diari

ORDRE 3/2019, de 6 de maig, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es regula la targeta identificativa de la persona que condueix el taxi a la Comunitat Valenciana. [2019/4715]

(DOGV núm. 8546 de 13.05.2019) Ref. Base de dades 004436/2019

ORDRE 3/2019, de 6 de maig, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es regula la targeta identificativa de la persona que condueix el taxi a la Comunitat Valenciana. [2019/4715]
Preàmbul
L’article 49.1.15 de l’Estatut d’Autonomia atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de transport terrestre l’itinerari del qual discórrega íntegrament en el seu territori, i l’article 49.1.3a, la competència exclusiva en normes processals i de procediment administratiu derivades de les particularitats del dret substantiu valencià o de les especialitats de l’organització de la Generalitat.
La Llei 13/2017, de 8 de novembre, de la Generalitat, del taxi de la Comunitat Valenciana, estableix en l’article 23, el dret de les persones usuàries del taxi a identificar la persona conductora que presta el servei. Així mateix, l’article 25 estableix que és obligació de les persones que presten el servei «garantir la visibilitat, des de l’interior del vehicle, del document d’identificació del conductor, del número d’autorització i de les tarifes».
Aquests aspectes van ser ja regulats per l’extinta Agència Valenciana de Mobilitat mitjançant la Resolució de 23 de novembre de 2011, per la qual es regula la targeta identificativa del conductor en la prestació del servei de taxi, la qual va suprimir el carnet del taxi i va implantar la targeta identificativa del conductor per a la prestació del servei de taxi. No obstant això, han transcorregut més de set anys des que s’aprovara aquella regulació i, en aquests moments es fa necessari millorar-ne el procediment de tramitació i assegurar, mitjançant la introducció de l’obligació de comunicar la pèrdua o sostracció de la targeta, que els drets de les persones usuàries del taxi queden garantits de forma convenient.
Així mateix, amb aquesta ordre es compleixen els principis de bona regulació als quals es refereix l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Així, la norma és respectuosa amb els principis de necessitat, eficàcia i proporcionalitat en tant que amb aquesta s’aconsegueix la fi perseguida, que és millorar el procediment per a la tramitació de la targeta identificativa del conductor del taxi.
Per tot això, per raó del que disposen els articles 28.e i 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, l’article 15 de la Llei 13/2017, de 8 de novembre, de la Generalitat, del taxi de la Comunitat Valenciana, i l’article 4 del Decret 159/2015, de 18 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, després de l’informe previ de les associacions professionals del sector, i de consumidors i usuaris, i complits els tràmits procedimentals previstos en el Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l’estructura i el procediment d’elaboració dels projectes normatius de la Generalitat, d’acord amb el Consell Jurídic Consultiu,


ORDENE

Article 1. Objecte
1. És objecte d’aquesta ordre la regulació de la targeta identificativa de les persones que presten el servei del taxi a la Comunitat Valenciana, per a donar compliment al que disposa la Llei 13/2017, de 8 de novembre, de la Generalitat, del taxi de la Comunitat Valenciana, segons el que disposen els articles 23 i 25 d’aquesta llei.
2. Per a l’adequada identificació de la persona que condueix el taxi, l’òrgan competent en matèria de transport de la Generalitat ha d’expedir la targeta identificativa corresponent. Aquesta targeta ha de constar de:
a) Una fotografia de la persona que condueix.
b) Número d’autorització a la qual es troba adscrit el vehicle.
c) Nom i cognoms de la persona conductora.
d) L’àmbit funcional al qual pertany l’autorització.
e) Data de caducitat de la targeta identificativa.
f) Matrícula del vehicle.
g) Número identificatiu de la capacitació professional de la persona que condueix.
3. La targeta s’ha de col·locar a l’interior del vehicle de manera que resulte visible en tot moment als qui facen ús del servei de taxi, segons el format i les dimensions que es descriuen en l’annex I d’aquesta ordre.

4. Aquesta targeta, impresa a una cara, de manera que siga fàcilment visible per a la persona usuària, ha de contindre les dades que s’indiquen en l’apartat 2 i ha de ser de diferents colors depenent que la persona que presta el servei siga assalariada, titular o autònoma col·laboradora, sent:

– Taronja, per a les persones titulars d’autorització.
– Verda, per a les persones assalariades a temps complet o autònomes col·laboradores.
– Blava, per a persones assalariades a temps parcial.

Article 2. Requisits
1. Per a l’obtenció de la targeta identificativa han de reunir-se els requisits següents en el moment de la sol·licitud:
a) Permís de conduir classe B o superior, en vigor.
b) Certificat de capacitació vàlid a la Comunitat Valenciana i en vigor, d’acord amb la normativa que el regule.
c) Titularitat d’una autorització del taxi a la Comunitat Valenciana, tindre la condició de personal autònom col·laborador o contracte per a la prestació del servei de taxi.
d) Mancar d’antecedents penals, d’acord amb el que estableix la Llei 13/2017, de 8 de novembre, de la Generalitat, del taxi de la Comunitat Valenciana.
2. Les sol·licituds de targeta a què es refereixen els articles següents s’han de tramitar electrònicament mitjançant la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, http://sede.gva.es.
3. Si la sol·licitud no reuneix els requisits per a l’expedició, es requerirà la persona interessada perquè l’esmene d’acord amb l’article 68.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Transcorregut el termini per a aquesta esmena, si no s’ha fet, s’ha de dictar resolució de desistiment. Contra aquesta pot interposar-se recurs ordinari davant l’òrgan competent en matèria de transport.


Article 3. Procediment per a la sol·licitud de la targeta per a persona assalariada o autònoma col·laboradora
La targeta identificativa ha de sol·licitar-se, quan la persona titular de l’autorització o el seu representant legal reunisquen els requisits de l’article 2, amb antelació a l’inici de l’activitat de qui vaja a desenvolupar la prestació del servei. Al model de sol·licitud de l’annex II cal adjuntar la documentació següent:
a) Permís de conduir classe B o superior, en vigor.
b) Fotografia actualitzada de la persona que prestarà el servei.
c) Comunicació a l’Administració de la pèrdua, o sostracció, si escau.
d) Certificat de manca d’antecedents penals o autorització a l’Administració per a la comprovació d’aquesta circumstància.
e) Contracte de treball (amb horari de prestació del servei) i informe de treballadors en alta (ITA) o document que el substituïsca.
f) Justificant del pagament de la taxa corresponent.

Article 4. Procediment per a la sol·licitud de la targeta per a la persona titular de l’autorització (1a targeta)
1. La targeta identificativa ha de sol·licitar-la la persona titular de l’autorització quan reunisca els requisits de l’article 2. Al model de sol·licitud de l’annex II ha d’adjuntar la documentació següent:
a) Fotografia de qui siga titular de l’autorització.
b) Permís de conduir classe B o superior, en vigor.
c) Certificat de manca d’antecedents penals o autorització a l’Administració perquè el sol·licite.
d) Justificant del pagament de la taxa corresponent.
2. No pot prestar-se el servei de taxi sense portar en el vehicle la targeta identificativa de l’annex I.

Article 5. Procediment per a la renovació de la targeta identificativa de la persona titular de l’autorització
1. La persona titular de l’autorització, llevat que es tracte de la primera emissió o en cas de pèrdua o sostracció, ha de sol·licitar la renovació de la targeta identificativa dins de l’últim mes de vigència de la targeta, segons la data impresa en aquesta. Al model de sol·licitud de l’annex II cal adjuntar la documentació següent:
a) Fotografia actualitzada de qui siga titular de l’autorització.
b) Targeta antiga, o comunicació a l’Administració de la pèrdua, o còpia de la denúncia de la sostracció, si no es disposa de l’antiga targeta.

c) Permís de conduir classe B o superior, en vigor.
d) Certificat de manca d’antecedents penals o autorització a l’Administració per a la comprovació d’aquesta circumstància.
2. Les renovacions de les targetes identificatives de les persones titulars d’autoritzacions estan exemptes del pagament de la taxa corresponent si se sol·licita aquesta renovació abans de la data de caducitat. Per contra, si se supera aquesta data de caducitat, han de pagar la taxa corresponent.
3. Per a prestar el servei de taxi ha de portar-se en el vehicle la targeta identificativa en vigor segons l’annex I.

Article 6. Procediment per a la renovació de la targeta identificativa de la persona conductora assalariada o autònoma col·laboradora
1. Qui siga titular de l’autorització ha de sol·licitar la renovació de la targeta identificativa de la persona que presta el servei, siga assalariada o autònoma col·laboradora, dins dels 30 dies anteriors a la data de caducitat, segons la data impresa en aquesta, Al model de sol·licitud de l’annex II ha d’adjuntar la documentació següent:
a) Fotografia actualitzada de qui presta el servei.
b) Targeta antiga, o comunicació a l’Administració de la pèrdua, o còpia de la denúncia de la sostracció, si no es disposa de l’antiga targeta.

c) Permís de conduir classe B, en vigor.
d) Nou contracte (amb horari de prestació del servei) i ITA (en els casos de contractació amb duració determinada) o solament ITA (en els casos de contractació indefinida).
e) Certificat de manca d’antecedents penals o autorització a l’Administració perquè el sol·licite.
2. Les renovacions de les targetes identificatives de les persones conductores assalariades o autònomes col·laboradores dels qui siguen titulars d’autoritzacions estan exemptes de pagar la taxa corresponent si se sol·licita aquesta renovació abans de la data de caducitat o en un període no superior als cinc dies hàbils següents a aquesta data. Per contra, si s’incompleixen aquestes condicions, tenen l’obligació de pagar la taxa corresponent.
3. Per a prestar el servei de taxi ha de portar-se en el vehicle la targeta identificativa en vigor segons el model de l’annex I.

Article 7. Devolució i emissió de la targeta identificativa
1. Quan la sol·licitud reunisca tots els requisits, en els procediments corresponents als articles 3, 4, 5 i 6, l’òrgan competent en matèria de transport ha d’emetre la targeta en el termini màxim d’un mes. Durant la tramitació de la targeta identificativa, aquest òrgan ha de remetre immediatament a l’adreça electrònica que s’haja indicat en la sol·licitud un rebut en el qual figure el nom de la persona que prestarà el servei, la matrícula del vehicle i la data de caducitat d’aquest rebut.
2. En el cas que es presente la sol·licitud per a algun dels procediments descrits més amunt i no estiga completa la documentació o no es complisca algun dels requisits, no s’emetrà el rebut al qual fa referència l’apartat anterior i, per tant, no podrà prestar-se el servei. En aquest supòsit, l’òrgan competent ha de fer els requeriments oportuns a l’efecte que es complete la documentació o es justifique que es reuneixen els requisits, i en cas que no s’atenga aquest requeriment, dictarà una resolució de desistiment segons el que preveu la normativa de procediment administratiu comú.

3. En tot cas, els titulars d’autoritzacions estan obligats a retornar les targetes que siguen canviades per una nova o resulten innecessàries pel fet d’haver-se extingit la relació laboral amb el conductor o per haver-ne transmés l’autorització.
4. Quan una persona conductora assalariada o autònoma col·laboradora cessa en la seua relació laboral, té l’obligació de lliurar la targeta identificativa al titular de l’autorització per al qual presta el servei.


Article 8. Comunicacions respecte de la targeta identificativa
Els qui siguen titulars d’autoritzacions, les persones que siguen assalariades que presten el servei del taxi i les que tinguen la condició de persona autònoma col·laboradora, han de comunicar immediatament la pèrdua o sostracció de la targeta identificativa a l’òrgan competent en matèria de transport, com també la modificació de qualsevol de les dades que consten en aquesta targeta identificativa. Al mateix temps, han de sol·licitar una nova targeta per algun dels procediments descrits en els articles 3 a 6, segons corresponga.

Article 9. Règim d’infraccions i sancions
L’incompliment del que estableix aquesta ordre es considera una infracció lleu prevista en l’article 33.c de la Llei 13/2017, de 8 de novembre, de la Generalitat, del taxi de la Comunitat Valenciana.


DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Clàusula de no-despesa
L’aplicació i el desenvolupament d’aquesta ordre no pot tindre cap incidència en la dotació de tots i cadascun dels capítols de despesa de la Generalitat i, en tot cas, les despeses han de ser ateses amb els mitjans personals i materials existents en aquesta Conselleria.


DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Primera. Règim transitori dels procediments
Els procediments iniciats amb anterioritat a l’entrada en aplicació d’aquesta ordre s’han de regir per la normativa anterior. S’entén que el procediment ha sigut iniciat en la data en què la sol·licitud ha tingut entrada en l’òrgan competent per a resoldre.

Segona. Substitució de la targeta identificativa
En aquells supòsits en què ja es posseïsca la targeta identificativa i, d’acord amb el que disposa l’article 1, apartat 4, canvie el color d’aquesta, s’ha de sol·licitar la substitució d’aquesta targeta abans del 15 de novembre de 2019. En tot cas, s’ha de disposar de les noves targetes abans de l’1 de gener de 2020.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Queda expressament derogada la Resolució de 23 de desembre de 2011, de la presidenta del Consell d’Administració de l’Agència Valenciana de Mobilitat, per la qual es regula la targeta identificativa del conductor en la prestació del servei de taxi (DOGV 6671, 15.12.2011).


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Aplicació i execució
Es faculta la persona titular de la direcció general competent en matèria de transports per a dictar els actes administratius de compliment d’aquesta ordre, i dictar les instruccions oportunes perquè els òrgans administratius competents l’apliquen.

Segona. Entrada en vigor
Aquesta ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 6 de maig de 2019

La consellera d’Habitatge, Obres Públiques
i Vertebració del Territori,
MARÍA JOSÉ SALVADOR RUBERT

linea