diari

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca els aspirants no exempts de la realització de la prova de castellà per a estrangers i es nomena el tribunal que ha de jutjar la prova prèvia de castellà per a estrangers, en el marc del procediment selectiu convocat per les Ordres 7/2019 i 6/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2019/4840]

(DOGV núm. 8546 de 13.05.2019) Ref. Base de dades 004437/2019

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca els aspirants no exempts de la realització de la prova de castellà per a estrangers i es nomena el tribunal que ha de jutjar la prova prèvia de castellà per a estrangers, en el marc del procediment selectiu convocat per les Ordres 7/2019 i 6/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2019/4840]


De conformitat amb el que es disposa en la base 7.1 de l’Ordre 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV 8498, 4 de març), per la qual es convoca procediment selectiu d’ingrés i procediment per a l’adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, i de l’Ordre 6/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV 8498, 4 de març), per la qual es convoca el procediment selectiu d’ingrés al cos de catedràtics o catedràtiques de Música i Arts Escèniques, aquesta Direcció General ha resolt:

Primer
De conformitat amb el que es disposa en la base 7.1.1 de les convocatòries esmentades, es convoca els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola que han declarat no estar exempts de la prova d’acreditació del coneixement de castellà, per a la realització d’aquesta prova, descrita en l’annex I, el dia 17 de maig de 2019, a les 09.30 hores, a l’Aula 5.3 de l’Escola Oficial d’Idiomes de València, carrer Pla de Saïdia, número 9, 46009 a València.

Segon
Nomenar el tribunal que s’insereix com a annex II a aquesta resolució per a realitzar la prova de coneixements de castellà per a estrangers.

Tercer
Els membres del tribunal hauran d’abstindre’s d’intervindre, notificant-ho a la Direcció General de Centres i Personal Docent, quan concórreguen en ells circumstàncies de les previstes en l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, o si hagueren fet tasques de preparació d’aspirants a proves selectives d’accés al mateix cos i especialitat en els cinc anys anteriors a la publicació d’aquesta convocatòria.
El termini per a manifestar l’abstenció serà de 3 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Així mateix, les persones aspirants podran recusar als membres del tribunal quan concórreguen en ells circumstàncies de les previstes en el paràgraf anterior, en qualsevol moment de la tramitació del procediment, de conformitat amb l’article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Cinqué
Els òrgans de selecció que actuen en aquestes proves selectives tindran dret a la indemnització per raó del servei prevista en el Decret 24/1997, d’11 de febrer (DOGV 17 de febrer).
Aquells docents, el lloc de treball dels quals estiga situat fora del terme municipal del lloc/seu d’actuació del tribunal, quedaran acollits a l’excepció prevista en l’article 4.4, de la Secció Primera, Capítol II del Decret 24/1997, d’11 de febrer.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se potestativament recurs de reposició davant la Direcció General de Centres i Personal Docent, en el termini d’un mes des de l’endemà de la seua publicació, o interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la seua publicació.

València, 9 de maig de 2019.– El director general de Centres i Personal Docent: José Joaquín Carrión Candel.


ANNEX I
Prova d’acreditació de coneixement
del castellà per a estrangers


La prova d’espanyol per a estrangers constarà de les següents parts:
– Un test de gramàtica i lèxic (20 minuts aproximadament)

– Dos exercicis de comprensió escrita (40 minuts aproximadament)
– Dos exercicis de comprensió oral (20 minuts aproximadament)

– Un exercici d’expressió escrita (30 minuts aproximadament)
– Un exercici d’expressió oral (10 minuts aproximadament)


ANNEX II
Tribunal per a la prova d’espanyol per a estrangers

Titulars
President: Lledó Cardona, Miguel Ángel
Vocal: Alcalde Martínez, Eva María
Vocal: Román Fernández, Mercedes
Vocal: Capella Calatayud, Cristina Gemma
Vocal: Ramírez Hebling, Lidia

Suplents
Presidenta: Montesinos Oltra, Antonia
Vocal: Cabezas Delgado, Raquel
Vocal: Raga Reinoso, Andrés
Vocal: López Pérez, Alejandro
Vocal: Rodríguez Menduiña, Pompeyo

linea