diari

ORDRE de 15 d'abril de 2009, conjunta de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació i de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'aprova el model d'autoliquidació de les Taxes per Inspeccions i Controls Sanitaris d'Animals i els seus Productes, i es determina el lloc i els terminis de presentació, i per la qual s'establix el procediment per al reconeixement de l'aplicació de les deduccions en la quota de les taxes esmentades. [2009/4521]

(DOGV núm. 6004 de 30.04.2009) Ref. Base de dades 004783/2009

ORDRE de 15 d'abril de 2009, conjunta de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació i de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'aprova el model d'autoliquidació de les Taxes per Inspeccions i Controls Sanitaris d'Animals i els seus Productes, i es determina el lloc i els terminis de presentació, i per la qual s'establix el procediment per al reconeixement de l'aplicació de les deduccions en la quota de les taxes esmentades. [2009/4521]
L'article 10, apartat u, de la Llei 10/1997, de 16 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Taxes per Inspeccions i Controls Sanitaris d'Animals i els seus Productes, en la redacció donada per l'article 26 de la Llei 16/2008, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat, establix que la liquidació i l'ingrés de les taxes esmentades s'efectuarà per mitjà d'autoliquidació del subjecte passiu, en la forma i els terminis que s'establisquen mitjançant ordre de la conselleria competent en matèria d'Hisenda.
D'altra banda, l'article 9 bis de la Llei 10/1997 esmentada, introduït per l'article 25 de la mateixa Llei 16/2008, establix un nou sistema de deduccions percentuals en les quotes de les taxes mencionades, que s'apliquen a les corresponents al control de les operacions de sacrifici, de sales d'especejament i d'establiments de transformació de la caça, i que es configuren en funció de diverses circumstàncies que faciliten la inspecció sanitària, com ara: l'existència de sistemes d'autocontrol en els mateixos establiments, basat en l'anàlisi de perills i punts de control crítics (APPCC); l'existència de sistemes de planificació i programació de la producció, que permeten preveure els recursos necessaris i optimitzar l'organització de la inspecció sanitària; l'exercici de l'activitat inspeccionada en horari diürn; o la posada a disposició de la inspecció de suport personal o instrumental. L'aplicació de les dites deduccions exigix el seu reconeixement previ, a sol·licitud del subjecte passiu, mitjançant resolució del conseller competent en matèria de Sanitat, de conformitat amb el que disposa l'apartat Quatre de l'article 9 bis esmentat.
En virtut del que s'ha exposat, fent ús de les autoritzacions contingudes en els articles mencionats, i en l'exercici de les competències atribuïdes a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, en matèria d'Hisenda, i a la Conselleria de Sanitat, en matèria de Sanitat i Salut Pública, pels articles 4 i 9 del Decret 7/2007, de 28 de juny, del President de la Generalitat, pel qual es determinen les conselleries en què s'organitza l'administració de la Generalitat, i per l'article 1 del Decret 129/2007, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, i per l'article 1 del Decret 120/2007, de 27 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat.
ORDENEM
Article 1. Obligació d'autoliquidació
Pels fets imposables que recull l'article 2 de la Llei 10/1997, de 16 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Taxes per Inspeccions i Controls Sanitaris d'Animals i els seus Productes, els subjectes passius hauran de determinar, per si mateixos, el deute tributari, per mitjà de declaració tributària que continga l'autoliquidació ajustada el model que s'aprova en l'article 2 de la present ordre.
Article 2. Aprovació del model d'autoliquidació de les Taxes per Inspeccions i Controls Sanitaris d'Animals i els seus Productes
S'aprova el model 046 9688, d'autoliquidació de les Taxes per Inspeccions i Controls Sanitaris d'Animals i els seus Productes, que figura com annex I de la present ordre.
Este model consta de dos exemplars, un per a l'administració i un altre per a l'interessat.
Article 3. Lloc i termini de presentació
U. La presentació de l'autoliquidació es realitzarà, a través del model oficial preimprés o generat a través de l'aplicació SARA de la Generalitat, en les Direccions Territorials de Sanitat.
Dos. L'autoliquidació s'haurà de presentar entre els dies 1 i 20 del mes següent al del fi del període de liquidació corresponent.
Tres. L'autoliquidació per cada període serà única per cada subjecte passiu.
Article 4. Període de liquidació
El període de realització de fets imposables a què ha de referir-se l'autoliquidació ha de coincidir amb el trimestre natural, excepte en els casos d'altes i baixes d'activitat, en que estes circumstàncies determinaran l'inici i el final, respectivament, del període de liquidació.
Article 5. Deduccions en la quota
U. L'aplicació de les deduccions en la quota, a què es referix l'article 9 bis de la Llei 10/1997, de 16 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Taxes per Inspeccions i Controls Sanitaris d'Animals i els seus Productes, amb el reconeixement previ, a sol·licitud del subjecte passiu, en els termes establits en l'apartat Quatre de l'article esmentat, es podrà efectuar a partir del període de liquidació següent al d'este reconeixement i en relació amb les operacions sotmeses a inspecció i control veterinari efectuades dins del període de vigència del dit reconeixement administratiu.
Dos. La sol·licitud del reconeixement s'efectuarà en el model establit en l'annex II de la present orde i es presentarà en les Direccions Territorials de Sanitat.
Tres. Un vegada presentada la sol·licitud, esta serà examinada pels servicis veterinaris oficials de la Conselleria de Sanitat, els quals emetran l'informe tècnic corresponent sobre el compliment o no, per part del sol·licitant, dels requisits necessaris per a tindre dret a la deducció.
Quatre. A la vista de l'informe tècnic, el conseller de Sanitat resoldrà, mitjançant resolució motivada, la concessió o denegació del reconeixement sol·licitat. En el cas que la resolució siga estimatòria, esta haurà de fixar expressament el percentatge de deducció aplicable.
Cinc. En cas de falta de resolució en el termini de tres mesos, comptat des de l'endemà de la presentació de la sol·licitud, esta s'entendrà estimada.
Sis. En tot cas, l'aplicació de les deduccions sol·licitades, es podrà efectuar a partir del període impositiu següent al del seu reconeixement exprés o presumpte, el qual tindrà un període de vigència d'un any.
Set. La comprovació pels Servicis Veterinaris, durant la vigència del reconeixement de les deduccions, de l'incompliment per part de l'interessat dels requisits a què es troben condicionades les deduccions respectives, comportarà la revocació, d'ofici, d'este reconeixement, encara que no s'haja complit el termini de vigència per al qual va ser aprovat.
Article 6. Liquidació d'ofici per l'administració
Quan el subjecte passiu incomplisca el deure d'autoliquidar les taxes, la Direcció Territorial de Sanitat competent practicarà, d'ofici, les liquidacions que pertoquen, en els termes establits en la Llei General Tributària i en les seues normes de desplegament.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA
El conseller de Sanitat delega en el director general de Salut Pública la facultat de resoldre les sol·licituds de reconeixement de les deduccions en la quota, a les quals es referix l'apartat Quatre de l'article 9 bis de la Llei 10/1997, de 16 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Taxes per Inspeccions i Controls Sanitaris d'Animals i els seus Productes, així com sobre la seua revocació, en el cas d'incompliment dels requisits corresponents.
DISPOSICIONS FINALS
U. Les normes sobre liquidació i ingrés contingudes en la present ordre s'aplicaran a les taxes les meritacions de les quals es produïsquen a partir de la seua entrada en vigor.
Dos. La present ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 15 d'abril de 2009
El vicepresident segon i conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació,
GERARDO CAMPS DEVESA
El conseller de Sanitat,
MANUEL CERVERA TAULET

linea