diari

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 27/2018, de 27 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat. [2019/5007]

(DOGV núm. 8549 de 16.05.2019) Ref. Base de dades 004618/2019

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 27/2018, de 27 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat.
[2019/5007]
Advertides diverses errates en el text de la Llei 27/2018, de 27 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat (DOGV 8453, 28.12.2018), cal efectuar les correccions següents:

En l’article 67,
On diu:
«[...] Quan es tracte de persones menors emancipades o majors de setze anys incapaços intel·lectualment i emocionalment de comprendre l’abast de la intervenció, [...]»;
Ha de dir:
«[...] Quan es tracte de persones menors emancipades o majors de setze anys capaces intel·lectualment i emocionalment de comprendre l’abast de la intervenció, [...]».

En l’article 72,
On diu:
«a) Per la Llei 1/2015, 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, que forma part del sector públic instrumental de la Generalitat, o norma que la substituïsca, [...]»;
Ha de dir:
«a) Per la Llei 1/2015, 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, o norma que la substituïsca, [...]».

En l’article 105,
On diu:
«2. Es deroga la disposició addicional tercera de la Llei 10/2018, de 18 de maig, de la Generalitat, de creació del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana»;
Ha de dir:
«2. Es deroga la disposició final tercera de la Llei 10/2018, de 18 de maig, de la Generalitat, de creació del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana».

En el capítol VI del títol III de la llei,
On diu:
«CAPÍTOL VI
Modificació de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de prevenció i lluita contra el frau i la corrupció de la Comunitat Valenciana»;
Ha de dir:
«CAPÍTOL VI
Modificació de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana».

En l’article 107,
On diu:
«Article 107
Es modifica l’article 1.1, s’afig un nou apartat 3 en l’article 14, s’afig un incís nou en l’article 29, apartat 2, paràgraf 1, es modifica l’article 30, apartats 5 i 6 i la disposició transitòria primera, apartat dos, de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de prevenció i lluita contra el frau i la corrupció de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:»

Ha de dir:
«Article 107
Es modifica l’article 1.1, s’afig un nou apartat III en l’article 14, s’afig un incís nou en l’article 29, apartat 2, paràgraf 1, es modifica l’article 30, apartats 5 i 6 I la disposició transitòria primera, apartat dos, de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la manera següent:»


En l’article 107,
On diu:
«Article 14
[...]
3. La falta de resolució expressa en els procediments relacionats amb la protecció a la persona denunciant a què es refereix aquest article té efectes desestimatoris»;
Ha de dir:
«Article 14
[...]
III. La falta de resolució expressa en els procediments relacionats amb la protecció a la persona denunciant a què es refereix aquest article té efectes desestimatoris».

linea