diari

Llei de la Generalitat Valenciana 12/1986, de 31 de desembre de 1986, de la Creació del "Consell Metropolità de l'Horta".

(DOGV núm. 505 de 14.01.1987) Ref. Base de dades 0050/1987

Llei de la Generalitat Valenciana 12/1986, de 31 de desembre de 1986, de la Creació del "Consell Metropolità de l'Horta".
Sia notori i manifest a tots els ciutadans, que les Corts Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom. del Rei, promulgue la següent Llei:
PREAMBUL
La situació actual de l'Area Metropolitana de València és complexa i obliga a prendre, amb una carta urgència, un seguit de mesures per tal de garantir una coordinació i funcionament adequats del conjunt metropolità.
Aquesta complexitat és conseqüència de la pràctica obsolescència de la Corporació Administrativa Gran València des de les eleccions municipals de 1979, de la revisió del Pla General de 1966 pels 30 Municipis de l'Area i del projecte i desenvolupament d'importants obres d'infrastructura (by-pass, FEVE, sanejament...).
Davant d'aquesta situació, no hi ha dubte sobre la necessitat d'extingir la Corporació Administrativa Gran València i de plantejar-ne la substitució per un nou Ens metropolità que arreplegue i s'adapte a les exigències i condicionaments que, ara i ací, comporta aquest tipus de procés.
En efecte, assistim a hores d'ara al fenomen generalitzat de la crisi i declivi de les grans metròpolis occidentals com a models de desenvolupament integral del territori. Gran València és el paradigma dins la nostra Comunitat d'una carta idea de progrés, vinculada a la revolució industrial i al ràpid creixement econòmic de la segona postguerra mundial, que implicava un model de desenvolupament quantitatiu on les economies d'aglomeració eren la llei indiscutible. Les grans indústries i les grans urbs són els pilars que reforcen aquest model.
Urbanísticament i territorial aquest model es manifestava amb un gegantisme de les previsions i amb l'existència d'importants desequilibris entre la metròpoli i els Municipis satèl·lits en la distribució dels costos i dels beneficis socials d'aquest classe de planejament, on la primera incorporava tant quantitat demogràfica com qualitat econòmica i cultural, tot oferint a canvi una situació social i territorial incontrolablement degradada en perjudici dels segons.
Atesa la nova situació institucional i política derivada del procés democràtic i autonòmic, la contestació i denúncia d'aquest model per part de les Administracions Municipals ha estat una constant. Els Municipis demanen un major nivell de participació i responsabilitat en la vida social i política de l'Area Metropolitana en la qual, indefugiblement, ens trobem immersos. Al capdavall, es palesa l'exigència d'un repartiment territorial del poder i no el simple reconeixement paternalista de l'autonomia municipal
Aquesta nova situació i la necessitat de coordinació i compatibilització supramunicipal dels distints planejaments no pot abordar-se organitzativament, ara com ara, amb una versió actualitzada de la Corporació Administrativa Gran València. Cal la creació ex novo d'un Ens metropolità capaç de donar una resposta positiva a les qüestions que tenen plantejades.
En conseqüència, aquesta Llei crea el Consell Metropolità de l'Horta, que té com a objectius i criteris orientadors l'establiment d'unes noves coordenades organitzatives per a solucionar els problemes i conflictes territorials, urbanístics i medioambientals de caràcter supramunicipal, d'una manera adequada als nous desafiaments sòcio-econòmics imposats per la crisi i el declivi dels models de desenvolupament quantitatiu fins ara vigents i a les aspiracions dels Municipis de trobar una forma diferent i més eficient de regir el seu territori, participativament i democràtica, on la tradicional jerarquització de les Administracions Públiques es complementa amb una distribució del poder i de les responsabilitats, dins d'un procés de concentració activa, basat en el respecte a l'autonomia local i a l'exigència de solidaritat supramunicipal.
Siga com siga, aquests objectius es duran a terme de conformitat amb els principis d'eficàcia, subsidiarietat, descentralització i democràcia en la presa de decisions i màxima proximitat de la gestió administrativa als ciutadans de l'Area Metropolitana.
En qualsevol dels casos, la Generalitat pot formular la present Llei, basant-se en l'article 31.9 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat per Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol, on li és reconeguda la competència exclusiva en matèria d'ordenació del territori i urbanisme, la qual cosa suposa un trasllat de les competències assumibles per les Comunitats Autònomes recollides en l'article 148.1.3 de la Constitució.
Article 1r.
Segons l'article 43 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i l'article 46 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana és creat el Consell Metropolità de l'Horta com a entitat local amb personalitat jurídica pròpia, determinat per l'agrupament de municipis i amb plena capacitat per al compliment de les seues finalitats, en l'àmbit territorial de la Comarca comunament denominada l'Horta.
Article 2n.
U Als efectes d'aquesta Llei, el Consell Metropolità abasta el territori dels Municipis següents: Alaquàs, Albal, Albalat dels Sorells, Alboraya, Albuixech, Alcácer, Aldaya, Alfafar, Alfara del Patriarca, Almàssera, Benetússer, Beniparrell, Bonrepós y Mirambell, Burjassot, Catarroja, Emperador, Foios, Godella, Lugar Nuevo de la Corona, Manises, Masalfasar, Massamagrell, Massanassa, Meliana, Mislata, Moncada, Museros, Paiporta, Paterna, Picanya, Picassent, la Pobla de Farnals, Puçol, Puig, Quart de Poblet, Rafelbuñol, Rocafort, Sedaví, Silla, Tavernes Blanques, Torrent, Valencia, Vinalesa i Xirivella.
Dos. Aquest àmbit territorial podrà ser modificat per Llei de les Corts Valencianes a instància dels Ajuntaments interessats.
Article 3r.
U El Consell Metropolità té com a finalitats generals la planificació conjunta i la gestió supramunicipal en les matèries de la seua competència.
Dos. Seran competència del Consell Metropolità les matèries del cicle hidràulic, residus sòlids, urbanisme, incendis, escorxadors, transports i llur infrastructura, tot això d'acord amb les normes de coordinació en política d'ordenació territorial i urbanisme i les que deriven de les polítiques sectorials de l'Estat i del Consell de la Generalitat Valenciana.
Tres. Segons l'article cinqué, apartats I i 3 de la Llei 5/1986, de 19 de novembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual s'extingeix la Corporació Administrativa «Gran València», es donarà també audiència de l'expedient al Consell Metropolità de l'Horta perquè puga presentar al·legacions i/o emetre informe en el termini d'un mes en relació amb l'aprovació de les Normes de Coordinació regulades en l'article tercer de l'esmentada Llei.
Quatre. El Consell Metropolità podrà constituir Consorcis i qualsevol altra forma d'associació i també promoure la constitució de Mancomunitats per a la realització en comú d'obres i serveis determinats per raó de la seua competència, sempre que afecten a tots els Municipis de l'Area o a part, i quan, afectant aquests i també altres aliens a l'Ens, siga sol·licitada la gestió per acord dels Ajuntaments afectats i ho aprove el Ple del Consell Metropolità.
Cinc. Tot desplegant allò que disposen els punts u i dos d'aquest article, el Consell Metropolità elaborarà plans pel que fa a les matèries de la seua competència, haurà d'informar sobre les actuacions del Consell de la Generalitat, de la Diputació Provincial, que es desplegaren en el seu àmbit territorial, i aquelles dels Ajuntaments que poguessen afectar les competències pròpies de l'Ens, garantint la prestació de serveis i la realització d'obres, en coordinació amb totes les Administracions, i en ordre a la consecució d'un tractament homogeni dels Municipis de l'Area.
Sis. El Consell Metropolità podrà rebre competències delegades del Consell de la Generalitat, de la Diputació Provincial o els Municipis que l'integren.
Article 4t.
Corresponen al Consell Metropolità de l'Horta les potestats relacionades en el número u de l'article quart de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Article 5é.
Són òrgans del Consell Metropolità de l'Horta:
a) El Ple.
b) El President i dos Vice-presidents.
c) La Comissió de Govern.
Article 6é.
U. El Ple del Consell Metropolità de l'Horta, com a òrgan superior de Govern, estarà format per l'Alcalde o Concejal en qui aquest delegue de cada un dels Municipis relacionats en l'article 2 d'aquesta Llei.
Dos. Cadascun dels membres del Ple té assignat un nombre de vots en funció del barem següent:
VOT
ESTRAT PER POBLACIO PER MUNICIPI
(ponderat)
Fins 1.000 habitants 1
De 1.001 a 5.000 2
De 5.001 a 20.000 6
De 20.001 a 50.000 17
De 50.001 a 100.000 28
Mes de 100.000 264
TOTAL -
Tres. Després de cada procés electoral municipal, i una vegada constituïts els Ajuntaments, el President del Consell Metropolità de l'Horta, que actuarà en funcions, en convocarà la sessió plenària, l'ordre del dia de la qual es limitarà a la constitució dels òrgans de govern i l'elecció de President.
La sessió serà celebrada dins del mes següent a la constitució dels Ajuntaments, i se citaran els representants a què fa referència l'apartat u del present article.
Quatre. El Ple, a més a més de les atribucions conferides per aquesta Llei, ostentarà les que expressament es confereixen als Plens Municipals en la legislació de Règim Local, quant li siguen d'aplicació per raó de les seues competències específiques.
Cinc. Pel que fa al règim de sessions, funcionament i adopció d'acords hom s'atendrà al que disposa la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local. Les referències al nombre de vots necessaris s'entendran fetes als vots ponderats, d'acord amb el que indica el número quatre d'aquest article.
Article 7é.
U Al President correspon la representació, la direcció i la gestió dels interessos del Consell Metropolità de l'Horta.
Dos. El Ple, en sessió constitutiva, elegirà el President d'entre els seus membres, per majoria qualificada de dos terços en la primera volta i per majoria absoluta en la segona volta. La referència al nombre de vots necessaris es considera feta als vots ponderats d'acord amb el que disposa l'article sisé.
Article 8é.
La Comissió de Govern com a òrgan executiu dels acords del Ple, n'estarà formada pel President i tants vocals com àrees competencials dels serveis que, d'acord amb el que disposa l'article tercer d'aquesta Llei, hagen de gestionar-se.
Els vocals citats hauran de ser elegits entre els membres del Ple per majoria qualificada de dos terços en la primera volta i per majoria absoluta en la segona. La referència al nombre de vots necessaris s'entendrà feta als vots ponderats, d'acord amb el que disposa l'article sisé.
Article 9é.
Un Gerent designat pel President a proposta de la Comissió de Govern, serà el responsable de la gestió tècnica del Consell Metropolità de l'Horta.
El Gerent podrà assistir amb veu però sense vot, quan se li requeresca per a això a les sessions del Ple, de la Comissió de Govern i dels òrgans singularitzats a què fa referència l'article deu d'aquesta Llei.
Article 10
Per a la prestació de serveis i l'execució d'obres en aquelles matèries de la competència del Consell Metropolità de l'Horta, el Ple, per majoria absoluta, podrà acordar la creació d'òrgans sigularitzats de gestió.
Article 11
U Per a l'exercici de les competències, el Consell Metropolità de l'Horta disposarà del personal i dels mitjans adequats.
Dos La Hisenda del Consell Metropolità de l'Horta es nodreix amb les aportacions dels Municipis integrants i per les participacions i subvencions d'altres Administracions, Entitats i Organismes, d'acord amb la legislació de règim local i autonòmic.
Tres. Les aportacions dels Municipis a la Hisenda del Consell Metropolità seran determinades anualment pel Ple, sobre la base dels habitants de dret, i ponderant aquesta xifra mitjançant l'aplicació de coeficients correctors d'acord amb les característiques socials, fiscals i econòmiques dels Municipis. Tot això sense perjudici de la legislació reguladora del finançament de les Entitats Locals.
Quatre. En el supòsit de delegació de competències en el Consell Metropolità caldrà especificar els mitjans materials o econòmics que són transferits, en cada cas, per a la seua gestió.
Article 12
En la contractació d’obres, serveis i subministraments i en allò relatiu a la forma de gestió dels serveis de caràcter metropolità, serà d'aplicació allò establert en la legislació de Règim Local per a les Entitats Locals.
DISPOSICIO TRANSITORIA
U. A l'entrada en vigor d'aquesta Llei, el Conseller d'Administració Pública convocarà els representants del Municipis a què fa referència l'article 6.3 d'aquesta Llei a la sessió constitutiva del nou Ens, la qual no podrà ajornar-se mes d'un mes, comptat des de l'endemà de la publicació d'aquesta disposició en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana».
Dos. L'ordre del dia serà conformat només pels punts següents: constitució de l'Ens i elecció del President.
Als sols efectes de donar fe de l'acte, el Conseller d'Administració Pública comissionarà un funcionari de la Generalitat, titulat superior, o si de cas, un funcionari amb la mateixa titulació, i habilitació de caràcter nacional.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
En el termini de vuit mesos comptats a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, pel Consell, i prèvia audiència del Ple del Consell Metropolità de l'Horta es dictarà el Reglament que la desplegue.
Segona
Aquesta Llei regirà l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.
València, 31 de desembre de 1986.
El President de la Generalitat
JOAN LERMA I BLASCO

linea