diari

ORDE 1/2013, de 26 d'abril, conjunta de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública i de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'aprova el model d'autoliquidació de les taxes per inspeccions i controls sanitaris d'animals i els seus productes, es determina el lloc i els terminis de presentació d'esta i s'establix el procediment per al reconeixement de l'aplicació de les deduccions en la quota de les taxes esmentades. [2013/4547]

(DOGV núm. 7019 de 08.05.2013) Ref. Base de dades 004344/2013

ORDE 1/2013, de 26 d'abril, conjunta de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública i de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'aprova el model d'autoliquidació de les taxes per inspeccions i controls sanitaris d'animals i els seus productes, es determina el lloc i els terminis de presentació d'esta i s'establix el procediment per al reconeixement de l'aplicació de les deduccions en la quota de les taxes esmentades. [2013/4547]

L'article 10, apartat u, de la Llei 10/1997, de 16 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Taxes per Inspeccions i Controls Sanitaris d'Animals i Productes, en la redacció feta per l'article 26 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, establix que la liquidació i l'ingrés de les esmentades taxes s'efectuarà per mitjà d'autoliquidació del subjecte passiu, en la forma i els terminis que s'establisquen mitjançant una orde de la conselleria competent en matèria d'hisenda.
Per mitjà de l'Orde de 15 d'abril de 2009, conjunta de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació i de la Conselleria de Sanitat, es va aprovar el model d'autoliquidació de les taxes per inspeccions i controls sanitaris d'animals i els seus productes, i es va determinar el lloc i els terminis de presentació d'esta, i es va establir, a més, en la dita disposició el procediment per al reconeixement de l'aplicació de les deduccions en la quota de les esmentades taxes.
Per la seua banda, l'article 9 bis de l'esmentada Llei 10/1997, establix un sistema de deduccions percentuals en les quotes de les mencionades taxes, que s'apliquen a les corresponents al control de les operacions de sacrifici, de sales d'especejament i d'establiments de transformació de la caça, i que es configuren en funció de diverses circumstàncies que faciliten la inspecció sanitària, com ara: l'existència de sistemes d'autocontrol en els establiments, basat en l'anàlisi de perills i punts de control crítics (APPCC); l'existència de sistemes de planificació i programació de la producció, que permeten preveure els recursos necessaris i optimitzar l'organització de la inspecció sanitària; l'exercici de l'activitat inspeccionada en horari diürn; o la posada a disposició de la inspecció de suport personal o instrumental. L'aplicació de les dites deduccions exigix el seu reconeixement previ, a sol·licitud del subjecte passiu, mitjançant una resolució del conseller competent en matèria de sanitat, de conformitat amb el que establix l'apartat quatre de l'esmentat article 9 bis.
D'altra banda, l'article 36 de la Llei 9/2011, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat va modificar l'esmentat article 9 bis de l'esmentada Llei 10/1997, i va introduir una nova deducció del 20 per cent en la quota resultant de les operacions de sacrifici d'animals porcins i solípedes/èquids, per la implantació i acreditació, de manera individual o per mitjà de l'associació amb un laboratori oficial, públic o privat, d'un sistema de qualitat per al control de la presència de triquina, deducció que resulta compatible amb les relatives a les operacions de sacrifici, i que té en compte la necessària col·laboració i autocontrol per part de les empreses del sector en este àmbit sanitari específic.
En virtut d'allò que s'ha exposat, amb l'objecte d'adaptar el model d'autoliquidació a l'esmentada modificació normativa, fent ús de les autoritzacions de desplegament normatiu contingudes en els articles mencionats anteriorment, i en l'exercici de les competències atribuïdes a la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, en matèria d'hisenda, i a la Conselleria de Sanitat, en matèria de sanitat i salut pública, pels articles 5 i 7 del Decret 19/2012, de 7 de desembre, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les conselleries en què s'organitza l'Administració de la Generalitat, i per l'article 1 del Decret 20/2013, de 25 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, i per l'article 1 del Decret 191/2012, de 21 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat i es regulen els òrgans de gestió de l'Agència Valenciana de Salut.

ORDENEM

Article 1. Obligació d'autoliquidació
Pels fets imposables que arreplega l'article 2 de la Llei 10/1997, de 16 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Taxes per Inspeccions i Controls Sanitaris d'Animals i Productes, els subjectes passius hauran de determinar, per si mateixos, el deute tributari, per mitjà de declaració tributària que continga l'autoliquidació ajustada al model que s'aprova en l'article 2 d'esta orde.

Article 2. Aprovació del model d'autoliquidació de les Taxes per Inspeccions i Controls Sanitaris d'Animals i els seus Productes
S'aprova el model 046 9688, d'autoliquidació de les Taxes per Inspeccions i Controls Sanitaris d'Animals i els seus Productes, que figura com a annex I d'esta orde.
El mencionat model consta de tres exemplars, un per a l'Administració, un altre per a la persona interessada i un altre per a l'entitat col·laboradora.

Article 3. Lloc i termini de presentació
U. La presentació de l'autoliquidació es realitzarà, a través del model oficial preimprés o generat a través de l'aplicació SARA de la Generalitat, en les direccions territorials de Sanitat.
Dos. L'autoliquidació s'haurà de presentar entre els dies 1 i 20 del mes següent al del fi del període de liquidació corresponent.
Tres. L'autoliquidació per cada període serà única per cada subjecte passiu.

Article 4. Període de liquidació
El període de realització de fets imposables a què ha de referir-se l'autoliquidació coincidirà amb el trimestre natural, excepte en els casos d'altes i baixes d'activitat, en els quals les dites circumstàncies determinaran l'inici i el final, respectivament, del període de liquidació.

Article 5. Deduccions en la quota
U. L'aplicació de les deduccions en la quota, a què es referix l'article 9 bis de la Llei 10/1997, de 16 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Taxes per Inspeccions i Controls Sanitaris d'Animals i els seus Productes, previ el seu reconeixement, a sol·licitud del subjecte passiu, en els termes establits en l'apartat cinc de l'esmentat article, es podrà efectuar a partir del període de liquidació següent al d'este reconeixement i en relació amb les operacions sotmeses a inspecció i control veterinari efectuades dins del període de vigència del dit reconeixement administratiu.
Dos. La sol·licitud del reconeixement s'efectuarà amb el model establit en l'annex II d'esta orde i es presentarà en les direccions territorials de Sanitat.
Tres. Una vegada presentada la sol·licitud, esta serà examinada pels servicis veterinaris oficials de la Conselleria de Sanitat, els quals emetran l'informe tècnic corresponent sobre el compliment o no, per part del sol·licitant, dels requisits necessaris per a tindre dret a la deducció.

Quatre. A la vista de l'informe tècnic, el conseller de Sanitat resoldrà, mitjançant una resolució motivada, i concedirà o denegarà el reconeixement sol·licitat. En el cas que la resolució siga estimatòria, esta haurà de fixar expressament el percentatge de deducció aplicable.
Cinc. En cas de falta de resolució en el termini de tres mesos, comptadors des de l'endemà de la presentació de la sol·licitud, esta s'entendrà estimada.
Sis. En tot cas, l'aplicació de les deduccions sol·licitades es podrà efectuar a partir del període impositiu següent al del seu reconeixement exprés o presumpte, el qual tindrà un període de vigència d'un any.

Set. La comprovació pels servicis veterinaris, durant la vigència del reconeixement de les deduccions, de l'incompliment per part de l'interessat dels requisits a què estan condicionades les respectives deduccions, comportarà la revocació, d'ofici, del dit reconeixement, encara que no s'haja complit el termini de vigència per al qual va ser aprovat.Article 6. Liquidació d'ofici per l'Administració
Quan el subjecte passiu incomplisca el deure d'autoliquidar les taxes, la Direcció Territorial de Sanitat competent practicarà, d'ofici, les liquidacions que siguen procedents, en els termes establits en la Llei General Tributària i en les seues normes de desplegament.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA

El conseller de Sanitat delega en el director general de Salut Pública la facultat de resoldre les sol·licituds de reconeixement de les deduccions en la quota, a les quals es referix l'apartat cinc de l'article 9 bis de la Llei 10/1997, de 16 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Taxes per Inspeccions i Controls Sanitaris d'Animals i Productes, així com sobre la revocació d'estes, en el cas d'incompliment dels requisits corresponents.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA

Queda derogada l'Orde de 15 d'abril de 2009, conjunta de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació i de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'aprova el model d'autoliquidació de les taxes per inspeccions i controls sanitaris d'animals i els seus productes, i es determina el lloc i els terminis de presentació d'esta, i per la qual s'establix el procediment per al reconeixement de l'aplicació de les deduccions en la quota de les esmentades taxes.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA

Entrada en vigor
Esta orde entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 26 d'abril de 2013

El conseller d'Hisenda i Administració Pública,
JUAN CARLOS MORAGUES FERRER

El conseller de Sanitat,
MANUEL LLOMBART FUERTES


linea