diari

DECRET 68/2012, de 4 de maig, del Consell, pel qual es modifica el Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l'Administració del Consell. [2012/4409]

(DOGV núm. 6768 de 07.05.2012) Ref. Base de dades 004422/2012

DECRET 68/2012, de 4 de maig, del Consell, pel qual es modifica el Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l'Administració del Consell.
[2012/4409]
PREÀMBUL

El Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l'Administració del Consell, constituïx la normativa existent sobre jornada, horari, permisos i vacacions del personal al servici de l'Administració de la Generalitat.
Este decret, en el seu capítol II, regula les condicions generals de treball, entenent per estes la jornada i l'horari, així com els potencials motius d'absència i els mitjans d'acreditació i justificació d'estes.

La Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, remet a la regulació reglamentària corresponent la determinació de la jornada general i les especials de treball del personal funcionari i la seua distribució horària, els casos en què esta podrà ser a temps parcial, així com l'establiment de la jornada màxima setmanal i la fórmula per al còmput anual de la jornada.

L'avantprojecte de Llei de Pressupostos de l'Estat per a 2012 preveu, amb caràcter bàsic, que la jornada general de treball del personal del sector públic no podrà ser inferior a trenta-set hores i mitja setmanals de treball efectiu de mitjana en còmput anual.
El Consell, en el marc d'una política d'austeritat, d'eficàcia i eficiència en la prestació del servici públic, considera adequada la modificació del Decret 175/2006 a través d'una sèrie de mesures dirigides a aconseguir una millor utilització del temps per mitjà de la implantació d'uns horaris racionals que faciliten la conciliació, afavorisquen la igualtat i milloren la productivitat. Estes mesures constituïxen el Pla de Racionalització d'Horaris i pretenen donar un valor més gran al temps i gestionar-lo amb major eficàcia, proporcionant una major motivació en el treball del personal al servici de l'Administració de la Generalitat.

El Pla de Racionalització d'Horaris ha d'anar en consonància amb el futur Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica dels edificis públics de la Generalitat, el qual ha de dirigir-se a la consecució d'un ús racional dels recursos disponibles en els edificis administratius i una major eficiència i estalvi energètic, que redundarà en una millora de la competitivitat de l'economia, que, junt amb la utilització d'energies renovables, reduirà l'impacte mediambiental, i s'aconseguirà d'esta manera una major sostenibilitat ambiental.
Així, el text establix que perquè el personal puga realitzar la seua jornada, l'horari d'obertura dels edificis públics serà des de les set hores i trenta minuts fins a les dèsset hores de dilluns a dimecres, els dijous des de les set hores i trenta minuts fins a les vint hores i trenta minuts, i els divendres des de les set hores i trenta minuts fins a les setze hores, de manera que es garantisca que el personal empleat públic puga completar i esmenar, si és el cas, els dèbits d'horari que puga tindre acumulats, i ampliar al seu torn, el període de temps en què la diferència en còmput setmanal entre la jornada que s'haja de realitzar i l'efectivament prestada, pot ser objecte de recuperació. En els períodes previstos en l'apartat quart de l'article catorze, l'horari d'obertura i tancament dels edificis públics serà des de les set hores i trenta minuts fins a les dèsset hores i quinze minuts de dilluns a dijous, i des de les set hores i trenta minuts fins a les setze hores els divendres.

Finalment, cal ressaltar que s'inclouen en el text alguna de les mesures referides a condicions de treball contingudes en l'Acord de 20 de febrer de 2008, sobre condicions de treball per al període 2008-2011, la vigència del qual va finalitzar el dia 21 de febrer de 2012 i que, pel seu marcat caràcter social, es considera adequat i necessari incorporar a la normativa vigent, com són les referides a la duració de vint dies del permís per paternitat, la consideració com a justificades de les faltes d'assistència al treball, totals o parcials, de les empleades públiques víctimes de violència de gènere i el supòsit de flexibilitat horària com a conseqüència de ser pare o mare d'una família nombrosa.

Este decret ha sigut negociat amb la representació sindical, de conformitat amb el que establix l'article 37.1.m) de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut de l'Empleat Públic, i en virtut del que disposa l'article 28.c de la Llei 5/1983, del Consell i de l'article 9.1 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
En virtut de l'habilitació legal establida en la disposició final segona de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, a proposta del conseller d'Hisenda i Administració Pública, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 4 de maig de 2012,


DECRETE

Article únic. Modificació de l'articulat del Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l'Administració del Consell
1. Es modifiquen els articles 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, i 29, del Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l'Administració del Consell, que queda redactat en la forma ressenyada en l'annex.

2. S'elimina l'article 10, passant a renumerar-se els articles 11 i 12 de l'anterior text, com a articles 10 i 11 de la norma.
3. S'incorpora un nou article 12.
4. S'incorpora un nou article, el 28 bis
5. S'incorpora una disposició addicional.


DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor
Este decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 4 de maig de 2012

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

El conseller de Hisenda i Administració Pública,
JOSÉ MANUEL VELA BARGUES


ANNEX

Nova redacció dels articles 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, i 29, i inclusió de dos articles, el nou article 12 i el 28 bis així com de la disposició addicional única, del Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l'Administració del Consell.

«Article 3. Acreditacions
1. La situació de convivència ha de ser acreditada per mitjà de certificat d'empadronament expedit per l'ajuntament de residència.

2. La condició de discapacitat ha de ser acreditada mitjançant una resolució o certificació oficial del grau de discapacitat expedida per la conselleria competent en la matèria o, si és el cas, òrgan equivalent d'altres administracions públiques.
Les denominacions contingudes en este decret que facen referència als termes minusvalidesa, minusvàlid, discapacitat o disminuït, han d'entendre's realitzades als termes discapacitat o persones amb discapacitat.
3. El grau de parentiu i la relació familiar s'acreditarà amb el llibre o llibres de família, certificació del Registre Civil o bé amb la inscripció en qualsevol registre públic oficial d'unions de fet.
4. La guarda legal ha d'acreditar-se mitjançant una resolució judicial o document de formalització de l'acolliment familiar.
5. La situació de violència de gènere s'acreditarà per mitjà de l'orde de protecció a favor de la víctima. Excepcionalment, serà títol d'acreditació d'esta situació l'informe del Ministeri Fiscal que indique l'existència d'indicis que la treballadora afectada és víctima de violència de gènere, fins que es dicte l'orde de protecció.
6. La condició de família nombrosa, haurà d'acreditar-se per mitjà del títol oficial expedit per l'òrgan competent.
7. En els casos a què es referixen els apartats 1, 2, 4 en allò que afecta al document de formalització l'acolliment familiar, i 6, d'acord amb el que disposa el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, la persona afectada podrà autoritzar expressament l'òrgan gestor perquè, en nom seu procedisca a la comprovació de les dades necessàries en els arxius corresponents, i en este cas no estarà obligat a presentar els documents que acrediten els fets als quals es referixen els mencionats apartats.»

«Article 6. Còmput anual de la jornada
1. El còmput anual de la jornada es calcularà descomptant a les hores anuals equivalents a 52 setmanes i un dia de treball, les hores corresponents als conceptes següents:
a. 22 dies hàbils de vacacions.
b. 2 dies de festes locals.
c. 12 dies de festes d'àmbit superior.
d. 6 dies per permís per assumptes propis.
2. Al còmput de l'apartat anterior es descomptaran, a més:
a. La setmana de festes locals, a raó de 10 o 12 hores i 30 minuts, segons siga jornada de 36 hores i 15 minuts o 38 hores i 45 minuts, respectivament.
b. 5 hores pel dia exempt d'assistència al treball en la setmana de festes locals.
c. Dos hores i mitja setmanals amb base en la previsió continguda en l'apartat quatre de l'article catorze.
3. Així mateix, hauran de descomptar-se del còmput anual 7 hores i 15 minuts o 7 hores i 45 minuts, segons siga jornada de 36 hores i 15 minuts o 38 hores i 45 minuts, respectivament, per cada un dels dies 24 i 31 de desembre.
4. Els càlculs per al còmput anual de la jornada de treball en els anys bixestos es realitzaran sobre la base de 52 setmanes i 2 dies.
5. Només als efectes de calcular el còmput anual de la jornada, es prendran com a referència les jornades a raó de 7 hores i 15 minuts o set hores i 45 minuts diàries, segons que la jornada setmanal assignada siga de 36 hores i 15 minuts o 38 hores i 45 minuts, respectivament.»


«Article 8. Disposicions comunes a les reduccions de jornada
1. Les reduccions de jornada previstes en l'article 7 són incompatibles entre si. Excepte les regulades en els apartats 7.1.c i 7.5, que seran compatibles amb les restants.
2. Si diversos empleats de l'Administració del Consell i els seus organismes autònoms tingueren dret a una reducció de jornada respecte a un mateix subjecte causant, podran disfrutar d'este dret de manera parcial.
3. El personal acollit a les anteriors reduccions de jornada veurà disminuïda proporcionalment la jornada que realitze, en les situacions previstes en l'article 14.
4. El personal que sol·licite deixar sense efecte una reducció de jornada no podrà començar a disfrutar-ne una altra per la mateixa causa fins que transcórreguen, com a mínim, tres mesos des que es va deixar sense efecte la reducció anterior.
5. Les reduccions de jornada que comporten minva de retribucions seran concedides per la direcció general competent en matèria de funció pública. En el cas que no comporten minva de retribucions, serà l'òrgan competent en matèria de personal de cada conselleria o organisme autònom qui les concedisca.
6. El funcionari haurà d'informar el responsable de la seua unitat administrativa, amb quinze dies d'antelació, de la data en què es reincorporarà a la seua jornada ordinària.
7. Al personal amb la reducció de jornada prevista en l'article 7.5 no li resulten d'aplicació els punts 4 i 6.»

«Article 9. Horari de treball del personal de servicis burocràtics
1. L'horari per al personal de servicis burocràtics o unitats d'índole semblant comportarà l'obertura d'estos centres una sola vesprada, la dels dijous, als efectes de poder compensar la falta d'horari setmanal corresponent
2. La jornada setmanal en les dependències administratives es realitzarà, amb caràcter general, de dilluns a divendres en règim d'horari flexible.
3. La part principal, anomenada de temps fix o estable, serà de cinc hores i mitja diàries, i serà de permanència obligatòria per a tot el personal entre les 9 i les 14 hores i 30 minuts de dilluns a divendres.
4. La part variable de l'horari estarà constituïda per la diferència entre la jornada que corresponga realitzar i les cinc hores i mitja diàries de la part de temps fix o estable de l'horari.
5. La part variable assenyalada en l'apartat anterior s'haurà de realitzar dins de la següent distribució horària:

a. Les 7.30 a les 9 hores i les 14.30 a les 17 hores de dilluns a dimecres
b. Les 7.30 a les 9 hores i les 14.30 a les 20.30 hores dels dijous, llevat que este siga festiu o inhàbil, i en este cas es realitzarà el dia hàbil immediatament anterior.
c. Les 7.30 a les 9 hores i les 14.30 a les 16 hores dels divendres.
6. Durant els mesos de juliol i agost, així com en la setmana de Pasqua i el període de vacacions escolars de Nadal, Any Nou i Reis, la part variable de l'horari s'haurà de realitzar dins de la distribució horària següent:
a. Les 7.30 a les 9 hores i les 14.30 a les 17.15 hores de dilluns a dijous.
b. Les 7.30 a les 9 hores i les 14.30 a les 16 hores dels divendres.
7. Amb caràcter general, les hores de la jornada que es presten en la part flexible de l'horari es distribuiran a voluntat del personal.»

«Article 10. Horaris per raó de l'activitat
1. S'exclou de l'horari regulat en l'article anterior tot aquell personal que, per raó de l'activitat exercida, haja de realitzar-ne un distint, sense que en cap cas puga excedir el còmput de l'horari anual que s'establix de forma general.
2. Els horaris per raó de l'activitat, els determinarà l'òrgan competent en matèria de personal, de les conselleries o organismes, prèvia negociació amb les organitzacions sindicals que tinguen la condició de representatives en l'àmbit corresponent i després de ser escoltada la junta de personal corresponent, i ha de ser aprovat amb anterioritat a la finalització de l'any anterior a la seua entrada en vigor.»

«Article 11. Horari del personal els servicis del qual són a torns o no són d'índole burocràtica
1. En els centres de treball en què es preste el servici a torns o que no siguen d'índole burocràtica, l'horari que s'haja de realitzar s'adaptarà a les característiques i necessitats de la prestació del servici públic dels centres i llocs de treball, sense que en cap cas puga excedir el còmput de l'horari anual que s'establix de manera general.

2. Estos horaris es regiran per les previsions següents:
a. L'horari serà aprovat anualment per la direcció territorial a proposta de la direcció del centre, després de la prèvia negociació amb les organitzacions sindicals que tinguen la condició de representatives en l'àmbit corresponent i després de ser escoltada la junta de personal corresponent, i haurà de ser aprovat pels respectius òrgans de l'Administració de la Generalitat competents en matèria de personal amb anterioritat a la finalització de l'any anterior a la seua entrada en vigor.
b. En el cas de centres docents, amb una programació per cursos, l'horari per al personal no docent que exercisca el seu treball en estos, s'aprovarà abans de finalitzar el curs anterior a aquell en què haja d'aplicar-se. De la mateixa manera, en el cas de qualsevol altre centre que tinga una programació diferent de l'anual, l'horari s'aprovarà abans d'acabar l'exercici anterior a què corresponga aplicar-se.
c. En el cas d'aquells centres que com a conseqüència de les característiques especials de l'activitat que s'hi presta, es justifique la necessitat d'aprovar o ajustar els horaris en moments diferents de l'any, es podrà realitzar amb les garanties previstes en este article i sempre que siga amb caràcter previ a la seua entrada en vigor.
d. Així mateix, serà exposat de manera visible en cada centre de treball i hi constarà, com a mínim, el departament, el nom de la treballadora o treballador, la categoria i el torn de treball, especificant l'horari de cada torn i el còmput setmanal, mensual o anual.
e. El personal que haja d'assistir al seu lloc de treball els dies 24, 31 de desembre o el dia exempt d'assistència al treball de les festes locals, els veurà compensats per dia i mig de descans per cada un d'aquells, o la part proporcional que corresponga, en funció de la jornada laboral que efectivament realitze.

«Article 12. Altres exclusions
La jornada i horari de treball previstos en els articles anteriors no seran aplicables al personal que, amb base en normes de rang superior, en disposen d'un distint.»

«Article 13. Recuperació d'hores
1. La diferència en còmput setmanal entre la jornada que haja de realitzar el personal per raó del lloc que ocupe i l'efectivament prestada, podrà ser objecte de recuperació dins del mes natural en què s'haja produït, o dels dos mesos següents a este.
2. El temps d'assistència a cursos, seminaris o jornades de formació organitzats per l'òrgan de la Generalitat competent en matèria de formació, o per les organitzacions sindicals firmants de l'Acord Administració-Sindicats en matèria de formació contínua, computarà com a temps de treball a tots els efectes, si tenen lloc dins de la jornada laboral, i no serà objecte de recuperació.»

«Article 14. Festes
1. El personal quedarà exempt de l'assistència al treball amb motiu de les festes locals que se celebren a la Comunitat Valenciana, segons es disposa a continuació:
a. El dia 18 de març, el personal el centre de treball del qual radique a la ciutat de València o en aquells altres municipis de la província on se celebren festes de Falles.
b. El dia 23 de juny, el personal el centre de treball del qual radique a la ciutat d'Alacant o en aquells altres municipis de la província on se celebren les festes de Sant Joan.
c. El dimarts de la setmana de les festes de la Magdalena, el personal el centre de treball del qual radique a la ciutat de Castelló de la Plana o en aquells altres municipis de la província on se celebren estes festes.
2. En els municipis on hi haja centres de treball de la Generalitat que no s'acullen a les setmanes de festes anteriorment establides, l'òrgan competent en matèria de personal de cada conselleria o organisme autònom, als efectes de l'aplicació de l'horari especial previst en l'apartat següent, serà l'encarregat de:
a. Establir la data d'iniciació i finalització de la setmana de festes locals.
b. Determinar el dia d'eixa setmana en què s'estarà exempt de l'assistència al treball.
3. S'exceptuen dels horaris generals les respectives setmanes de festes de cada un els municipis de la comunitat autònoma en què radique el lloc de treball, en les quals regirà l'horari de 9 a 14 hores.

4. Durant els mesos de juliol i agost, així com en la setmana de Pasqua i una de les setmanes de les compreses en el període de vacacions escolars de Nadal, Any Nou i Reis, la jornada de treball es reduirà en dos hores i mitja setmanals respecte a la general o especial que corresponga realitzar.
5. També s'estarà exempt de l'assistència al treball els dies 24 i 31 de desembre.»

«Article 15. Flexibilitat de la permanència obligatòria
1. L'horari de permanència obligatòria del personal podrà flexibilitzar-se en els casos següents:
a. En una hora diària per a aquells que tinguen a càrrec seu persones de 65 anys o majors d'esta edat, que requerisquen una especial dedicació, fills o filles menors de 13 anys, així com xiquets o xiquetes en acolliment, preadoptiu o permanent, de la mencionada edat, i qui tinga a càrrec seu directe un familiar amb malaltia greu o amb discapacitat igual o superior al 65% fins al segon grau per consanguinitat o afinitat.
En els casos de famílies monoparentals esta flexibilització podrà ser de dos hores.
b. Dos hores diàries per als qui tinguen fills o filles, o xiquets o xiquetes en acolliment, preadoptiu o permanent, amb discapacitat, a fi de conciliar els horaris dels centres educatius ordinaris d'integració i d'educació especial, així com altres centres on estes persones discapacitades reben atenció, amb els mateixos horaris dels llocs de treball.

c. Dos hores diàries i, si és el cas, amb adaptació del torn de treball, per a les empleades víctimes de violència sobre la dona, amb la finalitat de fer efectiu el seu dret a l'assistència social integral, pel temps que acrediten els servicis socials d'atenció o salut, segons siga procedent.

d. Dos hores diàries en el cas de ser pare o mare d'una família nombrosa de categoria especial, fins que el menor dels fills tinga l'edat de dotze anys.
2. La flexibilitat en el compliment de l'horari regulada en l'apartat anterior en cap cas suposarà reducció de la jornada laboral, i el personal haurà de recuperar la disposició de les mencionades hores dins del mes natural, o dels dos mesos següents.»

«Article 19. Horari de les oficines d'atenció al públic
1. Les oficines de les seus centrals de les conselleries, de les seus principals de les seues delegacions, direccions o servicis territorials i les oficines PROP prestaran el servici d'informació administrativa general i registre de documents en horari general d'obertura al públic de 9 a 15 hores de dilluns a dijous i de 9 a 14.30 hores els divendres.
2. Els dijous, almenys en un edifici PROP de cada capital de província, es prolongarà el servici d'informació administrativa general i registre de documents des de les 15 fins a les 19 hores ininterrompudament. Este horari complementari serà atés pel personal que ocupe llocs de treball amb funcions de realització de l'horari especial de la unitat de registre. Els edificis administratius seran el PROP ubicat en la Rambla Méndez Núñez, 41 a Alacant; el PROP situat en Germans Bou, 47 a Castelló; i el PROP I ubicat en Gregori Gea, 27 a València o, si és el cas, aquells que, com a conseqüència de la deguda atenció a la ciutadania, puga determinar l'òrgan competent en la matèria.

3. Durant la setmana de festes locals corresponent a cada emplaçament l'horari de servici d'informació administrativa general i registre de documents que regirà serà de 9 a 14 hores de dilluns a divendres.

4. En els mesos de juliol i agost, així com en la setmana de Pasqua i en el període de vacacions escolars de Nadal, Any Nou i Reis, l'horari d'atenció al públic serà el previst en l'apartat primer d'este article.

5. Sense perjuí de l'anterior, cada conselleria, per orde de la consellera o conseller respectiu, podrà disposar, per a la prestació del servici d'informació administrativa general i de registre de documents, l'establiment d'altres emplaçaments addicionals que contribuïsquen a reduir desplaçaments als ciutadans.
6. Els òrgans competents en matèria de personal de les conselleries o organismes autònoms podran establir, mitjançant una resolució, un horari ampliat de registre per a aquells procediments que impliquen una presentació molt elevada de documents en període determinat. Este horari específic es farà públic i serà vigent mentres dure el termini de presentació d'escrits, comunicacions i altres documents en el procediment corresponent».

«Article 20. Justificació d'absències
1. En els casos de malaltia o incapacitat temporal es regulen les situacions següents:
a. Absències aïllades d'un o dos dies: el personal comunicarà la seua absència i la raó d'esta a la unitat de personal o òrgan o persona responsable, amb preferència durant l'hora després de l'inici de la jornada, excepte causes justificades que ho impedisquen, i es podrà requerir justificant expedit pel facultatiu competent. En tot cas, si no es produïx amb posterioritat la justificació requerida, podrà descomptar-se el dia o dies que han faltat.
b. Absència de tres o més dies: el personal haurà de presentar l'informe mèdic de baixa en el termini de tres dies comptats a partir del dia de la seua expedició, els informes de confirmació hauran de ser entregats en el centre de treball cada set dies. Si no s'entreguen els justificants es descomptaran en nòmina els dies d'absència.
2. Si les absències, encara justificades, són reiterades, es valorarà la situació entre les o els representants sindicals i la direcció corresponent, a instància de qualsevol de les parts, i es proposarà conjuntament la solució adequada al cas.
3. En els supòsits de permís per maternitat biològica no es necessitarà la presentació d'informes intermedis o de confirmació de baixa.
4. Els descomptes per faltes d'assistència injustificades al treball o incompliment de jornada es determinaran de conformitat amb el que preveu la norma del Consell que regule les dites detraccions.
5. Les faltes d'assistència al treball, totals o parcials, de les empleades públiques víctimes de violència de gènere, tindran la consideració de justificades durant el temps i en les condicions en què així es determine pels servicis socials o de salut segons siga procedent.»

«Article 28 bis. Permís per atenció de fill o filla menor, afectat per càncer o una altra malaltia greu
1. Els òrgans competents en matèria de personal de cada conselleria o organisme podran concedir, percebent les retribucions íntegres, sempre que ambdós progenitors, adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o permanent treballen, una reducció de la jornada de treball de com a mínim la mitat i com a màxim el huitanta per cent de la duració d'aquella, per a l'atenció, durant l'hospitalització i tractament continuat, de la o el fill menor d'edat afectat per càncer (tumors malignes, melanomes o carcinomes) o per qualsevol altra malaltia greu que implique un ingrés hospitalari de llarga duració i requerisca la necessitat de la seua atenció directa, contínua i permanent acreditada pels informes de l'òrgan corresponent de l'Administració sanitària i, com a màxim, fins que la o el menor complisca els 18 anys.
2. Quan concórreguen en ambdós progenitors, adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o permanent, pel mateix subjecte i fet causant, les circumstàncies necessàries per a tindre dret a este permís o, si és el cas, puguen tindre la condició de beneficiaris de la prestació establida per a este fi en el règim de la Seguretat Social que els siga aplicable, es tindrà dret a la percepció de les retribucions íntegres durant el temps que dure la reducció de la seua jornada de treball, sempre que l'altre progenitor, adoptant o acollidor de caràcter preadoptiu o permanent, sense perjuí del dret a la reducció de jornada que li corresponga, no cobre les seues retribucions íntegres en virtut d'este permís o com a beneficiari de la prestació establida per a este fi en el règim de la Seguretat Social que se li aplique. En cas contrari, només es tindrà dret a la reducció de jornada, amb la consegüent reducció de retribucions.

3. Així mateix, en el cas que ambdós presten servicis en el mateix òrgan o entitat, per estos es podrà limitar l'exercici simultani del dret a la reducció de jornada, per raons fundades en el funcionament correcte del servici.»

«Article 29. Permís per paternitat
1. Es tindrà dret a 20 dies naturals per naixement, acolliment, tant preadoptiu com permanent, adopció d'un fill o filla, que disfrutarà el pare a partir de la data de naixement, de la decisió administrativa o judicial d'acolliment o de la resolució per la qual es constituïsca l'adopció.
2. Este permís és independent del gaudi compartit dels permisos previstos en els articles 27 i 28. Prèvia renúncia del pare, este permís podrà disfrutar-lo el cònjuge o parella de fet de la mare.»


«Disposició addicional

Única. Jornada de treball
En el supòsit que la normativa de caràcter bàsic establisca per al personal del sector públic una jornada de treball superior a les previstes en este decret, la que resulte inferior a esta, s'incrementarà en els termes i condicions previstos en la referida normativa bàsica, i s'efectuaran els ajustos corresponents.»

linea