diari

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoquen les persones aspirants no exemptes a la realització de la prova per a l'obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià i es nomena el tribunal que ha d'avaluar-la, en el marc del procediment selectiu d'ingrés i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professor d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, convocat per Ordre 7/2019, de 28 de febrer. [2019/4842]

(DOGV núm. 8546 de 13.05.2019) Ref. Base de dades 004439/2019

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoquen les persones aspirants no exemptes a la realització de la prova per a l'obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià i es nomena el tribunal que ha d'avaluar-la, en el marc del procediment selectiu d'ingrés i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professor d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, convocat per Ordre 7/2019, de 28 de febrer. [2019/4842]


De conformitat amb allò que estableix la base 7.1.2.2 de l’Ordre 7/2019, de 28 de febrer (DOGV 8498), per la qual es convoca procediment selectiu d’ingrés i procediment per a l’adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professor d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, aquesta direcció general ha resolt:


Primer
Nomenar el tribunal que figura en l’annex I d’aquesta resolució per a realitzar la prova per a l’obtenció del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià prevista en la base 7.1.2.2 de la convocatòria.

Segon
Els membres del tribunal s’han d’abstindre d’intervindre, i notificar-ho a la Direcció General de Centres i Personal Docent, quan hi concórreguen circumstàncies de les previstes en l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, o si hagueren realitzat tasques de preparació d’aspirants a proves selectives per al mateix cos i especialitat en els cinc anys anteriors a la publicació d’aquesta convocatòria, i el termini per a manifestar l’abstenció serà de 5 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Així mateix, les persones aspirants podran recusar els membres del tribunal quan hi concórreguen circumstàncies de les previstes en el paràgraf anterior.

Tercer
Els membres de l’òrgan de selecció que actuen en aquesta prova selectiva tindran dret a la indemnització per raó del servei prevista en el Decret 24/1997, d’11 de febrer (DOGV 17 de febrer), i aquells docents el lloc de treball de les quals estiga ubicat fora del terme municipal del lloc/seu d’actuació del tribunal, quedaran acollits a l’excepció prevista en l’article 4.4, de la secció primera, capítol II, del Decret 24/1997, d’11 de febrer.

Quart
La prova està descrita en l’Annex II d’aquesta resolució i, d’acord amb el que es preveu en la base 6.2 b) de la convocatòria, es realitzarà el dia 18 de maig de 2019.
Es convoquen les persones aspirants el dia 18 de maig a les 9.30 h, en l’Aulari Nord del Campus dels Tarongers de la Universitat de València, avinguda dels Tarongers, s/n, 46022 València.
Les persones aspirants que, entre data de finalització del termini per a presentar les sol·licituds de participació en el procediment i el 18 de maig de 2019, hagen obtingut i se’ls haja expedit el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià, i encara no haja sigut registrat en la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, hauran de presentar-se davant el tribunal el dia 18 de maig a les 09.00 hores en l’Aulari Nord del Campus dels Tarongers de la Universitat de València, Avinguda dels Tarongers, s/n, 46022 València.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar-se amb caràcter potestatiu un recurs de reposició davant de la Direcció General de Centres i Personal Docent en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la seua publicació, d’acord amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, o interposar directament recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la seua publicació, d’acord amb allò que estableixen els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

València, 9 de maig de 2019.– El director general de Centres i Personal Docent: José Joaquín Carrión Candel.


ANNEX I
Tribunal

– Presidència: Josep Vicent Galan Rodrigo (Subdirecció General de Formació del Professorat).
– Secretari: Marc Jiménez i Agulló (Cap del Servei d’Acreditació i Assessorament).
– Vocal 1: Francesc Josep Vila Calabuig (Subdirecció General de Formació del Professorat).
– Vocal 2: Pilar Igual Fuertes (Subdirecció General de Formació del Professorat).
– Vocal 3: M.ª Luisa Parreño Villalta (Servei d’Idiomes i Programes Europeus).


ANNEX II
Prova d’obtenció del Certificat de Capacitació
per a l’ensenyament en valencià

La prova s’ajustarà als continguts establits a l’Ordre 17/2013, de 15 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l’ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en els ensenyaments no universitaris a la Comunitat Valenciana.

Els continguts de la prova es podran consultar en el curs d’autoformació d’usuaris de Moodle al qual es podrà accedir des del següent enllaç: htpp://cefire.edu.gva.es/course/view.php?id=14644

1. Durada de la prova:
Els aspirants comptaran amb 2 hores i 30 minuts per a realitzar la prova.

2. Parts de la prova:
Part escrita
– Elaboració d’un text a escollir entre dos temes proposats que, com mínim, ha de tindre 250 paraules.
– Un qüestionari de 10 ítems de quàdruple opció de resposta i 10 ítems de verdader o fals.
Part oral
– Elecció, per part de la persona aspirant, d’un dels dos temes proposats per tal d’exposar-lo en veu alta, durant 4/5 minuts. En aquest apartat la persona aspirant podrà elaborar un guió per estructurar el seu discurs.
– Superació de la prova: Caldrà superar la part escrita i la part oral de forma independent

3. Criteris d’avaluació de la part escrita:
a) Text de 250-300 paraules:
– El text té una valoració màxima de 80 punts.
• Adequació: 20 punts
• Coherència: 20 punts
• Cohesió: 20 punts
• Contingut: 20 punts
En la prova escrita es descomptarà 1 punt per cada error gramatical o ortogràfic.
Els textos que no arriben a l’extensió mínima requerida (250 paraules) tindran una puntuació global de 0 punts.
S’entén per paraula cada unitat lingüística que se separa de la resta mitjançant pauses fonètiques i blancs en l’escriptura.
b) Qüestionari de 20 ítems:
– Cada resposta encertada valdrà 1 punt
– Cada resposta errònia descomptarà:
• Ítems de verdader o fals: 0,5 punts
• Ítems d’opció quàdruple de resposta: 0,25 punts
– Cada resposta en blanc valdrà 0 punts
Valoració global de la prova escrita:
• APTE, entre 60 i 100 punts
• NO APTE, entre 0 i 59 punts

4. Criteris d’avaluació de la part oral:
La intervenció oral tindrà una valoració màxima de 30 punts:
• Pronunciació: 3 punts
• Lèxic: 3 punts
• Morfosintaxi: 3 punts
• Cohesió i coherència textual: 3 punts
• Adequació: 3 punts
• Contingut: 15 punts
Valoració global de la prova oral:
• APTE, entre 18 i 30 punts
• NO APTE, entre 0 i 17 punts

linea