diari

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Extracte de la Resolució de 6 de maig de 2019, de la Direcció General d'Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a l'execució de projectes singulars en l'àmbit de l'esport i l'activitat física per a l'any 2019. [2019/4824]

(DOGV núm. 8547 de 14.05.2019) Ref. Base de dades 004514/2019

Extracte de la Resolució de 6 de maig de 2019, de la Direcció General d'Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a l'execució de projectes singulars en l'àmbit de l'esport i l'activitat física per a l'any 2019. [2019/4824]
BDNS (identif.): 454369.
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions:
http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index.

Primer. Entitats beneficiàries
Persones físiques empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana, entitats locals, universitats o entitats sense ànim de lucre que complisquen amb els requisits establits en les bases reguladores, Ordre 34/2018.

Segon. Objecte
Convocar les subvencions destinades a l’execució de projectes singulars que busquen a través de l’esport resultats esportius, de representació, formatius o socials, amb la participació destacada d’esportistes i entitats de la Comunitat Valenciana.

Tercer. Bases reguladores
Ordre 34/2018, de 16 d’agost, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a l’execució de projectes singulars en l’àmbit de l’esport i l’activitat física (DOGV 8365, 21.08.2018).

Quart. Quantia
El pressupost destinat a finançar la present convocatòria ascendirà a 300.000 euros com a màxim.

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds
El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la convocatòria.

València, 6 de maig de 2019.– El director general d’Esport: Josep Miquel Moya Torres.

linea