diari

DECRET LLEI 2/2018, d'11 de maig, del Consell, de modificació de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana. [2018/4962]

(DOGV núm. 8300 de 22.05.2018) Ref. Base de dades 005054/2018

DECRET LLEI 2/2018, d'11 de maig, del Consell, de modificació de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana.
[2018/4962]
PREÀMBUL

La Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana, té, com un dels seus objectius fonamentals, aconseguir la plena professionalització dels serveis de policia local dels municipis valencians. Per a això, l’article 41 configura uns cossos policials integrats exclusivament per personal funcionari de carrera, alhora que la disposició transitòria primera dissenya un procés encaminat a la consolidació de l’ocupació en els termes que preveu la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a 2017, per al personal que en els últims anys ha exercit, de forma interina, llocs corresponents als cossos esmentats.

No obstant això, l’aposta per uns cossos de policia local servits exclusivament per personal funcionari de carrera ha coincidit amb un context de reducció evident de les plantilles de policia dels municipis valencians, a conseqüència de les limitacions imposades per la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local. Així, les restriccions derivades de les taxes de reposició d’efectius dels últims anys han tingut com a conseqüència que molts ajuntaments no poden comptar, en aquests moments, amb uns cossos policials adequadament dimensionats, circumstància que ha sigut posada de manifest per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

El problema es pot agreujar, a curt termini, com a conseqüència de la prevista aprovació del reial decret, actualment en tramitació, que farà efectiu l’avanç de l’edat de jubilació en les policies locals, la qual cosa comportarà la jubilació per edat, pràcticament simultània, d’un gran nombre de policies locals.
A més, l’extraordinari increment de població que experimenten nombrosos municipis de la Comunitat Valenciana durant el període estival, molt especialment durant juliol i agost, és un dels motius determinants de la necessitat d’augmentar temporalment els efectius dels corresponents cossos de policia local. Per això, tenint en compte la proximitat de juliol, cal que aquesta modificació legal entre en vigor de manera immediata perquè siga possible aconseguir la finalitat necessària, objectiu que no seria possible aconseguir mitjançant el procediment legislatiu ordinari o d’urgència.
Com que la Llei 17/2017 no preveu un període per a l’absorció transitòria de la interinitat en els cossos de policia local que es puga efectuar de forma progressiva, en paral·lel a la creació i dotació dels corresponents llocs de caràcter estructural i la seua cobertura per personal funcionari de carrera, es produeix una situació en la qual molts ajuntaments podran tindre greus dificultats per a garantir l’adequada prestació dels serveis policials, en veure’s privats d’un instrument que els permetria disposar, de forma flexible, de personal suficient per a cobrir els serveis mentre es completen les plantilles i es desplega el procés de consolidació de l’ocupació de naturalesa estructural.

Aquestes circumstàncies donen lloc a una situació d’extraordinària i urgent necessitat, en la qual resulta imprescindible aprovar una norma amb rang de llei per a introduir, de forma temporal, una excepció al règim establit per la Llei 17/2017. Així, els ajuntaments de la Comunitat Valenciana que ho necessiten poden posar en marxa, de manera immediata, les mesures que els permeten assegurar que els seus cossos policials disposen en tot moment del personal suficient per a prestar en condicions totes les funcions que els són inherents.
Així mateix, aquest decret llei compleix amb el conjunt de principis de bona regulació establits en l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Es tracta d’una disposició necessària per a satisfer l’interés general, concretat en aquest cas a garantir que els cossos de policia local de la Comunitat Valenciana puguen disposar del personal necessari per a l’adequat exercici de les seues funcions.
Per altra banda, aquesta norma s’ajusta al principi de proporcionalitat, ja que es tracta d’una regulació mínima, l’únic efecte de la qual és la suspensió temporal de l’exigència de l’article 41 de la llei, que els cossos de policia local estiguen exclusivament integrats per personal funcionari de carrera, sense imposar obligacions ni restriccions de cap tipus als ajuntaments com a destinataris de la norma.
El principi de seguretat jurídica queda igualment satisfet, ja que aquesta regulació és plenament coherent amb la resta de l’ordenament jurídic, en particular amb la normativa vigent en matèria de funció pública i règim local, i amb les disposicions adoptades per l’Estat en l’exercici de la competència exclusiva que li atribueix l’article 149.1.29.a de la Constitució. A més, es genera un marc normatiu plenament estable, clar, predicible, de fàcil comprensió, i que facilita la presa de decisions per les entitats locals.
També el principi de transparència queda degudament satisfet, perquè els objectius i la justificació de la norma estan clarament definits; han sigut objecte de debat en el Gabinet Tècnic de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana, i sotmesos a informe de la Comissió de Coordinació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana, màxim òrgan de participació institucional, consultiu i deliberant en aquesta matèria.
En aplicació del principi d’eficiència, la regulació continguda en aquest decret llei no imposa càrregues administratives innecessàries, i permet facilitar a les administracions destinatàries la gestió racional dels recursos públics.
Finalment, aquesta norma no comporta cap afecció a les despeses o ingressos públics de la Generalitat.
La mesura temporal i urgent que s’adopta a través del present decret llei no implica cap menyscabament en el compromís del Consell per a impulsar els instruments previstos en la Llei 17/2017 perquè tots els llocs de plantilla dels cossos de policia local siguen coberts per personal funcionari de carrera, i, en particular, per a articular de manera immediata el procés de consolidació de l’ocupació temporal, previst en la disposició transitòria primera de la llei, i la posada en marxa per l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències dels processos selectius comuns a què es refereix el seu article 57.2.

En conseqüència, d’acord amb l’article 44.4 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, i l’article 58 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, a proposta del president de la Generalitat, i amb la deliberació prèvia del Consell en la reunió d’11 de maig de 2018,DECRETE

Article únic. Addició d’una disposició transitòria dotzena en la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana
S’afig una disposició transitòria dotzena a la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana, amb la redacció següent:

«Disposició transitòria dotzena
1. Durant l’any 2018, els ajuntaments podran nomenar personal funcionari interí en els seus cossos de policia local, amb la categoria d’agent, d’acord amb el que es preveu en l’article 10.1.d del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, i en l’article 16.2.d de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana.
Els ajuntaments podran constituir borses de treball o fer ús de les que tingueren vàlidament constituïdes en el moment d’entrada en vigor d’aquesta disposició transitòria, garantint, en tot cas, els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en la selecció de les persones aspirants. En tot cas, els nomenaments de personal funcionari interí realitzats a l’empara d’aquesta disposició transitòria finalitzaran, com a màxim, el 31 de desembre de 2018.
2. Una vegada efectuada la selecció del personal aspirant, i prèviament al seu nomenament, els ajuntaments hauran de sol·licitar un informe a l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, i adjuntaran la documentació acreditativa de la cobertura pressupostària dels llocs, així com del compliment de tots els requisits necessaris per part de les persones aspirants. L’Agència l’emetrà en un termini màxim de 10 dies des de la recepció de la sol·licitud.

3. El personal interí no podrà portar armes de foc, i exercirà les seues funcions en matèries de policia administrativa, medi ambient, trànsit i seguretat viària.»


DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Primera. Incidència pressupostària
L’aplicació i desenvolupament d’aquest decret llei no podrà tindre cap incidència en la dotació dels capítols de despesa assignats a l’organisme competent per raó de la matèria i, en tot cas, haurà de ser atesa amb els seus mitjans personals i materials.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Desplegament reglamentari
Es faculta el Consell per a desplegar el que disposa aquest decret llei.

Segona. Termini per a l’aprovació de la disposició que preveu l’apartat 4 de la disposició transitòria primera de la Llei 17/2017
La disposició reglamentària prevista en l’apartat 4 de la disposició transitòria primera de la Llei 17/2017 haurà de ser aprovada pel Consell en un termini màxim de quatre mesos des de l’entrada en vigor d’aquest decret llei.

Tercera. Termini per a l’aprovació de les disposicions per a possibilitar que els ajuntaments encomanen a l’AVSRE la realització de proves de selecció per a l’ingrés en els cossos de policia local
En el termini de set mesos des de l’entrada en vigor d’aquest decret llei, el Consell haurà d’aprovar les disposicions necessàries per tal que els ajuntaments, tant de forma individual com col·lectiva, puguen encomanar a l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències la realització de les proves de selecció per a l’ingrés en els cossos de policia local a què es refereix l’article 57.2 de la Llei 17/2017.


Quarta. Entrada en vigor
Aquest decret llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 11 de maig de 2018

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

linea