diari

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2011, del director general de l'Institut Valencià de Finances, sobre les condicions de treball del personal de l'Institut Valencià de Finances. [2011/4223]

(DOGV núm. 6502 de 14.04.2011) Ref. Base de dades 004563/2011

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2011, del director general de l'Institut Valencià de Finances, sobre les condicions de treball del personal de l'Institut Valencià de Finances. [2011/4223]
Vist l'acord d'adhesió de l'Institut Valencià de Finances al Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l'administració del Consell, de data 14 de març de 2011 i subscrit entre l'empresa i els representants dels treballadors, per mitjà del qual al personal de l'IVF s'aplicarà el Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l'administració del Consell, o, si és el cas, les normes que el modifiquen, substituïsquen o despleguen.
I en virtut de les facultats conferides en el Reglament de l'Institut Valencià de Finances, aprovat pel Decret 83/1994, de 26 d'abril, del Govern Valencià, i posteriors modificacions, i delegades per mitjà de l'acord adoptat pel Consell d'Administració de l'IVF de data 30 de març de 2009, pel qual es confirma i ratifica l'acord de 10 de juliol de 1996, del mateix òrgan, resolc:
Donar publicitat a l'adhesió de l'Institut Valencià de Finances al Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l'administració del Consell.

València, 14 de març de 2011. El director general: Jorge Vela Bargues.

linea