diari

RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2018, de la Universitat d'Alacant, per la qual es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses en les proves selectives per a l'ingrés en l'escala oficial especialista (referència C02/12), per a ocupar llocs d'administració especial, sector informàtica, en el Departament de Física Aplicada, pel sistema general d'accés lliure. [2018/4910]

(DOGV núm. 8300 de 22.05.2018) Ref. Base de dades 005057/2018

RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2018, de la Universitat d'Alacant, per la qual es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses en les proves selectives per a l'ingrés en l'escala oficial especialista (referència C02/12), per a ocupar llocs d'administració especial, sector informàtica, en el Departament de Física Aplicada, pel sistema general d'accés lliure. [2018/4910]
De conformitat amb el que disposa el Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal comprés en l’àmbit d’aplicació de la Llei d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, i les bases de la Resolució de 27 de febrer de 2018 (DOGV 8252, 12 de març de 2018, per la qual es convoquen proves selectives per a l’ingrés en l’escala oficial-especialista (referència C02/18), per mitjà del sistema de concurs oposició, es resol:

Primer
Publicar les llistes provisionals d’aspirants admesos i exclosos que figuren en l’annex I d’aquesta resolució.

Segon
Les persones aspirants disposaran d’un termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, per a esmenar els errors o formular les reclamacions que pertoquen.

Tercer
Totes aquestes reclamacions es formularan per escrit a través del Registre General de la Universitat d’Alacant, en els registres auxiliars ubicats en les secretaries de centre i en la seu d’Alacant, o en qualsevol de les formes establides en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Alacant, 14 de maig de 2018.– El rector, p. d. (R 19.05.2016), el gerent: Rafael Pla Penalva.


ANNEX I
Proves selectives de l’escala oficial especialista
Referència C02/18

Llistat provisional d’admesos

Accés lliure

DNI Cognoms i nom
44762312B Albert Navarro, Luis Francisco
48358684B Arques Chicote, Pablo
44375385J Bañón López, Francisco José
44769260J Blanes Paya, María José
48579697V Botana Gómez, Javier
50222815S Cebrián Núñez, Jesús
48340232M Collado Boyer, David
74088157M Galiano Ferre, Rafael
48803101E Garces Vernier, Inti
17755374H Garín Mascaraque, Germán
48350445Y González Amestoy, Juan Carlos
25122294S González Carrizo, José Antonio
21675617A Jaén Tormo, Jorge
48478017C Lucas Ibáñez, Luis
22974010T Martínez Aznar, Tomás
53223757D Montalbán Bau, Gessamí
48729610Q Muñoz Villalba, Bárbara
52768514M Navarrete Sánchez, Javier
48562124Q Pastor Llorca, Daniel
79107435Q Pons Chorro, Nicolás
Llistat provisional d’exclosos

Accés lliure

DNI Cognoms i nom Motiu d’exclusió
Y2031185T Giannini, Andrea Falta signar la sol·licitud
77357135Q González Sigler, Esther Falta justificar l’atur

linea