diari

DECRET 84/2014, de 6 de juny, del Consell, pel qual es modifica l'article 54 del Reglament de la Llei 15/2008, de 5 de desembre, de la Generalitat, d'Integració de les Persones Immigrants a la Comunitat Valenciana. [2014/5254]

(DOGV núm. 7292 de 10.06.2014) Ref. Base de dades 005000/2014

DECRET 84/2014, de 6 de juny, del Consell, pel qual es modifica l'article 54 del Reglament de la Llei 15/2008, de 5 de desembre, de la Generalitat, d'Integració de les Persones Immigrants a la Comunitat Valenciana. [2014/5254]
PREÀMBUL

En el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 14 de juliol de 2009 es va publicar el Decret 93/2009, de 10 de juliol, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 15/2008, de 5 de desembre, de la Generalitat, d’Integració de les Persones Immigrants a la Comunitat Valenciana. Este decret regula en l’article 54.1 la composició del Fòrum Valencià de la Immigració.
L’evolució canviant de la immigració a la Comunitat Valenciana durant els últims cinc anys ha afectat directament el tractament de la integració. S’ha passat d’incidir en l’acollida de persones immigrants diverses culturalment a la busca de la cohesió social entre totes les persones que conviuen a la Comunitat Valenciana. Tot això fa que siga necessària una modificació de la composició del Fòrum Valencià de la Immigració per a adaptar-la a la situació actual de la immigració a la Comunitat Valenciana i fer-la més àgil i capaç de donar respostes més ràpides i eficients.
En virtut del que s’ha exposat, d’acord amb el que establix l’article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, a proposta de la consellera de Benestar Social i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 6 de juny de 2014,


DECRETE

Article únic. Modificació de l’article 54 del Reglament de la Llei 15/2008, de 5 de desembre, de la Generalitat, d’Integració de les Persones Immigrants a la Comunitat Valenciana
Es modifica l’article 54 del Reglament de la Llei 15/2008, de 5 de desembre, aprovat pel Decret 93/2009, de 10 de juliol, del Consell, que regula la composició del Fòrum Valencià de la Immigració i la seua redacció queda en els termes que figuren en l’annex d’este decret.DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor
Este decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 6 de juny de 2014

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

La consellera de Benestar Social,
ASUNCIÓN SÁNCHEZ ZAPLANA


ANNEX
Nova redacció de l’article 54 del Reglament de la Llei 15/2008, de 5 de desembre, de la Generalitat, d’Integració de les Persones Immigrants a la Comunitat Valenciana

«Article 54. Composició del Fòrum Valencià de la Immigració
1. El Fòrum Valencià de la Immigració estarà compost pels membres següents:
a) Presidència: la persona titular de la conselleria competent en matèria de benestar social.
b) Vicepresidència: la persona titular de la secretaria autonòmica competent en matèria d’immigració.
c) Vocals:
1r. Quatre vocals, representants del Consell amb rang de director general, pertanyents a l’àrea de sanitat; educació; ocupació, i integració, inclusió social i cooperació.
2n. Un vocal, representant de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
3r. Tres vocals, representants dels ajuntaments d’Alacant, Castelló de la Plana i València, respectivament.
4t. Dos vocals, representants de les associacions d’immigrants estrangers amb residència a la Comunitat Valenciana, amb major representativitat en el sector.
5t. Dos vocals, representants de la diversitat religiosa, amb major representativitat a la Comunitat Valenciana, designats de la manera següent: un, entre la comunitat catòlica per ser la de major representativitat, i l’altre, de forma rotatòria entre les comunitats musulmana, israelita i evangèlica, amb una durada d’un any abans de rotar al següent.

6t. Un vocal, representant de l’Administració de l’Estat, proposat per la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana.
7m. Dos vocals, representants de les organitzacions sindicals, de caràcter intersectorial, més representatives a la Comunitat Valenciana.
8u. Dos vocals, representants de les organitzacions agràries amb major representativitat a la Comunitat Valenciana.
9é. Dos vocals, representants de les organitzacions empresarials, de caràcter intersectorial, més representatives a la Comunitat Valenciana.

d) Secretaria: un funcionari o una funcionària de la direcció general competent en matèria d’integració, amb veu però sense vot, proposat pel president del Fòrum.
2. Els vocals del Fòrum Valencià de la Immigració seran nomenats per la presidència d’este òrgan col·legiat, a proposta de les entitats representades».

linea