diari

LLEI 11/2017, de 19 de maig, de la Generalitat, de modificació de la Llei 10/2010, de 9 de juny, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana [2017/4531]

(DOGV núm. 8050 de 29.05.2017) Ref. Base de dades 004624/2017

LLEI 11/2017, de 19 de maig, de la Generalitat, de modificació de la Llei 10/2010, de 9 de juny, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana [2017/4531]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans i totes les ciutadanes que Les Corts han aprovat i jo, d’acord amb el que establixen la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, en nom del rei, promulgue la Llei següent:


PREÀMBUL

L’article 27 de la Convenció internacional dels drets de les persones amb discapacitat estableix que «les persones amb discapacitat tenen igualtat de drets a treballar i a guanyar-se la vida. Els països han de prohibir la discriminació en qüestions relacionades amb l’ocupació, promoure l’ocupació per compte propi, la capacitat empresarial i l’inici del negoci propi, ocupar persones amb discapacitat en el sector públic, promoure la seua ocupació en el sector privat i assegurar que es proporcione una comoditat raonable en el lloc de treball».
Aquest article, en el vessant en què garantia l’accés a l’ocupació pública de les persones amb discapacitat, ha tingut un reflex fidel en la nostra legislació nacional, primer, en l’article 59.1 de Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i, posteriorment, en l’actual article 59.1 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. En ambdós articles s’establia que, dins de la quota d’un set per cent de places reservades a persones que patisquen discapacitat, un dos per cent es reservaria automàticament a persones que patiren discapacitat intel·lectual.
No obstant això, tot això no ha tingut cap plasmació dins de la nostra legislació autonòmica. La Llei 10/2010, de 9 de juny, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, es limita a establir una reserva genèrica del set per cent de les places a persones amb discapacitat, sense diferenciar si resulta física o intel·lectual.
Mitjançant aquesta llei es pretén modificar aquesta regulació modificant la Llei d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana a fi de dotar-la de coherència en relació amb la legislació nacional. D’aquesta manera, s’elimina una discriminació il·legítima que persistia en el nostre ordenament, alhora que es corregeixen els dèficits d’accés a la funció pública que puguen patir les persones que patisquen una discapacitat intel·lectual.

U. Es modifica l’apartat 1 de l’article 55 de la Llei 10/2010, de 9 de juny, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, que tindrà el tenor literal següent:

1. En les ofertes d’ocupació pública es reservarà una quota no inferior al set per cent de les vacants per a ser cobertes entre persones amb un grau de discapacitat igual o superior al trenta-tres per cent, de manera que, almenys, s’assolisca el dos per cent dels efectius totals.

La reserva del mínim del set per cent es realitzarà de manera que, almenys, el dos per cent de les places oferides ho siga per a ser cobertes per persones que acrediten discapacitat intel·lectual i la resta de les places oferides ho siga per a persones que acrediten qualsevol altre tipus de discapacitat.

Per tant, ordene que tots els ciutadans i totes les ciutadanes, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.

València, 19 de maig de 2017

El president de la Generalitat
XIMO PUIG I FERRER

linea