diari

DECRET 59/2019, de 12 d'abril, del Consell, d'ordenació del sistema públic valencià de serveis socials. [2019/4771]

(DOGV núm. 8546 de 13.05.2019) Ref. Base de dades 004434/2019

DECRET 59/2019, de 12 d'abril, del Consell, d'ordenació del sistema públic valencià de serveis socials.
[2019/4771]
Índex

Preàmbul
Títol preliminar
Capítol I. Disposicions generals
Article 1. Objecte
Article 2. Àmbit d’aplicació
Article 3. Definicions
Capítol II. Tramitació electrònica
Article 4. Obligació de comunicació per mitjans electrònics
Article 5. Presentació de sol·licituds per mitjà de documents electrònics normalitzats
Article 6. Procediment electrònic
Títol I. Registre general de titulars d’activitats, serveis i centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana
Capítol I. Del Registre
Article 7. Del Registre general de titulars d’activitats, serveis i centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana
Article 8. Adscripció
Capítol II. De la inscripció
Article 9. Inscripció
Capítol III. De l’estructura i organització del Registre general de titulars d’activitats, serveis i centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana
Article 10. Estructura del Registre
Article 11. Els assentaments registrals
Article 12. El número registral
Capítol IV. Del procediment d’inscripció registral

Article 13. Del procediment d’inscripció de les persones físiques o jurídiques que siguen o vulguen ser titulars d’activitats en l’àmbit dels serveis socials
Article 14. Del procediment d’inscripció de serveis i centres de serveis socials
Article 15. Comunicació de la variació de dades registrals
Capítol V. Dels efectes de la inscripció registral
Article 16. Efectes de la inscripció
Capítol VI. De la cancel·lació de les inscripcions
Article 17. Causes i procediment de cancel·lació

Títol II. Del règim dels instruments d’intervenció administrativa
Capítol I. Disposicions generals
Article 18. Visat previ per a centres
Article 19. L’autorització de centres de serveis socials
Article 20. Acreditació
Article 21. Declaració responsable
Article 22. Comunicació
Article 23. Actuacions sotmeses a autorització, a declaració responsable i a comunicació

Capítol II. Autoritzacions de centres de serveis socials
Secció primera. Del procediment d’autorització de funcionament
Subsecció primera. Del procediment d’autorització de funcionament sense visat previ
Article 24. Sol·licitud
Article 25. Documentació
Article 26. Ordenació i instrucció
Article 27. Proposta de resolució
Article 28. Resolució
Article 29. Control de l’adequació de les obres al projecto tècnic supervisat
Subsecció segona. Del procediment d’autorització de funcionament amb resolució de visat previ
Article 30. Procediment d’autorització amb visat previ
Subsecció tercera. De l’obtenció del visat previ
Article 31. Sol·licitud i documentació de visat previ
Article 32. Ordenació i instrucció
Article 33. Resolució de visat previ
Secció segona. Del procediment d’autorització per modificació substancial
Article 34. Concepte de modificació substancial
Article 35. Documentació per modificació del règim funcional, objecte, activitat o sector d’intervenció
Article 36. Documentació per modificació de la capacitat assistencial d’un centre sense fer obres
Article 37. Documentació per modificació per obres en un centre quan afecten l’estructura o distribució interior i requereixen una llicència d’obres
Article 38. Procediment, resolució i desistiment sense efectes de l’autorització
Secció tercera. Del procediment d’autorització per canvi de titularitat
Article 39. Concepte de canvi de titularitat d’un centre
Article 40. Sol·licitud d’autorització per canvi de titularitat
Article 41. Documentació que cal presentar
Article 42. Instrucció, inscripció i notificació per canvi de titularitat

Secció quarta. Del procediment d’autorització per tancament
Article 43. Concepte de tancament d’un centre, tancament temporal i tancament definitiu
Article 44. Sol·licitud d’autorització per tancament d’un centre
Article 45. Documentació
Article 46. Instrucció, inscripció i notificació
Article 47. Reobertura del centre
Secció cinquena. De la revocació de l’autorització
Article 48. Causes de revocació
Article 49. Procediment de revocació
Secció sisena. De l’incompliment del règim d’autoritzacions
Article 50. Incompliment
Article 51. Centres sense autorització
Capítol III. Declaració responsable per al funcionament dels serveis de serveis socials i modificació i comunicació de cessament d’activitat

Article 52. Declaració responsable per al funcionament dels serveis de serveis socials
Article 53. Modificació i comunicació per cessament de l’activitat
Capítol IV. De les condicions generals dels serveis i dels centres

Article 54. Requisits dels serveis per a la seua inscripció i funcionament
Article 55. Requisits dels centres per a l’obtenció de l’autorització de funcionament
Capítol V. Acreditació
Secció primera. Disposicions generals
Article 56. Acreditació
Article 57. Criteris per a l’obtenció de l’acreditació
Secció segona. Procediment d’acreditació
Article 58. Inici del procediment
Article 59. Esmena de la sol·licitud
Article 60. Ordenació i instrucció
Article 61. Proposta de resolució
Article 62. Resolució
Article 63. Validesa, caducitat i renovació de l’acreditació
Article 64. Revocació de l’acreditació
Article 65. Procediment de revocació
Disposicions addicionals
Primera. Règim d’acreditació dels serveis i centres de serveis socials en el marc del Sistema per a l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència a la Comunitat Valenciana
Segona. Període de vigència de les autoritzacions provisionals
Tercera. Centres de titularitat de la Generalitat i de titularitat de les entitats locals de la Comunitat Valenciana
Quarta. Autorització de centres de tipologia mixta o de caràcter innovador
Cinquena. Denominació comercial de serveis i centres de serveis socials
Sisena. Identificació al públic i retolació de serveis i centres del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials
Setena. Publicitat de l’autorització de funcionament i de l’acreditació
Huitena. Comprovació del compliment dels requisits d’autorització
Novena. Registre i acreditació de programes

Desena. Modificació del Decret 62/2017, de 19 de maig, del Consell, pel qual s’estableix el procediment per a reconéixer el grau de dependència a les persones i l’accés al sistema públic de serveis i prestacions econòmiques
Onzena. Transparència i consulta
Disposicions transitòries
Primera. Règim dels centres autoritzats i acreditats en el marc del Sistema per a l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència en la Comunitat Valenciana
Segona. Acreditació temporal
Disposició derogatòria
Única. Derogació normativa
Disposicions finals
Primera. Desenvolupament normatiu
Segona. Entrada en vigor


Preàmbul

La Llei 3/2019, de 19 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana, regula, en el títol III, capítol III l’ordenació del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.

D’una banda, aquesta llei regula el Registre General de Titulars d’Activitats, Serveis i Centres de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana, que es configura com un instrument que permet el coneixement, la planificació, l’ordenació i la publicitat de les persones titulars de les activitats de serveis socials i dels serveis i els centres d’aquesta naturalesa. Aquesta estableix l’obligació que les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb ànim de lucre o sense, que són titulars d’activitats en l’àmbit dels serveis socials en el territori de la Comunitat Valenciana, s’inscriguen en el registre que es constituïsca a aquest efecte. També preveu la inscripció dels centres autoritzats i dels serveis respecte dels quals s’han presentat les corresponents declaracions responsables i dels centres i els serveis acreditats.

D’una altra, la llei esmentada regula l’autorització de funcionament dels centres de serveis socials, com l’acte administratiu, preceptiu i reglat, justificat per raons d’interés general, pel qual la Generalitat, prèvia comprovació del compliment dels requisits exigits en la normativa aplicable, aprova el funcionament d’un centre de serveis socials. A més, es regulen com a subjectes a autorització la modificació substancial dels centres de serveis socials autoritzats, el canvi de titularitat d’un centre i el tancament temporal o definitiu d’un centre.

Així mateix, aquesta llei regula la possibilitat d’exigir la presentació d’una declaració responsable amb caràcter previ a la posada en funcionament d’un servei, en què la persona física o jurídica titular d’aquest declare que el funcionament d’aquest compleix els requisits exigits a aquest efecte en la normativa que hi resulte d’aplicació.
Finalment, aquesta norma regula la figura de l’acreditació com un acte pel qual la Generalitat garanteix que un centre prèviament autoritzat, o un servei que ha presentat la declaració responsable, no només reuneix les condicions i els requisits mínims de funcionament que exigeix l’autorització o la declaració responsable, sinó que també ofereix una garantia addicional de qualitat i d’adequació a la planificació del sistema. Així mateix, l’obtenció es preveu com a necessària perquè els centres i els serveis puguen formen part del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.
Aquesta llei fixa l’acreditació com una condició necessària perquè els centres i els serveis de titularitat pública no autonòmica, amb independència que es gestionen de manera directa o per mitjà d’una entitat d’iniciativa privada, puguen formar part del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, a excepció dels centres polivalents de serveis socials.
A això s’afig el fet que l’acreditació es considera preceptiva perquè els centres i els serveis de titularitat privada proveïsquen prestacions del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.
Finalment, els centres i els serveis de les entitats privades d’iniciativa social de serveis socials han d’obtindre l’acreditació, tant per a poder formar part del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials com per a accedir al règim d’acció concertada, conforme disposa la normativa que desenvolupa l’acció concertada per a la prestació de serveis socials per entitats d’iniciativa social.
És objecte d’aquest decret la regulació dels Serveis Socials de la Comunitat Valenciana, pel que fa a les normes d’ordenació dels titulars d’activitats i dels serveis i els centres que intervenen en la provisió de serveis socials en aquesta, mitjançant la determinació del marc regulador del Registre General de Titulars d’Activitats, Serveis i Centres de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana, així com del règim dels instruments d’intervenció administrativa en relació amb els serveis i els centres en matèria de serveis socials, que es concreta en la regulació de les figures de l’autorització, la declaració responsable i l’acreditació, i dels seus respectius procediments administratius.

Les previsions que conté la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana, en matèria de registre de titulars d’activitats, serveis i centres de serveis socials, autorització de centres, declaració responsable de serveis i acreditació de centres i serveis han de ser, en els termes establits en aquesta, objecte de desenvolupament reglamentari, amb la finalitat de dotar aquestes figures administratives d’una regulació que en concrete el contingut i n’establisca el marc procedimental i els requisits exigibles, entre altres elements.
Concretament, aquesta llei preveu un desenvolupament reglamentari preceptiu del procediment de funcionament i organització, i del règim d’inscripció i cancel·lació en el Registre general de titulars d’activitats, serveis i centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana.

Respecte a l’autorització de centres, es preveu que reglamentàriament es determine el procediment d’autorització de funcionament dels centres de serveis socials, així com els requisits i el procediment per a la modificació substancial, el canvi de titularitat, la revocació i el tancament d’un centre, així com la regulació de l’autorització de centres de tipologia mixta o de caràcter innovador.
Finalment, i pel que fa a l’acreditació de centres i serveis, s’estableix la necessitat de desenvolupar reglamentàriament els requisits i el procediment per a la seua obtenció.
Això anterior es vincula amb la necessitat que el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana i els seus serveis i centres es caracteritzen per oferir una garantia addicional de qualitat en l’atenció a les persones usuàries i d’adequació a la planificació del sistema, objectiu que es pretén aconseguir amb el desenvolupament reglamentari de la figura de l’acreditació en aquest decret.
Així mateix, l’aprovació del Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desenvolupa l’acció concertada per a la prestació de serveis socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats d’iniciativa social va introduir una nova regulació i règim jurídic de l’acció concertada, que fixa les condicions d’actuació dels serveis i els centres d’entitats d’iniciativa social concertats integrats en el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials i regula el procediment, el sistema de selecció i els requisits i les condicions bàsiques dels acords d’acció concertada.
L’article 7 d’aquest decret fixa l’acreditació com un dels requisits que han de complir els serveis i els centres objecte de l’acció concertada. Consegüentment, els serveis o els centres que volen accedir a l’acció concertada requereixen, entre altres requisits, tindre l’acreditació corresponent.
Aquesta disposició normativa ha de completar-se atés el contingut de la disposició transitòria tercera del decret esmentat, que fixa uns requisits mínims de solvència tècnica que s’ha d’exigir a les convocatòries per a accedir al règim d’acció concertada, que es poden aplicar de manera transitòria fins a l’aprovació reglamentària del procediment d’acreditació de serveis i centres.
Aquesta previsió normativa presenta, doncs, com a conseqüència d’això, la necessitat de dotar de cobertura normativa el decret pel qual es regula l’acció concertada, quant a la regulació del procediment d’acreditació de serveis i centres, objecte de regulació en aquest decret.
D’altra banda, els procediments d’inscripció en el registre i d’autorització i acreditació de serveis i centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana, actualment regulats en el Decret 91/2002, de 30 de maig, del Govern Valencià, sobre registre general de titulars d’activitats d’acció social, i de registre i autorització de funcionament dels serveis i centres d’acció social, a la Comunitat Valenciana, han d’adaptar-se a les previsions i les exigències que, en matèria de tramitació electrònica, conté la normativa vigent en matèria de procediment administratiu comú.
Així mateix, l’esmentat Decret 91/2002, de 30 de maig, vigent i dictat en desenvolupament reglamentari de la Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es regula el sistema de serveis socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, requereix ser modificat i adaptat a les exigències i les disposicions de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana.
En conseqüència d’això, el desenvolupament del que disposa la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana en matèria de registre, autorització de centres, declaració responsable de serveis i acreditació de centres i serveis; la dotació de cobertura i suport legal al Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desenvolupa l’acció concertada per a la prestació de serveis socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats d’iniciativa social, respecte al procediment d’acreditació de serveis i centres, i les exigències d’adaptació dels procediments administratius relatius al registre, l’autorització i l’acreditació d’entitats, serveis i centres a la normativa d’aplicació en matèria de procediment administratiu comú i a les seues previsions sobre tramitació electrònica, i la modificació i l’adaptació del Decret 91/2002, de 30 de maig, del Govern Valencià, sobre registre dels titulars d’activitats d’acció social, i de registre i autorització de funcionament dels serveis i els centres d’acció social, a la Comunitat Valenciana al nou marc legal vigent, fan necessària i oportuna l’aprovació d’aquest decret.

Aquest decret s’estructura en un títol preliminar i en dos títols amb els seus respectius capítols, onze disposicions addicionals, dues disposicions transitòries, una derogatòria única i dues disposicions finals.
El títol preliminar defineix el seu objecte i fixa el seu àmbit d’aplicació. Així mateix, s’hi detallen els principals conceptes que es tracten en el decret. A aquests efectes, d’acord amb el que disposa la normativa estatal bàsica i autonòmica en matèria d’administració electrònica, s’incorpora l’obligació de presentació de sol·licituds, declaracions responsables i comunicacions per mitjà de documents electrònics normalitzats, així com la determinació del procediment esmentat.
El títol I regula l’adscripció, inscripció, estructura i organització del Registre general de titulars d’activitats, serveis i centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana. Així mateix, s’hi aborda el procediment de la inscripció registral, tant de les persones físiques o jurídiques que duen o duran a terme la seua activitat en l’àmbit dels serveis socials com dels serveis i centres de serveis socials, els efectes de la inscripció registral i la determinació de les causes de cancel·lació.

El títol II desenvolupa el règim dels instruments d’intervenció administrativa i s’organitza en cinc capítols.
El capítol I d’aquest títol estableix, per mitjà de les seues disposicions generals, les definicions i conceptes bàsics del decret: visat previ, autorització dels centres de serveis socials, declaració responsable de serveis, comunicació de modificacions de circumstàncies i acreditació de serveis i centres.
El capítol II regula els procediments d’autorització de centres de serveis socials: autorització de funcionament, amb visat previ i sense, autorització per modificació substancial, autorització per canvi de titularitat i autorització per tancament. Així mateix, en aquest capítol es regula la revocació de l’autorització.
D’altra banda, el capítol III regula les declaracions responsables a què estan subjectes els serveis en matèria de serveis socials, i estableix les actuacions sotmeses a la presentació de declaració responsable i la regulació de les modificacions posteriors, durant l’exercici de l’activitat, per part del servei.
El capítol IV detalla àmpliament les condicions que els serveis i centres de serveis socials han de complir per a poder disposar de la corresponent autorització de funcionament, amb independència de la seua tipologia o titularitat i dels requisits específics que reglamentàriament puguen determinar-se, per tal d’establir i regular les condicions generals dels centres i serveis de serveis socials.
Finalment, el capítol V està dedicat a la regulació de l’acreditació, i estableix la seua definició i concreta quins serveis i centres hauran de disposar d’aquesta i els seus efectes, així com els criteris bàsics per a la seua concessió i renovació. Així mateix, queden concretades en aquest decret les diferents fases del procediment d’acreditació. Queden també regulats els elements sobre els quals es fixaran essencialment els criteris d’acreditació, que es distribueixen en criteris materials, situacionals, de gestió i funcionament, de coordinació amb el sistema, de recursos humans i de protecció mediambiental, la concreció per a cada tipus de centre o servei del qual es remet a una posterior ordre de desplegament. Als criteris esmentats se sumen els formulats en coherència amb els objectius de desenvolupament sostenible, recollits en l’Agenda 2030 adoptada per tots els estats membres de Nacions Unides, a fi d’afavorir el compromís de la Generalitat per reduir les desigualtats econòmiques i socials, protegir el medi ambient i contribuir a un major i millor desenvolupament i a la sostenibilitat mediambiental.

Aquesta disposició està inclosa en el Pla normatiu de l’Administració de la Generalitat per a 2019.
S’adequa als principis de bona regulació previstos en l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Així mateix, es garanteix el principi de seguretat jurídica, atesa la coherència de la present norma amb la resta de l’ordenament jurídic.
Finalment, en l’elaboració d’aquest projecte normatiu s’ha parat atenció a respectar el principi de transparència, tant en la fase de consulta pública com en el tràmit d’informació i audiència a les persones interessades.
Per tot el que s’ha exposat, aquesta regulació es considera l’instrument més adequat per a fixar el marc normatiu de l’ordenació dels serveis socials valencians, per mitjà de la regulació dels diferents instruments administratius.
En conseqüència, a proposta de la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives de conformitat amb l’article 28.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, el Consell, havent emés dictamen el Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana i conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 12 d’abril de 2019,


DECRETE

TÍTOL PRELIMINAR

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 1. Objecte
1. Aquest decret té per objecte el desplegament de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana, quant a les normes d’ordenació de les entitats, serveis i centres que presten serveis socials a la Comunitat Valenciana, al registre de titulars d’activitats, serveis i centres de serveis socials, a l’autorització de centres de serveis socials i a la declaració responsable de serveis, així com pel que fa a l’acreditació de serveis i centres de serveis socials que actuen en l’àmbit territorial esmentat.

2. Amb aquesta finalitat, es regulen les actuacions següents:
a) El registre de les persones físiques o jurídiques que siguen titulars d’activitats en l’àmbit de serveis socials de la Comunitat Valenciana, així com el dels serveis i centres de serveis socials.
b) El règim dels instruments d’intervenció administrativa en relació amb els serveis i centres en matèria de serveis socials, a fi que reunisquen els requisits i condicions necessàries per a poder garantir a les persones destinatàries d’aquests una atenció adequada.

Article 2. Àmbit d’aplicació
Aquest decret, així com la normativa que en el seu desenvolupament es dicte, serà aplicable a les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb ànim de lucre o sense, que siguen o vulguen ser titulars d’activitats en l’àmbit dels serveis socials a la Comunitat Valenciana, i als serveis i centres, de titularitat pública o privada, que proveïsquen o pretenguen proveir prestacions de serveis socials i desenvolupen la seua activitat en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Article 3. Definicions
Als efectes d’aquest decret s’adopta la següent delimitació conceptual:
a) S’entén per entitats de serveis socials aquelles persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb ànim de lucre o sense, que siguen titulars de serveis i centres de serveis socials, així com aquelles persones físiques o jurídiques que tinguen com a objecte la realització d’activitats amb caràcter permanent dins de l’àmbit dels serveis socials.

b) S’entén per servei en matèria de serveis socials la unitat organitzativa que preveja una o més prestacions professionals, econòmiques o tecnològiques. Els serveis podran presentar diferents modalitats, en funció de l’objecte que perseguisquen, pel que fa a la població destinatària, la intensitat i durada o el tipus de prestació que articulen, i podran proveir-se per mitjà de centres i programes.
c) Es considera centre de serveis socials la unitat d’organització, física i funcional, dotada d’una infraestructura material, amb ubicació autònoma i identificable, en què s’ofereixen o des de la qual es materialitzen prestacions de serveis socials. A aquests efectes, s’assimilen al concepte de centre denominacions com ara establiment, pis, habitatge o llar, entre d’altres, que s’han d’adaptar d’acord amb la tipologia dels usuaris i la seua organització de funcionament.

d) S’entén per programa de serveis socials el conjunt ordenat i prèviament planificat d’actuacions que estan dirigides a intervindre davant de situacions de necessitat de caràcter individual, grupal o comunitari.

e) Als efectes d’aquesta norma, es considera que els habitatges tutelats, llars, pisos o altres figures semblants amb una capacitat màxima de deu places són habitatges.


CAPÍTOL II
Tramitació electrònica

Article 4. Obligació de comunicació per mitjans electrònics
1. De conformitat amb el que estableix la normativa estatal bàsica en matèria d’administració electrònica, així com la normativa de la Comunitat Valenciana sobre administració electrònica, les persones interessades en qualsevol dels procediments administratius que es regulen en els títols I i II d’aquest decret han de comunicar-se amb l’administració exclusivament per mitjà de la utilització de mitjans electrònics, d’acord amb l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. Si les persones físiques o jurídiques presenten escrits, comunicacions o documentació en suport no electrònic, seran requerides per l’Administració perquè ho esmenen, en el termini de deu dies, per mitjà de la seua presentació electrònica, d’acord amb el que disposa l’article 68.4 de la Llei 39/2015.
3. L’incompliment del requeriment a què es refereix l’apartat anterior comportarà la falta d’efectes de la sol·licitud presentada en format no electrònic, i es considerarà desistida la seua petició mitjançant una resolució dictada a aquest efecte.

Article 5. Presentació de sol·licituds per mitjà de documents electrònics normalitzats
1. Les sol·licituds d’inscripció en el Registre general de titulars d’activitats, serveis i centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana, d’autorització de funcionament de centres de serveis socials, d’autorització per modificació substancial, d’autorització per canvi de titularitat, d’autorització per tancament d’un centre i d’acreditació de serveis i centres de serveis socials, així com la documentació que les acompanyen, hauran de presentar-se exclusivament per via electrònica mitjançant la plataforma que s’habilite a aquest efecte, i s’hauran d’entendre totes les actuacions previstes com a efectuades en el marc de la tramitació electrònica d’expedients administratius. Aquesta obligació ha de ser aplicable igualment a la presentació de les declaracions responsables, així com a la de les comunicacions.

2. La conselleria competent en matèria de serveis socials ha d’elaborar els corresponents models normalitzats de les sol·licituds, declaracions responsables i comunicacions a què es refereix l’apartat 1, que estaran disponibles en la seu electrònica de la Generalitat.

3. Els models normalitzats als quals es refereix l’apartat anterior han d’incloure les previsions necessàries per a complir el que estableix la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal i de simplificació i reducció de càrregues administratives. Quant a la documentació que es requerisca en cada cas, es presumeix que s’autoritza la seua consulta per l’òrgan gestor, llevat que conste en l’expedient una oposició expressa de la persona interessada i, en particular, pel que fa a la comprovació de les dades referents a la identitat i, si és el cas, residència de la persona interessada, quant a altres dades relacionades amb el compliment de les obligacions tributàries o en matèria de Seguretat Social, així com pel que fa a les dades que siguen necessàries per a la tramitació dels procediments regulats en aquest decret i que consten en poder d’altres administracions públiques.
4. Sense perjudici del que s’ha esmentat anteriorment, la persona sol·licitant ha de declarar de manera responsable que tant les dades aportades en la sol·licitud com els documents que, si és el cas, l’acompanyen són certs i autèntics, els quals queden a disposició de l’Administració per a la seua comprovació i inspecció, quan procedisca. La declaració esmentada serà incorporada als models normalitzats als quals es refereix l’apartat 2.

Article 6. Procediment electrònic
1. La presentació de les sol·licituds, declaracions responsables, comunicacions i documents a què es refereix l’article anterior, així com la pràctica de notificacions, s’efectuarà de manera exclusiva per mitjà del Registre electrònic de la Generalitat, en els termes i amb els efectes establits en la normativa bàsica estatal en matèria de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
2. La identificació i autenticació dels documents que duen a terme les persones empleades públiques en el marc dels procediments electrònics a què es refereix l’apartat anterior s’efectuarà per mitjà de sistemes de codi segur de verificació, d’acord amb els requisits i efectes previstos en la normativa bàsica estatal en matèria de procediment administratiu comú de les administracions públiques.


TÍTOL I
Registre general de titulars d’activitats, serveis i centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana

CAPÍTOL I
Del Registre

Article 7. Del Registre general de titulars d’activitats, serveis i centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana
El Registre té caràcter públic, i constitueix un instrument per al coneixement, planificació, ordenació i publicitat de les persones físiques o jurídiques titulars d’activitats de serveis socials, i dels serveis i centres d’aquesta naturalesa.

Article 8. Adscripció
El Registre general s’adscriu a la conselleria competent en matèria de serveis socials i és únic per a tota la Comunitat Valenciana.


CAPÍTOL II
De la inscripció

Article 9. Inscripció
D’acord amb el que estableix l’article 7, en el Registre general de titulars d’activitats, serveis i centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana, han d’inscriure’s:
a) Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb ànim de lucre o sense, que siguen o vulguen ser titulars d’activitats en l’àmbit dels serveis socials al territori de la Comunitat Valenciana.

b) Els centres autoritzats i els serveis respecte dels quals s’haja presentat la corresponent declaració responsable, d’acord amb el que estableix el títol II d’aquest decret.
c) Els serveis i centres acreditats, d’acord amb el que estableix el títol II d’aquest decret.
d) Els programes acreditats.
2. Les persones físiques i jurídiques, així com els centres, serveis i programes, públics i privats, actualment ja inscrits en el Registre seran incorporats d’ofici per la mateixa Administració al nou Registre general.CAPÍTOL III
De l’estructura i organització del Registre general de titulars d’activitats, serveis i centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana

Article 10. Estructura del Registre
1. El Registre general de titulars d’activitats, serveis i centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana s’estructura materialment en tres seccions:
a) Secció de titulars d’activitats de serveis socials
b) Secció de serveis de serveis socials
c) Secció de centres de serveis socials
2. Cada secció ha de tindre el seu propi llibre de registre, i han de crear-se amb aquesta finalitat els llibres següents:
a) El Llibre de registre de titulars d’activitats de serveis socials, que ha de recollir, en una fitxa per persona física o jurídica inscrita, la informació següent:
1r. Nom de la persona física o jurídica.
2n. Raó social o domicili.
3r. Número d’identificació fiscal.
4t. Naturalesa jurídica: pública o privada, amb ànim de lucre o sense.
5é. Nom de la persona representant.
6é. Àmbit territorial d’actuació.
7é. Àmbit poblacional d’actuació.
8é. Centres autoritzats, o serveis respecte dels quals s’haja presentat declaració responsable de la seua titularitat i números registrals.
9é. Serveis o centres de la seua titularitat acreditats, si és el cas, i números registrals d’aquests.
10é. Subvencions, concerts, convenis i contractes amb l’Administració de la Generalitat, si és el cas.
11é. Número registral del titular de l’activitat.
b) El Llibre de registre de serveis de serveis socials, que ha de recollir, en una fitxa per servei inscrit, la informació següent:
1r. Denominació del servei.
2n. Domicili o seu social en què es presta el servei, si és el cas.

3r. Titular i número registral.
4t. Raó social o domicili de la persona titular i número d’identificació fiscal.
5é. Nom i identificació de la persona responsable del servei.
6é. Tipologia del servei.
7é. Àmbit territorial d’actuació.
8é. Àmbit poblacional d’actuació.
9é. Data de la declaració responsable.
10é. Data de l’acreditació, si és el cas.
11é. Subvencions, concerts, convenis i contractes amb l’Administració de la Generalitat, si és el cas.
12é. Número registral del servei.
13é. Sistema de gestió de la qualitat.
14é. Data del cessament d’activitat, si és el cas.
c) El Llibre de registre de centres de serveis socials, que ha de recollir, en una fitxa per centre inscrit, la informació següent:
1r. Denominació del centre.
2n. Domicili del centre.
3r. Titular i número registral.
4t. Raó social o domicili de la persona titular i número d’identificació fiscal.
5é. Nom i identificació de la persona directora del centre.
6é. Tipologia del centre.
7é. Àmbit territorial d’actuació.
8é. Àmbit poblacional d’actuació.
9é. Data de l’autorització de funcionament.
10é. Data de l’acreditació, si és el cas.
11é. Places màximes autoritzades.
12é. Places en règim de concert, si és el cas.
13é. Subvencions, concerts, convenis i contractes amb l’Administració de la Generalitat, si és el cas.
14é. Número registral del centre.
15é. Sistema de gestió de la qualitat.
16é. Data del tancament del centre, si és el cas.
3. L’accés a la informació continguda en el Registre general s’efectuarà d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, la Llei 2/2015, de la Generalitat, de 2 d’abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana i les seues disposicions reglamentàries de desplegament, així com la normativa bàsica estatal en la matèria o normes que les substituïsquen.

Article 11. Els assentaments registrals
1. Els llibres de registre han de contindre les següents classes d’assentaments:
a) Inscripcions.
b) Notes marginals.
c) Cancel·lacions.
2. Les inscripcions han de reflectir els actes que prèviament han sigut objecte d’autorització, declaració responsable o de comunicació. Aquestes inscripcions poden ser bàsiques o complementàries:
a) La inscripció bàsica té per objecte l’accés, per primera vegada, al Registre, amb l’assignació del número registral corresponent, de l’entitat de serveis socials.
b) Les inscripcions complementàries han de fer constar de manera successiva, sense modificar el número registral de la inscripció bàsica, els fets posteriors a aquesta que siguen autoritzats com a conseqüència:
1r. D’una modificació substancial.
2n. D’un canvi de titularitat.
3r. D’una variació en la capacitat assistencial.
4t. Del tancament, temporal o definitiu, d’un centre.
5é. Del cessament d’activitat d’un servei.
6é. De l’obtenció de la resolució d’acreditació.
7é. De la subscripció de convenis de col·laboració, d’acords d’acció concertada o de contractes administratius amb l’Administració de la Generalitat Valenciana, així com de la recepció de subvencions per part d’aquesta, per a la gestió de serveis o centres de serveis socials.

3. Les notes marginals han de deixar constància de les variacions en les dades relatives a les persones titulars de les activitats, i en les relatives als serveis o centres que consten en el Registre, sempre que aquestes dades no hagen de ser objecte d’inscripció complementària.
4. Les cancel·lacions tenen per objecte extingir les inscripcions bàsiques, la qual cosa comporta la pèrdua del número registral.

Article 12. El número registral
1. A cada entitat que s’inscriga en el Registre, centre que s’autoritze o servei que haja presentat declaració responsable, se li ha d’assignar un número registral diferenciat, en el qual s’ha de distingir la identificació del llibre del registre, l’ordinal corresponent a la inscripció que es practique i la província de referència. Aquelles entitats titulars d’activitats de serveis socials l’àmbit d’actuació de les quals siga superior al provincial tindran una referència especial.
2. La inscripció bàsica s’ha de plasmar en el corresponent llibre de registre, de manera correlativa temporal a cada titular que s’inscriga, centre que s’autoritze i servei que presente declaració responsable, i ha de romandre invariable en les successives anotacions registrals que es practiquen.
3. Quan es procedisca a la cancel·lació d’un número registral, aquest número no s’ha d’assignar a un nou titular, servei o centre, sinó que se n’han d’arxivar les actuacions, i a tota nova inscripció se li ha d’assignar el número correlatiu que li corresponga.


CAPÍTOL IV
Del procediment d’inscripció registral

Article 13. Del procediment d’inscripció de les persones físiques o jurídiques que siguen o vulguen ser titulars d’activitats en l’àmbit dels serveis socials
1. La inscripció de les persones físiques o jurídiques en el Llibre de registre de titulars d’activitats de serveis socials es pot dur a terme d’ofici o a instància de la part interessada:
a) S’ha de fer a sol·licitud de la persona interessada, prèvia presentació de la corresponent sol·licitud. Aquesta sol·licitud pot ser presentada, en el cas de les persones físiques titulars d’activitat, per la mateixa persona física, o pel seu representant voluntari o apoderat i, en el cas de persones jurídiques titulars d’activitat, per la persona jurídica titular de l’activitat, per mitjà del seu representant legal o voluntari.
b) S’ha de fer d’ofici com a conseqüència de l’autorització de funcionament o de la presentació de declaració responsable, d’acord amb el que disposa el títol II d’aquest decret.
2. Les persones físiques o jurídiques que sol·liciten la seua inscripció han de presentar sol·licitud electrònica en el Registre electrònic de la Generalitat, segons model normalitzat, junt amb la documentació que s’indica a continuació, sense perjudici dels drets que els assisteixen al respecte, d’acord amb el que disposa l’article 28 de la Llei 39/2015.
a) Acreditació de la personalitat de la persona física sol·licitant per mitjà de la presentació del DNI o NIE, i, quan es tracte de persones jurídiques, de la representació que ostente per mitjà de la presentació dels documents consignats en la lletra b d’aquest apartat.
b) En el cas de persones jurídiques, còpia de l’escriptura, document de constitució o modificació, o acte fundacional, inscrits, si és el cas, en el corresponent registre oficial, així com els estatuts corresponents. No serà necessari acreditar aquesta informació quan la persona sol·licitant no s’haja oposat expressament a la seua comprovació per l’òrgan gestor, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la Llei 39/2015.

c) Còpia de la targeta d’identificació fiscal, quan es tracte de persones jurídiques.
3. Així mateix, junt amb la sol·licitud d’inscripció s’ha d’aportar, en cas d’haver-n’hi, la memòria de les activitats que s’han fet en l’últim any, així com de les executades durant l’any en curs, i, en tot cas, de les programades per a l’any següent.
4. Rebuda la sol·licitud d’inscripció en el Llibre de registre de titulars d’activitats de serveis socials, d’acord amb el que disposa l’article 21.4 de la Llei 39/2015, l’òrgan competent en matèria d’inscripció de titulars d’activitats de serveis socials ha de comunicar a la persona física o jurídica sol·licitant, en el termini dels deu dies següents a la recepció de la sol·licitud, el termini màxim establit per a la resolució i notificació del procediment, així com els efectes del silenci administratiu.

5. Efectuada la comunicació a què es refereix l’apartat anterior, l’òrgan competent que s’esmenta en aquest apartat ha de verificar si la documentació de l’expedient està completa i és correcta i, si és el cas, ha de requerir a la persona o entitat interessada perquè en el termini de deu dies hàbils aporte els documents preceptius, amb indicació que, en cas de no fer-ho, es tindrà per desistida la seua sol·licitud, d’acord amb el que estableix l’article 68.1 de la Llei 39/2015.
6. L’òrgan competent a què es refereixen els apartats anteriors ha de concedir o denegar la inscripció, per mitjà d’una resolució motivada, dins del termini de tres mesos a comptar del dia de la presentació de la sol·licitud. En cas que haguera transcorregut aquest termini sense que s’haguera notificat la resolució expressa, s’entendrà estimada la sol·licitud d’inscripció.
Article 14. Del procediment d’inscripció de serveis i centres de serveis socials
1. La inscripció dels serveis i centres de serveis socials en el Llibre de registre de serveis i en el Llibre de registre de centres, respectivament, s’ha de fer d’ofici, mitjançant una resolució motivada, com a conseqüència de l’autorització de funcionament del centre o de la presentació de declaració responsable, d’acord amb el que disposa el títol II d’aquest decret.
2. Així mateix, també s’ha de practicar d’ofici la inscripció, en el corresponent assentament, de la resolució d’acreditació que, si és el cas, es dicte.

Article 15. Comunicació de la variació de dades registrals
1. Les persones físiques o jurídiques les dades de les quals consten en el Registre general de titulars d’activitats, de serveis i centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana estan obligades a comunicar qualsevol variació que es produïsca en relació amb les dades aportades i que supose una modificació dels que consten en el Registre, encara que tal variació no requerisca resolució administrativa d’autorització. Aquesta comunicació ha d’efectuar-se en el termini màxim d’un mes des de la data en què la variació o modificació es produïsca.
2. Queden exceptuades d’aquesta comunicació les modificacions relatives a variacions de dades referides a les places màximes autoritzades, a les places en règim de concert i a les subvencions, concerts o convenis amb l’Administració de la Generalitat, si és el cas, que es practicaran d’ofici, en aplicació del principi de coordinació interadministrativa, per part de l’òrgan competent en matèria d’inscripció, a què es comunicaran aquestes modificacions per part dels òrgans directius competents en les matèries prèviament mencionades.


CAPÍTOL V
Dels efectes de la inscripció registral

Article 16. Efectes de la inscripció
1. La inscripció produeix efectes des de la data de la resolució administrativa que l’acorde o, si és el cas, des de la data de producció del silenci administratiu estimatori, d’acord amb el que preveu l’article 24.4 de la Llei 39/2015.
2. La inscripció de les persones físiques o jurídiques titulars d’activitats de serveis socials no ha de comportar, per si sola, l’autorització dels centres registrats, i no ha de conferir a les persones interessades més dret que el de la constància dels actes i dades de què porta causa.


CAPÍTOL VI
De la cancel·lació de les inscripcions

Article 17. Causes i procediment de cancel·lació
1. Les inscripcions de les persones físiques o jurídiques, o dels serveis i els centres de serveis socials, s’han de cancel·lar pels motius següents:
a) Extinció o pèrdua de la personalitat jurídica de l’entitat titular, o quan es tracte d’una persona física, per la defunció o la modificació judicial de la capacitat, però, en tot cas, s’ha d’ajustar a l’extensió i límits d’aquesta.
b) Incompliment sobrevingut, total o parcial, no esmenable o no esmenat, de les condicions exigides per a l’autorització o acreditació que hagen determinat la inscripció.
c) Revocació de l’autorització de funcionament.
d) Resolució de l’autorització de tancament del centre.
e) Resolució de cessament de les activitats de serveis de serveis socials.
f) Resolució de revocació de l’acreditació.
g) Sanció ferma, quan aquesta done lloc al cessament de l’activitat del servei o al tancament d’un centre. Si el tancament té caràcter temporal, aquest no produirà la cancel·lació.
h) Qualsevol altra causa que determine el cessament de l’activitat.
2. La cancel·lació registral de les persones titulars d’activitats, centres i serveis de serveis socials es produirà d’ofici en els supòsits a, b i h de l’apartat anterior, o a instància de la persona física o jurídica interessada, amb la sol·licitud prèvia i tramitació del corresponent procediment.
3. La cancel·lació de les inscripcions de centres o serveis s’ha de fer d’ofici en qualsevol dels supòsits previstos en l’apartat 1, o a instància de la part interessada, abans de la tramitació del corresponent procediment.
També es procedirà d’ofici a la cancel·lació registral d’aquestes inscripcions en els supòsits de revocació de l’autorització per qualsevol de les causes i conforme al procediment regulat en aquest decret.

4. La resolució de cancel·lació ha de ser notificada, en tot cas, a la persona física o jurídica titular, i produirà efectes des de la data en què aquesta es notifique.


TÍTOL II
Del règim dels instruments d’intervenció administrativa

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 18. Visat previ per a centres
Amb caràcter facultatiu i previ a la sol·licitud d’autorització de funcionament de centres de serveis socials, la persona interessada pot sol·licitar el visat previ del projecte tècnic bàsic i d’execució de les obres, o de la documentació tècnica que corresponga, per a dur a terme la construcció o condicionament del centre. Aquesta sol·licitud s’haurà de regir pel que disposa aquest decret, així com per la normativa d’autorització de centres, segons la seua tipologia.

Article 19. L’autorització de centres de serveis socials
L’autorització d’un centre de serveis socials és l’acte pel qual l’Administració de la Generalitat reconeix, amb caràcter previ al seu funcionament, que el centre reuneix els requisits i condicions establits en la Llei 3/2019, o normativa que en el futur la poguera substituir, i en l’article 55 d’aquest decret, amb caràcter general, així com els que resulten aplicables per a cada tipologia de centre d’acord amb la normativa que els regule, a fi de garantir a les persones destinatàries una atenció adequada.

Article 20. Acreditació
L’acreditació és l’acte pel qual l’Administració de la Generalitat garanteix que un centre prèviament autoritzat, o un servei respecte del qual s’haja presentat la declaració responsable, reuneix les condicions i requisits mínims de funcionament exigits per l’autorització, o per la declaració responsable, respectivament, i a més ofereix una garantia addicional de qualitat i d’adequació a la planificació del sistema, d’acord amb els criteris establits en l’article 57 d’aquest decret i els que reglamentàriament s’establisquen per a cada tipologia de serveis i centres de serveis socials.

Article 21. Declaració responsable
La declaració responsable és el document per mitjà del qual la persona física o jurídica titular d’un servei de serveis socials declara sota la seua responsabilitat, davant de l’Administració de la Generalitat, que compleix amb els requisits establits en l’article 54 d’aquest decret i en la normativa que siga aplicable per a la prestació del servei de serveis socials de què es tracte, així com que disposa de la documentació que ho acredita i que es compromet a mantindre el seu compliment durant el període de temps inherent a la prestació d’aquest servei.


Article 22. Comunicació
Les persones físiques o jurídiques titulars de serveis i de centres de serveis socials hauran de comunicar a la conselleria amb competències en matèria de serveis socials qualsevol modificació de les circumstàncies que van servir de base per a la resolució d’autorització de funcionament d’un centre, o per a la presa en coneixement de la declaració responsable d’un servei, incloent-hi totes aquelles que no suposen una modificació substancial, de conformitat amb el que disposa aquest decret.
Article 23. Actuacions sotmeses a autorització, a declaració responsable i a comunicació
1. Estan subjectes a autorització:
a) La posada en funcionament dels centres de serveis socials, de titularitat pública o privada, excepte en el supòsit de reobertura d’un centre tancat temporalment, que s’haurà de tramitar d’acord amb el que estableix l’article 47.2, i sense perjudici de les excepcions previstes en la disposició addicional tercera d’aquesta norma.
b) La modificació substancial dels centres de serveis socials, de titularitat pública o privada.
c) El canvi de titularitat d’un centre.
d) El tancament d’un centre, temporal o definitiu.
2. Estan subjectes a obligació de presentar una declaració responsable:
a) L’inici de l’activitat d’un servei de serveis socials.
b) El canvi de titularitat d’un servei de serveis socials.
3. Estan subjectes a comunicació la modificació i el cessament de l’activitat d’un servei de serveis socials.
4. Les autoritzacions, les declaracions responsables i les comunicacions regulades en aquest decret no han de suplir, en cap cas, les que es requerisquen des d’altres instàncies administratives.


CAPÍTOL II
Autoritzacions de centres de serveis socials

Secció primera
Del procediment d’autorització de funcionament

Subsecció primera
Del procediment d’autorització de funcionament
sense visat previ

Article 24. Sol·licitud
1. Les persones físiques o jurídiques titulars dels centres de serveis socials sol·licitaran l’autorització de funcionament que corresponga segons aquest decret. La sol·licitud haurà de presentar-se electrònicament d’acord amb el model normalitzat establit a aquest efecte, i s’hi acompanyarà la documentació que s’assenyala en l’article següent.

2. No obstant això, no serà preceptiva la presentació de la documentació a què fan referència les lletres a, b i c de l’article 25.1.1 d’aquest decret quan es trobe en poder de la Generalitat, com a conseqüència de la inscripció de les persones físiques o jurídiques sol·licitants en el Registre general de titulars d’activitats, de serveis i centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana, sempre que en el moment de la sol·licitud no hagen variat les seues dades registrals respecte quan es va produir la inscripció. El que es disposa en aquest apartat serà aplicable també a tots els procediments regulats en aquest decret.


Article 25. Documentació
1. Sense perjudici del que s’estableix en l’apartat 2 de l’article 24 d’aquesta norma, s’ha d’adjuntar la documentació següent a la sol·licitud:
1.1. Documentació administrativa:
a) Acreditació de la personalitat de la persona física sol·licitant per mitjà de la presentació del DNI o NIE i, quan es tracte de persones jurídiques, de la representació que ostenten per mitjà de la presentació dels documents consignats en la lletra b d’aquest apartat.
b) En cas de persones jurídiques, s’adjuntarà a més còpia de l’escriptura o document de constitució o modificació, o acte fundacional, inscrits, si escau, en el corresponent Registre oficial, així com els estatuts corresponents i la composició actualitzada dels òrgans de govern. No serà necessari acreditar aquesta informació quan la persona sol·licitant no s’haja oposat expressament a la comprovació d’aquesta per l’òrgan gestor de conformitat amb el que s’estableix en l’article 28 de la Llei 39/2015.
c) Còpia de la targeta d’identificació fiscal.
d) Projecte global d’intervenció social del centre o habitatge, signat per la persona física o jurídica responsable i que, com a mínim, ha de contindre: explicació de l’activitat a desenvolupar, objectius generals i específics, programes d’intervenció, perfil dels usuaris, recursos materials i humans amb els quals es dota el centre o habitatge, la seua capacitat prevista i la plantilla prevista de personal, amb especificació de l’organigrama, horaris, qualificacions professionals i descripció de funcions d’acord amb aquestes; tot això, d’acord amb el que disposa aquest decret i la seua normativa de desenvolupament.
1.2. Documentació específica per a centres:
a) Acreditació de la disponibilitat de l’immoble en què se situarà el centre. En el supòsit d’immobles en règim de propietat, no serà necessari acreditar aquesta informació quan la persona sol·licitant no s’haja oposat expressament a la comprovació d’aquesta per l’òrgan gestor, de conformitat amb el que s’estableix en l’article 28 de la Llei 39/2015.

b) Projecte bàsic i d’execució de la construcció o reforma de l’edifici o local, juntament amb l’informe de compatibilitat urbanística redactat per la persona tècnica competent i visat pel col·legi professional corresponent, que hi inclourà els annexos justificatius de les disposicions aplicables als centres de serveis socials.
En cas que es tracte d’un edifici ja existent, s’hi facen reformes o no, s’aportarà, en qualsevol cas, documentació tècnica on es justifique, a més de les reformes si hi haguera, que l’edifici compleix la normativa en matèria d’edificació i les disposicions aplicables als centres de serveis socials vigents en el moment, així com justificació que les condicions estructurals de l’edifici són correctes i adequades a l’ús a què es destinarà, segons el que estableix la normativa que resulte d’aplicació.

c) Pla d’autoprotecció, d’acord amb el que s’especifica en la normativa en matèria d’autoprotecció de centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguen originar situacions d’emergència, redactat per la persona tècnica competent i subscrit per la persona física o jurídica titular del centre.
1.3. Documentació específica per a habitatges:
a) Acreditació de la disponibilitat de l’immoble en el qual se situarà l’habitatge. En el supòsit d’immobles en règim de propietat, no serà necessari acreditar aquesta informació quan el sol·licitant no s’haja oposat expressament a la comprovació d’aquesta per l’òrgan gestor, de conformitat amb el que s’estableix en l’article 28 de la Llei 39/2015.

b) Informe justificatiu sobre el compliment de la normativa d’habitabilitat i disseny, protecció contra incendis i barreres arquitectòniques, en vigor en el moment de la construcció o en el moment de l’última reforma de l’habitatge, així com plans a escala de l’habitatge, vestíbul, escala i ascensor de la finca urbana en què se situe l’habitatge, redactats per la persona tècnica competent.
c) Instruccions en matèria d’autoprotecció, signades per la persona física o jurídica titular de l’habitatge, per a casos d’emergència, amb especificacions per al personal de l’habitatge i per als usuaris, tenint en compte les seues característiques.
2. Durant els dos mesos següents a la notificació de la resolució per la qual es concedeix l’autorització, i en qualsevol cas a partir del moment d’inici de les activitats del centre o habitatge, la persona física o jurídica titular sol·licitant haurà d’acreditar la posada en funcionament del centre autoritzat, a través de la comunicació i de la presentació dels documents següents:
a) Acreditació de la inscripció en el sistema de la Seguretat Social i, si escau, si es tracta d’un empresari o empresària individual, de la justificació de la seua afiliació i de trobar-se en situació d’alta en el règim que corresponga per raó de l’activitat. No serà necessari acreditar aquesta informació quan la persona sol·licitant no s’haja oposat expressament a la comprovació d’aquesta per l’òrgan gestor, de conformitat amb el que s’estableix en l’article 28 de la Llei 39/2015.

b) Justificants d’afiliació a la Seguretat Social, si escau, i d’haver donat d’alta els treballadors i treballadores que presten serveis al centre. No serà necessari acreditar aquesta informació quan la persona sol·licitant no s’haja oposat expressament a la comprovació d’aquesta per l’òrgan gestor, de conformitat amb el que s’estableix en l’article 28 de la Llei 39/2015.
c) Còpia de les llicències o instruments d’intervenció administrativa municipal que resulten exigibles en funció de l’activitat que es desenvoluparà, o indicació de les dates de la concessió i del municipi que els concedirà.
d) Còpia de la pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil i justificant acreditatiu del pagament de la prima corresponent a l’anualitat en curs, que done cobertura, des de l’inici del funcionament del centre o habitatge, als sinistres i a la responsabilitat civil en què puga incórrer la persona física o jurídica titular del centre o habitatge autoritzat pels danys causats a terceres persones, incloses les persones usuàries, així com als treballadors i treballadores en el desenvolupament de les seues funcions per mala praxi professional o negligència.
e) Tarifa de preus, si es requereix per a l’accés al centre o habitatge.

3. L’incompliment de les obligacions contingudes en l’apartat anterior podrà donar lloc a la revocació de l’autorització, d’acord amb el que es disposa en l’article 49 d’aquest decret.

Article 26. Ordenació i instrucció
1. Rebudes les sol·licituds, l’òrgan competent en matèria d’autorització de centres de serveis socials verificarà si la documentació presentada està completa i és correcta.
2. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits mínims per a la tramitació o no s’adjuntara tota la documentació exigida, es requerirà a la persona interessada perquè, en el termini de deu dies hàbils, esmene les deficiències o aporte els documents requerits, amb indicació que, si no ho fa així, es considerarà que desisteix del procediment, amb els efectes previstos en l’article 68.1 de la Llei 39/2015.
3. En qualsevol moment es podrà comprovar el compliment dels requisits que resulten d’aplicació establits en aquest decret i en la normativa reguladora dels requisits de funcionament del centre que es tracte, que formularà, si escau, els requeriments que siguen necessaris. A aquests efectes, es faran d’ofici les actuacions necessàries per a la verificació i comprovació de les dades en virtut dels quals s’ha de pronunciar la resolució.
4. Una vegada revisada la documentació presentada juntament amb la sol·licitud, i prèvia comprovació que aquesta s’adequa al que aquest decret exigeix, així com a la normativa específica en funció de la tipologia concreta del centre, l’oficina tècnica responsable de projectes i obres de la conselleria amb competències en matèria de serveis socials emetrà el corresponent informe sobre l’adequació de la documentació tècnica presentada a la normativa que resulte d’aplicació, en el termini màxim de dos mesos des de la recepció d’aquesta documentació.

5. En el cas que l’oficina tècnica responsable de projectes i obres informe que la documentació tècnica presentada és deficient o incorrecta, ho comunicarà a l’òrgan competent en matèria d’autorització perquè aquest requerisca la persona física o jurídica interessada a esmenar les deficiències indicades en aquest informe en el termini màxim de deu dies. Transcorregut aquest termini sense que s’haja complit el requeriment, l’òrgan competent en matèria d’autorització l’advertirà que, transcorreguts tres mesos sense que les deficiències hagen sigut esmenades, es procedirà a la caducitat d’acord amb l’article 95 de la Llei 39/2015.

6. Esmenades, si escau, les deficiències i emés el corresponent informe favorable per l’oficina tècnica responsable de projectes i obres, l’òrgan competent en matèria d’autorització donarà trasllat de còpia de l’expedient a la direcció territorial corresponent i a la direcció general competent en funció de la tipologia del centre, a l’efecte que, per una persona tècnica designada per cada un d’aquests òrgans, s’efectue visita per a la comprovació que el centre compleix amb les condicions materials i funcionals per a ser autoritzat, i s’emetrà conjuntament sobre aquest tema el corresponent informe de viabilitat, que haurà de pronunciar-se en tot cas sobre el projecte global d’intervenció social a què es refereix la lletra d de l’apartat 1.1 de l’article 25 d’aquest decret.

7. Instruït el procediment, i amb anterioritat a redactar la proposta de resolució, es donarà audiència a les persones interessades perquè, en un termini de deu dies hàbils, puguen al·legar i presentar els documents i justificacions que estimen oportunes, de conformitat amb el que es disposa en la legislació en matèria de procediment administratiu comú de les administracions públiques vigent.

Article 27. Proposta de resolució
1. Una vegada dictat l’informe conjunt de viabilitat i efectuat, si escau, el tràmit d’audiència, la direcció general competent en funció de la tipologia de centre emetrà proposta de resolució sobre la viabilitat del projecte de centre, respecte de la documentació tècnica presentada i del compliment dels requisits materials i funcionals que resulten d’aplicació, atenent a la tipologia del centre de serveis socials que es tracte.

2. La proposta de resolució haurà de dictar-se i elevar-se a l’òrgan competent en matèria d’autorització en el termini de quatre mesos, a comptar des de la data d’entrada de la sol·licitud en el registre electrònic de la Generalitat.

Article 28. Resolució
1. Conclosa la instrucció, l’òrgan competent en matèria d’autorització procedirà a resoldre en el termini de sis mesos, a comptar des de l’entrada de la sol·licitud en el registre electrònic de la Generalitat.

2. La resolució d’autorització de funcionament ordenarà, així mateix, que es practique la inscripció que procedisca en el llibre de registre corresponent, i serà comunicada en el termini i en la forma escaient a la part interessada.
3. Transcorregut el termini indicat en el paràgraf primer sense que es produïsca la notificació de la resolució a la persona interessada, s’entendrà desestimada la sol·licitud d’autorització de funcionament, conforme al que es disposa en l’article 58.5 de la Llei 3/2019, sense perjudici de l’obligació de l’Administració de dictar resolució expressa i notificar-la a la persona interessada.

Article 29. Control de l’adequació de les obres al projecte tècnic supervisat
La conselleria amb competències en matèria de serveis socials podrà, en qualsevol moment, comprovar l’adequació de les obres fetes al projecte tècnic informat favorablement per l’oficina tècnica responsable de projectes i obres a la qual es refereix l’article 26 d’aquest decret.


Subsecció segona
Del procediment d’autorització de funcionament
amb resolució de visat previ

Article 30. Procediment d’autorització amb visat previ
1. Les persones físiques o jurídiques titulars dels centres que compten amb visat previ, una vegada acabades les obres de construcció o condicionament del centre, i una vegada equipat, sol·licitaran l’autorització de funcionament davant de l’òrgan competent en matèria d’autorització.
2. Sense perjudici del que s’estableix en l’article 24.2, s’ha d’adjuntar a la sol·licitud la documentació que s’indica a continuació:
a) Acreditació de la personalitat física o jurídica del titular o del representant de l’entitat, a través de la presentació del DNI o NIE i, quan es tracte de persones jurídiques, de la representació que ostente a través de la presentació dels documents consignats en la lletra b d’aquest apartat.
b) En el cas de persones jurídiques, s’ha d’adjuntar a més, còpia de l’escriptura o document de constitució o modificació, o acte fundacional, inscrits, si escau, en el corresponent Registre oficial, així com els estatuts corresponents i la composició actualitzada dels seus òrgans de govern. No és necessari acreditar aquesta informació quan la persona sol·licitant no s’haja oposat expressament a la comprovació d’aquesta per l’òrgan gestor, de conformitat amb el que s’estableix en l’article 28 de la Llei 39/2015.
c) Còpia de la targeta d’identificació fiscal.
d) Certificat de la persona tècnica directora de les obres en què es constate que les obres executades es corresponen fidelment i íntegrament amb les descrites en el projecte o documentació tècnica sobre la qual es va dictar la resolució de visat previ. En cas contrari, la persona interessada ha de presentar un projecte final d’obra visat per col·legi oficial corresponent, perquè es procedisca a emetre informe nou sobre aquest tema per part de l’oficina tècnica responsable de projectes i obres.
e) Pla d’autoprotecció, en els termes que s’estableixen en l’article 25.1.2.c d’aquest decret.
f) Projecte global d’intervenció social, amb referència expressa, entre altres aspectes, als objectius generals i específics, els programes d’intervenció, el perfil dels usuaris i usuàries, la cartera de serveis, els recursos materials i humans amb els quals es dotarà el centre i la seua capacitat prevista, d’acord amb el que es disposa en aquest decret i en la seua normativa de desenvolupament.
3. En la tramitació del corresponent expedient administratiu s’ajustarà al que es disposa en els articles 26, i 27 d’aquest decret, que inclourà la realització de visita prèvia de comprovació al centre, i després la direcció general competent en funció de la tipologia del centre emetrà la proposta de resolució en el termini de dos mesos a comptar des de la data d’entrada de la sol·licitud en el registre electrònic de la Generalitat. No serà necessari recaptar l’informe de l’oficina tècnica responsable de projectes i obres quan aquest haja sigut emés en la fase d’obtenció del visat previ i les obres executades es corresponguen fidelment i íntegrament amb les descrites en aquest projecte o documentació tècnica, de conformitat amb el que estableix l’article 30.2 d.

4. L’òrgan competent en matèria d’autorització resoldrà en el termini de sis mesos, a comptar des de la data d’entrada de la sol·licitud en el registre electrònic de la Generalitat.
5. Transcorregut aquest termini sense que haja hagut resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud d’autorització de funcionament, d’acord amb el que es disposa en l’article 58.5 de la Llei 3/2019, sense perjudici de l’obligació de l’Administració de dictar resolució expressa i notificar-la a la persona interessada.


Subsecció tercera
De l’obtenció del visat previ

Article 31. Sol·licitud i documentació de visat previ
1. Amb caràcter previ a l’inici de les obres necessàries per a la creació o establiment del centre, la persona física o jurídica titular podrà sol·licitar i obtindre de l’òrgan competent en matèria d’autorització de la conselleria amb competències en matèria de serveis socials, el visat previ del projecte o documentació tècnica de les obres a fer, d’acord amb el procediment que s’estableix a continuació.
2. La sol·licitud ha de presentar-se electrònicament segons model normalitzat, i s’hi adjuntarà la documentació següent, sense perjudici del que estableix l’article 24.2:
a) Acreditació de la personalitat física o jurídica del titular o del representant de l’entitat, per mitjà de la presentació del DNI o NIE i, quan es tracte de persones jurídiques, de la representació que ostente per mitjà de la presentació dels documents consignats en la lletra b d’aquest apartat.
b) En cas de persones jurídiques, s’ha d’adjuntar a més còpia de l’escriptura o document de constitució o modificació, o acte fundacional, inscrits, si escau, en el corresponent Registre oficial, així com els estatuts corresponents i la composició actualitzada dels seus òrgans de govern. No serà necessari acreditar aquesta informació quan la persona sol·licitant no s’haja oposat expressament a la comprovació d’aquesta per l’òrgan gestor, de conformitat amb el que s’estableix en l’article 28 de la Llei 39/2015.
c) Còpia de la targeta d’identificació fiscal.
d) El projecte tècnic bàsic i d’execució, o la documentació tècnica que corresponga, segons es tracte de construcció de nova planta o d’edificis ja construïts, amb el visat del col·legi oficial corresponent. S’ha d’adjuntar al projecte o documentació tècnica l’annex justificatiu del compliment dels requisits exigibles al centre, el visat del qual se sol·licita conforme a la normativa que ho regule, segons el tipus de centre que es tracte, així com justificació que les condicions estructurals de l’edifici són correctes i adequades a l’ús a què es destinarà, segons el que estableix la normativa que resulte d’aplicació.
e) Acreditació de la disponibilitat de l’immoble en què se situarà el centre. En el supòsit d’immoble en règim de propietat, no serà necessari acreditar aquesta informació quan la persona sol·licitant no s’haja oposat expressament a la comprovació d’aquesta per l’òrgan gestor, de conformitat amb el que s’estableix en l’article 28 de la Llei 39/2015.

Article 32. Ordenació i instrucció
1. L’òrgan competent en matèria d’autorització, rebuda la sol·licitud, verificarà si la documentació de l’expedient està completa i és correcta i, si escau, requerirà a la persona física o jurídica interessada perquè, en el termini de deu dies hàbils, aporte els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa així, es considerarà que desisteix de la seua sol·licitud, d’acord amb el que s’estableix en l’article 68.1 de la Llei 39/2015.
2. Després de comprovar que la documentació presentada és la que s’exigeix en l’article anterior, es remetrà el projecte o documentació tècnica a què es refereix l’apartat d de l’article anterior, a l’oficina tècnica responsable de projectes i obres de la conselleria amb competències en matèria de serveis socials, perquè aquesta emeta informe en el termini màxim de quatre mesos.
3. En cas que l’oficina tècnica responsable de projectes i obres informe que la documentació tècnica presentada és deficient o incorrecta, ho comunicarà a l’òrgan competent en matèria d’autorització perquè aquest requerisca a la persona interessada l’esmena de les deficiències indicades en aquest informe en el termini màxim de deu dies. Transcorregut aquest termini sense complir aquest requeriment, l’òrgan competent en matèria d’autorització l’advertirà que transcorreguts tres mesos sense que les deficiències hagen sigut esmenades, es procedirà a la caducitat de l’expedient d’acord amb l’article 95 de la Llei 39/2015.

4. Instruït el procediment, i amb anterioritat a redactar la proposta de resolució, es donarà audiència a les persones interessades perquè, en un termini de deu dies hàbils, puguen al·legar i presentar els documents i justificacions que estimen oportunes, d’acord amb el que es disposa en la legislació en matèria de procediment administratiu comú de les administracions públiques vigent.

Article 33. Resolució de visat previ
1. Esmenades, si escau, les deficiències i emés el corresponent informe per l’oficina tècnica responsable de projectes i obres, l’òrgan competent en matèria d’autorització resoldrà i notificarà a la persona física o jurídica interessada en del termini dels sis mesos següents a la data d’entrada de la sol·licitud en el Registre electrònic de la Generalitat. Transcorregut aquest termini sense que s’haja dictat resolució expressa, la persona física o jurídica interessada podrà entendre desestimada la seua sol·licitud, sense perjudici de l’obligació de l’Administració de dictar resolució expressa i notificar-la a la persona interessada.

2. La resolució de visat previ deixarà de tenir efectes per a l’obtenció de la corresponent autorització de funcionament transcorregut un any des que es va dictar, en cas de no haver-se iniciat l’obra.

3. Amb anterioritat a l’acabament d’aquest termini, es podrà sol·licitar una pròrroga d’un altre any més com a màxim, si s’està en procés d’obtenció de la llicència corresponent d’obres.

Secció segona
Del procediment d’autorització per modificació substancial

Article 34. Concepte de modificació substancial
Es considerarà, a l’efecte d’aquest decret, com a modificació substancial:
a) Les variacions dels centres de serveis socials que es puguen adoptar i impliquen un canvi en el règim de funcionament, inclòs el canvi d’horari d’atenció a les persones usuàries, objecte, activitat o sector d’atenció, quant a:
1r. Tipologia de centre, inclòs el règim funcional, objecte, activitat o sector d’intervenció.
2n. Projecte global d’intervenció social del centre, incloses les modificacions sobre els requisits professionals que establisca la normativa de desenvolupament d’aquest decret quant a ràtios, plantilla i figures professionals.
3r. Règim de funcionament del centre, inclòs el canvi d’horari d’atenció a les persones usuàries.
b) Qualsevol variació en la capacitat assistencial d’un centre.
c) Les obres de modificació d’un centre, quan afecten l’estructura o la distribució interior i requerisquen llicència d’obres, sempre que modifiquen alguna de les condicions físiques del projecte tècnic pel qual es va concedir l’autorització de funcionament del centre o suposen l’ampliació d’aquest.

Article 35. Documentació per modificació del règim funcional, objecte, activitat o sector d’intervenció
Juntament amb la sol·licitud d’autorització per modificació substancial sobre les variacions a les quals es refereix l’apartat a de l’article 34, s’ha d’adjuntar la documentació següent:
a) Memòria explicativa dels motius que justifiquen la modificació de les finalitats concretes que es pretenen, programes i mitjans tècnics per a la dur-ho a terme; de les característiques de les persones usuàries i nombre de places, així com de les repercussions en el funcionament derivades de la modificació prevista.
b) Tota la documentació que siga necessària per a justificar l’adequació, si escau, a la nova tipologia, objecte i àrea d’actuació, en funció de la normativa vigent en el moment de presentar la sol·licitud d’autorització per modificació substancial.

Article 36. Documentació per modificació de la capacitat assistencial d’un centre sense fer obres
Juntament amb la sol·licitud d’autorització per modificació substancial sobre les variacions a les quals es refereix l’apartat b de l’article 34, s’ha d’adjuntar la documentació següent:
a) Memòria explicativa de les modificacions, els motius que les justifiquen i les incidències que, si escau, puguen tindre aquestes en la capacitat i el conjunt del centre, juntament amb plans de la zona afectada i tot l’edifici. En tot cas, s’ha d’acreditar que el centre pot albergar les persones usuàries respecte de les quals se sol·licita l’augment de places.
b) Tota la documentació que siga necessària per a justificar l’adequació, si escau, a la tipologia, l’objecte i l’àrea d’actuació nous, en funció de la normativa vigent en el moment de presentar la sol·licitud d’autorització per modificació substancial.

Article 37. Documentació per modificació per obres en un centre quan afecten l’estructura o distribució interior i requereixen una llicència d’obres
Juntament amb la sol·licitud d’autorització per modificació substancial sobre les obres a les quals es refereix l’apartat c de l’article 34, s’ha d’adjuntar la documentació següent:
a) Projecte tècnic segons estableix l’apartat 1.2.b de l’article 25.

b) Pla d’actuació del centre durant la realització de les obres que minimitze les molèsties i les pertorbacions a les persones residents o usuàries i acredite la compatibilitat de les obres amb l’habitabilitat.
c) Pla d’autoprotecció, d’acord amb el que s’especifica en la normativa en matèria d’autoprotecció de centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguen donar origen a situacions d’emergència, redactat pel tècnic o la tècnica competent i subscrit per la persona física o jurídica titular del centre.
d) Tota la documentació necessària per a justificar l’adequació, si escau, a la normativa que li siga aplicable.

Article 38. Procediment, resolució i desistiment sense efectes de l’autorització
1. Respecte a la resta de tràmits d’autorització per modificació substancial s’aplica el procediment d’autorització de funcionament previst en els articles 24 a 29 d’aquest decret.
2. Una vegada l’oficina tècnica responsable de projectes i obres haja informat favorablement el projecte tècnic, l’òrgan competent en matèria d’autorització requerirà la persona física o jurídica sol·licitant perquè, en el termini d’un mes, aporte la llicència municipal d’obres corresponent. Aquest termini pot prorrogar-se, amb el mateix efecte suspensiu, a petició de la persona sol·licitant, si la llicència es troba en procés d’obtenció. Si el termini concedit per a la pròrroga ha transcorregut sense que s’haja aportat la llicència d’obres, l’òrgan competent en matèria d’autorització advertirà la persona sol·licitant que, transcorreguts tres mesos sense haver-la aportat, es procedeix a la caducitat de l’expedient en els termes de l’article 95 de la Llei 39/2015.
3. L’autorització per modificació substancial d’un centre per realització d’obres pot quedar sense efecte amb una resolució, després d’una audiència prèvia a la persona interessada, si les obres executades no s’adeqüen al projecte tècnic informat per la conselleria competent en matèria de serveis socials, sense perjudici que si es tracta de deficiències lleus es puga concedir a la persona interessada un termini nou per a l’adequació de les obres.
4. El transcurs del termini màxim legal per a resoldre i notificar la resolució, que és de sis mesos, se suspendrà durant el temps que transcórrega entre la notificació del requeriment i el compliment d’aquest de manera efectiva o, si aquest no es produeix, pel termini concedit.

Secció tercera
Del procediment d’autorització per canvi de titularitat

Article 39. Concepte de canvi de titularitat d’un centre
Als efectes previstos en aquest decret, hi haurà un canvi de titularitat d’un centre autoritzat, quan siguen objecte de transmissió, inter vivos o mortis causa, a una persona física o jurídica nova i diferent de la persona titular inicial.

Article 40. Sol·licitud d’autorització per canvi de titularitat
1. Les persones físiques o jurídiques titulars de centres autoritzats o, si escau, la nova persona física o jurídica titular, hauran de sol·licitar a l’òrgan competent en matèria d’autorització de centres que va atorgar l’autorització, que se’ls autoritze el canvi de titularitat, d’acord amb el que es preveu en aquesta secció.
2. La sol·licitud d’autorització per canvi de titularitat haurà de presentar-se una vegada s’haja produït la transmissió entre les parts.

Article 41. Documentació que cal presentar
Juntament amb la sol·licitud d’autorització per canvi de titularitat, s’ha d’adjuntar la documentació següent:
a) La documentació necessària per a la inscripció en el Registre general de titulars d’activitats, de serveis i de centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana exigida en l’article 13.2 d’aquest decret de la nova persona física o jurídica titular del centre en qüestió. Es podrà prescindir de l’aportació d’aquesta documentació en el cas que la nova persona física o jurídica titular del centre ja figure inscrita en aquest registre i així ho indique mitjançant referència al número registral, sempre que no hagen variat les dades que consten en el registre esmentat i no conste en l’expedient oposició expressa per a ser consultada per part de la persona que ho sol·licite, cas en el qual han d’aportar-se únicament els documents que acrediten aquesta variació registral.

b) Certificació dels acords adoptats per les persones jurídiques intervinents en relació amb la transmissió, si escau.
c) Compromís de la nova persona física o jurídica titular en el qual manifeste que el canvi de titularitat no comporta modificacions en el centre, i que se subroga en totes les obligacions i compromisos que estiguen pendents amb l’Administració de la Generalitat, de conformitat amb la corresponent normativa vigent.
d) Document acreditatiu de la novació subjectiva.

Article 42. Instrucció, inscripció i notificació per canvi de titularitat

1. Una vegada presentada la sol·licitud, l’òrgan competent en matèria d’autorització haurà de comprovar l’adequació de la documentació presentada al que s’estableix en l’article anterior, i podrà fer, a aquest efecte, totes les actuacions d’instrucció que estime oportunes.
2. Amb caràcter previ a la resolució, l’òrgan competent en matèria d’autorització podrà sol·licitar a la direcció general competent en funció de la tipologia del centre de què es tracte que informe sobre la viabilitat de l’autorització proposada. Aquest informe haurà de ser evacuat en el termini màxim de quinze dies.
3. Després d’haver-se instruït el procediment, es donarà audiència a les persones interessades perquè, en un termini de deu dies hàbils, puguen al·legar i presentar els documents i justificacions que estimen oportunes, de conformitat amb el que es disposa en la legislació en matèria de procediment administratiu comú de les administracions públiques vigent.
4. Una vegada instruït l’expedient, l’òrgan competent en matèria d’autorització procedirà a emetre la resolució corresponent, que haurà de dictar-se en el termini de sis mesos a comptar de l’entrada de la sol·licitud en el registre electrònic de la Generalitat. Transcorregut el termini indicat en el paràgraf primer sense que es produïsca la notificació de la resolució a la persona interessada, s’entendrà desestimada la sol·licitud d’autorització per canvi de titularitat, d’acord amb el que es disposa en l’article 58.5 de la Llei 3/2019, sense perjudici de l’obligació de l’Administració de dictar resolució expressa i notificar-la a la persona interessada.
5. La resolució d’autorització per canvi de titularitat ordenarà, així mateix, que es practique la inscripció que siga procedent en el llibre de registre corresponent, i s’ha de comunicar dins del termini i en la forma escaient a la part interessada.

Secció quarta
Del procediment d’autorització per tancament

Article 43. Concepte de tancament d’un centre, tancament temporal i tancament definitiu
1. A l’efecte d’aquest decret, el tancament d’un centre autoritzat implicarà l’absència total de prestació dels serveis i activitats que s’hi desenvolupaven, bé amb caràcter temporal, o bé amb caràcter definitiu.

2. El tancament temporal del centre podrà autoritzar-se per l’òrgan competent en matèria d’autorització per a un període màxim de sis mesos, i s’ha de procedir a la inscripció d’ofici d’aquesta circumstància en el Registre general de titulars d’activitats, de serveis i de centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana.
3. El tancament definitiu del centre, a més de resoldre’s en el cas previst en l’article 47.4, es resoldrà per l’òrgan competent en matèria d’autorització quan així ho indique expressament la persona física o jurídica titular del centre en la seua sol·licitud d’autorització de tancament, i implicarà la baixa definitiva del centre esmentat en el Registre general de titulars d’activitats, de serveis i de centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana.

Article 44. Sol·licitud d’autorització per tancament d’un centre
1. L’autorització de tancament d’un centre, temporal o definitiu, la podrà sol·licitar:
a) La persona física o jurídica titular del centre, que ha d’acreditar que ha comunicat tal circumstància a la persona o entitat titular de l’immoble seu del centre.
b) La persona física o jurídica titular de l’immoble seu del centre, sempre que acredite aquesta titularitat i tinga constància que no es desenvolupa cap activitat ni es presta cap servei per als quals va ser autoritzat el centre.
2. La sol·licitud d’autorització de tancament del centre haurà de presentar-se davant de l’òrgan competent en matèria d’autorització amb una antelació mínima de quinze dies naturals a la data en què vaja a tindre lloc aquest tancament, excepte en el supòsit de la lletra b del punt anterior, en el qual cas s’haurà de fer a partir del moment en què es tinga constància del tancament.

Article 45. Documentació
1. A la sol·licitud d’autorització de tancament, temporal o definitiu, s’ha d’adjuntar la documentació següent:
a) Memòria explicativa de les causes que propicien el tancament, temporal o definitiu, amb especificació de les fases previstes per al procés.
b) Estat i situació de les persones usuàries afectades i propostes alternatives amb calendari de mesures que en garantisquen l’atenció adequada.
2. En el supòsit previst en la lletra b de l’apartat 1 de l’article anterior, únicament haurà d’aportar-se una memòria explicativa de les circumstàncies en què es troba el centre una vegada que s’haja constatat per la persona titular de l’immoble que en aquest no es desenvolupa cap activitat ni es presta cap servei per als quals va ser autoritzat.

Article 46. Instrucció, inscripció i notificació
Per a la instrucció, inscripció i notificació de l’autorització per tancament, temporal o definitiu, haurà de seguir-se el procediment establit en l’article 42 d’aquesta norma, incloent-hi la pràctica d’ofici de la inscripció que siga procedent en el llibre de registre corresponent, i s’ha de comunicar dins del termini i en la forma escaient a la part interessada juntament amb la resolució d’autorització per tancament del centre.

Article 47. Reobertura del centre
1. Únicament es podrà procedir a la reobertura d’un centre tancat definitivament posteriorment a la tramitació del corresponent procediment d’autorització de funcionament a què es refereixen els articles 24 a 33 d’aquest decret.
2. Els centres respecte dels quals s’haja autoritzat el tancament temporal podran tornar-se a obrir, bé a instàncies del seu titular, o bé a instàncies de la persona titular de l’immoble on radique el centre, dins del termini màxim concedit en la resolució d’autorització per tancament temporal. Per a fer-ho, haurà de presentar-se davant de l’òrgan competent en matèria d’autorització una declaració responsable en la qual s’indique que el centre no ha variat en les seues característiques respecte d’aquelles amb les quals es va concedir l’autorització de funcionament corresponent, així com, si escau, respecte de les característiques a les quals va correspondre l’autorització per modificació substancial, i en la qual es declare que, en conseqüència, compleix amb els requisits de funcionament exigits per la normativa d’aplicació, sense perjudici del que s’estableix en l’apartat següent.
3. Quan la reobertura del centre haja sigut sol·licitada per la persona titular de l’immoble on se situe el centre, juntament amb la presentació de la declaració responsable de reobertura haurà d’adjuntar-se la sol·licitud de canvi de titularitat del centre al seu favor, així com la documentació esmentada en l’article 41 d’aquest decret. En tot cas, la reobertura del centre no podrà dur-se a terme mentre no s’haja dictat i notificat la resolució d’autorització per canvi de titularitat.

4. Una vegada transcorregut el termini pel qual s’haja concedit l’autorització de tancament temporal del centre sense que se n’haja sol·licitat la reobertura en els termes establits en aquest article, s’entendrà que el tancament és definitiu, i l’òrgan competent en matèria d’autorització haurà de dictar la corresponent resolució de tancament definitiu del centre, amb caràcter previ a l’audiència a la persona interessada.

Secció cinquena
De la revocació de l’autorització

Article 48. Causes de revocació
1. Les autoritzacions de funcionament, les autoritzacions per modificació substancial i les autoritzacions per canvi de titularitat podran quedar sense efectes i ser revocades d’ofici per l’Administració, sense dret a cap indemnització per a les persones físiques o jurídiques interessades, en els casos previstos en l’apartat següent i després de la tramitació del procediment regulat en l’article següent.
2. Les causes de revocació de les autoritzacions a les quals es refereix l’apartat anterior són les següents:
a) Extinció o pèrdua de la personalitat jurídica de la persona titular del centre autoritzat, o defunció o modificació judicial de la capacitat de la persona física titular d’aquest, excepte en els casos de canvi de titularitat autoritzat. En els casos de modificació judicial de la capacitat de la persona física titular del centre autoritzat, la revocació tindrà lloc quan la resolució judicial determine la impossibilitat d’exercir l’activitat i aquesta no vaja a ser exercida en nom de la persona amb capacitat judicialment modificada pel seu representant legal.

b) Incompliment de les condicions i requisits als quals se subjecte expressament l’autorització de funcionament.
c) Quan desapareguen les circumstàncies que van motivar el seu atorgament o sobrevingueren unes altres que, si hagueren existit aleshores, haurien justificat la denegació de l’autorització de funcionament.
d) La imposició d’una sanció administrativa ferma per incompliment de la normativa en matèria de serveis socials, que comporte el tancament definitiu del centre.
e) No haver sigut sol·licitada l’autorització per canvi de titularitat, o, en cas d’haver-se sol·licitat, que haguera sigut aquesta desestimada.
3. La revocació de les autoritzacions referides en l’apartat 1 d’aquest article serà compatible amb la incoació d’expedient sancionador, de conformitat amb el que es preveu en la Llei 3/2019, o la normativa que la substituïsca.

Article 49. Procediment de revocació
1. El procediment de revocació de l’autorització de funcionament se substanciarà d’ofici, mitjançant expedient instruït a aquest efecte, amb audiència de la persona física o jurídica interessada, i es resoldrà per l’òrgan competent en matèria d’autorització; a aquest efecte, es podrà sol·licitar un informe de la direcció general competent en funció de la tipologia del centre de què es tracte.
2. El termini màxim per a resoldre sobre la revocació serà de tres mesos, a comptar de la data d’adopció de l’acord d’iniciació del procediment de revocació. Transcorregut el termini indicat sense que es produïsca la notificació de la resolució expressa a la persona física o jurídica interessada, s’entendrà caducat aquest procediment.
3. El procediment regulat en aquest article no serà aplicable a la revocació a la qual es refereix la lletra d de l’apartat 2 de l’article anterior.

Secció sisena
De l’incompliment del règim d’autoritzacions

Article 50. Incompliment
L’incompliment del règim d’autoritzacions i altres obligacions establides en aquest decret i en les seues normes de desenvolupament determinaran la imposició de les sancions que corresponguen, d’acord amb el que s’estableix en els capítols del tercer al cinqué del títol seté de la Llei 3/2019, o la norma que en el futur puga substituir-la.

Article 51. Centres sense autorització
En cas de falta d’autorització de qualsevol centre de serveis socials en funcionament, l’òrgan competent en matèria d’autorització procedirà, en el mateix moment en què en tinga coneixement, a la paralització de les activitats i al tancament del centre; tot això, sense perjudici de l’aplicació del que es preveu en l’article anterior.


CAPÍTOL III
Declaració responsable per al funcionament dels serveis de serveis socials i modificació i comunicació de cessament d’activitat

Article 52. Declaració responsable per al funcionament dels serveis de serveis socials
1. Amb caràcter previ a l’inici de la prestació de qualsevol servei de serveis socials, segons es defineixen en l’article 2 d’aquesta norma, i sense perjudici del que s’estableix en la disposició addicional primera d’aquest decret, les normes que regulen els requisits específics per a la prestació de serveis de serveis socials establiran l’obligació de presentar una declaració responsable respecte als requisits que en la normativa de desenvolupament s’establisquen i de conformitat amb el que es disposa en l’article 23 d’aquest decret.
2. La declaració responsable sobre el compliment de la normativa vigent haurà d’incloure necessàriament l’esment al compliment dels requisits sobre els recursos humans i materials que es concreten en cada cas en l’ordre de desenvolupament corresponent d’aquest decret, en funció de la tipologia de servei de què es tracte; al compromís de mantindre el compliment de les obligacions durant el període de temps inherent al reconeixement o exercici; així com a la disposició de la documentació que així ho acredita, que posarà a disposició de l’Administració quan li siga requerida.
3. En qualsevol moment es podrà comprovar el compliment dels requisits que resulten d’aplicació establits en aquest decret i en la normativa reguladora dels requisits de funcionament del servei de què es tracte, i es formularan, si escau, els requeriments que siguen necessaris, segons s’estableix en el paràgraf segon de l’article 69.1 de la Llei 39/2015. A aquest efecte, s’hauran d’efectuar d’ofici les actuacions necessàries per a la verificació i comprovació de les dades aportades.
Article 53. Modificació i comunicació per cessament de l’activitat
1. Qualsevol modificació en l’activitat o les activitats que comprén el servei respecte del qual s’haja presentat declaració responsable, posterior a la data de presentació d’aquesta, haurà de ser objecte de comunicació a la conselleria competent en matèria de serveis socials, a excepció del canvi de titularitat, que estarà subjecta a obligació de presentar declaració responsable, de conformitat amb l’article 23 d’aquest decret.
2. Així mateix, quan cesse l’activitat d’un servei, s’haurà de comunicar aquesta circumstància a la conselleria competent en matèria de serveis socials. Una vegada presentada aquesta comunicació davant de l’òrgan competent en matèria d’autorització, es procedirà d’ofici a la cancel·lació de la inscripció del servei esmentat en el corresponent llibre del registre general de titulars d’activitats, de serveis i de centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb els requisits que s’establisquen en la normativa de desenvolupament corresponent.


CAPÍTOL IV
De les condicions generals dels serveis i dels centres

Article 54. Requisits dels serveis per a la seua inscripció i funcionament
1. Els serveis en matèria de serveis socials, siga quina siga la seua tipologia o titularitat, hauran d’adequar-se a les necessitats i característiques de les persones usuàries, d’acord amb les característiques, els requisits i les condicions que per a cada tipologia de serveis s’establisquen reglamentàriament.
2. Els serveis en matèria de serveis socials hauran de garantir l’atenció i les prestacions adequades d’acord amb les característiques de les persones usuàries. A aquest efecte hauran de:
a) Disposar de personal degudament qualificat i suficient que garantisca una prestació adequada del servei de què es tracte, d’acord amb el que establisca la normativa que en cada moment es trobe en vigor.

b) Disposar dels mitjans materials que es determinen reglamentàriament, de conformitat amb l’ordre que s’aprove a aquest efecte.
c) Garantir els drets de les persones usuàries establits en el capítol segon del títol primer de la Llei 3/2019.
3. El funcionament de qualsevol servei al qual siga aplicable aquest decret exigirà, amb caràcter general, tindre a disposició de l’Administració els següents documents actualitzats:
a) Projecte global d’intervenció social del servei.
b) Normes de funcionament en la prestació del servei, que regularan, com a mínim, els aspectes següents:
1r. Condicions d’accés a les prestacions oferides i sistemes de baixes.
2n. Forma de pagament i facturació, que incloga: període, data i forma de pagament, incidències per baixes voluntàries i forçoses, absències temporals com vacances i desplaçaments hospitalaris, sistema de revisió de preus i tarifes, i sistema de constitució de fiances.
3r. Drets de les persones usuàries.
4t. Obligacions de les persones usuàries.
5é. Règim de funcionament, que incloga, com a mínim: regulació del sistema d’accés i sistema de baixes, regulació del sistema d’acompanyament a la persona usuària en la prestació dels serveis i regulació de causes que motiven altes i baixes de la condició de persona usuària del servei.
6é. Règim de participació.
c) Expedient personal de cada persona usuària, que incloga el Pla personalitzat d’intervenció social.
d) Llibre de registre de persones usuàries.
e) Pòlissa d’assegurances actualitzada, que done cobertura a la responsabilitat civil en què puga incórrer la persona física o jurídica titular del servei pels danys causats a tercers. Les persones usuàries seran considerades tercers en tots els supòsits, i entre els danys causats a tercers s’inclouran els produïts en l’àmbit de les relacions entre les persones usuàries del servei.
f) Tindre publicitats el sistema d’accés i les tarifes generals i dels diferents serveis i activitats.
g) Tindre publicada una relació actualitzada de les inspeccions dutes a terme per la Inspecció de Serveis Socials, amb indicació de la data en què aquelles es van efectuar, així com dels seus resultats.
4. Les normes que regulen els requisits de funcionament dels serveis de serveis socials segons la seua tipologia podran eximir del compliment de l’obligació a què es refereix l’apartat 3 anterior, únicament respecte a algun o alguns dels documents allí identificats.

5. Sense perjudici del que s’estableix en els apartats anteriors, les persones físiques o jurídiques titulars de serveis de serveis socials inscrites en el Registre general de titulars d’activitats, de serveis i de centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana, a més de les obligacions establides en aquest decret, estan obligades a:
a) Acreditar anualment el manteniment de les seues activitats mitjançant la presentació de la memòria d’activitats de l’any anterior en el Registre general de titulars d’activitats, de serveis i de centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana, així com del projecte de les activitats previstes per a l’any en curs i per al següent.
b) Vetlar pel bon estat general i de conservació dels equips i instal·lacions en què es presten els serveis i dispensar a les persones usuàries un tracte correcte i no discriminatori.
c) Disposar en cada instal·lació oberta al públic d’un llibre de queixes i reclamacions a disposició de les persones usuàries, dels seus familiars, representants legals o tutors i tutores, i d’un procediment que garantisca la gestió de les queixes i dels suggeriments presentats.


Article 55. Requisits dels centres per a l’obtenció de l’autorització de funcionament
1. Els centres de serveis socials, siga quina siga la seua tipologia o titularitat i, sense perjudici dels requisits més específics que es regulen en la normativa corresponent, hauran d’adequar-se a les necessitats i característiques de les persones usuàries, d’acord amb les característiques, els requisits i les condicions que cada tipologia de centre establisca reglamentàriament i, en relació amb els requisits relatius a l’accessibilitat, seguretat en cas d’incendi, habitabilitat i salubritat.

2. Els centres als quals es refereix l’apartat anterior hauran de garantir l’atenció i les prestacions adequades d’acord amb les característiques de les persones usuàries. A aquest efecte hauran de:
a) Disposar de personal degudament qualificat i suficient que garantisca una intervenció professional adequada en les atencions prestades en els centres, d’acord amb el que establisca la normativa que en cada moment es trobe en vigor.
b) Disposar dels mitjans materials que es determinen reglamentàriament, de conformitat amb l’ordre que s’aprove a aquest efecte.
c) Garantir els drets de les persones usuàries establits en el capítol segon del títol primer de la Llei 3/2019.
3. El funcionament de qualsevol centre al qual li siga aplicable aquest decret exigirà, amb caràcter general, tindre a disposició de l’Administració els següents documents actualitzats:
a) Projecte global d’intervenció social del centre.
b) Informes de seguiment de les persones usuàries del centre:
1r. Informe de salut, que haurà de contindre, com a mínim, les dades personals, les malalties actives, les al·lèrgies i contraindicacions, la medicació prescrita, l’atenció sanitària o d’infermeria que necessita, la valoració de la disminució quan siga procedent, dades de l’evolució sanitària de la persona usuària, actualitzades com a mínim cada sis mesos; així com dades d’infermeria i pel que fa a la nutrició.
2n. Informe psicològic, que incloga valoració emocional, cognitiva i relacional, estat de salut mental i tractaments, si escau.
3r. Informe social, que inclourà informació i diagnòstic respecte a l’àmbit relacional, tant amb la família com amb la resta de la comunitat residencial; així com de la seua autonomia funcional, pel que fa a necessitats d’adaptació i ajudes tècniques, relació entre les capacitats i potencialitats i les possibles mancances que patisca; tot això, a fi de prescriure els ajustos necessaris per a la seua qualitat de vida.
c) Reglament de règim interior del centre, el qual regularà com a mínim els aspectes següents:
1r. Condicions d’ingrés i sistema de baixes.
2n. Forma de pagament i facturació, que incloga: període, data i forma de pagament, incidències per baixes voluntàries i forçoses, absències temporals com vacances i desplaçaments hospitalaris, sistema de revisió de preus i tarifes, i sistema de constitució de fiances.
3r. Drets de les persones residents.
4t. Obligacions de les persones residents.
5é. Règim de funcionament, que incloga, com a mínim: regulació del sistema d’eixides i entrades sense que es limite el ple dret de llibertat de la persona resident, regulació del sistema de visites, regulació del servei de transport si escau, i regulació de causes que motiven altes i baixes del centre.
6é. Règim de participació
d) Expedient personal de cada persona resident, que incloga el Pla personalitzat d’intervenció social.
e) Llibre de registre de persones residents.
f) Pòlissa d’assegurances actualitzada, que done cobertura a la responsabilitat civil en què puga incórrer la persona física o jurídica titular del centre pels danys causats a tercers. Les persones usuàries seran considerades tercers en tots els supòsits, i entre els danys causats a tercers s’inclouran els produïts en l’àmbit de les relacions entre les persones usuàries del centre.
g) Tindre publicitats el sistema d’ingressos i les tarifes generals i dels diferents serveis i activitats del centre.
h) Tindre publicada en el tauler d’anuncis del centre una relació actualitzada de les inspeccions dutes a terme per la Inspecció de Serveis Socials, amb indicació de la data en què aquelles es van efectuar així com dels seus resultats.
4. Les normes que regulen els requisits de funcionament dels centres de serveis socials segons la seua tipologia podran eximir del compliment de l’obligació a què es refereix l’apartat 3 anterior únicament respecte a algun o alguns dels documents allí identificats.
5. Sense perjudici del que s’estableix en els apartats anteriors, les persones físiques o jurídiques titulars de centres de serveis socials inscrites en el Registre general de titulars d’activitats, de serveis i de centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana, a més de les obligacions establides en aquest decret, estan obligades a:
a) Acreditar anualment el manteniment de les seues activitats mitjançant la presentació de la memòria d’activitats de l’any anterior en el Registre general de titulars d’activitats, de serveis i de centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana.
b) Vetlar pel bon estat general i de conservació dels equips i instal·lacions en el centre en què es presten serveis i dispensar a les persones usuàries un tracte correcte i no discriminatori.
c) Disposar en cada instal·lació oberta al públic d’un llibre de queixes i reclamacions a disposició de les persones usuàries, dels seus familiars, representants legals o tutors i d’un procediment que garantisca la gestió de les queixes i dels suggeriments presentats.


CAPÍTOL V
Acreditació

Secció primera
Disposicions generals

Article 56. Acreditació
1. L’acreditació definida en l’article 20 ofereix una garantia addicional de qualitat i adequació a la planificació del sistema, a través dels requisits que s’establisquen reglamentàriament per a cada tipologia de serveis i centres de serveis socials, que s’han d’exigir segons els termes d’aquest article.
2. Els serveis i els centres de titularitat pública no autonòmica, amb independència que siguen gestionats directament o per mitjà d’una entitat d’iniciativa privada, han d’estar acreditats per a poder formar part del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.
3. L’acreditació ha de ser preceptiva perquè els centres i els serveis de titularitat privada proveïsquen prestacions del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.
4. Els serveis i els centres de serveis socials de les entitats privades d’iniciativa social han d’obtenir així mateix l’acreditació per a accedir al règim de concerts i, amb això, al Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, segons el que disposa la normativa que desenvolupa l’acció concertada perquè entitats d’iniciativa social presten serveis socials.
5. Una vegada atorgada l’acreditació corresponent, els serveis i els centres acreditats s’hauran de sotmetre a les actuacions de control i seguiment que s’establisquen periòdicament.

Article 57. Criteris per a l’obtenció de l’acreditació
1. Els requisits per a la concessió i la renovació de l’acreditació de serveis i centres es fixen en la normativa de desenvolupament d’aquest decret, seguint els criteris de valoració següents:
a) Criteris materials. Referits a les característiques bàsiques que asseguren la qualitat dels espais, les infraestructures i els equipaments i que es concreten en els elements següents:
1r. Espais i dependències addicionals als mínims establits perquè funcionen.
2n. Manteniment i millora de les instal·lacions i els recursos materials, respectant l’entorn i garantint que s’adapten de manera contínua a les necessitats físiques i funcionals de les persones usuàries.
3r. Condicions d’habitabilitat i confort de qualitat superior a les ja exigides per al funcionament dels serveis i els centres, millores en l’atenció a les persones usuàries i optimització en l’oferta de prestacions i activitats.
4t. Adequació de l’equipament al nombre de persones usuàries i a les necessitats d’aquestes, millores tecnològiques i possibilitat d’adaptació personal dels espais, entre altres.
b) Criteris situacionals:
1r. Ubicació: Localització adequada dels centres i els serveis a raó del tipus de prestacions que s’oferisquen a les persones per a satisfer-ne les necessitats i les expectatives, segons la planificació de la conselleria competent, establida des d’una perspectiva inclusiva i en funció de les necessitats socials territorials. Ha de quedar garantida la proximitat als centres urbans i la proximitat de les persones usuàries respecte al seu lloc de procedència o residència habitual.
2n. Accessibilitat: Introducció de millores respecte a les exigides per la normativa d’accessibilitat arquitectònica i funcional a cada moment.

3r. Comunicació: Introducció de millores tecnològiques comunicatives i relacionals respecte a les exigides per la normativa a cada moment, inclosa la interoperabilitat amb altres recursos dels sistemes públics d’atenció a les persones, culturals, socials, informàtics, tecnològics, formatius o lúdics, relacionats amb la solució de les necessitats d’aquestes persones, amb la finalitat de coordinar esforços i plantejar vies d’intervenció integrals.
4t. Transport. Facilitat d’accés de les persones als centres i els serveis que els puguen correspondre territorialment, tenint en compte les àrees d’actuació, la dispersió poblacional, la xarxa de transports públics necessària, l’obligatorietat o la disponibilitat de transport propi adaptat o qualsevol altra mesura que garantisca l’accés a l’atenció prescrita.

c) Criteris referits a recursos humans, quant a la qualitat en l’ocupació del personal dels serveis i centres que vulguen l’acreditació, que es concreten en:
1r. Qualificació professional: Que el personal contractat tinga formació específica en els àmbits o els sectors d’activitat dels serveis i els centres, addicional a l’exigida per a la posada en funcionament d’aquests.
2n. Formació contínua: Compromís del servei o el centre amb la formació del personal i l’actualització de continguts.
3r. Plantilla: Millora de les ràtios mínimes de dotació de personal, entesa com un nombre de persones professionals tècniques i d’atenció directa superior al mínim exigit per a la posada en funcionament d’aquests.
4t. Estabilitat en l’ocupació; adopció de mesures de conciliació de la vida laboral i familiar; aplicació de conveni col·lectiu i millora d’aquest; mesures de responsabilitat social corporativa; aplicació efectiva del principi d’igualtat i diversitat, a través de pla d’igualtat, igualtat salarial i perspectiva de gènere; identificació del pla de prevenció de riscos laborals, així com garantia que aquest es compleix, entre altres.
5é. Afavorir l’ocupació de dones en situació de violència de gènere, així com a tota persona que es trobe en una situació de vulnerabilitat especial.
d) Criteris de gestió i funcionament. Referits a criteris que garanteixen la qualitat en el funcionament de l’organització, que es concreten en:
1r. Implantació d’un sistema de qualitat que establisca processos essencials i que comprenga: a) Sistema de participació i informació; b) Protocols d’actuació, procediments de millora contínua i programes innovadors; c) Planificació general i individual; d) Sistema de seguiment i valoració dels serveis prestats; e) Sistema propi de queixes, suggeriments i reclamacions.
2n. Mecanismes de garantia en l’exercici de drets per part de les persones usuàries o residents.
3r. Millores en tècniques innovadores i bones pràctiques: a) Sistema de supervisió de casos; b) Coordinació i treball en xarxa; c) Sistema de bones pràctiques.
4t. Millores en l’atenció a les persones usuàries i l’optimització en l’oferta de prestacions o activitats, entre altres.
e) Criteris de coordinació amb el sistema:
1r. Coordinació amb els diferents nivells funcionals d’atenció del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, així com amb els serveis socials proveïts per entitats d’iniciativa social i iniciativa privada.

2n. Disponibilitat d’informació fiscal i comptable.
3r. Adequació al perfil de les persones usuàries.
4t. Gestió de dades i accessibilitat del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials a la informació del servei o el centre.
f) Criteris de protecció mediambiental. Referits a l’adequació del servei o el centre a les mesures relatives a combatre el canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els plans nacionals i internacionals, que es concreten en:
1r. Caràcter bioclimàtic dels espais, inclosos els sistemes d’estalvi i eficiència energètics.
2n. Utilització d’energies netes.
3r. Sistemes de recollida selectiva de residus i garantia de reciclatge.

4t. Provisió de productes agroecològics i d’origen local en l’alimentació i de productes alimentosos procedents de sistemes de comerç just.

5é. Adquisició d’inputs i productes a través de xarxes de proximitat.

6é. Utilització de mitjans de transport sostenibles.
2. Els requisits exigibles per a acreditar cada tipus de servei o centre s’han de fixar seguint criteris objectius per mitjà de les ordres de desenvolupament corresponents, en les quals s’adaptaran i es concretaran els criteris de valoració anteriors.

Secció segona
Procediment d’acreditació

Article 58. Inici del procediment
1. El procediment d’acreditació s’iniciarà a instàncies de la persona física o jurídica interessada titular del servei o centre mitjançant la presentació d’una sol·licitud acompanyada d’una memòria explicativa i detallada sobre l’adequació als requisits d’acreditació que s’establisquen, els dos en model normalitzat, així com de la documentació acreditativa del compliment dels requisits d’acreditació que reglamentàriament s’establisquen per a cada tipus del servei o centre, dirigida a la conselleria competent en matèria de serveis socials i de manera electrònica conformement al que es disposa en el capítol II del títol preliminar d’aquest decret.
2. L’òrgan amb competències en matèria d’acreditació serà el que tinga atribuïdes les competències en matèria de registre i autorització, que serà el centre directiu que tinga les competències transversals en aquestes matèries.

Article 59. Esmena de la sol·licitud
1. Una vegada rebuda la sol·licitud, l’òrgan amb competències en matèria d’acreditació de serveis i centres de serveis socials de la conselleria competent en matèria de serveis socials verificarà que la sol·licitud reunisca els requisits mínims per a la tramitació i que la documentació presentada estiga completa i siga correcta.
2. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits mínims per a la tramitació, la documentació aportada siga insuficient o presente defectes, es requerirà la persona física o jurídica interessada perquè, en un termini de deu dies hàbils, esmene les deficiències o aporte els documents requerits, amb la indicació que, si així no ho fa, s’entendrà que desisteix de la seua petició.
3. El requeriment podrà suspendre el còmput del termini fixat per a dictar i notificar la resolució.

Article 60. Ordenació i instrucció
1. Una vegada esmenada la sol·licitud, es donarà trasllat de l’expedient, si escau, a l’oficina tècnica responsable de projectes i obres de la conselleria competent en matèria de serveis socials, la qual efectuarà una comprovació sobre el projecte presentat de les condicions i els requisits d’acreditació exigibles. Aquesta comprovació podrà, si escau, dur-se a terme mitjançant la realització d’una visita al centre o a les instal·lacions o immobles on es pretenga desenvolupar el servei acreditable.
2. Quan la comprovació estructural no siga correcta, es requerirà la persona física o jurídica interessada perquè, en un termini de deu dies hàbils, esmene les deficiències indicades. Transcorregut aquest termini sense que s’haja donat compliment al requeriment esmentat, l’òrgan amb competències en matèria d’acreditació li advertirà que, si transcorren tres mesos sense que aquestes deficiències hagen sigut esmenades, s’arxivarà l’expedient.
3. Una vegada esmenades les possibles deficiències, si escau, l’oficina tècnica responsable de projectes i obres emetrà el corresponent informe en un termini màxim de dos mesos des de la recepció de l’expedient i el comunicarà a l’òrgan amb competències en matèria d’acreditació.
4. L’òrgan amb competències en matèria d’acreditació donarà trasllat de la còpia de l’expedient a la direcció territorial que corresponga i a la direcció general competent en funció de la tipologia del servei o centre, a l’efecte que un tècnic o tècnica designat per cada un d’aquests òrgans duga a terme, de manera conjunta, una comprovació tant de la documentació oportuna com de les condicions i els requisits d’acreditació exigibles. Aquesta comprovació es durà a terme mitjançant la realització d’una visita al centre o a les instal·lacions o immobles on es pretenga desenvolupar el servei o el centre acreditable, i emetrà, conjuntament, sobre aquest tema el corresponent informe de viabilitat per a l’acreditació, que haurà de pronunciar-se, en tot cas, sobre el compliment dels criteris i requisits d’acreditació exigibles al centre o servei corresponent.
5. Instruït el procediment, i abans de redactar la proposta de resolució, es donarà audiència a les persones interessades perquè, en un termini de deu dies hàbils, puguen hi al·legar i presentar els documents i les justificacions que estimen oportunes, de conformitat amb el que disposa la legislació en matèria de procediment administratiu comú de les administracions públiques vigent.
6. Si, amb anterioritat al venciment del termini disposat en l’apartat anterior, les persones interessades manifesten la seua decisió de no efectuar al·legacions ni aportar nous documents o justificacions, es considerarà realitzat el tràmit.
7. Es podrà prescindir del tràmit d’audiència quan no figuren en el procediment ni es tinguen en compte en la resolució altres fets ni altres al·legacions i proves diferents de les adduïdes per l’interessat.

Article 61. Proposta de resolució
Una vegada dictat l’informe de viabilitat per a l’acreditació i efectuat, si escau, el tràmit d’audiència, se’n donarà trasllat a la direcció general competent en funció de la tipologia del centre o servei, que emetrà una proposta de resolució en el termini màxim de quatre mesos, a comptar de l’entrada de la sol·licitud en el registre electrònic de la Generalitat, sobre l’adequació de la documentació tècnica i el compliment dels requisits d’acreditació exigibles.

Article 62. Resolució
1. L’òrgan amb competències en matèria d’acreditació resoldrà sobre la idoneïtat d’acreditació del servei o centre de què es tracte, per a la qual cosa la notificarà i resoldrà sobre aquesta en el termini màxim de sis mesos a comptar de l’entrada de la sol·licitud en el registre electrònic de la Generalitat. Transcorregut aquest termini màxim de resolució sense que s’haja produït la resolució, la sol·licitud d’acreditació s’entendrà desestimada, d’acord amb el que s’estableix en l’article 63.8 de la Llei 3/2019, sense perjudici de l’obligació de l’Administració de resoldre expressament.
2. La resolució que es dicte no esgotarà la via administrativa i, contra aquesta, es podran interposar els recursos administratius previstos en la normativa del procediment administratiu comú de les administracions públiques o, si escau, el mecanisme d’impugnació previst en la normativa reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

3. Una vegada concedida l’acreditació, es donarà trasllat d’ofici al registre regulat en el títol I d’aquest decret per a la pràctica de l’anotació corresponent.
4. En els plans anuals d’inspecció de serveis socials, s’inclouran els serveis i centres de nova o recent acreditació a fi de comprovar-ne l’efectiu compliment dels requisits en un termini no superior als díhuit mesos des de la resolució de l’obtenció de l’acreditació, conforme a les prioritats establides per les diferents direccions generals de la conselleria amb competències en matèria de serveis socials.


Article 63. Validesa, caducitat i renovació de l’acreditació
1. L’acreditació tindrà una validesa inicial de sis anys i se’n produirà la caducitat després de l’expiració d’aquest termini sense que se n’haja sol·licitat la renovació.
2. L’acreditació podrà ser objecte de renovació per períodes màxims de sis anys, per mitjà del mateix procediment seguit per a la concessió. El procediment de renovació podrà iniciar-se a partir del compliment del cinqué any de validesa del període d’acreditació i, en tot cas, abans dels sis mesos previs a l’expiració.
3. L’acreditació concedida a un servei o centre s’entendrà condicionada al manteniment, durant tot el període de validesa d’aquesta, de les condicions i els requisits necessaris exigits per a l’atorgament.


Article 64. Revocació de l’acreditació
1. La conselleria competent en matèria de serveis socials ho serà també per a acordar la revocació de l’acreditació, amb la prèvia tramitació de l’expedient administratiu corresponent.
2. Les causes que podran donar lloc a la revocació de l’acreditació són les següents:
a) Incompliment en qualsevol moment dels requisits, les condicions i els estàndards de qualitat que van motivar la concessió de l’acreditació.
b) Cessament de l’activitat del servei.
c) Tancament definitiu del centre.
d) Incompliment de la normativa de serveis socials, sense perjudici de la resta de responsabilitats que se’n poden derivar.
e) Qualssevol altres que puguen fixar-se reglamentàriament per a cada tipus de servei o centre.

Article 65. Procediment de revocació
1. El procediment de revocació de l’acreditació s’iniciarà d’ofici i l’acord d’inici es comunicarà a la persona física o jurídica interessada perquè puga realitzar les al·legacions que considere adequades en el termini de deu dies.
2. La conselleria competent en matèria de serveis socials resoldrà en un termini màxim de sis mesos. Una vegada transcorregut aquest termini, sense que s’haja notificat la resolució, s’entendrà caducat el procediment i s’arxivaran les actuacions.
3. La revocació de l’acreditació implicarà el cessament dels efectes d’aquesta i la finalització del gaudi dels beneficis que se’n puguen derivar.


DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Règim d’acreditació dels serveis i centres de serveis socials en el marc del Sistema per a l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència a la Comunitat Valenciana
1. D’acord amb l’article 16 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a la dependència, les prestacions i els serveis que s’hi estableixen s’integraran en el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.
2. L’acreditació per a la prestació de serveis en matèria de serveis socials en el marc del Sistema per a l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència es tramitarà conforme al procediment d’acreditació que conté el present decret, amb les particularitats que puguen establir-se sobre aquest tema en la normativa reguladora del servei en qüestió.

3. L’acreditació a què es refereix aquesta disposició addicional quedarà igualment subjecta al règim de validesa, caducitat i renovació contingut en els articles 63 i 64 de la norma.
4. Sempre que no es modifique la legislació bàsica estatal en matèria de promoció de l’autonomia personal i atenció a la dependència, l’acreditació a què es refereix l’apartat 2 d’aquest article implicarà la declaració del fet que el servei o centre acreditat compleix amb els requisits establits en la normativa aplicable i habilitarà el seu titular per a la prestació efectiva del servei.

Segona. Període de vigència de les autoritzacions provisionals
1. Per als centres que tinguen concedida una autorització provisional en el moment de la publicació d’aquest decret, conformement a la regulació establida en el Decret 91/2002, de 30 de maig, del Govern Valencià, sobre registre dels titulars d’activitats d’acció social, i de registre i autorització de funcionament dels serveis i centres d’acció social a la Comunitat Valenciana, aquesta continuarà vigent durant els tres anys següents a l’entrada en vigor d’aquest decret, sempre que no s’hi observen deficiències que afecten la seguretat i protecció de les persones usuàries.
2. En tot cas, per a mantindre l’autorització provisional durant aquest període, cal disposar d’un informe justificatiu, redactat pel tècnic o tècnica competent i visat pel col·legi professional corresponent, en el qual quede justificat que estan plenament garantits, o es garantiran mitjançant les intervencions necessàries, els requisits i les condicions de seguretat i protecció de les persones usuàries.


Tercera. Centres de titularitat de la Generalitat i de titularitat de les entitats locals de la Comunitat Valenciana
1. Els centres de serveis socials de titularitat de la Generalitat que, a l’entrada en vigor del decret, es troben en funcionament hauran de complir els requisits i les exigències establides en aquest decret i en les normes que el despleguen per a l’autorització del funcionament, i quedaran exclosos de la necessitat d’obtindre-la.

2. Així mateix, els centres de serveis socials de titularitat de la Generalitat que, a l’entrada en vigor del decret, es troben en funcionament estaran exclosos de l’obtenció de la corresponent acreditació a què es refereixen els articles 56 a 62 d’aquest. No obstant l’anterior, aquests centres hauran de complir, en tot cas, respecte del personal que preste serveis en aquests, el que determine sobre aquest tema la corresponent norma reguladora que establisca els requisits d’acreditació dels centres de serveis socials. De la mateixa manera, aquests centres hauran de complir amb els criteris d’acreditació, materials i funcionals, que s’establisquen en l’esmentada normativa, sempre que les característiques estructurals i funcionals del centre així ho permeten. Per a això, una vegada haja entrat en vigor l’esmentada normativa sobre acreditació de centres, les direccions generals competents per raó de la matèria i la tipologia del centre hauran d’elaborar, en el termini dels dos anys posteriors a la publicació, un informe en el qual donen compte del compliment dels requisits d’acreditació materials i funcionals de cada centre públic la gestió del qual els corresponga, i hauran de justificar els supòsits en els quals no haja pogut donar-se compliment als mencionats requisits materials i funcionals d’acreditació.

3. Els centres de serveis socials de titularitat de la Generalitat que siguen de nova construcció, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta norma, hauran d’obtindre la corresponent autorització de funcionament així com l’acreditació, atenent, en tot cas, la tipologia dels centres de serveis socials de què es tracte. Per a això, se substanciarà d’ofici un procediment conjunt d’autorització i acreditació, que es tramitarà conforme al que es disposa en la regulació que s’aprove a aquest efecte i que, en tot cas, haurà d’incloure informes favorables del centre directiu competent en funció de la tipologia del centre, de l’oficina tècnica responsable de projectes i obres, i de la inspecció de serveis socials.

4. Els centres de serveis socials de titularitat de les entitats locals de la Comunitat Valenciana en els quals, amb caràcter polivalent, es desenvolupen els programes integrats de serveis d’atenció primària compliran els requisits i les exigències establides en el present decret i en les normes que el despleguen; s’hauran d’inscriure en el Registre general de titulars d’activitats, de serveis i centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana, i hauran d’obtindre la corresponent autorització de funcionament segons el procediment establit en aquest decret. No obstant això, el projecte tècnic arquitectònic serà substituït per la presentació d’una certificació emesa per la corresponent entitat local sobre el compliment dels requisits que s’establisquen en la normativa aplicable a aquest tipus de centres.
5. La resta de centres de serveis socials de titularitat de les entitats locals hauran d’autoritzar-se i, si escau, acreditar-se conformement als requisits i les exigències establits en el present decret.

Quarta. Autorització de centres de tipologia mixta o de caràcter innovador
1. Quan les circumstàncies ho aconsellen, la persona titular de l’òrgan competent en matèria d’autorització podrà autoritzar el funcionament de centres de tipologia mixta per raó dels diferents sectors d’atenció social sobre els quals desenvolupen la seua activitat, sempre que el projecte global d’intervenció social siga adequat per a cada grup de persones usuàries en el seu propi sector d’atenció i garantisca la compatibilitat d’aquests.
2. Per a l’autorització de centres de tipologia mixta o de caràcter innovador, es tindran en compte aspectes com la baixa densitat demogràfica, l’alta dispersió geogràfica i el risc de despoblació.
3. Per a l’autorització dels centres de tipologia mixta, es requerirà l’informe previ de les direccions generals competents en funció de les tipologies de centres susceptibles d’autorització, així com l’informe de la inspecció dels serveis socials. La resolució serà motivada i podrà determinar les condicions o estipulacions necessàries per a garantir el correcte funcionament dels serveis prestats en els centres de tipologia mixta.
4. En atenció a l’interés general, i a fi de possibilitar el desenvolupament de modalitats alternatives i innovadores d’atenció, la Generalitat, en col·laboració amb les altres administracions públiques valencianes, podrà autoritzar, amb caràcter excepcional i per un termini màxim de dos anys, prorrogable per un any més, el funcionament de centres de serveis socials de caràcter innovador, diferents als que es troben tipificats segons la normativa corresponent.
Si, transcorregut aquest termini, es considerara, sobre la base d’una avaluació qualitativa, que la modalitat d’atenció així desenvolupada constitueix una alternativa adequada i viable, s’haurà de procedir a la regulació dels requisits materials, funcionals i de personal que li corresponguen.
A aquest efecte, en l’expedient d’autorització de funcionament haurà de constar, amb caràcter previ, un informe de la direcció general, o les direccions generals, competents, si escau, en funció de les tipologies de centres de què es tracte, així com un informe de la inspecció de serveis socials.
5. La tramitació dels expedients d’autorització de funcionament a què es refereix aquesta disposició addicional es durà a terme d’acord amb el que s’estableix en el títol II de la present norma, amb les particularitats contingudes en els apartats anteriors.

Cinquena. Denominació comercial de serveis i centres de serveis socials
La denominació comercial dels serveis i centres de serveis socials objecte d’aquesta norma no podrà ser susceptible de produir engany, error o confusió respecte de la naturalesa o tipologia legal o reglamentària del servei o centre de què es tracte, d’acord amb el que establisca sobre aquest tema la corresponent normativa sectorial.

Sisena. Identificació al públic i retolació de serveis i centres del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials
Els centres i serveis de serveis socials de titularitat pública, així com els centres i serveis privats acreditats que hagen subscrit un concert amb l’Administració pública, que constitueixen tots aquest el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, s’identificaran amb el símbol o els símbols o anagrames de l’administració o les administracions públiques competents per a la provisió, i mantindran, en tot cas, en l’angle superior esquerre, el logotip de la Generalitat. S’hi afegirà la llegenda: «Sistema Públic Valencià de Serveis Socials», seguida, en la línia immediatament inferior, del nom genèric del tipus de centre o servei de què es tracte, d’acord amb la normativa de regulació de les tipologies de serveis i centres. A continuació, en la línia inferior, estarà referenciada la denominació pròpia concreta del centre o servei. Finalment, a més de l’anterior, s’hi afegirà davall la llegenda de «Centre concertat», o bé la de «Servei concertat».

Setena. Publicitat de l’autorització de funcionament i de l’acreditació

1. Serà obligatori, per a tot centre que es trobe autoritzat, i, si escau, acreditat, informar el públic en un lloc visible de tal condició, per mitjà d’un model normalitzat en el qual conste la llegenda: «Centre autoritzat per la Generalitat Valenciana», o bé: «Centre acreditat per la Generalitat Valenciana», segons corresponga, que incorpore el número d’inscripció registral del centre, segons conste en el Registre general de titulars d’activitats, de serveis i centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana.
2. En el cas dels serveis que hagen obtingut l’acreditació, es procedirà de la mateixa manera que s’ha determinat en el paràgraf anterior, mitjançant la llegenda: «Servei acreditat per la Generalitat Valenciana».
3. En el cas d’entitats mercantils i d’iniciativa social que disposen en els seus serveis i centres autoritzats o acreditats de places contractades, serà obligatori informar el públic en un lloc visible de tal condició, per mitjà d’un model normalitzat en el qual conste la llegenda: «Centre col·laborador de la Generalitat Valenciana», seguit del nombre de places que es troben contractades. Aquesta informació haurà de mantindre’s actualitzada durant tot el temps de vigència del contracte.


Huitena. Comprovació del compliment dels requisits d’autorització
1. El servei d’inspecció, en un termini de sis mesos després de la resolució d’autorització, efectuarà una comprovació a fi de verificar el compliment dels requisits d’autorització pels centres de serveis socials.

2. La comprovació prevista en l’apartat anterior serà aplicable als procediments d’autorització de funcionament, d’autorització per modificació substancial i d’autorització per tancament d’un centre, regulats en el capítol II del títol II, i al procediment de declaració responsable regulat en el capítol III del títol II del present decret.


Novena. Registre i acreditació de programes
El procediment per al registre i l’acreditació de programes, així com els requisits d’acreditació de programes en matèria de serveis socials, es regularan mitjançant la corresponent ordre de la conselleria competent en matèria de serveis socials.

Desena. Modificació del Decret 62/2017, de 19 de maig, del Consell, pel qual s’estableix el procediment per a reconéixer el grau de dependència a les persones i l’accés al sistema públic de serveis i prestacions econòmiques
Es modifica l’apartat 10 de l’article 41 del Decret 62/2017, de 19 de maig, del Consell, pel qual s’estableix el procediment per a reconéixer el grau de dependència a les persones i l’accés al sistema públic de serveis i prestacions econòmiques, que passa a tindre la redacció següent: «10. En qualsevol cas, no es podran concedir més de dos serveis o prestacions de la mateixa naturalesa o amb la mateixa finalitat, per a la qual cosa no es computarà com a tal el servei de teleassistència, atenent el caràcter complementari que té.

Onzena. Transparència i consulta
1. Les entitats registrades, els centres autoritzats i els centres i serveis acreditats, en nom dels principis de publicitat i transparència, podran ser consultats per la ciutadania en la mapificació de serveis i centres de serveis socials que es publique en el visor cartogràfic de la Generalitat.
2. La mapificació de serveis i centres de serveis socials esmentada en l’apartat anterior serà l’eina que donarà publicitat a les dades contingudes en el Registre general de titulars d’activitats, de serveis i centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana.


DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Règim dels centres autoritzats i acreditats en el marc del Sistema per a l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència en la Comunitat Valenciana
Els centres que, en la data d’entrada en vigor del present decret, es troben acreditats per a l’atenció de persones en situació de dependència a la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que es determina en la disposició addicional cinquena del Decret 62/2017, de 19 de maig, del Consell, pel qual s’estableix el procediment per a reconéixer el grau de dependència a les persones i l’accés al sistema públic de serveis i prestacions econòmiques, així com aquells altres que en aquest àmbit s’autoritzen conforme al que es disposa en aquest decret, continuaran considerant-se acreditats per a l’atenció de persones en situació de dependència mentre no s’aprove la normativa sobre acreditació de centres a què es refereix l’apartat 2 de la disposició addicional primera.


Segona. Acreditació temporal
Transitòriament, i per tal de facilitar la implantació d’una xarxa de serveis i centres acreditats, els serveis i centres autoritzats o que hagen presentat la declaració responsable, respectivament, es consideraran acreditats temporalment, fins a l’aprovació de la corresponent o les corresponents ordres reguladores dels requisits concrets d’acreditació, que hauran de dictar-se en el termini màxim d’un any a partir de l’entrada en vigor d’aquest decret.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
1. Queden derogades totes les normes d’igual rang o inferior que s’oposen al que es disposa en aquest decret.
2. En particular, a l’entrada en vigor d’aquest decret, quedaran derogades les normes següents:
a) El Decret 91/2002, de 30 de maig, del Govern Valencià, sobre registre dels titulars d’activitats d’acció social, i de registre i autorització de funcionament dels serveis i centres d’acció social, a la Comunitat Valenciana.
b) El Decret 90/2002, de 30 de maig, del Govern Valencià, sobre control de la qualitat dels serveis i centres d’acció social i entitats avaluadores d’aquesta, a la Comunitat Valenciana.
c) El títol I de l’Ordre de 9 d’abril de 1990, de la Conselleria de Treball i Seguretat Social, per la qual es desplega el Decret 40/1990, de 26 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre registre, autorització i acreditació dels serveis socials de la Comunitat Valenciana, però en conserven la vigència la resta de disposicions d’aquesta norma sempre que no resulten modificades per aquest decret i no es dicten les disposicions necessàries de desplegament d’aquest.
d) El títol I de l’Ordre de 4 de febrer de 2005, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula el règim d’autorització i funcionament dels centres de serveis socials especialitzats per a l’atenció de persones majors.
e) El títol III del Decret 182/2006, d’1 de desembre, del Consell, pel qual s’estableixen les condicions i els requisits específics per a l’autorització dels habitatges tutelats per a persones amb discapacitat o amb malaltia mental crònica.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Desenvolupament normatiu
Es faculta la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de serveis socials per a dictar les disposicions que siguen necessàries per al desenvolupament d’aquest decret.

Segona. Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor als sis mesos de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 12 d’abril de 2019

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG FERRER

La vicepresidenta del Consell
i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives,
MÓNICA OLTRA JARQUE

linea