diari

RESOLUCIÓ de 25 de març de 2011, del conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual s'aprova el Manual de senyalització dels parcs naturals, paratges naturals, reserves naturals, monuments naturals, llocs d'interés i paisatges protegits de la Comunitat Valenciana. [2011/4545]

(DOGV núm. 6505 de 19.04.2011) Ref. Base de dades 004800/2011

RESOLUCIÓ de 25 de març de 2011, del conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual s'aprova el Manual de senyalització dels parcs naturals, paratges naturals, reserves naturals, monuments naturals, llocs d'interés i paisatges protegits de la Comunitat Valenciana. [2011/4545]
La Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, té com a finalitat la protecció, la conservació, la restauració, la millora i l'ús sostenible dels espais naturals de la Comunitat Valenciana. Dins dels diferents programes de planificació i gestió dels espais naturals per a aconseguir la finalitat establida per la llei indicada es troben, entre altres, els relatius a l'ús públic i a l'educació i la interpretació ambiental. La senyalització dels espais naturals protegits és una de les eines clau per a contribuir a la promoció d'aquests espais, al gaudi sostenible i a la transmissió dels seus valors naturals i culturals.

Concretament, la senyalització dels espais naturals protegits persegueix els objectius següents:
- Identificar aquests espais.
- Informar sobre els equipaments i recursos existents.
- Informar i orientar els visitants.
- Informar sobre normativa i zonificació en matèria d'ús públic.

- Contribuir a la promoció dels espais naturals, la difusió dels seus valors naturals i culturals i, per tant, al desenvolupament socioeconòmic sostenible dels municipis.
- Contribuir a la sensibilització ambiental de la societat.

En resum, la senyalització contribueix directament a la conservació de l'espai natural mitjançant l'ordenació de l'ús públic, la sensibilització ambiental i la promoció de l'espai i els seus valors. Així mateix, facilita la qualitat de les visites i la seguretat dels visitants.

La Conselleria de Medi ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge va elaborar en 2001 el primer Manual de senyalització dels parcs naturals de la Comunitat Valenciana. Aquest manual va tenir un paper fonamental en la implantació de la identitat corporativa i la promoció de la imatge de xarxa, com també en l'ordenació de l'ús públic. No obstant això, el ràpid increment, la diversificació i la complexitat que ha anat adquirint el fenomen de l'ús públic als espais naturals protegits, com també les noves demandes de la societat, han fet palesa la necessitat de revisar aquest manual de senyalització amb la finalitat d'adaptar-lo als requeriments actuals de la xarxa d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana.
Conscients d'aquesta necessitat, des de la Direcció General de Gestió del Mitjà Natural s'ha impulsat l'elaboració d'un nou Manual de senyalització dels parcs naturals, paratges naturals, reserves naturals, monuments naturals, llocs d'interés i paisatges protegits de la Comunitat Valenciana. Amb el desenvolupament i l'aplicació del manual de senyalització s'aconsegueix:
- Adaptar la tipologia dels senyals a les necessitats informatives i interpretatives dels visitants actuals.
- Optimitzar el contingut informatiu dels diferents senyals, amb la finalitat de garantir la qualitat de les visites i la seguretat dels visitants

- Incorporar els criteris d'accessibilitat en el disseny dels senyals.
- Promoure la integració paisatgística de les dotacions d'ús públic.

- Promoure la capacitat d'autogestió per part dels equips gestors dels espais naturals.
- Reduir els costos de la senyalització
Per tant, amb aquesta norma es doten d'abast normatiu les iniciatives previstes en el manual dirigides a l'establiment de criteris bàsics per a la creació i el manteniment de la senyalització dels parcs naturals, paratges naturals, reserves naturals, monuments naturals, llocs d'interés i paisatges protegits de la Comunitat Valenciana, a fi de contribuir als objectius de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana.

Per això i, d'acord amb les atribucions establides en el Decret 139/2009, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, com també amb els preceptes de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, i altres disposicions de general i pertinent aplicació, resolc:


Primer
Aprovar el Manual de senyalització dels parcs naturals, paratges naturals, reserves naturals, monuments naturals, llocs d'interés i paisatges protegits de la Comunitat Valenciana, com a document director de la senyalització en l'àmbit dels espais. El manual determina tant la identitat gràfica com els detalls tècnics i constructius de cadascun dels senyals, encara que aquesta norma deixa la flexibilitat necessària per a abordar les noves necessitats que en un futur puguen plantejar-se, com també possible adaptació funcional als avanços tècnics que sorgisquen.

Segon
Contra aquesta resolució, que entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de la publicació, davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposen l'article 10 i concordants de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Medi ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.


València, 25 de març de 2011.- El conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, i vicepresident tercer del Consell: Juan Gabriel Cotino Ferrer.

linea