diari

DECRET 56/2013, de 3 de maig, del Consell, pel qual s'establixen els criteris generals per a la classificació dels llocs de treball, i el procediment d'elaboració i aprovació de les relacions de llocs de treball de l'Administració de la Generalitat. [2013/4506]

(DOGV núm. 7017 de 06.05.2013) Ref. Base de dades 004242/2013

DECRET 56/2013, de 3 de maig, del Consell, pel qual s'establixen els criteris generals per a la classificació dels llocs de treball, i el procediment d'elaboració i aprovació de les relacions de llocs de treball de l'Administració de la Generalitat. [2013/4506]
PREÀMBUL

L'aprovació de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP) exigia l'adaptació i ajust de la legislació de la funció pública valenciana a les previsions bàsiques de la llei estatal.

Esta adaptació es va produir amb l'aprovació de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana (LOGFPV), dirigida a ordenar la funció pública valenciana, com a conseqüència del canvi estructural que suposa, en general, el nou model i, en especial, la creació dels cossos, escales i agrupacions professionals funcionarials de l'Administració de la Generalitat i la implantació de les noves titulacions acadèmiques vinculades a estos.

En el títol IV de la LOGFPV es configura el nou model d'ordenació de l'ocupació pública, i s'establix, d'una part, que el personal s'estructurarà en cossos, agrupacions professionals funcionarials i les seues corresponents escales i, d'una altra, es reestructura el sistema d'ordenació dels llocs de treball i es regulen les relacions de llocs de treball, i és rellevant en este punt, com indica la mateixa llei, la introducció de la definició i concepte de lloc de treball, així com la sistematització i aclariment dels criteris en matèria de classificació d'estos.

Esta nova regulació constituïx el marc jurídic necessari per a dotar l'Administració de la Generalitat de l'esmentada estructura, però suposa, al seu torn, una oportunitat per a la racionalització de l'ordenació dels llocs de treball d'esta.
La classificació de llocs de treball es definix per la LOGFPV com el sistema pel qual es determina el contingut d'estos als efectes, essencialment, de la selecció de personal, la provisió i la determinació de les retribucions complementàries vinculades a estos, entenent com a lloc de treball el conjunt de funcions, activitats, tasques o altres responsabilitats encomanades per les administracions públiques a cada empleada o empleat i per a l'exercici de les quals són exigibles determinats requisits, mèrits, capacitats i, si és el cas, experiència professional.

És este nou sistema d'ordenació de llocs de treball el que constituïx la base dels principis informadors que han orientat l'elaboració dels criteris generals que s'aproven per mitjà d'este decret, i que poden resumir-se en una ordenació més eficient i racional de l'estructura de llocs de l'Administració de la Generalitat.
D'altra banda, este decret resol disfuncions que s'han produït com a conseqüència de la nova regulació legislativa. La LOGFPV ha previst la classificació dels llocs de direcció, diferents de les subdireccions generals i direcció de servici, per a la seua provisió per un cos o escala corresponent a un subgrup, o grup professional en el cas que este no tinga subgrup, i un altre immediat superior o inferior, sempre que ambdós pertanguen al mateix itinerari professional.

Esta previsió suposa que la classificació dels actuals llocs de treball amb rang de cap classificats per a la seua provisió pels antics grups B o C contravé el que establix la LOGFPV al no complir-se el requisit que els mencionats llocs estiguen classificats en un grup o subgrup i el seu immediat superior o inferior. I esta circumstància es desprén de la integració que la disposició addicional sexta de la LOGFPV establix respecte dels antics grups B i C i la seua equivalència en els actuals A2 i C1, respectivament, en compliment de la disposició transitòria tercera de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, que té caràcter bàsic i és de compliment obligatori per a totes les administracions públiques de l'Estat.

De conformitat amb el que preveuen els articles 37.1.c de l'EBEP i 154.2.c de la LOGFPV, les normes que fixen els criteris generals en matèria de sistemes de classificació de llocs de treball han de ser objecte de negociació amb les organitzacions sindicals.
En aplicació dels articles esmentats, i des del convenciment que, per a garantir l'aplicació i eficàcia dels mencionats principis, resulta necessària la participació de la representació de les organitzacions sindicals, a causa de la rellevància d'esta matèria en l'àmbit de l'organització del treball i de les condicions de treball del personal empleat públic, esta disposició ha sigut negociada en el si de la Mesa Sectorial de la Funció Pública de 13 de març de 2013.
En virtut de l'habilitació efectuada per la disposició final segona de la LOGFPV per a dictar totes les disposicions reglamentàries que resulten necessàries per al seu desplegament i aplicació, vistos els informes preceptius exigits per la normativa vigent i havent sigut negociada amb la representació sindical, a proposta del conseller d'Hisenda i Administració Pública, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 3 de maig de 2013,

DECRETE

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 1. Objecte
Esta disposició té per objecte establir els criteris generals per a la classificació dels llocs de treball, així com el procediment de creació, modificació i supressió d'estos, i d'elaboració i aprovació de les relacions de llocs de treball.

Article 2. Àmbit d'aplicació
Esta disposició és d'aplicació als llocs de treball la gestió dels quals correspon a la conselleria competent en matèria de funció pública.


CAPÍTOL II
Criteris de classificació

Article 3. Classes de llocs
1. En la classificació de llocs de treball predominaran els llocs tipus sobre els llocs singulars. Estos últims tindran, en tot cas, caràcter excepcional.
2. Es consideren llocs tipus aquells que formen part d'una agrupació de llocs pertanyents al mateix subgrup o, cas de no tindre'l, al mateix grup professional, agrupació professional funcionarial o categoria professional i que tenen una denominació, requisits, responsabilitats, tasques i component competencial del complement del lloc de treball homogenis.
3. Es considerarà lloc singular el lloc de treball que es distingix dels restants per l'especificitat de la seua denominació, requisits i tasques encomanades.
4. Els llocs de treball singulars passaran a tindre la consideració de llocs tipus quan hi haja més d'un lloc amb la mateixa classificació.


Article 4. Elements de la classificació
La classificació dels llocs de treball contindrà els elements a què es referix esta norma, d'acord amb el que establix la legislació vigent en matèria de funció pública.

Article 5. Número de lloc
En les relacions de llocs de treball cada lloc de treball figurarà identificat amb un número.

Article 6. Retribucions complementàries assignades al lloc
La classificació dels llocs de treball especificarà el complement de lloc de treball que els corresponga, de conformitat amb allò que s'ha disposat per la normativa que siga aplicable.

Article 7. Denominació dels llocs de treball
D'acord amb el que establix l'article 3 d'este decret, la denominació dels llocs de treball s'establirà atenent a la seua condició de llocs tipus o llocs singulars, segons les regles següents.

1. La denominació dels llocs tipus podrà ser:
a) Denominació genèrica vinculada a la denominació del cos o escala a què pertanguen els llocs.
b) Combinació de la denominació genèrica assignada al lloc tipus més la concreció material o funcional corresponent. La mencionada concreció farà referència a les àrees funcionals de l'Administració, enteses com un conjunt d'activitats o comeses amb característiques i procediments de treball semblants.
c) Denominació vinculada a les tasques especials assignades al lloc tipus o a una disposició legal o reglamentària.
2. La denominació dels llocs singulars es correspondrà amb l'especificitat de les tasques i activitats a realitzar i/o els requisits necessaris per al seu exercici.

Article 8. Naturalesa
Els llocs es classificaran, de conformitat amb el que establix la legislació vigent, en llocs de naturalesa funcionarial, laboral i eventual.


Article 9. Classificació professional
1. Els llocs de treball de naturalesa funcionarial es classificaran en els grups, subgrups o agrupacions professionals funcionarials establits en la legislació vigent.
2. Els llocs de treball de naturalesa laboral es classificaran assignant-los el grup professional corresponent, d'acord amb la normativa laboral vigent i, si és el cas, el conveni col·lectiu que siga aplicable.

3. Els llocs de treball de naturalesa eventual es classificaran d'acord amb el que establix la legislació vigent.

Article 10. Forma de provisió
1. El concurs constituïx el sistema normal de provisió de llocs de treball.
2. Únicament es classificaran per a la seua provisió pel sistema de lliure designació els llocs de treball que, de conformitat amb la legislació vigent, hagen de proveir-se per mitjà d'este sistema.
3. Es podran classificar per a la seua provisió pel sistema de concurs específic aquells llocs de treball amb rang de direcció o assimilats, no inclosos en l'apartat anterior, així com llocs singulars, en ambdós casos dels subgrups professionals A1 i A2 que, per l'especificitat de les tasques encomanades i la seua responsabilitat especial, exigisquen unes aptituds, coneixements i capacitats singulars.

Article 11. Adscripció orgànica
1. Cada lloc de treball estarà adscrit a un centre de destinació que constituïx la seua adscripció orgànica i es correspondrà amb un òrgan de caràcter superior o directiu i, per al supòsit de llocs de treball al servici de l'administració perifèrica, amb les distintes unitats administratives territorials que la integren.
2. De conformitat amb el que disposa l'apartat anterior, els llocs de treball estaran adscrits, amb caràcter general, a la Subsecretaria, direcció general o, en el cas de llocs de treball al servici de l'administració perifèrica, a la direcció territorial o unitat territorial equivalent que establisquen les normes organitzatives de cada conselleria.
No obstant això, amb caràcter excepcional, quan resulte més eficaç per a la gestió dels recursos humans, podrà establir-se com a centre de destinació una altra unitat administrativa, centre de treball concret o unitat funcional previstes normativament.
3. Els llocs de treball que componguen el gabinet del conseller o la consellera, així com els corresponents a l'estructura prevista per a les secretaries autonòmiques, seran adscrits directament als mencionats òrgans superiors.
A excepció dels llocs indicats en el paràgraf anterior, l'adscripció de llocs de treball directament als òrgans superiors tindrà caràcter excepcional i haurà de derivar directament d'una previsió organitzativa establida normativament
4. L'adscripció orgànica de llocs de treball adscrits als distints ens de dret públic, el personal del qual siga gestionat per la direcció general competent en matèria de funció pública, es regirà per les regles establides en els paràgrafs anteriors, adaptades als òrgans i unitats administratives previstes en les seues normes organitzatives.
5. L'adscripció orgànica dels llocs de treball determina la dependència d'estos als efectes de la seua ordenació, sense perjuí de la seua dependència funcional del centre o centres de treball concrets on hagen de prestar-se les funcions corresponents a estos.

Article 12. Localitat
En la classificació dels llocs de treball haurà de figurar la localitat del centre de treball en què han d'exercir-se les funcions assignades, amb independència de la localitat en què tinga la seua seu el centre de destinació a què estiga adscrit.

Article 13. Adscripció de llocs a cossos, escales, agrupacions professionals funcionarials i grups professionals.
1. Amb caràcter general els llocs de treball de naturalesa funcionarial estaran adscrits a un únic cos, escala o agrupació professional funcionarial, del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat, sense perjuí de les excepcions previstes en l'article següent.

2. La classificació dels llocs de treball de naturalesa laboral haurà d'incloure el grup professional exigit per a la seua provisió.

Article 14. Supòsits especials de classificació.
1. De conformitat amb allò que s'ha disposat en article 40.1 de la LOGFPV, els llocs de treball amb el rang de subdirecció general o direcció de servici podran ser classificats per a la seua provisió indistinta per més d'un cos o escala del mateix subgrup professional, en consideració a la seua posició en l'estructura organitzativa, així com a les funcions que hagen d'exercir-se segons les competències assignades als mencionats llocs per les normes organitzatives del departament.
2. Els llocs de treball de naturalesa funcionarial que tinguen el rang de cap, excepte les subdireccions generals i les direccions de servici, en aquells casos en què siga necessari en atenció a l'especificitat de les seues tasques, i a fi de garantir l'adequada atenció del servici públic, podran classificar-se per a la seua provisió per més d'un cos o escala d'un subgrup, o grup professional en el cas que este no tinga subgrup, i el seu immediatament superior o inferior, sense que siga necessari que els mencionats cossos o escales pertanguen al mateix itinerari professional, sempre que:
a) Els cossos o escales en què es classifiquen estos llocs pertanguen al sector d'administració especial, dels subgrups A1 o A2.
b) Que les titulacions d'accés als cossos o escales que es tracte habiliten per a l'exercici de les tasques que té encomanades el lloc de treball. Quan les titulacions d'accés als cossos o escales siguen genèriques, s'estarà al contingut de les proves d'accés a estos.

c) La classificació del lloc no podrà referir-se a un nombre indeterminat de cossos o escales, sinó que únicament podrà preveure la seua provisió pels cossos o escales estrictament necessaris per a garantir l'exercici del lloc, així com l'adequada atenció al servici públic de què es tracte.

Article 15. Requisits per a la provisió dels llocs de treball
Són requisits per a la provisió dels llocs de treball:
1. El cos, agrupació professional funcionarial i, si és el cas, escala corresponent per als llocs funcionarials, i la categoria professional per als llocs laborals.
2. Amb caràcter excepcional, en els llocs de treball dels cossos d'administració general pertanyents als subgrups A1 i A2, podrà establir-se com a requisit la possessió d'una titulació o titulacions concretes d'entre les previstes com a requisit d'accés a este, quan les tasques i responsabilitats que tinga assignades necessiten els coneixements que atorgue la mencionada titulació.
3. Així mateix, amb caràcter excepcional, en els llocs d'administració especial podran establir-se requisits de titulació específics en aquells llocs corresponents a cossos o escales que tinguen assignats, per al seu accés, més d'una titulació. Per a això hauran de tindre atribuïdes unes tasques i responsabilitats de caràcter professional que facen necessari el seu exercici per personal que estiga en possessió de l'habilitació professional que atorguen les mencionades titulacions.
4. Únicament podran establir-se altres requisits d'idiomes, permisos o habilitacions especials, quan estiga plenament justificat per a l'adequat exercici de les tasques pròpies de les funcions del lloc o quan siga exigit per la normativa aplicable.
5. L'establiment de requisits es realitzarà de forma homogènia per a llocs de treball amb la mateixa denominació i identitat substancial de tasques i nivell de responsabilitat i es justificarà degudament en la memòria a què fa referència l'article 19, apartat 2.

Article 16. Funcions
1. Les funcions d'un lloc seran les assignades al cos, escala, agrupació professional funcionarial o grup professional a què pertanga, sense perjuí que estes funcions s'exercisquen, en tot cas, a través de tasques relacionades amb el nivell de responsabilitat del lloc i amb l'àmbit competencial de l'òrgan a què estiga adscrit i la unitat administrativa en què s'integre.
2. Amb caràcter excepcional, la classificació dels llocs de treball podrà concretar, amb caràcter no exhaustiu, les tasques que té encomanades sempre que es donen les condicions següents:
a) Que de la denominació i adscripció orgànica del lloc no siga possible conéixer les tasques concretes que té assignades.
b) Que estes tasques siguen un element característic i necessari per a delimitar el seu àmbit d'actuació.
3. Correspon únicament a la unitat administrativa competent en matèria de classificació de llocs de treball l'emissió de certificacions acreditatives de les funcions i, si és el cas, tasques d'estos, que seran únicament les que figuren en l'apartat corresponent a les funcions dins de la classificació de cada lloc de treball.

Article 17. Mèrits
1. La inclusió de mèrits específics en la classificació dels llocs de treball tindrà caràcter excepcional, i només serà possible quan la possessió d'estos garantisca el seu millor exercici per raó del seu contingut.

2. A més del que disposa l'apartat anterior, únicament podran establir-se mèrits específics quan el lloc de treball estiga classificat per a la seua provisió pel sistema de concurs específic.
3. Els mèrits que, si és el cas, s'establisquen estaran relacionats, exclusivament, amb la formació, experiència o les activitats científiques i d'investigació i hauran de tindre relació directa, objectiva i proporcionada amb les tasques que el lloc tinga encomanades.

Article 18. Altres circumstàncies rellevants per a la provisió de determinats llocs.
1. En la classificació dels llocs de treball s'especificarà el caràcter de no permanència d'estos en aquells supòsits que es creen per a l'execució de programes de caràcter temporal i de duració determinada o per a atendre situacions excepcionals d'acumulacions de tasques.

2. Els llocs de treball podran ser qualificats com a amortitzables en aquells casos en què es determine que estos no tindran vocació de permanència en les estructures organitzatives, com a conseqüència de la necessitat d'establir en la seua classificació determinades particularitats derivades de la situació de les persones titulars d'estos, o bé perquè la decisió de supressió d'un determinat lloc estiga subjecta a terme o condició.
3. Els llocs de treball a què es referix este article no podran ser objecte de provisió definitiva.

CAPÍTOL III
Procediment per a la creació, modificació o
amortització de llocs de treball

Article 19. Iniciació
1. El procediment per a la creació, amortització o modificació dels llocs de treball, en l'exercici de la potestat d'autoorganització de l'administració, s'iniciarà d'ofici per la direcció general competent en matèria de funció pública, per iniciativa pròpia o a proposta de l'òrgan competent en matèria de personal de cada conselleria o ens de dret públic el personal de la qual siga gestionat per aquella.
2. La proposta haurà d'anar acompanyada de:
a) Memòria justificativa i detallada en la qual quede acreditat el compliment dels criteris establits en este decret.
b) En el seu cas, memòria sobre l'estimació del cost previst i la procedència dels fons destinats al seu finançament.
3. Les organitzacions sindicals podran sol·licitar, de forma motivada, a la direcció general competent en matèria de funció pública, la iniciació de procediment de modificació de la classificació de llocs de treball referits a un col·lectiu.
A estos efectes, es considera col·lectiu el conjunt de llocs de treball que tinguen els mateixos requisits de cos, escala, agrupació professional funcionarial o categoria, així com, si és el cas, requisit de titulació concret i als quals corresponga l'exercici de funcions i tasques homogènies.

Article 20. Instrucció
1. Correspon la instrucció del procediment a la direcció general competent en matèria de funció pública.
2. Quan la proposta de creació o modificació de llocs de treball tinga repercussió econòmica, per suposar un increment de gasto, la direcció general competent en matèria de pressupostos haurà d'emetre un informe vinculant en el termini de tres mesos a comptar de la data de la petició.
La sol·licitud de l'esmentat informe interromprà, en tot cas, el termini màxim per a dictar i notificar la resolució expressa del procediment.
Si no s'emet l'informe en el termini assenyalat, s'entendrà que este és desfavorable a la proposta i, en conseqüència, no serà procedent la classificació sol·licitada, i es comunicarà al proponent i s'arxivarà l'expedient.
3. Instruït el procediment, s'elevarà la proposta corresponent a l'òrgan competent per a resoldre el procediment.
4. Quan la creació, modificació o amortització d'un lloc de treball siga conseqüència d'una decisió judicial, s'executarà la decisió mencionada en els seus propis termes i no serà preceptiu demanar l'informe a què fa referència l'apartat 2 d'este article, sense perjuí que, prèviament a l'aprovació de l'acte administratiu corresponent, s'informe del seu contingut a la direcció general competent en matèria de pressupostos, a fi que esta efectue, si és el cas, la corresponent consignació pressupostària.

Article 21. Resolució
1. La resolució del procediment de creació, modificació i supressió de llocs de treball correspon al conseller o la consellera amb competències en matèria de funció pública o òrgan en què delegue.
2. La creació, modificació i supressió dels llocs de treball s'incorporarà a les corresponents relacions de llocs de treball.

Article 22. Comissió mixta per a l'estudi dels llocs de treball
1. Es crea la Comissió Mixta per a l'Estudi dels Llocs de Treball (CMELT), amb el caràcter de mesa tècnica, a fi d'articular la participació de les i dels representants del personal empleat públic en l'estudi i classificació dels llocs de treball de l'Administració de la Generalitat.

2. La seua composició serà paritària, amb representació de l'Administració i de les organitzacions sindicals que hagen obtingut un 10 % o més, en les eleccions a òrgans de representació del personal funcionari i del personal laboral, i podrà designar un representant per cada organització sindical per al personal funcionari i, un altre, si és el cas, per al personal laboral. Es reunirà amb caràcter ordinari trimestralment.
3. Seran funcions de la CMELT:
a) Ser consultada amb caràcter previ a la iniciació dels procediments per a la creació, amortització o modificació de llocs de treball que afecten un col·lectiu en el sentit definit en l'article 19.3 d'este decret.

b) Rebre informació relativa als llocs de treball creats, modificats o amortitzats durant el període comprés entre dos sessions.


CAPÍTOL IV
Les relacions de llocs de treball

Article 23. Objecte
La relació de llocs de treball comprendrà tots els llocs de treball de l'Administració de la Generalitat gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública.
Article 24. Contingut
El contingut de les relacions de llocs s'adequarà al que establix la legislació vigent.

Article 25. Procediment d'elaboració i estructura
1. L'elaboració de les relacions de llocs de treball de l'Administració de la Generalitat correspon a la conselleria competent en matèria de funció pública.
2. S'elaborarà una relació de llocs de treball per cada conselleria i ens de dret públic el personal de la qual siga gestionat per la conselleria competent en matèria de funció pública.
3. En cada conselleria o ens de dret públic, els llocs de treball s'ordenaran per la seua adscripció orgànica, primer els llocs adscrits a òrgans superiors, a continuació els adscrits a òrgans directius i finalment els corresponents als servicis territorials.
4. En cada centre de destinació, els llocs de treball s'ordenaran per grups, subgrups o agrupacions professionals funcionarials per als llocs funcionarials i grup professional per als laborals, i posteriorment s'ordenaran de major a menor retribució complementària assignada a estos.


Article 26. Aprovació
La competència per a aprovar les relacions de llocs de treball correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria de funció pública, amb un informe previ favorable de la conselleria amb competències en matèria d'hisenda.

Article 27. Publicació
Les relacions de llocs de treball es publicaran en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana almenys una vegada a l'any, sense perjuí que puguen publicar-se actualitzacions d'estes al llarg del període mencionat.


DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Llocs d'atenció especial en l'àmbit educatiu
1. Són llocs d'atenció especial en l'àmbit educatiu aquells llocs de treball gestionats per la direcció general competent en matèria de funció pública, la funció dels quals consistisca en l'atenció directa i professional de les necessitats especials dels alumnes de centres públics docents no universitaris gestionats per la conselleria competent en matèria d'educació.
2. Es constituirà una mesa tècnica dependent de la Mesa Sectorial de Funció Pública, amb la finalitat d'analitzar les característiques especials que concorren en la prestació del servici públic en el mencionat àmbit.

Les conclusions de la mesa tècnica podran ser preses com a referència per a elaborar la futura norma reglamentària que regularà les peculiaritats de la classificació dels mencionats llocs de treball, així com les condicions de treball del personal que presta els seus servicis en estos.

3. La mesa tècnica haurà de constituir-se en el termini d'un mes des de la publicació d'este decret en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Segona. Llocs actualment classificats «cap d'unitat» B/C
1. Els llocs de treball classificats actualment B/C, denominats «cap d'unitat», es classificaran en un únic subgrup professional A2 o C1, segons aquell a què pertanga el seu titular i en el cas de no tindre'l, la persona que ocupe este.
2. Els llocs que com a conseqüència del que disposa el paràgraf anterior es classifiquen en el subgrup professional A2 es denominaran «cap de suport», més la concreció material o funcional corresponent, i els llocs que es classifiquen en el subgrup professional C1 es denominaran «cap d'equip», més la concreció material o funcional corresponent. Les seues funcions seran les assignades al cos en què es classifiquen, sense perjuí del que disposa la disposició addicional tercera.Tercera. Funcions específiques dels llocs amb rang de direcció
1. Els llocs de treball amb rang de direcció tindran les funcions pròpies del cos o cossos, agrupació professional i, si és el cas, escala o escales corresponents.
Estes funcions s'exerciran dins de l'àmbit competencial de l'òrgan a què estiguen adscrits els llocs i, si és el cas, de la unitat administrativa en què s'integren.
2. No obstant això, les funcions específiques dels llocs de treball relacionats a continuació seran les següents:
a) Llocs amb rang de subdirecció general o direcció de servici: aquelles previstes en la norma reglamentària que establisca l'estructura orgànica del departament a què estan adscrits.
b) Cap de secció:
1r. Programar, executar, supervisar i rendir compte dels resultats en les activitats i procediments que tinga encomanats.
2n. Col·laborar en l'establiment dels objectius de gestió corresponents al seu àmbit.
3r. Dirigir i coordinar les unitats inferiors.
c) Cap de suport d'administració general:
1n.Executar i supervisar les activitats i procediments que tinga encomanats.
2n. Col·laborar en el compliment dels objectius de gestió corresponents al seu àmbit d'actuació.
3r. Col·laborar en l'elaboració dels informes i propostes de resolució corresponents al seu àmbit d'actuació.
4t. Dirigir i coordinar les unitats inferiors.
d) Cap d'equip d'administració general:
1r. Organitzar les activitats de l'equip de treball, assignar tasques i coordinar els processos interns.
2n. Supervisar el compliment dels procediments de treballs determinats en el seu àmbit.
3r. Coordinar la seua actuació amb altres unitats de l'àrea de treball.
4t. Coordinar les unitats inferiors que tinga adscrites.
e) Cap de negociat d'administració general:
1r. Seguiment i impuls de tasques en els procediments administratius, i executar les actuacions de tràmit.
2n. Preparació de les actuacions de la unitat de nivell superior a què estiga adscrit.
3r. Organització dels fitxers i arxius de la documentació relativa al negociat.
4t. Programar, dirigir i supervisar l'activitat del negociat.

Quarta. Adequació dels llocs a la legislació vigent
1. De conformitat amb el que preveu la disposició addicional tercera de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, els llocs de treball existents a l'entrada en vigor d'este decret es classificaran en els cossos o escales i agrupacions professionals funcionarials previstos en els annexos I i II d'esta.

2. Els llocs de treball sense rang de direcció no podran classificar-se per a la seua provisió, segons el que preveu l'article 40 de la Llei 10/2010 esmentada, en més d'un cos o escala. En aquells supòsits que estiguen classificats en l'actualitat en més d'un grup o tinguen assignat com a requisit més d'una titulació, la seua adscripció a un cos o escala es realitzarà atenent a les tasques efectivament exercides, dins de l'àmbit material de competència de l'òrgan a què estiga adscrit el lloc i de la unitat administrativa en què s'integre.

Quinta. Llocs amb rang equivalent a direcció.
Als efectes d'este decret, es considerarà que tenen rang de direcció, diferent dels llocs amb rang de subdirecció general o direcció de servici, els llocs de treball que tinguen assignades funcions de direcció o administració de centres o de coordinació de recursos.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Actuacions del CIR i CECIR
El procediment d'elaboració i aprovació de les relacions de llocs de treball regulat en este decret serà aplicable sense perjuí de les competències que, en el moment de la seua posada en funcionament, haja d'exercir en la mencionada matèria el Consell Interdepartamental de Retribucions (CIR) i la seua Comissió Executiva (CECIR), com a conseqüència de l'entrada en vigor de les disposicions reglamentàries de desplegament de l'article 10 de la Llei d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.

Segona. Retribucions complementàries
Fins a l'aprovació del desplegament reglamentari del règim retributiu, els llocs de treball es classificaran segons el grup o subgrup professional a què estiguen adscrits, en els intervals de nivells de complement de destinació que s'indiquen a continuació:L'interval de nivells de complement de destinació dels llocs de treball la classificació dels quals incloga la provisió per funcionaris i funcionàries pertanyents a les distintes agrupacions professionals funcionarials serà el següent :

Nivell mínim: 10 Nivell màxim: 14

Tercera. Mobilitat interadministrativa
1. Fins que se subscriguen els convenis de conferència sectorial o altres instruments de col·laboració que regulen la mobilitat interadministrativa, els criteris per a la classificació de llocs oberts a altres administracions públiques seran els següents:
a) Que hi haja reciprocitat de mobilitat de funcionaris entre estes.
b) Que contribuïsca a garantir la prestació del servici que es preste.
c) Que els llocs de treball pertanguen a àrees funcionals deficitàries per a la seua provisió.
2. La classificació del lloc podrà concretar la o les administracions públiques des de les quals es puga accedir a este tenint en compte les competències substantives de l'òrgan a què es trobe adscrit el lloc.

3. Per a la provisió definitiva o provisional dels mencionats llocs haurà de tindre's en compte el contingut funcional dels cossos o escales a què estiguen adscrits els llocs, en relació amb el dels cossos o escales a què pertanguen les persones que vagen a ocupar-los.

Quarta. Període transitori fins a la publicació de les resolucions d'integració en els cossos, agrupacions professionals funcionarials i escales
1. Fins que no s'aproven les resolucions d'integració del personal al qual es referix la disposició addicional tercera de la Llei d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, podran convocar-se procediments de selecció de personal, així com proveir per qualsevol dels sistemes establits legalment els llocs de treball, d'acord amb els elements inclosos en les últimes relacions de llocs de treball aprovades amb anterioritat a l'entrada en vigor d'este decret.

2. Les i els aspirants que accedisquen a la funció pública de l'Administració de la Generalitat per mitjà de les convocatòries de selecció en curs a l'entrada en vigor d'este decret o que puguen convocar-se segons el que disposa l'apartat anterior, quedaran integrats en el cos, agrupació professional funcionarial o escala corresponent al lloc de treball a què opten d'acord amb els criteris establits en la Llei d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.

3. Idèntica previsió serà aplicable als procediments de provisió de llocs de treball.

Quinta. Incidència pressupostària
La implementació i posterior desplegament d'este decret no podrà suposar un increment de gasto en el pressupost consolidat de la Generalitat, i, en tot cas, haurà de ser atés amb els mitjans personals i materials de la conselleria competent per raó de la matèria.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Queda derogat el Decret 245/1991, de 23 desembre, del Consell, sobre relacions de llocs de treball, i totes les disposicions que del mateix rang o d'un rang inferior s'oposen al que disposa este decret.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitació
Es faculta la persona titular de la conselleria competent en matèria de funció pública per a dictar totes les disposicions que resulten necessàries per al desplegament i aplicació del que disposa este decret.


Segona. Entrada en vigor
Este decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valencia, 3 de maig de 2013

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

El conseller d'Hisenda i Administració Pública,
JUAN CARLOS MORAGUES FERRER

linea