diari

DECRET 43/2008, d'11 d'abril, del Consell, pel qual es modifica el Decret 19/2004, de 13 de febrer, del Consell, pel qual s'estableixen normes per al control del soroll produït pels vehicles de motor, i el Decret 104/2006, de 14 de juliol, del Consell, de planificació i gestió en matèria de contaminació acústica. [2008/4476]

(DOGV núm. 5742 de 15.04.2008) Ref. Base de dades 004318/2008

DECRET 43/2008, d'11 d'abril, del Consell, pel qual es modifica el Decret 19/2004, de 13 de febrer, del Consell, pel qual s'estableixen normes per al control del soroll produït pels vehicles de motor, i el Decret 104/2006, de 14 de juliol, del Consell, de planificació i gestió en matèria de contaminació acústica. [2008/4476]
La contaminació acústica s'ha convertit en un dels problemes ambientals més importants en l'actualitat i, en particular a la Comunitat Valenciana, els estudis realitzats indiquen l'existència d'uns nivells de soroll per damunt dels límits màxims declarats admissibles per organismes internacionals i per la Unió Europea.
El trànsit rodat d'automòbils, vehicles pesants i motocicletes és la font de soroll predominant i més extensiva. Això es deu a l'augment que ha experimentat el parc automobilístic en el curs dels últims anys i al fet que, en general, les ciutats per on circulen aquests vehicles no han sigut concebudes, en molts casos, per a suportar-los. Aquesta situació queda agreujada per la concentració de la població en les grans àrees urbanes i la insuficient insonorització dels edificis.
A fi de reduir l'impacte sonor que els vehicles originen, la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció Contra la Contaminació Acústica, en la secció primera del capítol V del títol IV, regula el control del soroll, en particular, el produït pels vehicles de motor, i estableix que el nivell de soroll emés per aquests es considerarà admissible sempre que no sobrepasse els límits establits reglamentàriament per a cada tipus, en les condicions d'avaluació que igualment s'establisquen a aquest efecte. Així mateix, estableix que els centres d'inspecció tècnica de vehicles hauran de comprovar el nivell d'emissió sonora dels vehicles i que, a aquest efecte, s'hauran d'habilitar les instal·lacions i s'hi haurà de disposar els instruments necessaris per a dur a terme les comprovacions d'emissió acústica pels procediments que reglamentàriament es determinen. La llei preveu igualment que els agents de vigilància del trànsit rodat formularan denúncies per infracció del que disposa aquesta quan comproven, amb els aparells mesuradors de soroll i mitjançant el procediment que s'establisca reglamentàriament, que el nivell de soroll produït pel vehicle sobrepassa els límits en les condicions d'avaluació que s'establisquen a aquest efecte.
Posteriorment, el Decret 19/2004, de 13 de febrer, del Consell, pel qual s'estableixen normes per al control del soroll produït pels vehicles de motor, va desenvolupar parcialment la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció Contra la Contaminació Acústica, en particular pel que fa l'establiment dels nivells màxims d'emissió acústica admissibles per als vehicles de motor, i als procediments de mesurament d'aquests a la Comunitat Valenciana. En aquest sentit la Comunitat Valenciana va ser pionera a incloure la comprovació sonora en les revisions periòdiques dels vehicles realitzades en les estacions ITV. Tant és així que la comprovació sonora s'estén als ciclomotors.
En aquest àmbit, d'acord amb l'esmentat decret, des del 19 d'agost de 2004, després d'un termini d'adaptació a aquest de sis mesos, les estacions ITV de la Comunitat Valenciana duen a terme la comprovació del soroll produït pels vehicles de motor el permís de circulació dels qual radique en un municipi de la Comunitat Valenciana i pertanguen a les categories següents: ciclomotor, motocicleta, quadricicle, turisme, vehicle mixt, autobús, camió i camió tractor. L'experiència adquirida amb el transcurs del temps comporta la necessitat modificar i normalitzar aquells aspectes del Decret 19/2004 que no van ser prou desenvolupats en el seu moment, entre altres, l'adequació del seu àmbit d'aplicació a la terminologia i a les categories de vehicles manejades per les directives europees en la matèria.
Així, d'acord amb l'article 6 del Decret 19/2004, els vehicles inclosos en el seu àmbit d'aplicació el permís de circulació del qual estiga domiciliat en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana, queden obligats a sotmetre's a la comprovació dels nivells d'emissió sonora periòdica que es realitza en els centres ITV. No obstant això, s'ha comprovat que determinat tipus de vehicles inclosos en el seu àmbit d'aplicació presenten dificultats per a poder ser sotmesos a la comprovació sonora periòdica. Tal és el cas dels vehicles catalogats com històrics d'acord amb el Reial decret 1247/1995, de 14 de juliol de 1995, pel qual s'aprova el Reglament de Vehicles Històrics, i aquells vehicles que per a realitzar una determinada activitat han de sotmetre's a unes modificacions específiques, que impossibiliten la realització de la comprovació sonora. Per això, es considera necessari introduir una sèrie d'exempcions tant per als vehicles històrics, com per a aquells vehicles que requereixen sotmetre's a modificacions específiques que impossibiliten la realització d'aquest control.
En un altre ordre de coses, el Decret 19/2004 estableix que els centres d'inspecció tècnica de vehicles (ITV) de la Comunitat Valenciana comprovaran el nivell d'emissió sonora dels vehicles d'acord amb el procediment establit en el seu annex I. No obstant això, es permet en la norma que els centres d'ITV puguen aplicar variacions sobre l'esmentat procediment sempre que s'acredite davant de la conselleria competent en matèria de medi ambient, per una entitat col·laboradora en matèria de qualitat ambiental per al camp de sorolls i vibracions o per un laboratori d'acústica amb provada solvència, que els resultats obtinguts amb les variacions aplicades difereixen del procediment reglamentat en menys de 2 dB(A). En aquest cas, les instal·lacions han de disposar d'una fitxa on s'especifique la desviació en els resultats sobre el procediment establit, i hauran de comprovar aquesta desviació anualment, per entitat col·laboradora o laboratori d'acústica, i remetre'l a la conselleria competent en matèria de medi ambient.
No obstant això, en el Decret 19/2004 no s'especifica com ha de ser calculada l'esmentada desviació ni el contingut de l'informe d'habilitació que els centres ITV han de remetre anualment a la conselleria competent en matèria de medi ambient. Per això, en aquest decret es concreta i desenvolupa tant el procediment de càlcul de la correcció (annex II) com el contingut mínim dels informes d'habilitació (annex III).
Amb l'aprovació del Reial decret 711/2006, de 9 de juny, pel qual es modifiquen determinats reials decrets relatius a la inspecció tècnica de vehicles (ITV) i a l'homologació de vehicles, les seues parts i peces, i es modifica, així mateix, el Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre. Aquest reial decret estableix que els ciclomotors de més de tres anys hauran de ser sotmesos a la inspecció tècnica de vehicles amb una periodicitat biennal, encara que permet, en la disposició transitòria segona, que les comunitats autònomes diferisquen la seua entrada en vigor fins a tres anys des de la publicació del mateix reial decret.
En aquest sentit, es va publicar el Decret 64/2007, de 27 d'abril, del Consell, pel qual es difereix, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, l'obligatorietat d'inspecció periòdica dels ciclomotors i quadricicles lleugers, que d'acord amb el que preveu l'esmentat reial decret estatal, estableix la primera i posteriors inspeccions periòdiques a què han de sotmetre's aquests vehicles a partir del termini comprés entre el 21 de setembre de 2008 i el 21 de gener de 2009. Per motius tant econòmics com d'eficiència es considera necessari modificar la periodicitat que en el Decret 19/2004 està establida per a la inspecció tècnica dels ciclomotors a fi d'adequar-la a la fixada en la citada normativa.
De la mateixa manera, de conformitat amb l'article 5.6 del Decret 19/2004, els centres d'ITV hauran de remetre, anualment, a la conselleria competent en matèria de medi ambient, un informe sobre les comprovacions sonores realitzades. No obstant això, no s'estableixen terminis per a la seua presentació, que es concreten en la present modificació del decret.
En un altre ordre de coses, en l'article 6.5 del Decret 19/2004 s'indica que en el cas que la comprovació del nivell d'emissió sonora tinga caràcter desfavorable, l'estació ITV retindrà la targeta tècnica del vehicle i només entregarà l'informe referit en l'apartat anterior amb el resultat desfavorable de la comprovació, i s'actuarà de forma anàloga al que regula el Reial decret 2042/1994, de 14 d'octubre, pel qual es regula la inspecció tècnica de vehicles. Aquesta norma s'ha vist modificada pel Reial decret 711/2006, de 9 de juny, que modifica determinats reials decrets anteriors amb l'objecte d'adequar la legislació a la realitat del parc automobilístic, com també donar resposta a determinades demandes de la ciutadania, de tal manera que ja no es reté la targeta ITV quan el resultat de la inspecció és desfavorable, encara que manté l'obligatorietat de realitzar la segona inspecció en la mateixa estació d'ITV, excepte autorització al respecte en el termini de dos mesos. Per tant, s'ha d'introduir una modificació de l'esmentat article en la que s'especifique que en aquest supòsit l'estació ITV entregarà l'informe desfavorable i no retindrà la targeta tècnica del vehicle.
També s'ha considerat necessari que les funcions de seguiment i control de les estacions ITV que efectua la conselleria competent en matèria d'indústria incloga la comprovació que les mateixes disposen dels instruments adequats per a realitzar la comprovació sonora i que el procediment d'assaig s'ajusta a l'establit en l'annex I del Decret 19/2004.
Finalment, s'ha introduït una disposició final primera que modifica l'apartat 5 de l'article 4 del Decret 104/2006, de 14 de juliol, del Consell, de planificació i gestió en matèria de contaminació acústica, per a dotar-lo d'una redacció més coherent i eliminar algunes incoherències que existien en el seu contingut, quant a distribució de competències en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, d'acord amb l'article 4 de la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll.
Amb aquest objecte, a proposta conjunta dels consellers de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, i d'Indústria, Comerç i Innovació, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 11 d'abril de 2008,
DECRETE
Article 1. Objecte
Aquest decret té per objecte modificar el Decret 19/2004, de 13 de febrer, del Consell, pel qual s'estableixen normes per al control del soroll produït pels vehicles de motor, com també el Decret 104/2006, de 14 de juliol, de planificació i gestió en matèria de contaminació acústica.
Article 2. Modificació de l'article 2 del Decret 19/2004
Es modifica l'article 2 del Decret 19/2004, de 13 de febrer, del Consell, pel que s'estableixen normes per al control del soroll produït pels vehicles de motor, que quedarà redactat en els termes següents:
«Article 2. Àmbit d'aplicació
1. Queden sotmesos a aquest decret tots els vehicles inclosos en les següents categories, de conformitat amb la normativa europea vigent o les posteriors modificacions: L: vehicles automòbils de menys de 4 rodes; M: vehicles de motor del menys 4 rodes i destinats al transport de persones; i N: vehicles de motor del menys 4 rodes i destinats al transport de mercaderies.
2. Els nivells màxims d'emissió sonora definits en aquest decret s'aplicaran en tot l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i obligaran tots els usuaris de les vies i terrenys públics o privats aptes per a la circulació, tant urbans com interurbans, als de les vies i terrenys que, sense tenir aquesta aptitud, siguen d'ús comú, i a tots aquells usuaris de vehicles que, utilitzats en llocs diferents dels anteriors, puguen implicar molèsties a les persones o al medi ambient.
3. Els vehicles que estiguen catalogats com històrics d'acord amb el Reial Decret 1247/1995, de 14 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Vehicles Històrics, o norma que el substituïsca, queden eximits de complir els nivells màxims d'emissió i de l'obligació de sotmetre's a la comprovació sonora periòdica establida en aquest decret, sempre que en la inspecció tècnica del vehicle es dictamine que es troba en perfecte estat de manteniment.
Igualment, queden eximits de complir els nivells màxims d'emissió i de l'obligació de sotmetre's a la comprovació sonora periòdica aquells vehicles que per a realitzar una determinada activitat hagen de sotmetre's a unes modificacions específiques que impossibiliten la realització de la referida comprovació sonora».
Article 3. Modificació de l'article 5 del Decret 19/2004
1. Es modifica l'apartat 4 de l'article 5 del Decret 19/2004, de 13 de febrer, del Consell, pel qual s'estableixen normes per al control del soroll produït pels vehicles de motor, el qual quedarà redactat en els termes següents:
«4. Tots els centres d'inspecció tècnica de vehicles (ITV) on es realitzen comprovacions del nivell sonor dels vehicles, amb procediments diferents de l'establit en a l'annex I d'aquest decret, hauran de disposar d'una fitxa-informe on s'especifique la desviació en els resultats sobre el procediment establit, i una entitat col·laboradora o laboratori d'acústica haurà de comprovar aquesta desviació anualment, i remetre anualment a la conselleria competent en matèria de medi ambient els resultats de la comprovació.
El càlcul d'aquestes desviacions s'haurà de realitzar seguint el procediment fixat en l'annex II d'aquest decret, basat en el procediment de qualificació de l'entorn d'assaig establit en la norma UNE-EN ISO 3744.
En aquest cas els centres d'ITV hauran de remetre, anualment, a la conselleria competent en matèria de medi ambient un informe en què s'incloguen les corresponents correccions per a les distintes condicions habituals de funcionament. En l'annex III d'aquest decret s'estableix el contingut mínim d'aquest informe.
La conselleria competent en matèria de medi ambient, a fi de comprovar les correccions contingudes en els esmentats informes, en qualsevol moment podrà realitzar visites d'inspecció».
2. S'afig un nou apartat 5 a l'article 5 del Decret 19/2004, de 13 de febrer, del Consell, pel qual s'estableixen normes per al control del soroll produït pels vehicles de motor, que quedarà redactat en els termes següents:
«5. D'acord amb l'apartat anterior, tots els centres d'inspecció tècnica de vehicles (ITV) on es realitzen comprovacions del nivell sonor dels vehicles han de comprovar anualment, per entitat col·laboradora o laboratori d'acústica, el factor de correcció que li corresponga per a cada box, i remetre els resultats a la conselleria competent en matèria de medi ambient.
Els centres ITV hauran de notificar a la conselleria competent en matèria de medi ambient el dia i hora que es durà a terme aquesta comprovació, almenys amb 15 dies d'antelació».
3. L'apartat 5 de l'article 5 del Decret 19/2004, de 13 de febrer, del Consell, pel que s'estableixen normes per al control del soroll produït pels vehicles de motor, passarà a ser l'apartat 6 amb la redacció següent:
«6. Els centres d'ITV hauran de remetre, anualment, abans del 31 de gener del any següent, a la conselleria competent en matèria de medi ambient un informe en què s'incloga el nombre de vehicles sotmesos a la comprovació d'emissió sonora, el percentatge de vehicles que superen els límits establits en l'article 4 del Decret 19/2004 fins en 6 dB(A) i en més de 6 dB(A), com també el nombre de vegades que aquests vehicles han de sotmetre's a la comprovació sonora fins que compleixen els límits establits. Les dades contingudes en l'informe es tractaran estadísticament en funció de les categories dels vehicles previstes en l'article 2 del Decret 19/2004».
Article 4. Modificació de l'article 6 del Decret 19/2004
1. Es modifica l'apartat 2 de l'article 6 del Decret 19/2004, de 13 de febrer, del Consell, pel qual s'estableixen normes per al control del soroll produït pels vehicles de motor, que quedarà redactat en els termes següents:
«2. Les comprovacions d'emissió sonora s'hauran d'efectuar amb una periodicitat igual a la fixada per a la inspecció tècnica de vehicles i s'haurà de realitzar en els mateixos terminis. Els ciclomotors, fins a l'entrada en vigor de l'obligació de passar la primera inspecció periòdica, hauran de sotmetre's a la comprovació de les seues emissions sonores en les estacions ITV cada dos anys a partir de la seua posada en circulació, sense perjudici del que estableix la disposició transitòria segona d'aquest decret».
2. Es modifica l'apartat 4 de l'article 6 del Decret 19/2004, de 13 de febrer, del Consell, pel qual s'estableixen normes per al control del soroll produït pels vehicles de motor, que quedarà redactat en els termes següents:
«4. El resultat de la comprovació sonora serà anotat en l'informe d'inspecció tècnica, el qual anirà firmat pel director tècnic de l'estació ITV o per la persona en qui haja delegat. El titular del vehicle o, si és el cas, el seu conductor està obligat a adjuntar l'esmentat informe la documentació tècnica del vehicle, quedant prohibit circular sense aquest document. L'emissió de l'esmentat informe per a cada vehicle es durà a terme per l'estació ITV».
3. Es modifica l'apartat 5 de l'article 6 del Decret 19/2004, de 13 de febrer, del Consell, pel que s'estableixen normes per al control del soroll produït pels vehicles de motor, que quedarà redactat en els termes següents:
«5. En el cas que la comprovació del nivell d'emissió sonora tinga caràcter desfavorable, l'estació ITV entregarà l'informe referit en l'apartat anterior amb el resultat desfavorable de la comprovació. En aquest cas, l'interessat disposarà del termini màxim de dos mesos per a tornar a presentar el vehicle a comprovació en la mateixa estació d'ITV, excepte autorització expressa de l'òrgan competent de la comunitat autònoma on es va realitzar la inspecció, i es procedirà de la manera següent:
a) Si la comprovació haguera donat com resultat que se superava el valor límit establit en l'article 4 d'aquest decret fins en 6 dB(A), hauran de realitzar-se les actuacions pertinents sobre el vehicle perquè retorne als valors admissibles d'emissió sonora, i tornar a presentar el vehicle a comprovació en l'esmentat termini màxim de dos mesos.
b) Si la comprovació haguera donat com resultat que se superava el valor límit establit en l'esmentat article en més de 6 dB(A), a més del que estableix l'apartat anterior, l'estació ITV comunicarà immediatament aquesta circumstància a la Direcció Provincial de Trànsit, com també a l'Ajuntament del domicili que conste en el permís de circulació del vehicle a l'efecte de les possibles sancions pels agents de l'autoritat en cas de circulació del vehicle més enllà de l'estrictament necessari per a efectuar les operacions de reparació del vehicle i comprovació de l'esmena de deficiències per l'estació ITV, dins del mencionat termini de dos mesos».
4. Es modifica l'apartat 6 de l'article 6 del Decret 19/2004, de 13 de febrer, del Consell, pel qual s'estableixen normes per al control del soroll produït pels vehicles de motor, que quedarà redactat en els termes següents:
«6. En el cas que, transcorregut el termini de dos mesos per a efectuar nova comprovació, no s'haguera efectuat aquesta, l'estació ITV comunicarà en el termini màxim de deu dies hàbils aquesta circumstància a la direcció provincial de trànsit perquè en prenga coneixement, com també a l'ajuntament del domicili que conste en el permís de circulació del vehicle, a l'efecte de que aquest qualifique la infracció conforme a l'article 55 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de protecció contra la contaminació acústica i, si és el cas, acorde la iniciació de procediment sancionador.
Quant al règim de prescripció de les infraccions i sancions regirà el règim previst en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i conforme al procediment establit en el Reial decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel qual es va aprovar el Reglament del procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora».
Article 5. Addició de l'article 9 al Decret 19/2004
S'afig un nou article 9 en el Decret 19/2004, de 13 de febrer, del Consell, pel qual s'estableixen normes per al control del soroll produït pels vehicles de motor, redactat en els termes següents:
«Article 9. Seguiment i control de les estacions ITV
1. El seguiment i control de les estacions ITV es durà a terme en els termes i per l'òrgan competent de conformitat amb el que estableix l'article 25 del Decret 157/2002, de 17 de setembre, del Consell, sobre prestació de la inspecció tècnica de vehicles a la Comunitat Valenciana, i inclourà la comprovació que les estacions disposen dels instruments adequats per a realitzar la comprovació sonora i que el procediment d'assaig s'ajusta a l'establit en aquest Decret. En aquest sentit, la conselleria competent en matèria d'indústria, a través del procediment que siga procedent, podrà exigir a les estacions ITV les contraprestacions necessàries per a sufragar les actuacions previstes en aquest apartat.
2. La informació que han de remetre les estacions ITV a l'òrgan competent per a l'exercici de les funcions previstes en l'apartat anterior, haurà de contenir les dades relatives a la comprovació sonora de vehicles».
Article 6. Addició de l'article 10 al Decret 19/2004
S'afig un nou article 10 en el Decret 19/2004, de 13 de febrer, del Consell, pel qual s'estableixen normes per al control del soroll produït pels vehicles de motor, redactat en els termes següents:
«Article 10. Emissió de soroll dels vehicles de motor destinats a serveis d'urgències
Els vehicles de motor destinats a serveis d'urgències hauran de disposar d'un mecanisme de regulació de la intensitat sonora dels dispositius acústics que la reduïsca a uns nivells compresos entre 70 i 90 dB(A), mesurats a tres metres de distància i en la direcció de màxima emissió, durant el període nocturn, quan circulen per zones habitades.
Els vehicles destinats a servei d'urgències disposen fins al 24 d'octubre de 2008 per a instal·lar el mecanisme a què es refereix l'apartat anterior».
Article 7. Modificació de la disposició transitòria segona del Decret 19/2004
Es modifica la disposició transitòria segona del Decret 19/2004, de 13 de febrer, del Consell, pel qual s'estableixen normes per al control del soroll produït pels vehicles de motor, que queda redactada en els termes següents:
«La primera comprovació de nivell sonor dels ciclomotors, a partir del termini comprés entre 21 de setembre de 2008 i el 21 de gener de 2009, es realitzarà al tercer any de la seua posada en circulació i les posteriors s'integraran dins de les inspeccions tècniques periòdiques cada dos anys, de conformitat amb el que estableix el Decret 64/2007, de 27 d'abril, del Consell, pel qual es difereix, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, l'obligatorietat d'inspecció periòdica dels ciclomotors i quadricicles lleugers. Mentrestant, ajustaran la seua periodicitat al que disposa l'article 6.2 d'aquest decret».
Article 8. Modificació de la disposició transitòria tercera del Decret 19/2004
Es modifica la disposició transitòria tercera del Decret 19/2004, de 13 de febrer, del Consell, pel qual s'estableixen normes per al control del soroll produït pels vehicles de motor, que queden redactada en els termes següents:
«1. En el cas que la fitxa d'homologació, a causa de la seua antiguitat o altres raons, no indique el nivell sonor per a l'assaig a vehicle parat previst en l'annex I, els valors límit del nivell d'emissió sonora fins que no s'extingisca la vida útil del corresponent vehicle seran els següents:
a) Si es tracta de ciclomotors, el valor límit serà de 91 dB(A),
b) Per a la resta de vehicles, la inspecció tècnica haurà de dictaminar que el vehicle es troba en perfecte estat de manteniment. En aquestes condicions, determinarà el nivell d'emissió sonora per a l'assaig a vehicle parat seguint el procediment desenvolupat en l'annex I esmentat o, si és el cas, el procediment previst en l'article 5 d'aquest decret. A partir d'aquest moment, i en successives inspeccions, el valor límit d'emissió del vehicle serà l'obtingut en sumar 4 dB(A) al nivell d'emissió sonora fixat en la primera revisió, independentment que en l'estació ITV, on se sotmeta a posteriors comprovacions, dispose en aquell moment dels nivells d'emissió a vehicle parat per a aquest vehicle concret.
2. La forma de procedir prevista en la lletra b) de l'apartat anterior s'aplicarà igualment als vehicles híbrids i, en general, a aquells vehicles que, per les seues característiques tècniques o tecnològiques, i tot i disposar de fitxa d'homologació que indique el nivell sonor per a l'assaig a vehicle parat, no se'ls puga aplicar el procediment previst per a la seua avaluació establit en l'annex I d'aquest decret».
Article 9. Modificació de la disposició final primera del Decret 19/2004
Es modifica la disposició final primera del Decret 19/2004, de 13 de febrer, del Consell, pel que s'estableixen normes per al control del soroll produït pels vehicles de motor, la qual queda redactada en els termes següents:
«Es faculten els consellers competents en matèria de medi ambient i indústria, en l'àmbit de les seues competències, per a desenvolupar, mitjançant una ordre, el contingut d'aquest decret i modificar el contingut dels annexos d'aquest.
En particular, es faculta el conseller competent en matèria d'indústria, en l'àmbit de les seues competències, per a eximir, mitjançant una resolució, un determinat vehicle de ser sotmés a la comprovació sonora periòdica en els termes que preveu aquest decret, a causa de les seues característiques particulars o a la impossibilitat de la seua realització, sempre que aquesta exempció quede justificada tècnicament».
Article 10. Modificació dels annexos del Decret 19/2004
1. Se suprimeixen els annexos II i III del Decret 19/2004, de 13 de febrer, del Consell, pel qual s'estableixen normes per al control del soroll produït pels vehicles de motor, on s'establia el model de la fitxa-informe que havien d'emetre les estacions ITV. El model d'informe que han d'emetre les estacions ITV s'ajustarà al que establisca la conselleria competent en matèria d'indústria.
2. S'introdueix un nou annex II en el Decret 19/2004, de 13 de febrer, del Consell, pel qual s'estableixen normes per al control del soroll produït pels vehicles de motor, que queda redactat en els termes següents:
«ANNEX II: Procediment de qualificació de l'entorn d'assaig
Els procediments de qualificació de l'entorn d'assaig podran efectuar-se pel mètode de reverberació o pel mètode de les dues superfícies. El primer és l'indicat exclusivament quan la zona d'assaig estiga habitualment tancada, mentre que el segon és vàlid per a qualsevol condició en les inspeccions sonores. En ambdós casos haurà d'utilitzar-se l'expressió següent, per a determinar el factor de correcció per entorn:

On:
S és la superfície de mesura
A és l'àrea d'absorció equivalent, en metres quadrats
A. Mètode del temps de reverberació
En el mètode del temps de reverberació hauran de seguir-se les indicacions de la norma ISO 354 per a determinar l'àrea d'absorció equivalent, mitjançant l'equació de Sabine. Per a temperatura entre 15º C i 30º C:

On
V: és el volum de la cambra d'assaig, en metres cúbics.
T: és el temps de reverberació, en segons, per a ponderació a o bandes de freqüència.
B. Mètode de les dues superfícies
El mètode de les dues superfícies haurà d'utilitzar-se només en recintes l'amplària i longitud del qual siguen menors que tres vegades l'altura del sostre. Es recomana com a superfícies de referència dues semiesferes concèntriques que envolten la font de soroll, que haurà de ser omnidireccional i isòtropa. El soroll emés en aquest assaig haurà de ser soroll rosa. Aquesta font haurà d'estar situada en la zona on es trobe el tub de fuga de gasos dels vehicles a assajar, a 50 cm del sòl, sent el centre de les dues semiesferes.
Hauran d'efectuar-se, com a mínim, mesuraments del nivell sonor emés per la font sonora en els dos eixos, longitudinal i transversal del recinte, traçats des de la font sonora, i en direccions oposades des de la font de soroll, i en dos punts en cada direcció sempre que el quocient S2/S no siga menor de 2 i preferentment hauria de ser major de 4.
En cada un dels punts de mesurament (8 com a mínim) hauran d'efectuar-se, almenys, 3 mesuraments del nivell sonor de 10 s com a mínim de duració».
3. S'introdueix un nou annex III en el Decret 19/2004, de 13 de febrer, del Consell, pel que s'estableixen normes per al control del soroll produït pels vehicles de motor, que queda redactat en els termes següents:
«ANNEX III: Contingut dels informes d'habilitació de les ITV
El contingut mínim dels informes d'habilitació ha de ser:
1. Objecte de l'informe
S'ha d'especificar la localització de l'estació d'ITV que ha sol·licitat realitzar els assajos d'habilitació, com també la data de realització d'aquests assajos i el laboratori o entitat col·laboradora que els ha realitzat, com també els tècnics que han intervingut en els assajos.
2. Descripció i localització de les instal·lacions
Haurà d'especificar-se si l'assaig es va a efectuar d'acord a l'annex I del Decret 19/2004, sobre procediment i condicions d'avaluació del nivell sonor de vehicles, o bé si apliquen alguna variació sobre l'esmentat procediment. En el primer cas hauran d'acreditar-se les condicions ambientals de la zona, mentre que en el segon el nombre de boxs de l'estació on s'efectuaran aquestes inspeccions, com també les seues dimensions i les condicions normals de realització de l'assaig, especificant, en especial, la situació de les portes d'accés i eixida.
3. Metodologia utilitzada en l'assaig
Haurà d'especificar-se el procediment utilitzat en el procés d'habilitació i la norma que s'ha utilitzat en funció del procediment d'habilitació que s'ha d'efectuar.
4. Resultats obtinguts
Els resultats obtinguts dels mesuraments efectuats en cadascun dels assajos hauran d'incloure's en l'informe en la seua totalitat, especificant clarament l'índex utilitzat, la xarxa de ponderació, com també, si s'ha utilitzat anàlisi espectral tots els valors en cadascuna de les bandes.
5. Anàlisi
En aquest punt haurà d'especificar-se el procediment de càlcul que s'ha utilitzat per a determinar la idoneïtat de l'habilitació degudament justificada.
6. Conclusions
En les conclusions de l'informe d'habilitació hauran d'especificar-se, d'una banda, el nivell de soroll ambiental en la zona d'assaig, en el cas de seguir les indicacions de l'annex I del Decret 19/2004 sobre procediment i condicions d'avaluació del nivell sonor de vehicles, o bé, si aplica alguna variació sobre l'esmentat procediment, el nivell sonor en el box estant l'estació en funcionament, com també el nivell sonor mínim dels vehicles que poden passar aquesta inspecció en aquestes condicions. D'altra banda, i en el supòsit d'aplicar variacions sobre el procediment citat, haurà d'especificar-se el factor de correcció per entorn per a cada una de les condicions d'assaig pel que fa a les portes d'accés i eixida.
7. Instrumentació utilitzada
Haurà d'indicar-se tota la instrumentació utilitzada en els assajos, com també adjuntar fotocòpia dels certificats de verificació periòdica anual dels sonòmetres i calibrador emesos per l'entitat reconeguda».
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Modificació del Decret 104/2006, de 14 de juliol, del Consell
Es modifica l'apartat 5 de l'article 4 del Decret 104/2006, de 14 de juliol, del Consell, de planificació i gestió en matèria de contaminació acústica, el qual queda redactat en els termes següents:
«5. D'acord amb el que estableix l'article 4 de la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, en relació amb la disposició addicional primera, s'estableix la distribució de competències en l'àmbit de la Comunitat Valenciana següent:
a) Correspon als ajuntaments de més de 100.000 habitants:
- L'elaboració, revisió i aprovació dels mapes de soroll estratègics i la corresponent informació al públic, en els termes i terminis establits en la normativa bàsica estatal, com també la seua remissió a l'òrgan autonòmic competent en matèria de medi ambient, en els termes indicats en l'article 5.4 d'aquest decret.
- Quan li corresponga, l'elaboració de la restant informació a què es refereix l'article 14.1 del Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, pel que fa a l'avaluació i gestió del soroll ambiental, com també la seua remissió a l'òrgan autonòmic competent en matèria de medi ambient, en els termes indicats en l'article 5.4 d'aquest decret.
- La delimitació de l'àrea o les àrees acústiques integrades en aquests mapes
- L'elaboració del pla d'acció en matèria de contaminació acústica corresponent a cada mapa estratègic de soroll, com també la seua aprovació i revisió en els termes i terminis establits en la normativa bàsica estatal, amb un informe previ de l'òrgan autonòmic competent en matèria de medi ambient. Igualment, els correspondrà la corresponent informació al públic, com també la seua remissió, després de la seua aprovació, a l'òrgan autonòmic competent en matèria de medi ambient, en els termes indicats en l'article 5.4 d'aquest decret.
- L'execució de les mesures previstes en el pla.
b) En relació amb les infraestructures viàries i ferroviàries la competència de les quals siga local o autonòmica, correspon a l'òrgan de la corporació local corresponent, o a l'autonòmic amb competències en matèria d'ordenació de les infraestructures considerades grans eixos viaris i grans eixos ferroviaris:
- L'elaboració, revisió i aprovació dels mapes estratègics de soroll i la corresponent informació al públic, en els termes i terminis establits en la normativa bàsica estatal, com també la seua remissió a l'òrgan autonòmic competent en matèria de medi ambient, en els termes indicats en l'article 5.4 d'aquest decret.
- Quan li corresponga, l'elaboració de la restant informació a què es refereix l'article 14.1 del Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, pel que fa a l'avaluació i gestió del soroll ambiental, com també la seua remissió a l'òrgan autonòmic competent en matèria de medi ambient, en els termes indicats en l'article 5.4 d'aquest decret.
- La delimitació de les zones de servitud acústica i les limitacions derivades d'aquesta servitud, en els termes establits en l'article 10 de la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, en relació amb el que disposa la disposició addicional tercera d'aquest decret.
- La delimitació de l'àrea o les àrees acústiques integrades en aquests mapes.
- L'elaboració del pla d'acció en matèria de contaminació acústica corresponent a cada mapa estratègic de soroll, com també la seua aprovació i revisió en els termes i terminis establits en la normativa bàsica estatal, amb un informe previ de l'òrgan autonòmic competent en matèria de medi ambient. Igualment, els correspondrà la corresponent informació al públic, com també la seua remissió, després de la seua aprovació, a l'òrgan autonòmic competent en matèria de medi ambient, en els termes indicats en l'article 5.4 d'aquest decret.
- L'execució de les mesures previstes en el pla.
c) Correspon a l'òrgan autonòmic competent en matèria de medi ambient:
- L'emissió d'informe previ a l'aprovació dels plans d'acció per part de l'òrgan competent, d'acord amb el que estableixen els apartats anteriors. Aquest informe haurà de ser emés en el termini d'un mes.
- La suspensió provisional dels objectius de qualitat acústica aplicables en una àrea acústica.
- La recopilació de la informació a què es refereix l'article 5.4 d'aquest decret, en els termes indicats en el mateix, i la seua remissió al ministeri competent en matèria de medi ambient, en els terminis establits en l'article 14.1 del Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, pel que fa a l'avaluació i la gestió del soroll ambiental».
Segona. Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 11 d'abril de 2008
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
La consellera d'Indústria, Comerç i Innovació,
BELÉN JUSTE PICÓN
El conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge,
JOSÉ RAMÓN GARCÍA ANTÓN

linea