diari

ORDE 13/2015, de 27 de maig, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es regulen les proves d'aptitud per a l'obtenció de la llicència de caça a la Comunitat Valenciana. [2015/5103]

(DOGV núm. 7538 de 02.06.2015) Ref. Base de dades 004988/2015

ORDE 13/2015, de 27 de maig, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es regulen les proves d'aptitud per a l'obtenció de la llicència de caça a la Comunitat Valenciana. [2015/5103]
La formació del caçador es considera necessària per a un ús sostenible dels recursos cinegètics i ajuda a compatibilitzar la resta d’usos i usuaris dels espais naturals i agrícoles. Les proves d’aptitud que es regulen per mitjà d’esta orde sorgixen de l’article 6.2 de la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de Caça de la Comunitat Valenciana, que establix com a requisit necessari per a l’obtenció de la llicència de caça tindre superades o convalidades les proves corresponents.
L’examen del caçador com a prova d’aptitud per a realitzar l’activitat cinegètica és obligatori en la majoria de les autonomies de l’Estat Espanyol i necessari per a l’establiment de la llicència interautonòmica.

Per tot això, oït el Consell Valencià de la Caça, d’acord amb el Consell Jurídic Consultiu, en virtut de les facultats que em conferix l’article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, el Decret 9/2014, de 12 de juny, del president de la Generalitat, que determina les conselleries en què s’organitza l’Administració de la Generalitat, així com d’acord amb el Decret 47/2015, de 17 d’abril, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, vista la proposta de la directora general de Medi Natural i de conformitat amb ella,


ORDENE

Article 1. Objecte
Esta orde té com a objecte regular les proves d’aptitud a superar i requisits per a poder obtindre la llicència de caça tipus A i B de la Comunitat Valenciana.

Article 2. Àmbit d’aplicació
1. El que disposa esta orde serà aplicable a totes les persones que pretenguen obtindre per primera vegada la llicència de caça de la Comunitat Valenciana que no en tinguen acreditada l’aptitud.
2. Es reconeixeran com a vàlids els certificats d’aptitud i les llicències de caça expedides amb proves semblants per qualsevol altra comunitat autònoma, per a l’obtenció de la llicència a la Comunitat Valenciana.
3. Els caçadors estrangers o comunitaris no residents a Espanya quedaran exempts del certificat d’aptitud per a obtindre la llicència de caça de la Comunitat Valenciana sempre que estiguen en possessió de la documentació admesa per l’administració competent en relació amb la matèria i reunisquen els requisits equivalents del seu país.

Article 3. Obligatorietat
Estan obligats a superar les proves les persones que vullguen obtindre per primera vegada la llicència autonòmica de caça.

Article 4. Requisits
Per a poder accedir a les proves d’aptitud és obligatori el compliment del requisit següent:
Tindre 14 anys complits en la data de realització de l’exercici final i disposar, en el cas de menors no emancipats, amb autorització escrita d’un dels pares o tutor.

Article 5. Forma i llocs de convocatòria.
1. Les proves d’aptitud les duran a terme entitats homologades per la conselleria competent en matèria de caça, i consistiran en un curs amb aprofitament.
2. Seran realitzades en els locals dependents d’estes entitats o en els que els cedisquen i que reunisquen les condicions mínimes per a la realització de la docència i la prova d’examen, en tot el territori de la Comunitat Valenciana.
3. Les entitats homologades hauran de presentar en la conselleria competent en matèria de caça el calendari de les proves d’aptitud, que inclourà termini d’inscripció i el cost del curs amb aprofitament, almenys 7 dies abans de l’inici de cada curs.
4. Tota la informació serà publicada en la pàgina web oficial de la conselleria competent en matèria de caça.

Article 6. Proves d’aptitud i mètode d’avaluació
1. Les proves d’aptitud es realitzaran per mitjà d’un curs amb aprofitament de vint hores de duració. Podrà ser presencial o en línia si pot constatar-se la presència. Consistiran en la realització de classes teòriques i pràctiques sobre el temari de l’annex I i un examen final que constarà de dos parts, un qüestionari teòric i un altre pràctic, ambdós amb una duració màxima d’una hora cada un. Per a poder presentar-se als qüestionaris teòric i pràctic, l’assistència al curs ha d’haver sigut com a mínim del 80 % de les classes.
2. El qüestionari teòric de la prova d’aptitud consistirà a contestar un test de trenta preguntes amb quatre respostes alternatives possibles, de les quals només una serà la correcta, sobre els blocs de coneixement teòric de l’annex I. S’exigirà per a considerar-lo superat l’encert, almenys, de vint respostes.
3. El qüestionari pràctic consistirà en trenta preguntes amb una única resposta per a identificació d’espècies, trofeus de les espècies cinegètiques i armes de caça sobre els blocs de coneixement pràctic de l’annex I. S’exigirà per a considerar-lo superat l’encert, almenys, de 25 respostes. Consistirà a identificar per mitjà de l’exhibició d’exemplars naturalitzats, o dels seus trofeus, vídeos, fotos, diapositives o dibuixos, les espècies cinegètiques, les espècies exòtiques objecte de control de poblacions existents a la Comunitat Valenciana i les espècies catalogades afectades per alguna mesura de conservació a la Comunitat Valenciana. També s’identificarà directament o per mitjà de l’exhibició de vídeos, fotos o diapositives, les armes reglamentàries permeses per a caça segons el que disposa el Reglament d’Armes i preguntes relatives al seu maneig.
Per a accedir a esta part serà condició indispensable haver superat la part teòrica.
4. Es considerarà la prova superada quan s’hagen superat les dos parts, la teòrica i la pràctica. En cas de superar només la part teòrica, el responsable o director de les proves d’aptitud expedirà a favor de l’interessat un certificat en què es posarà de manifest tal circumstància, a fi que puga tornar a presentar-se en successives convocatòries només al qüestionari de la part pràctica per a superar les proves d’aptitud.

5. Una vegada superades les proves d’aptitud, el responsable o director del curs i el màxim representant de l’entitat homologada elevaran a la direcció general amb competències en matèria cinegètica la relació de persones aptes. La Direcció General emetrà un certificat d’aptitud que acreditarà la persona per a poder obtindre la llicència de caça a la Comunitat Valenciana, segons el model inclòs en l’annex II.

Article 7. Entitats homologades
1. Tindran la consideració d’entitat homologada per a la impartició dels cursos formatius del caçador les entitats que complisquen els requisits de l’article 4.1 del Decret 188/2014 de 7 de novembre, del Consell, pel qual es regula la figura de guarda jurat de caça a la Comunitat Valenciana i l’habilitació per al control de predadors.

2. Les entitats homologades hauran de comunicar a la conselleria competent en matèria de caça qualsevol variació rellevant que es poguera produir i que poguera comprometre el compliment d’algun dels requisits fixats per a l’homologació de les entitats autoritzades per a impartir el curs.
3. La conselleria competent en matèria de caça podrà inspeccionar en qualsevol moment les instal·lacions i col·laborar i supervisar el desenrotllament de les classes i els qüestionaris finals.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Falta d’implicació pressupostària
L’aplicació del que disposa esta orde no comportarà augment de gasto del pressupost de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Expedició de llicències provisionals
A l’entrada en vigor d’esta orde la conselleria competent podrà expedir transitòriament, i fins que s’implementen els cursos de formació, llicències de caça d’un any de validesa als sol·licitants que no tinguen acreditat o convalidat el requisit d’aptitud i coneixement, la vigència del qual quedarà condicionada a la superació de les proves d’aptitud pel titular en el termini expressat d’un any.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitació de desplegament
Es faculta la Direcció General de Medi Natural per a desplegar esta orde.

Segona. Entrada en vigor
Esta orde entrarà en vigor l’endemà que es publique en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 27 de maig de 2015

La consellera d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient,
ISABEL BONIG TRIGUEROSANNEX I
Temari de les proves d’aptitud per a l’obtenció
de la llicència de caça

BLOC 1: TEORIA

General
Tema 1. El medi natural a la Comunitat Valenciana
Tema 2. Normativa sobre protecció i conservació de la naturalesa
1. Especies catalogades
2. Especies exòtiques invasores
3. Protecció de flora i fauna
4. Espais naturals protegits i Xarxa Natura 2000

Cinegètica
Tema 3. La caça a la Comunitat Valenciana
Tema 4. Normativa autonòmica en matèria de caça
Tema 5. La Llei 13/2004: Disposicions generals
Tema 6. Exercici de la caça. Deures del caçador. Modalitats i períodes hàbils de caça
Tema 7. Espais cinegètics i no cinegètics
Tema 8. Responsabilitat i gestió de danys
Tema 9. Contribució del caçador en l’elaboració dels plans tècnics d’ordenació cinegètica i en l’execució dels plans especials de caça, gestió, foment i seguiment
Tema 10. Règim jurídic: inspecció, infraccions i sancions en matèria cinegètica. Delictes i faltes relacionats amb la caça en el Codi Penal. Policia de la caça: agents de l’autoritat i agents auxiliars de l’autoritat

Tema 11. Espècies cinegètiques i aus fringíl·lides susceptibles de ser capturades vives. Biologia i ecologia. Identificació per sexe i edat. Malalties més comunes i simptomatologia associada
Tema 12. Fonaments bàsics sobre valoració de trofeus de caça
Tema 13. Tractament de les peces de caça mortes. Evisceració i preparació de la carn i del trofeu
Tema 14. L’administració de la caça a la Comunitat Valenciana. La conselleria competent en matèria de caça: estructura, composició i funcions. Especial menció de la Direcció General competent en matèria de medi natural

Maneig d’armes
Tema 15. Armes i municions. Neteja i manteniment de les armes de caça
Tema 16. Animals auxiliars del caçador
Ètica i seguretat
Tema 17. Normes de seguretat aplicables a l’exercici de la caça. Primers auxilis davant accidents de caça.
Tema 18. Comportament i ètica del caçador davant de:
1. Las espècies no cinegètiques
2. Las peces de caça
3. Altres usos i usuaris de la naturalesa
4. El codi de conducta del caçador: regles de comportament.


BLOC 2: PRÀCTIC

Tema 19. Reconeixement d’espècies cinegètiques i aus fringíl·lides de cant
Tema 20. Reconeixement d’espècies invasores relacionades amb la cinegètica a la Comunitat Valenciana
Tema 21. Reconeixement d’espècies catalogades amb mesures de conservació a la Comunitat Valenciana i relacionades amb l’àmbit cinegèticANNEX II
Certificat d’aptitud

El/la director/a general de Medi Natural de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Certifica que ... amb DNI/NIE ...

ha superat les proves d’aptitud previstes en l’Orde 13/2015, de 27 de maig, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es regulen les proves d’aptitud per a l’obtenció de la llicència de caça de la Comunitat Valenciana.

..., ... de ... de ...

Firmat

linea