ho aconsellen i no haja estat declarada en situació d'incapacitat permanent que done lloc a la percepció de pensió del sistema de seguretat social. En el cas de ser susceptible de ser declarat en situació d'incapacitat absoluta o gran invalidesa, es trametrà l'informe al departament de sanitat i seguretat social, perquè seguesca la tramitació fixada en la legislació laboral vigent.
2. Per raó d'edat, podrà sol·licitar-se per la persona interessada quan abaste l'edat de 55 anys sempre que ocupe plaça reservada personal operatiu del Servici de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, i haja romàs en situació d'actiu prestant servicis com a mínim els cinc anys immediatament anteriors a la petició.

3. En cas d'embaràs o per lactància es podrà accedir de manera temporal a la situació de segona activitat.

Article 42. Llocs de segona activitat
1. El personal dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament que complesca amb els requisits de l'article anterior, passarà a ocupar destins qualificats de «segona activitat», a fi de garantir la plena aptitud psicofísica de la persona, així com l'eficàcia en el servici.

2. Les administracions públiques que disposen de servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament i les empreses que disposen de bombers d'empresa estaran obligades a crear o habilitar llocs de treball per al personal que quede acollit a la situació de segona activitat.

3. Els servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament hauran de contemplar l'habilitació d'aquests llocs de segona activitat, atenent als criteris següents:
a) Llocs operatius destinats a personal funcionari que accedesca a la segona activitat per raó d'edat.
b) Llocs auxiliars destinats a personal funcionari que accedesca a la segona activitat per raó de malaltia.

Article 43. Valoració
1. La segona activitat és una situació administrativa en què es roman mentre persistisquen les causes per les quals s'hi ha accedit.

2. En els casos de malaltia o pèrdua d'aptituds físiques o psíquiques, podrà instar-se per l'organisme de qui depenga el servici o sol·licitar-se pel personal interessat, i haurà de dictaminar-se per un tribunal mèdic que haurà d'estar compost per tres facultatius: un designat pel Servici de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament a què pertanga el personal interessat; un altre designat per la persona interessada; i un altre triat per sorteig entre els metges de l'Agència Valenciana de Salut que tinguen els coneixements idonis en relació amb l'afecció o malaltia que pateix la persona interessada.
3. El dictamen mèdic que s'elabore pel tribunal garantirà el secret necessari i conclourà amb la declaració «d'apte» o «no apte».

4. El personal del tribunal mèdic poden ser recusats per les causes d'abstenció i recusació previstes en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
5. El tribunal emetrà el dictamen mèdic per majoria i ho elevarà, acompanyat del semblar del facultatiu que en discrepe, en el cas que ho haguera, a l'òrgan competent perquè adopte la decisió pertinent, contra la qual poden interposar-se els recursos que determine la legislació vigent.
6. El tribunal mèdic podrà informar, si és el cas, el reingrés de la persona interessada a l'activitat ordinària, una vegada se'n produïsca la recuperació total. La revisió podrà ser sol·licitada per la persona interessada o instar-se per l'organisme a què pertanga.

Article 44. Prestació
1. La segona activitat s'exercirà preferentment en el propi servici, mitjançant l'exercici d'altres funcions d'acord amb la seua categoria.

2. Quan no hi haja llocs de segona activitat en el Servici de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament o per les condicions d'incapacitat de l'interessat, la prestació de la segona activitat podrà realitzar-se, de conformitat amb la persona interessada, en altres llocs de treball del mateix organisme públic o empresa de què depenga el servici, en categoria i nivell iguals o semblants als de procedència.

3. En la situació de segona activitat no es podrà participar en processos de promoció o mobilitat en els servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de les administracions públiques, excepte en els casos de segona activitat per gestació o lactància.
4. L'autoritat a qui corresponga la superior direcció del Servici de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament podrà requerir, amb caràcter excepcional i justificat, al personal en situació de segona activitat per al compliment de funcions operatives en concretes actuacions contra incendis i salvament.


Article 45. Retribucions
El personal que s'incorpore a la situació de segona activitat no tindrà variació de les retribucions bàsiques, ni de les retribucions complementàries, ni del grau personal corresponents al lloc de què procedisquen.TÍTOL VIII
Dels drets i deures, de les distincions i
condecoracions i del règim disciplinari

CAPÍTOL I
Dels drets i els deures

Article 46. Disposicions comunes
En el no previst en la present llei, el personal dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de les administracions públiques tindrà els mateixos drets i obligacions que la resta del personal al servici de les administracions públiques.

Article 47. Drets
Els drets del personal dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament són els següents:
1. A una remuneració justa i adequada, que contemple el seu nivell de formació i la dificultat tècnica del seu treball, el règim d'incompatibilitats, el grau de dedicació, la perillositat, la penositat, la responsabilitat i el risc que comporta la seua missió, així com l'especificitat dels seus horaris i torns de treball i peculiar estructura.
2. A la formació professional, teòrica, pràctica i física continuada.
3. A una jornada de treball adaptada a les peculiaritats dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament.
4. A unes adequades prestacions de Seguretat Social.
5. A obtenir informació i participar en les qüestions de personal a través dels seus representants sindicals, d'òrgans de representació personal, així com a la vaga d'acord amb allò que s'ha establit per les lleis.

6. A les distincions i premis que s'establisquen.
7. A l'assistència i defensa jurídica en les causes judicials que se seguisquen contra ells com a conseqüència d'actuacions realitzades en l'exercici de les seues funcions.
8. A no ser discriminat per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

9. A disposar del vestuari i equip adequat al lloc de treball que exercisquen.
10. A la cobertura d'assegurança de vida, accidents i responsabilitat civil.
11. A la prestació del servici en condicions adequades.
12. A una adequada carrera professional.
13. A una adequada protecció de la salut física i psíquica.
14. Els altres que s'establisquen en les lleis, disposicions reglamentàries de desplegament o es deriven dels anteriors.

Article 48 . Deures
Els deures del personal dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament són els següents:
1. Actuar amb ple respecte als drets fonamentals dels ciutadans i a les llibertats públiques, d'acord amb el que estableix la Constitució Espanyola, en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i en la resta de l'ordenament jurídic.
2. Actuar amb diligència, celeritat i decisió per a aconseguir la màxima rapidesa en la seua actuació i amb la necessària proporcionalitat en la utilització dels mitjans a la seua disposició.
3. Executar, en situacions excepcionals de risc o d'emergència, aquelles tasques que li encomanen els seus superiors, fora de l'horari ordinari.
4. Romandre en el servici una vegada finalitzat l'horari de treball, mentre no haja sigut rellevat o quan la gravetat del sinistre ho exigisca.
5. Guiar-se per principis de cooperació, coordinació, col·laboració, solidaritat i lleialtat institucional, assistència recíproca i mutu auxili de manera que els sinistres puguen resoldre's amb la major eficàcia possible.
6. Mantenir l'aptitud i la preparació física per a exercir-ne correctament les funcions.
7. Sotmetre's periòdicament a les revisions físiques i de medicina preventiva per a garantir l'aptitud esmentada, a l'efecte de la qual l'administració o l'empresa de què depenga el servici garantirà els mitjans materials i tècnics necessaris.
8. Assistir als cursos específics i de perfeccionament, tant pràctics com teòrics i físics i superar els cursos impartits per l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE) per a l'accés, promoció i perfeccionament, a fi de garantir una eficaç prestació del servici.

9. Dur a terme les seues funcions amb total i exclusiva dedicació.
10. Respectar el dret a la informació i l'exercici del dret de participació en temes professionals, a la sindicació i negociació col·lectiva segons allò que s'ha establit per les lleis.
11. Conservar adequadament els elements materials necessaris per a l'exercici de la seua funció.
12. Adoptar les mesures preventives adequades i utilitzar en cada cas els equips de protecció que corresponguen a l'exercici de les seues funcions.
13. Observar les mesures de prevenció de riscos laborals.
14. Observar la puntualitat i el compliment íntegre de la jornada de treball.
15. Observar, en tot moment, una conducta de màxim decor i probitat, ajustada a la dignitat de la professió, tractant amb acurada educació a la ciutadania.
16. Efectuar les sol·licituds o reclamacions relacionades amb el servici utilitzant les vies reglamentàries.
17. Els altres que s'establisquen en les lleis, disposicions reglamentàries de desplegament o es deriven dels anteriors.


CAPÍTOL II
De les distincions i les condecoracions

Article 49. Premis i distincions
1. La Generalitat, a través de la conselleria competent en la matèria, podrà concedir distincions i condecoracions al personal dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, així com al personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei i a les persones que es distingisquen notòriament en el compliment de les seues funcions relacionades amb el servici de prevenció, extinció d'incendis i salvament, d'acord amb el procediment i amb els requisits que s'establisquen reglamentàriament.

2. Aquestes distincions i condecoracions, en el cas del personal de les administracions públiques, seran valorades a l'efecte de promoció interna i mobilitat.
3. Els premis i distincions no suposaran cap mèrit econòmic.CAPÍTOL III
Del règim disciplinari

Article 50. Règim disciplinari
El règim disciplinari del personal dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de les administracions públiques és el mateix de la resta del personal de l'administració en què s'integren, amb les peculiars tipificacions que es contenen en els articles següents derivades del tipus de servici.

Article 51. Infraccions molt greus
Són faltes molt greus, a més de les tipificades en la legislació general d'aplicació, les següents:
1. No acudir a les crides de sinistre estant de servici.
2. Actuacions en què hi haja dol o imprudència temerària que, produïdes en situació d'emergència, causen greus danys a l'administració pública o als administrats, tant en les persones com en els béns.

3. La insubordinació individual o col·lectiva, respecte a les autoritats o superiors de què depenga, així com la desobediència a les legítimes instruccions donades per aquells.
4. La falsificació, sostracció, dissimulació o destrucció de documents, material o efectes del servici que n'estigueren sota la custòdia.

5. La sostracció de material del servici o d'efectes de l'equip personal.
6. L'abús d'autoritat amb els subordinats.
7. Permetre per part dels superiors jeràrquics l'incompliment de les mesures preventives i la no utilització dels equips de protecció individual o col·lectiva en el personal a càrrec seu.
8. El fet de sol·licitar o rebre dels ciutadans o entitats a què es preste auxili gratificacions o compensacions per la prestació de qualsevol tipus de servici, fora dels casos legalment previstos.
9. L'acaçament moral o de gènere, coacció, amenaça o agressió de qualsevol tipus que lesione o impedisca l'exercici de qualsevol dels drets i deures previstos en els articles 47 i 48 de la present llei i del que disposa la normativa que regule la funció pública valenciana.

10. L'incompliment, en cas de sobra, de l'obligació d'atendre els servicis mínims.
11. Així mateix, seran qualificades com a molt greus les infraccions greus comeses pels qui hagen sigut sancionats, mitjançant una resolució ferma, en els dos anys anteriors, per una o més infraccions greus.


Article 52. Infraccions greus
Són faltes greus, a més de les tipificades en la legislació general d'aplicació, les següents:
1. Els actes i les conductes que atempten contra la dignitat del personal i la imatge i prestigi del servici.
2. L'incompliment de l'obligació de donar compte als seus superiors i la resta d'autoritats de protecció civil de les administracions de la Comunitat Valenciana de qualsevol incident o assumpte que requerisca del seu coneixement, així com ocultar el coneixement de fets que puguen afectar greument la bona marxa del servici.
3. L'actuació amb abús de les atribucions, en perjudici dels ciutadans, sempre que el fet no constituïsca una falta molt greu.
4. L'ús de l'uniforme o del material del servici en situacions alienes a la seua prestació.
5. L'incompliment de l'obligació de mantenir-se en el torn de treball fins a l'arribada del seu relleu.
6. L'incompliment de les mesures preventives i la no utilització dels equips de protecció individual o col·lectiva.
7. El fet de no comparèixer estant franc de servici quan siguen requerits per a prestar auxili en cas d'incendi o un altre sinistre, si l'ordre ha sigut rebuda per la persona interessada.
8. La falta de respecte cap als seus superiors jeràrquics.
9. Així mateix, seran qualificades com a greus les infraccions lleus comeses pels qui hagen sigut sancionats, mitjançant una resolució ferma, en els dos anys anteriors, per una o més infraccions lleus.

Article 53. Infraccions lleus
Són faltes lleus, a més de les tipificades en la legislació general d'aplicació, les següents:
1. La descurança injustificada en la presentació personal.
2. No presentar-se al corresponent relleu de torn degudament uniformat, sense causa justificada.
3. L'incompliment de qualsevol de les funcions bàsiques, quan no siga qualificat com a falta greu o molt greu.

Article 54. Sancions
1. Per raó de les faltes comeses pel personal funcionari i laboral podran imposar-se les sancions previstes en l'article 144 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
2. Així mateix, la relació entre les infraccions i les sancions serà la prevista en l'article 145 de l'esmentada Llei 10/2010.


Article 55. Graduació
1. En aquells aspectes no previstos en la present llei, per a l'especificació, graduació i aplicació de les corresponents infraccions i sancions resultaran d'aplicació les disposicions reguladores del règim disciplinari general dels funcionaris. Per a la graduació de les sancions caldrà ajustar-se en tot cas als criteris següents:
a) Intencionalitat.
b) Pertorbació que la conducta puga produir en el funcionament normal del servici.
c) Danys i perjudicis o falta de consideració que puguen suposar per als subordinats i ciutadans.
d) Reincidència.
e) Transcendència de la conducta infractora per a la seguretat pública, incrementant el risc o els efectes de la situació d'emergència.
2. Les sancions que corresponguen a les infraccions tipificades en la present llei han d'imposar-se amb independència de l'obligació d'indemnitzar pels danys i perjudicis causats a persones i béns.

Article 56. Competències sancionadores
1. La incoació dels expedients disciplinaris i la imposició de sancions per faltes lleus corresponen a la persona que ostente la direcció del Servici de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament corresponent.

2. La competència per a la imposició de les sancions greus i molt greus correspon als òrgans competents dels ens locals de què depenga el personal dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de les administracions públiques.

Article 57. Mesures provisionals
1. Una vegada iniciat el procediment sancionador, l'òrgan competent per a resoldre'l podrà adoptar les mesures provisionals que estime necessàries per a assegurar el compliment de la resolució que puga dictar-s'hi.
2. Prèviament a la resolució que establisca les mesures preventives, es donarà audiència a la persona interessada perquè, en el termini màxim de quinze dies naturals, al·legue el que escaiga.

Article 58. Procediment disciplinari
1. Per a la imposició de les sancions s'observaran els principis i se seguirà el procediment que amb caràcter bàsic es preveuen en l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i normes bàsiques de desenrotllament, i en la normativa sobre funció pública valenciana.
2. El termini màxim en què ha de notificar-se la resolució del procediment sancionador és de dotze mesos des de la data d'inici. Transcorregut el termini s'acordarà la caducitat del procés.

Article 59. Prescripció
1. Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys, les infraccions greus als dos anys i les lleus als sis mesos.
2. Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran al cap de tres anys, les imposades per faltes greus als dos anys i les imposades per faltes lleus a l'any.
3. La prescripció de les infraccions i sancions s'apreciarà d'acord amb el que disposa l'article 97 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.


Article 60. Responsabilitat
1. Seran responsables de les infraccions previstes en la present llei totes els qui hagueren participat en la comissió de les accions o omissions tipificades. Seran per tant responsables aquells que hagueren comès, directament o indirectament, el fet infractor, així com aquells que hagueren impartit les instruccions o ordres o facilitat els mitjans per a cometre'l.
2. Quan existisca una pluralitat de responsables a títol individual i no fóra possible determinar el grau de participació de cada un en la realització de la infracció, respondran civilment tots ells de forma solidària.TÍTOL IX
Del finançament dels servicis de prevenció, extinció
d'incendis i salvament de les administracions públiques
de la Comunitat Valenciana

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 61. Recursos de finançament
1. Els servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament amb caràcter municipal podran comptar per al seu finançament amb els recursos següents:
a) Partides pressupostàries que els municipis de què depenguen consignen en els seus corresponents pressupostos
b) Contribucions especials i taxes
c) Subvencions, donacions i quants ingressos de dret privat puguen correspondre'ls
d) Rendiments de preus públics
e) Els altres recursos que puguen correspondre'ls.
2. En el cas que els servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament adopten la fórmula de consorci, prevista en l'article 5 de la present llei i en la legislació en matèria de règim local, el seu finançament es realitzarà d'acord amb les contribucions que les administracions pertanyents a aquests acorden i estipulen en els convenis i estatuts de constitució dels dits consorcis, a més de la resta de les previstes en l'apartat 1 del present article.CAPÍTOL II
Col·laboració de la generalitat

Article 62. Col·laboració amb les diputacions
1. La Generalitat, d'acord amb el que estableix la legislació en matèria de règim local, podrà col·laborar amb les diputacions provincials en la prestació del Servici de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament.

2. Aquesta col·laboració s'establirà a través d'un conveni, que tindrà que ser aprovat pel Consell i pel Ple de la institució provincial corresponent.


DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Protecció civil
Els servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de les administracions públiques podran incorporar els servicis de Protecció Civil en aquells casos en què el municipi exercisca aquesta competència en compliment de la legislació en matèria de règim local.


Segona. Categories actuals en els servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de les administracions públiques
Les categories actuals en els servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de les administracions públiques s'equiparan a les establertes per la present llei, quan entre en vigor, segons la correspondència següent:
1. La categoria actual d'oficial A1 i tècnic A1: inspector
2. Les categories actuals d'oficial A2 i tècnic A2: oficial
3. La categoria actual de sotsoficial: sotsoficial
4. La categoria actual de sergent: sergent
5. La categoria actual de caporal: caporal
6. La categoria actual de bomber: bomber
7. La categoria actual d'operador de comunicacions: operador de comunicacions.

Tercera. Equiparació de categories
En el cas que la Generalitat, segons el que hi ha establert en la Llei 13/2010, de protecció civil i gestió d'emergències, encomanara a algun dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament la gestió dels mitjans pertanyents a la Unitat de Brigades d'Emergència, el personal destinat a aquestes funcions s'equipararà a les categories establertes en aquesta llei segons la correspondència següent:

1. Tècnic forestal: oficial
2. Coordinador forestal o capatàs coordinador: caporal.

Quarta. Proves d'accés
En les proves d'accés per a la selecció de personal dels distints servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de les administracions públiques previstes en la present llei es valoraran com a mèrit, en la seua fase de concurs, els treballs desenvolupats com a bomber en un altre Servici de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament i com a bomber voluntari.

Cinquena. Contingut i durada definitiva dels cursos impartits per l'IVASPE
El contingut i durada definitiva dels cursos impartits per l'IVASPE i previstos en la present llei, es regularan mitjançant un decret.

Sisena. Personal de la subescala tècnica i de la subescala de servicis especials
Es podrà considerar, a tots els efectes d'aquesta llei, personal dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, tot el personal que a l'entrada en vigor de la present llei exercesca les seues tasques en els servicis esmentats i que pertanya a la subescala tècnica, classe tècnics superiors, tècnics mitjans i tècnics auxiliars, i a la subescala de servicis especials, classe servici extinció d'incendis.


DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Règim transitori
Els servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana adaptaran els seus estatuts, reglaments interns, així com la seua estructura, organització i funcionament a les prescripcions d'aquesta llei en el termini màxim de dos anys comptats a partir de l'entrada en vigor de la present llei.

Segona. Acreditació de titulació
El personal funcionari dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de les administracions públiques que a l'entrada en vigor de la present llei no tinga la titulació requerida per al lloc que ocupa en propietat, es classificarà en el nou grup exclusivament a efectes retributius, i se l'hi mantindrà, en situació a extingir, fins que acredite haver obtingut els nivells de titulació exigits en cada cas, i en tot cas se li respectarà el dret a la mobilitat.


Tercera. Promoció interna
1. L'exercici del dret a la promoció interna a la categoria immediatament superior podrà ser exercit pel personal funcionari que a l'entrada en vigor d'aquesta llei dispose d'una titulació immediatament inferior a la requerida per a la dita categoria o complesca amb els requisits que s'establesquen reglamentàriament, sempre que supere el curs d'habilitació organitzat per l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències i complesca la resta de requisits de l'article 29 de la present llei.

2. L'habilitació serà un procés únic i irrepetible que s'efectuarà, després de l'aprovació d'aquesta llei, en un termini de quatre anys.
3. Aquest procés consistirà en un únic curs que permetrà l'habilitació del subgrup C1 al grup B.
4. La superació d'aquests cursos i l'habilitació no suposaran cap dret afegit a allò que s'ha exposat anteriorment, ni increment retributiu de cap tipus.

Quarta. Canvi de grup de titulació
La integració del personal funcionari dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de les administracions públiques prevista en aquesta llei que implique un canvi de grup de classificació professional dels disposats en l'article 23 i de la disposició addicional segona de la present llei, es realitzarà de manera que no supose un increment de la despesa pública, ni modificació de les seues retribucions totals anuals. En aquests casos es passarà a percebre el sou base corresponent del nou grup de titulació, però l'excés sobre el grup anterior es deduirà de les seues retribucions complementàries, preferentment del complement de productivitat si n'hi ha, referides ambdues a catorze mensualitats, de manera que es perceben idèntiques remuneracions globals respecte a la situació anterior.

Cinquena. Llocs de naturalesa laboral
Els llocs de naturalesa laboral existents en els diferents servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana s'amortitzaran per a adequar-los a la naturalesa jurídica del personal dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament regulada en la present llei, conforme els llocs adés esmentats vagen quedant vacants. Entre tant, al personal esmentat se li aplicarà també la legislació laboral vigent en l'àmbit de l'administració local.DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitació per al desplegament reglamentari
El Consell dictarà les disposicions reglamentàries necessàries per al desplegament i aplicació de la present llei.

Segona. Entrada en vigor
La present llei entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.


València, 1 d'abril de 2011

El president de la Generalitat
Francisco Camps Ortiz

linea