diari

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2016, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques per la qual es constituïx la comissió encarregada d'estudiar la reforma de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana des de la perspectiva de gènere i d'elaborar el nou pla d'igualtat de dones i hòmens en la funció pública valenciana. [2016/4304]

(DOGV núm. 7805 de 14.06.2016) Ref. Base de dades 004203/2016

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2016, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques per la qual es constituïx la comissió encarregada d'estudiar la reforma de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana des de la perspectiva de gènere i d'elaborar el nou pla d'igualtat de dones i hòmens en la funció pública valenciana. [2016/4304]
El Decret 7/2015, de 29 de juny, modificat pel Decret 10/2015, de 7 de juliol, ambdós del president de la Generalitat, determinen com a departament del Consell a la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, assignant-li competències en matèria de justícia, reformes democràtiques, funció pública, consultes populars, col·legis professionals, fundacions, associacions, registres i notariat.
El Decret 103/2015, de 7 de juliol, del Consell, establix l’estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, i regula en el seu títol IV la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.
El Decret 154/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, en l’article 11 establix que la Direcció General de la Funció Pública exercix les competències establides en l’article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell.
El Consell considera que aconseguir la igualtat efectiva de dones i hòmens i corregir els efectes de la desigualtat i la discriminació per raó de sexe no sols és fer justícia social, sinó també millorar l’eficàcia de les polítiques públiques i el funcionament de la pròpia administració.

El Consell és conscient igualment dels grans canvis que cal escometre en l’administració valenciana perquè aquesta idea s’instal·le en ella de forma permanent i, en conseqüència, de la necessitat de crear els mecanismes que facen possible eixe nou enfocament estratègic de la funció pública valenciana.
Entre aquests instruments destaca la introducció de la perspectiva de gènere en la reforma de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, així com l’elaboració d’un pla d’igualtat de dones i home en la Funció Pública valenciana.

El temps transcorregut des de l’aprovació de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, així com la nova visió i cultura de l’administració pública que impulsa el Consell, basades en la transparència, la independència, la professionalització, la participació ciutadana, la millora contínua en l’aplicació dels procediments de gestió, l’eficiència i la reducció de tràmits i despeses innecessaris, així com la igualtat efectiva de les dones i els hòmens que accedixen a la condició d’empleats públics, aconsellen la revisió i modificació de determinats aspectes, regulacions i figures inclosos en l’esmentada llei.
Aixi, per a determinar quines novetats ha de contindre la mencionada llei des de la perspectiva de gènere i quines mesures inclourà el nou pla per a avançar decididament cap a la igualtat, és necessari constituir una comissió o grup de treball específic.
De conformitat amb tot l’anterior, resolc:

Primer. Creació, naturalesa i objecte
Constituir, en el si de la Direcció General de Funció Púbica, una comissió de treball la missió de la qual serà, en primer lloc, elaborar una proposta de reforma de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, des de la perspectiva de gènere, així com aportació dels elements necessaris per a l’elaboració d’un pla d’igualtat de dones i home en la funció pública valenciana.
La comissió haurà de presentar el resultat dels seus treballs a la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, abans del 30 de juliol de 2016.

Segon. Composició
La comissió estarà composta pels següents membres que a continuació s’indiquen:
– Presidenta: Julia Sevilla Merino, professora honorària de Dret Constitucional en la Universitat de València.
– Coordinadora: Eva Coscollà Grau, directora general de Funció Pública.
Vocals:
– Beatriz Belando Garín, professora titular de Dret Administratiu, entre altres, en el Grau de Dret i vicedegana de la Facultat de Dret de la Universitat de València.
– Gemma Fabregat Monfort, professora titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social i vicedegana de la Facultat de Dret de la Universitat de València.
– Santiago García Campá, professor de Dret del Treball i la Seguretat Social de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I de Castelló.
– Luis Felipe Martínez Martínez, subsecretari de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.
– Vicente Serra Martínez, subdirector general de Planificació i Règim Jurídic de la Direcció General de Funció Pública.
– Natalia Frías Albertos, subdirectora general del Gabinet Tècnic i responsable de la Unitat d’Igualtat de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
– Anaïs Menguzzatto García, directora general de l’Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere.
– Quatre vocals titulars, que podran delegar les seues funcions en els seus respectius suplents, designats per les centrals sindicals amb representació entre els empleats públics valencians: UGT-PV, CCOO-PV, Intersindical Valenciana i CSI-F.
La comissió comptarà amb un secretari o secretària que designarà la persona que ocupe la presidència d’entre els membres de la mateixa.

Tercer. Funcionament
Per a complir dels seus comeses, la persona que ocupe la presidència de la comissió establirà el calendari de sessions, el mètode de treball i, en general, decidirà tots aquells aspectes que considere necessaris per al bon fi del mateix.
Podrà reunir-se quantes vegades considere convenient en la seu de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques i podrà, així mateix, sol·licitar informes sectorials sobre determinades matèries, tant a la pròpia administració de la Generalitat, en funció de les seues competències, com a altres òrgans i institucions que es consideren convenients.
D’altra banda, el seu règim jurídic serà l’establit previst per als òrgans col·legiats en els articles 22 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Quart. Infraestructura i mitjans
El suport administratiu i tècnic que precise la comissió per al degut exercici de les seues funcions serà prestat per la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.


Quint. Incidència econòmica en la dotació de despesa
L’aplicació i desenrotllament d’aquesta resolució no podrà tindre cap incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de despesa assignats a la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques i, en tot cas, haurà de ser atés amb els seus mitjans personals i materials.

Sext. Recursos
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la seua publicació, davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposen els articles 109 i 110 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, així com en els articles 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, podrà interposar-se potestativament recurs de reposició davant del mateix òrgan que va dictar l’acte que es recorre, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la seua publicació, o qualsevol altre recurs que estime procedent per a la defensa dels seus interessos.

València, 2 de maig de 2016.– La consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques: Gabriela Bravo Sanestanislao.

linea