diari

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 6/2018, de 12 de març, de la Generalitat, de modificació de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics. [2018/4863]

(DOGV núm. 8297 de 17.05.2018) Ref. Base de dades 004895/2018

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 6/2018, de 12 de març, de la Generalitat, de modificació de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics. [2018/4863]
La Mesa de les Corts, en la reunió del 9 de maig de 2018, ha tingut coneixement de l’escrit RE número 98222, presentat pel director general de Relacions amb les Corts, amb què comunica una possible errata en el text de la Llei 6/2018, de 12 de març, de la Generalitat, de modificació de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.

En aquest sentit, la Mesa de les Corts, vist l’informe emés pels serveis jurídics de la cambra, i d’acord amb el Catàleg de procediments per a la correcció parlamentària de les errades i les errates que es produïsquen en les fases del procediment legislatiu o en la publicació de les lleis aprovades per les Corts (AM 1537/IX, de 30.03.2017), ha acordat la correcció del text de la Llei 6/2018, de 12 de març, de la Generalitat, de modificació de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, en els termes següents:

On diu:
«Article 45
1. Cal introduir una nova disposició transitòria sisena en la Llei 14/2010 amb el text següent:
Disposició transitòria sisena»;

Ha de dir:
«Article 45
1. Cal introduir una nova disposició transitòria sisena en la Llei 14/2010 amb el text següent:
Disposició transitòria sisena bis»

linea