diari

DECRET 74/2015, de 15 de maig, del Consell, pel qual es regula la lliure elecció en l'àmbit de l'atenció primària i especialitzada del Sistema Valencià de Salut, així com la creació del seu registre autonòmic. [2015/4539]

(DOGV núm. 7530 de 21.05.2015) Ref. Base de dades 004428/2015

DECRET 74/2015, de 15 de maig, del Consell, pel qual es regula la lliure elecció en l'àmbit de l'atenció primària i especialitzada del Sistema Valencià de Salut, així com la creació del seu registre autonòmic. [2015/4539]
PREÀMBUL

La Constitució Espanyola reconeix en l’article 43 el dret a la protecció de la salut.
La Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat, en l’article 10 regula el dret a triar el metge i la resta de sanitaris titulats.
En l’àmbit de la Comunitat Valenciana, la derogada Llei 1/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de Drets i Informació al Pacient de la Comunitat Valenciana, reconeixia en l’article 3 el dret de tot pacient a triar personal facultatiu i centre, així com personal facultatiu especialista. En eixe sentit, es va dictar el Decret 37/2006, de 24 de març, del Consell, pel qual es regula la lliure elecció de personal facultatiu i centre en l’àmbit de la sanitat pública de la Comunitat Valenciana.

L’actual Llei 10 2014/, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana, establix que tots els usuaris i pacients del Sistema Valencià de Salut, tant en atenció primària com especialitzada, tenen el dret a triar metge i igualment centre després d’una adequada informació, d’acord amb els termes i condicions que s’establisquen reglamentàriament.
Transcorreguts nou anys des de la regulació del dret a la lliure elecció de metge i després d’una valoració de la seua implantació a la Comunitat Valenciana, s’ha posat de manifest la necessitat d’elaborar una nova normativa, a fi de donar una millor resposta a les necessitats actuals del ciutadà, de manera que es permeta una major participació en tots els assumptes relacionats amb la seua salut i es garantisca una assistència sanitària orientada a la qualitat i seguretat assistencial, així com als requeriments legals estatals i europeus.
El present decret té per objecte, en l’àmbit de l’atenció primària, ampliar l’elecció de professional de la medicina de família, de la pediatria i de la infermeria o del centre de salut a tot el departament de salut que es tinga assignat, així com, excepcionalment, fora d’este. D’altra banda, en l’àmbit de l’atenció especialitzada, una vegada indicada pel seu metge d’atenció primària o especialitzada la necessitat d’esta, l’usuari o pacient podrà triar qualsevol metge o servici d’atenció especialitzada dels departaments de salut en què s’ordena el Sistema Valencià de Salut, amb independència del departament de salut que tinga assignat. Així mateix, s’amplia l’elecció a totes les especialitats.

El present decret es dicta en desplegament de l’article 44 de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana.
En virtut del que s’ha exposat més amunt, de conformitat amb el que establixen els articles 18.f, 28.c i 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta del conseller de Sanitat, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 15 de maig de 2015,

DECRETE

Article 1. Objecte
Este decret té per objecte:
1. Assignar, per part de la conselleria amb competència en matèria de sanitat i de conformitat amb el mapa sanitari, centre i professional sanitari, els usuaris i pacients del Sistema Valencià de Salut.
2. Regular la lliure elecció de professional de medicina de família, de pediatria i d’infermeria que integren els equips d’atenció primària i centre, en l’àmbit de l’atenció primària dels departaments de salut en què s’ordena el Sistema Valencià de Salut.
3. Regular la lliure elecció de metge o servici d’atenció especialitzada dels departaments de salut en què s’ordena el Sistema Valencià de Salut.
4. Crear i regular el Registre Autonòmic de Lliure Elecció en l’àmbit de l’atenció primària i especialitzada del Sistema Valencià de Salut.


Article 2. Àmbit d’aplicació
1. L’exercici de la lliure elecció en l’àmbit d’atenció primària i especialitzada se circumscriu als centres i servicis sanitaris que integren els departaments de salut en què s’ordena el Sistema Valencià de Salut.

2. Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació:
a) L’atenció sanitària en els centres, servicis i unitats de referència del Sistema Valencià de Salut, de conformitat amb el que establix el Reial Decret 1302/2006, de 10 de novembre, pel qual s’establixen les bases del procediment per a la designació i acreditació dels centres, servicis i unitats de referència del Sistema Nacional de Salut.

b) L’atenció sanitària domiciliària.
c) L’atenció sanitària d’urgència.
d) Les unitats d’hospitalització a domicili.
e) Les unitats de vigilància intensiva.
f) El transport sanitari programat.
g) Les unitats de suport a l’atenció primària.
3. L’accés a centres o servicis sanitaris dependents dels servicis públics de salut d’altres comunitats autònomes es realitzarà en els termes establits en la normativa estatal d’aplicació.
4. L’accés als centres, servicis o professionals sanitaris fora del territori espanyol es realitzarà de conformitat amb allò que s’ha disposat en la seua normativa específica d’aplicació.

Article 3. Definicions
Als efectes del present decret, s’entendrà per:
1. Procés patològic: desenrotllament o evolució d’una patologia o malaltia i que comporta un procés assistencial consistent en el diagnòstic, tractament i, de vegades, el seguiment d’este després de l’informe d’alta mèdica.
2. Informe d’alta mèdica: document emés pel metge responsable en un centre sanitari una vegada acabat el procés assistencial d’un pacient, que especifica les dades d’este, un resum del seu historial clínic, l’activitat assistencial prestada, el diagnòstic i les recomanacions terapèutiques.
3. Equip d’atenció primària: conjunt de personal sanitari i no sanitari que treballa en este nivell assistencial en cada una de les zones bàsiques de salut de cada departament de salut en què s’ordena el Sistema Valencià de Salut. El seu objectiu és cuidar de la salut de cada un dels habitants del departament i de les poblacions compreses en este.


Article 4. Assignació de recursos assistencials
1. La conselleria competent en matèria de sanitat assignarà, de conformitat amb el mapa sanitari, un professional de medicina de família i/o de pediatria i un centre d’atenció primària als usuaris i pacients residents en la Comunitat Valenciana que estiguen empadronats en un municipi radicat en el seu àmbit territorial i, o bé tinguen la condició d’assegurat o de beneficiari del Sistema Nacional de Salut, o bé concórrega en ells algun dels supòsits previstos en l’article 3 ter de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de Cohesió i Qualitat del Sistema Nacional de Salut.
2. La assignació inicial es realitzarà en funció del municipi d’empadronament de l’usuari o pacient a la Comunitat Valenciana.
3. La assignació de professional de medicina i centre d’atenció primària comportarà l’assignació de l’hospital de referència i centres d’especialitats del departament de salut al qual pertany l’esmentat centre.


Article 5. Exercici de la lliure elecció
1. Podrà exercir el dret a la lliure elecció tota persona que, de conformitat amb el que establix la normativa estatal aplicable, ostente la condició d’assegurat o beneficiari del Sistema Nacional de Salut i estiga en possessió de la targeta sanitària individual, expedida per la conselleria amb competències en matèria de sanitat.
2. La sol·licitud de lliure elecció serà efectuada per la persona titular, persones autoritzades pel titular o per qui exercisca la representació legal, d’acord amb el model normalitzat que elabore la conselleria amb competències en matèria de sanitat.
3. En els casos de persones menors d’edat davall la tutela de les administracions públiques, la sol·licitud de lliure elecció podrà ser efectuada per les persones que tenen conferida la guarda, en virtut de la resolució d’acolliment familiar o acolliment residencial.

Article 6. Registre Autonòmic de Lliure Elecció en l’àmbit de l’atenció primària i especialitzada del Sistema Valencià de Salut
1. Es crea el Registre Autonòmic de Lliure Elecció en l’àmbit de l’atenció primària i especialitzada dels departaments de salut en què s’ordena el Sistema Valencià de Salut, dependent de la direcció general competent en atenció al pacient de la conselleria amb competències en matèria de sanitat, que s’encarregarà de la seua gestió, manteniment i actualització.
2. En el registre s’inscriuran les resolucions relatives a l’exercici del dret a la lliure elecció regulat en el present decret.

Article 7. Procediment per a exercir la lliure elecció de professional de medicina, d’infermeria o centre sanitari en l’àmbit de l’atenció primària
1. Tota sol·licitud de lliure elecció en l’àmbit de l’atenció primària comportarà el corresponent expedient administratiu, que es tramitarà i resoldrà segons el que establix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
2. La llibertat d’elecció de metge de família, pediatre, infermer o centre s’exercirà per mitjà de comunicació de l’interessat dirigida al cap de zona bàsica del centre de salut en què preste servici el professional triat o del centre objecte d’elecció, de conformitat amb el model normalitzat que elabore la conselleria amb competències en matèria de sanitat. En el cas dels departaments de salut davall el règim de concessió administrativa, la comunicació es dirigirà al comissionat de la conselleria.

3. La comunicació podrà presentar-se, preferentment, en els centres d’atenció primària en què presten servici els professionals sanitaris objecte d’elecció o en el centre objecte d’elecció, sense perjuí de poder presentar-se en el Registre General de la Conselleria competent en matèria de sanitat, en qualsevol dels llocs establits en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o els que s’habiliten si és el cas.
4. El cap de zona bàsica del centre o, si és el cas, el comissionat de la conselleria competent en matèria de sanitat en els departaments de salut davall el règim de concessió administrativa, traslladarà immediatament la sol·licitud al professional triat, als efectes que, emeta un informe preceptiu però no vinculant, i resoldrà a continuació.
5. La denegació haurà de constar per escrit, en la qual s’expressaran els motius de denegació previstos en l’article 10 del present decret. La denegació haurà de notificar-se a l’interessat dins d’un termini de quinze dies hàbils des que la comunicació va tindre entrada en el registre de l’òrgan competent per a la seua tramitació.
6. L’usuari tindrà accés al professional o centre triat en un termini màxim de quinze dies hàbils des que la comunicació va tindre entrada en el registre de l’òrgan competent per a la seua tramitació.
7. La denegació podrà ser recorreguda en alçada davant del gerent del departament de salut al qual pertanga el cap de zona bàsica del centre sanitari que ha denegat la sol·licitud. En els casos de denegacions efectuades pel comissionat de la conselleria competent en matèria de sanitat, la resolució podrà ser recorreguda en alçada davant de la persona titular de la Secretaria Autonòmica de Sanitat.
8. En els supòsits en què la comunicació siga estimatòria, s’actualitzaran en el Sistema d’Informació Poblacional (SIP) les dades referents a la nova assignació de professional de medicina de família, pediatre i/o centre sanitari, i es procedirà a la seua inscripció en el Registre Autonòmic de Lliure Elecció en l’àmbit de l’atenció primària i especialitzada del Sistema Valencià de Salut.

Article 8. Procediment per a la lliure elecció en l’àmbit de l’atenció especialitzada
1. Tota sol·licitud de lliure elecció en l’àmbit de l’atenció especialitzada comportarà el corresponent expedient administratiu, que es tramitarà i resoldrà segons el que establix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
2. La sol·licitud de lliure elecció, que s’ajustarà al model normalitzat que establisca la conselleria amb competències en matèria de sanitat, podrà presentar-se, preferentment, en el Servici d’Atenció i Informació al Pacient (SAIP) del departament de salut on preste servicis el metge o es trobe el servici d’atenció especialitzada objecte d’elecció, sense perjuí de poder presentar-se en el registre general de la conselleria competent en matèria de sanitat, o en qualsevol dels llocs establits en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o els que s’habiliten si és el cas.

3. La sol·licitud de lliure elecció de metge o servici d’atenció especialitzada es dirigirà, per a la seua resolució, al gerent del departament de salut en què preste servicis el metge objecte d’elecció. En el cas que es tracte d’un departament de salut davall el règim de concessió administrativa, la sol·licitud es dirigirà al comissionat de la conselleria, que serà el competent per a resoldre.
4. L’òrgan competent per a resoldre traslladarà immediatament la sol·licitud al metge o al servici d’atenció especialitzada objecte d’elecció, als efectes que s’emeta un informe preceptiu però no vinculant, i resoldrà a continuació.
5. El termini per a resoldre i notificar serà d’un mes des de l’entrada de la sol·licitud en el registre de l’òrgan competent per a la seua tramitació. Transcorregut el mes sense que haja recaigut una resolució expressa, s’entendrà estimada.
6. L’òrgan competent per a resoldre podrà denegar de forma motivada la sol·licitud quan aprecie la concurrència d’alguna de les causes de denegació previstes en l’article 10 del present decret.
7. Contra la resolució es podrà recórrer en alçada davant de la persona titular de la Secretaria Autonòmica de Sanitat.
8. La resolució estimatòria s’inscriurà en el Registre Autonòmic de Lliure Elecció en l’àmbit de l’atenció primària i especialitzada dels departaments de salut en què s’ordena el Sistema Valencià de Salut.

9. Una vegada notificada la resolució estimatòria del dret, o transcorregut el termini per a resoldre i notificar, establit en l’apartat 5 d’este article, podrà exercir-se la lliure elecció sol·licitada.

Article 9. Condicions i límits en l’exercici de la lliure elecció
1. En l’àmbit d’atenció primària:
a) La lliure elecció dels professionals sanitaris (metge de família, pediatre o infermer) de l’equip d’atenció primària o centre d’atenció primària s’exercirà dins del departament de salut assignat de conformitat amb el que preveu l’article 4 del present decret.
b) Excepcionalment, es podrà exercir la lliure elecció fora del departament de salut assignat, en els casos en què concórrega qualsevol dels següents supòsits, sempre que es justifique documentalment o per mitjà de declaració responsable:
1r. Quan es residisca de forma ocasional per períodes superiors a sis mesos per motius familiars o socials.
2n. Proximitat al centre de treball.
En estos casos, s’exercirà el dret a la lliure elecció de conformitat amb el que preveu l’article 7 del present decret.
c) En els supòsits en què s’exercisca el dret de lliure elecció de metge o infermer, i a fi de garantir l’organització dels equips d’atenció primària en les unitats metge-infermer, el canvi d’un dels professionals comportarà l’assignació del professional corresponent de la unitat metge-infermer.
d) Quan la lliure elecció de professional de medicina o d’infermeria es realitze en un centre d’atenció primària diferent de l’assignat conforme assenyala l’article 4 del present decret, la lliure elecció no comportarà la prestació assistencial domiciliària (urgent o programada), que es continuarà prestant pel personal sanitari del centre d’atenció primària que li correspon d’origen.
e) No podrà efectuar-se un nou canvi de professional de medicina, d’infermeria o centre d’atenció primària fins que no transcórreguen sis mesos des del canvi anterior.
f) Els que s’hagen vist afectats, per raons organitzatives del Sistema Valencià de Salut, per un canvi de professional de medicina, pediatria o centre sanitari, una vegada transcorregut un termini de tres mesos des que este es va efectuar, podran sol·licitar ser atesos pels professionals sanitaris assignats amb anterioritat al canvi.
2. En l’àmbit d’atenció especialitzada:
a) Els usuaris o pacients als quals el metge i/o pediatre de l’equip d’atenció primària o metge d’atenció especialitzada del Sistema Valencià de Salut indique la necessitat d’atenció especialitzada, podran triar metge o servici d’atenció especialitzada entre els existents en els departaments de salut en què s’ordene el Sistema Valencià de Salut.

b) No podrà efectuar-se un nou canvi de metge o de servici d’atenció especialitzada, en la mateixa especialitat, fins que no transcórreguen sis mesos des del canvi anterior.
c) La lliure elecció de metge o servici d’atenció especialitzada es referirà a una atenció assistencial específica fins a la finalització del procés patològic que va generar el canvi. Si en el curs d’esta atenció assistencial específica, a juí del facultatiu especialista, cal efectuar interconsultes amb altres facultatius especialistes, no es requerirà efectuar una nova lliure elecció en favor d’estos.
d) La lliure elecció en l’àmbit de l’atenció especialitzada finalitzarà quan s’obtinga l’alta mèdica del procés patològic que va originar esta o per desistiment del pacient. En els supòsits en què es requerisquen efectuar revisions mèdiques, amb la periodicitat que es determine, el pacient continuarà amb el mateix metge especialista objecte d’elecció.


Article 10. Causes de denegació de la sol·licitud de lliure elecció
Són causes de denegació les següents:
1. Quan no concórreguen els supòsits previstos en el present decret.

2. Quan el professional de medicina d’atenció primària o especialitzada siga responsable de l’atenció sanitària d’un nombre de persones que excedisca de la població assignada per metge o la llista d’espera, i en este cas quedaria vulnerada la garantia d’una assistència sanitària de qualitat.
3. Quan no se salvaguarde la bona relació professional sanitari-pacient.
4. A la vista de la motivació continguda en l’informe del professional sanitari o servici d’atenció especialitzada l’elecció de la qual s’ha sol·licitat.

Article 11. Aspectes organitzatius i tecnològics
1. La conselleria amb competències en matèria de sanitat adoptarà les mesures necessàries perquè els centres sanitaris dels departaments de salut en què s’ordena el Sistema Valencià de Salut adapten la seua organització i procediments de gestió per a complir el que preveu el present decret.
2. La conselleria amb competències en matèria de sanitat facilitarà als ciutadans la informació suficient i impulsarà la implantació i l’ús de mitjans telemàtics per a l’exercici de la lliure elecció.

Article 12. Desplaçaments temporals
1. En els supòsits en què no s’efectue una lliure elecció i els usuaris o pacients empadronats a la Comunitat Valenciana es desplacen a un domicili dins de l’àmbit territorial d’esta diferent del que figure en el Sistema d’Informació Poblacional (SIP) per períodes inferiors a sis mesos, hauran de comunicar la dita circumstància al centre d’atenció primària del que requerisquen assistència sanitària, a través del model normalitzat establit per la conselleria amb competències en matèria de sanitat.
2. En el Sistema d’Informació Poblacional (SIP) es farà constar que es tracta d’un desplaçament temporal, sense que supose en cap cas un canvi en l’assignació dels recursos assistencials que tenia assignat d’origen.
3. Totes les assistències sanitàries que s’efectuen, tant en atenció primària com en atenció especialitzada, durant el període que dure el desplaçament temporal s’informaran del departament de salut d’origen, a través dels sistemes d’informació existents.
4. Quan l’estada supere els sis mesos, haurà d’exercir una lliure elecció de conformitat amb el que preveu l’article 7 del present decret.


DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Incidència en la dotació de gastos
La implantació i posterior desplegament d’este decret no podrà tindre cap incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de gasto assignats a la conselleria amb competències en matèria de sanitat i, en tot cas, haurà de ser atés amb els mitjans personals i materials de l’esmentada conselleria.

Segona. Referències genèriques
Totes les referències a càrrecs, llocs o persones per als quals en este decret s’utilitza la forma de masculí genèric han d’entendre’s aplicables, indistintament, a dones i hòmens.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Assignació de recursos assistencials
La regulació continguda en l’article 4 del present decret no serà aplicable als usuaris que en la data d’entrada en vigor del decret ja tinguen assignat un centre d’atenció primària i metge de família i/o pediatre en un departament de salut del Sistema Valencià de Salut.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Queda derogat el Decret 37/2006, de 24 de març, del Consell, pel qual es regula la lliure elecció de personal facultatiu i centre en l’àmbit de la sanitat pública de la Comunitat Valenciana, així com la resta de disposicions del mateix rang o d’un rang inferior que s’oposen al que establix este decret.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Facultat de desplegament
Es faculta la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de sanitat per a dictar les disposicions i adoptar les mesures necessàries per al desplegament i aplicació del que disposa este decret.

Segona. Entrada en vigor
Este decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valencia, 15 de maig de 2015

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

El conseller de Sanitat
MANUEL LLOMBART FUERTES

linea