diari

RESOLUCIÓ de 21 d'abril de 2010, de la directora general de Tributs, per la que resol incloure l'acció «pagament telemàtic genèric», en la Relació d'Accions de l'annex I de l'Ordre de 21 de novembre de 2003, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'establixen les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica de declaracions i declaracions-liquidacions dels tributs la gestió dels quals és competència de la Generalitat Valenciana. [2010/4632]

(DOGV núm. 6261 de 06.05.2010) Ref. Base de dades 005045/2010

RESOLUCIÓ de 21 d'abril de 2010, de la directora general de Tributs, per la que resol incloure l'acció «pagament telemàtic genèric», en la Relació d'Accions de l'annex I de l'Ordre de 21 de novembre de 2003, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'establixen les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica de declaracions i declaracions-liquidacions dels tributs la gestió dels quals és competència de la Generalitat Valenciana. [2010/4632]
Vist l'informe tècnic del Centre de Sistemes d'Informació de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per a l'aprovació de l'aplicació «pagament telemàtic genèric», emés en compliment de l'article 22 del Decret 96/1998, de 6 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es regula l'organització de la funció informàtica, la utilització dels sistemes d'informació i el Registre de Fitxers Informatitzats en l'àmbit de l'administració de la Generalitat.
Vist l'informe sobre l'avaluació del resultat de les proves d'acceptació del sistema de pagament telemàtic genèric.
Vist l'informe favorable, relatiu a l'aprovació i posada en marxa del sistema «pagament telemàtic genèric», de la Direcció General de Modernització, com a Autoritat Autentificadora, d'acord amb el que establix la disposició addicional tercera del mencionat Decret 96/1998, de 6 de juliol, i la disposició addicional segona del Decret 109/2000, de 18 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Presidència de la Generalitat Valenciana i el de la Conselleria del Portaveu del Govern.
Atés que el Govern Valencià ha aprovat el Pla de Simplificació i Reducció de Càrregues Administratives de la Generalitat per al període 2010-2012, entre les mesures del qual s'emmarca la implantació d'un sistema de pagament telemàtic genèric dels tributs de la Generalitat per als models d'autoliquidació habilitats en el Portal Tributari.
Atés que constituïx un dels objectius d'esta Direcció General posar a disposició dels ciutadans i professionals que habitualment actuen per mandat d'aquells, la utilització de tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics d'ajuda al compliment de les seues obligacions tributàries i que, a este efecte, resulta especialment útil el sistema Sar@, aprovat per mitjà de la disposició addicional primera de l'Ordre de 21 de novembre de 2003, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'establixen les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica de declaracions i declaracions-liquidacions dels tributs la gestió dels quals és competència de la Generalitat Valenciana, i, dins d'ell, la facultat de realitzar el pagament del deute tributari per mitjà del deute en compte a través de mitjans telemàtics, utilitzant el sistema de passarel·la de pagaments de la Generalitat.
Vist que, de conformitat amb el que disposa l'apartat primer dos de la mencionada Ordre de 21 de novembre de 2003, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, l'accés a les tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques, relatives a la presentació i, si és el cas, pagament per via telemàtica de declaracions, comunicacions, declaracions-liquidacions, autoliquidacions o qualssevol altres documents, en relació amb els tributs la gestió dels quals és competència de la Generalitat, s'efectua per mitjà de l'habilitació d'utilitats, per a cada tipus o model de document amb transcendència tributària, en el sistema informàtic d'ajuda de la Generalitat a l'emplenament, presentació i, si és el cas, pagament dels dits models tributaris. A estos efectes, les tècniques ja disponibles, en el moment d'entrada en vigor de la dita ordre, figuren incloses, amb la denominació d'Accions, en el seu annex I. La posterior habilitació de qualsevol altra utilitat s'ha de realitzar mitjançant resolució de la directora general de Tributs.
Per tot això, resolc:
Autoritzar la inclusió de l'acció «pagament telemàtic genèric» en la Relació d'Accions de l'annex I de l'Ordre de 21 de novembre de 2003, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'establixen les condicions generals i el procediment per a la presentació telemàtica de declaracions i declaracions-liquidacions dels tri

* * * * *

buts la gestió de la qual competix a la Generalitat Valenciana, amb les característiques que es detallen a continuació, i amb les especificacions relacionades que s'inclouen com annexos de la present resolució:
València, 21 d'abril de 2010.- La directora general de Tributs: Araceli Muñoz Malo.
Annex I
Requisits per a la utilització del subsistema
Sar@-pago telemàtic genèric
Per a utilitzar la modalitat de «pagament telemàtic genèric», l'ordenant del pagament, que podrà ser el mateix obligat al pagament o persona diferent d'este, haurà de:
1. Disposar de document nacional d'identitat electrònic, de certificat reconegut per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana o de qualsevol dels sistemes de firma electrònica admesos legalment en la mesura que puguen acceptar-se en el sistema Sar@. Amb esta finalitat, la Generalitat indicarà en el Portal Tributari els sistemes de firma electrònica acceptats.
2. Registrar en el navegador els certificats de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana. Així mateix, el sistema informàtic haurà de reunir els requisits tècnics mínims indicats, a estos efectes, en el Portal Tributari de la Generalitat.
3. Ser titular o persona autoritzada per a la disposició de fons d'un compte de càrrec que estiga obert en alguna de les entitats financeres col·laboradores de la Generalitat que complisquen les exigències tècniques i operatives del sistema de Passarel·la de Pagaments de la Generalitat, a fi de que la utilització del mecanisme de pagament esmentat no comporte la despesa corresponent a les taxes de transferència interbancària, ni produïsca retards en la confirmació i validació dels ingressos per la Generalitat, que es deriven dels tràmits esmentats de curs interbancari.
4. Renunciar, prèviament i en tot cas, al termini bancari per a rebutjar i tornar les ordres de deute en compte, segons les especificacions establides per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació en coordinació amb les entitats financeres col·laboradores de la Generalitat.
Annex II
Procediment per a la realització del pagament per mitjà de càrrec en compte per mitjans telemàtics
Per a la utilització del subsistema Sar@-pago telemàtic genèric se seguirà el procediment següent:
1r. L'ordenant es connectarà al sistema Sar@ de la Generalitat, al qual s'accedix a través del Portal Tributari de la Generalitat, i seleccionarà l'opció «pagament telemàtic genèric».
2n. A continuació, l'aplicació facilitarà a l'ordenant un formulari en què haurà d'emplenar les dades següents:
El número d'identificació de l'autoliquidació.
El codi territorial identificatiu del centre gestor corresponent de la Generalitat.
El concepte fiscal a què corresponga l'ingrés que pretén realitzar, entre els habilitats en el pagament telemàtic genèric.
La data de meritació.
Les dades identificatives de l'obligat tributari: NIF, nom i cognoms o raó social.
Les dades identificatives del titular del compte de càrrec: NIF, nom i cognoms o raó social.
L'import a ingressar.
El codi de compte client en què es realitzarà el càrrec.
3r. Una vegada empenat el formulari, l'ordenant enviarà les dades, firmant digitalment l'autorització a la Generalitat per a transmetre les dades introduïdes a l'entitat financera en què es trobe obert el compte de càrrec, a fi que la Generalitat sol·licite, en nom d'este, el deute en compte de l'import corresponent.
4t. El sistema d'informació de la Generalitat verificarà les dades rebudes, i comunicarà a l'ordenant els errors i defectes que pogueren advertir-se. Una vegada comprovats estos aspectos, enviarà el formulari a l'entitat financera corresponent.
5é. L'entitat financera, si accepta l'operació, realitzarà el càrrec en el compte designat per l'ordenant. Una vegada comptabilitzat l'import, assignarà al contribuent un número de referència complet (NRC) que generarà informàticament per mitjà d'un sistema criptogràfic que relacione, de forma unívoca, el número de justificant de l'autoliquidació amb l'import ingressat, de conformitat amb les normes tècniques incloses en l'annex III de la present resolució.
6é. Si el càrrec en compte és acceptat per l'entitat financera, una vegada validat el NRC, el sistema informàtic de la Generalitat tornarà a l'interessat el corresponent justificant de pagament, amb el format arreplegat en l'annex IV de la present resolució.
7é. En el cas que el càrrec en compte siga rebutjat per l'entitat financera, es mostrarà la descripció dels errors detectats. La Generalitat no serà responsable de la falta de resposta de l'entitat financera ni dels motius de rebuig que esta indique. La Generalitat tampoc assumirà responsabilitat per l'admissió de l'ordre de pagament per l'entitat financera, en particular, en aquells casos en què l'entitat financera duga a terme el càrrec en un compte la titularitat del qual no corresponga a l'ordenant de l'operació.
8é. El presentador haurà de conservar el justificant de pagament. Este justificant serà vàlid als únics efectes del pagament, per la qual cosa haurà de complir, si és el cas, amb l'obligació de presentar l'autoliquidació, junt amb la documentació addicional que siga exigible, així com amb el justificant de pagament, en el centre gestor competent de la Generalitat, en els terminis assenyalats legalment o reglamentàriament, d'acord amb el que disposa la normativa que siga d'aplicació al concepte tributari a què corresponga l'ingrés realitzat.
9é. Els formularis que, d'acord amb els procediments previstos en la present resolució, siguen enviats a la Generalitat, firmats digitalment amb les dades de creació de firma associades als corresponents certificats d'usuari, seran conservats per esta de forma íntegra i segura. La realització del pagament telemàtic suposarà que les dades de caràcter personal contingudes en este formulari s'inclouran en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable d'este, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
10é. Correspon al Centre de Sistemes d'Informació de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació la programació i supervisió del sistema d'informació de la Generalitat per a prestar l'assistència prevista en esta resolució.
Annex III
Generació del NRC
El NRC és un codi generat informàticament per l'entitat col·laboradora per mitjà d'un sistema criptogràfic que relacione de forma unívoca el número de justificant de l'autoliquidació amb l'import ingressat.
El NRC està compost per 22 posicions alfanumèriques, amb el contingut següent:
a) Posicions 1-13: número de justificant assignat per la Generalitat.
b) Posició 14: caràcter de control complementari generat per mitjà de l'aplicació de l'algoritme facilitat a l'entitat financera.
c) Posicions 15-22: corresponen a caràcters de control addicionals calculats per l'entitat, de manera que, donada la clau privada de l'entitat i les dades utilitzades per a la generació del NRC, només és possible obtindre estos caràcters.
La generació del NRC s'ha de realitzar segons les normes tècniques següents:
El NRC es generarà a partir d'un registre de 48 caràcters codificats en EBCDIC:
- MMMVNNNNNNNNDC (14): número de justificant, sent:
· MMMVNNNNNNNND (13): número de justificant assignat per la Generalitat.
· C (1): caràcter de control complementari generat per mitjà de l'aplicació de l'algoritme facilitat a l'entitat financera.
- XXXXXXXXX (9): NIF de l'obligat.
- NNNNNNNNNNNNN (13): import de càrrec.
- AAAAMMDD (8): data de càrrec.
- XXXX (4): Codi Banc d'Espanya de l'entitat financera.
El Número de Referència Complet (NRC) resultant tindrà 22 posicions:
- MMMVNNNNNNNNDC (14): Número de Referència.
- XXXXXXXX (8): caràcters de control, resultants d'aplicar una funció MAC 4 de l'algoritme DES (segons norma X9.9-1) a les dades anteriors (48 caràcters), utilitzant la clau privada de l'entitat financera.
Annex IV
Format de la còpia impresa del justificant de pagament
JUSTIFICANT DE PAGAMENT
IDENTIFICACIÓ DE L'OBLIGAT TRIBUTARI:
NIF:
NOM O RAÓ SOCIAL:
IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL COMPTE DE CÀRREC:
NIF:
NOM O RAÓ SOCIAL:
IDENTIFICACIÓ DEL DEUTE EN COMPTE:
MODEL TRIBUTARI:
CONCEPTE TRIBUTARI:
CODI TERRITORIAL:
NÚM. D'AUTOLIQUIDACIÓ:
NRC:
DATA DE MERITACIÓ:
NÚM. DE COMPTE DE DEUTE:
DATA D'INGRÉS:
IMPORT INGRESSAT:
DILIGÈNCIA:
Per autoliquidació del concepte tributari indicant anteriorment, ha sigut ingressada la quantitat d'euros ........................, amb data ........................., per la modalitat de deute en compte.
L'ingrés del deute no eximix de l'obligació de presentar, quan així estiga establit, l'autoliquidació i la documentació complementària exigida.
Les dades de caràcter personal contingudes en este imprés seran incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable d'este, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
L'autenticitat d'este document pot ser comprovada per mitjà del Codi de Verificació Tributari en www.gva.es/tributs

linea