diari

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019. [2019/5113]

(DOGV núm. 8551 de 20.05.2019) Ref. Base de dades 004711/2019

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019. [2019/5113]
Advertides diverses errates en el text de la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2019, cal efectuar les correccions següents:

– En la versió en valencià:

En la disposició addicional vint-i-dos,

On diu:
«Vint-i-dos
Del règim en matèria del component retributiu relacionat amb la formació permanent dels funcionaris dels diferents cossos docents i del complement específic singular per a determinats llocs docents
1. Amb efectes 1 de gener de 2019, les quanties del component retributiu relacionat amb la formació permanent dels funcionaris de carrera dels diferents cossos docents, seran les establides en l’annex III de la present llei, referides en còmput anual.
2. Tindrà dret a la percepció del component retributiu relacionat amb la formació permanent i la realització d’altres activitats per a la millora de la qualitat de l’ensenyament el personal docent que tinga la condició de funcionari de carrera.
[...]»;

Ha de dir:
«Vint-i-dos
Del règim en matèria del component retributiu relacionat amb la formació permanent dels funcionaris dels diferents cossos docents i del complement específic singular per a determinats llocs docents
1. Amb efectes 1 de gener de 2019, les quanties del component retributiu relacionat amb la formació permanent dels funcionaris dels diferents cossos docents, seran les establides en l’annex III de la present llei, referides en còmput anual.
2. Tindrà dret a la percepció del component retributiu relacionat amb la formació permanent i la realització d’altres activitats per a la millora de la qualitat de l’ensenyament el personal docent que tinga la condició de funcionari.
[...]».

– En la versió en castellà:

En la disposició addicional vint-i-dos,

On diu:
«Vigésima segunda
Del régimen en materia del componente retributivo relacionado con la formación permanente de los funcionarios de los diferentes cuerpos docentes y del complemento específico singular para determinados puestos docentes
[…]
2. Tendrá derecho a la percepción del componente retributivo relacionado con la formación permanente y la realización de otras actividades para la mejora de la calidad de la enseñanza el personal docente que ostente la condición de funcionario de carrera.
[...]»;

Ha de dir:
«Vigésima segunda
Del régimen en materia del componente retributivo relacionado con la formación permanente de los funcionarios de los diferentes cuerpos docentes y del complemento específico singular para determinados puestos docentes
[…]
2. Tendrá derecho a la percepción del componente retributivo relacionado con la formación permanente y la realización de otras actividades para la mejora de la calidad de la enseñanza el personal docente que ostente la condición de funcionario.
[…]».

linea