diari

LLEI 10/2018, de 18 de maig, de la Generalitat, de creació del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV) [2018/5013]

(DOGV núm. 8301 de 23.05.2018) Ref. Base de dades 005100/2018

LLEI 10/2018, de 18 de maig, de la Generalitat, de creació del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV) [2018/5013]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans i totes les ciutadanes que les Corts han aprovat i jo, d’acord amb el que estableixen la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, en nom del rei, promulgue la llei següent:


Índex

Preàmbul

CAPÍTOL I. Creació, naturalesa i actuació del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana
Article 1. Creació
Article 2. Naturalesa
Article 3. Àmbit d’actuació
Article 4. Fins i principis d’actuació

CAPÍTOL II. Funcions del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana
Article 5. Funcions
Article 6. Potestats, facultats i recursos

CAPÍTOL III. El Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana
Article 7. Estructura
Article 8. Composició
Article 9. Durada del mandat
Article 10. Pèrdua de la condició de membre del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana
Article 11. Estatut personal

CAPÍTOL IV. Funcionament del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana i règim jurídic
Article 12. Règim de funcionament del Ple
Article 13. Competències i funcions de la Presidència
Article 14. La Vicepresidència
Article 15. La Secretaria General
Article 16. Reglament orgànic i de funcionament
Article 17. Col·laboració i informació
Article 18. Contractació i patrimoni
Article 19. Personal
Article 20. Recursos econòmics
Article 21. Règim pressupostari i control

CAPÍTOL V. El Comitè Consultiu del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana
Article 22. Composició, funcionament i facultats

CAPÍTOL VI. Relacions institucionals
Article 23. Relacions amb les Corts Valencianes
Article 24. Col·laboració amb altres institucions

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Disposició addicional primera. Termini de constitució
Disposició addicional segona. Habilitació de crèdits

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Disposició transitòria primera. Òrgan competent fins a la posada en funcionament del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana

Disposició transitòria segona. Dotació de personal i infraestructures del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana i compliment de les seues funcions

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única. Derogació de normes
DISPOSICIONS FINALS
Disposició final primera. Projecte de reglament orgànic i de funcionament
Disposició final segona. Modificació de la Llei 1/2006, de 19 d’abril, de la Generalitat, del sector audiovisual
Disposició final tercera. Societat de xarxes de comunicació de la Generalitat
Disposició final quarta. Majories per a la modificació d’aquesta llei
Disposició final cinquena. Modificació de la Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat, del servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat
Disposició final sisena. Entrada en vigor


PREÀMBUL

I

L’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana estableix en l’article 56, en el marc del títol IV relatiu a l’àmbit competencial de la Comunitat Valenciana:
«1. Correspon a la Generalitat, en el marc de les normes bàsiques de l’Estat, el desenvolupament legislatiu i l’execució del règim de radiodifusió i televisió i de la resta de mitjans de comunicació a la Comunitat Valenciana.
2. En els termes establits en l’apartat anterior d’aquest article, la Generalitat podrà regular, crear i mantenir televisió, ràdio i la resta de mitjans de comunicació social, de caràcter públic, per al compliment dels seus fins.
3. Per llei de les Corts, aprovada per majoria de tres cinquenes parts, es crearà el Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, que vetlarà pel respecte dels drets, les llibertats i els valors constitucionals i estatutaris en l’àmbit de la comunicació i els mitjans audiovisuals a la Comunitat Valenciana.
Quant a la composició, el nomenament, les funcions i l’estatut dels seus membres, igualment caldrà ajustar-se al que hi haja disposat en la llei.»
Alhora, la Llei 1/2006, del sector audiovisual, de la Generalitat Valenciana, preveu en l’article 5:
«Per mitjà d’una llei específica, es crearà el Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, en què se’n determinarà la comesa, la naturalesa i el règim jurídic, l’àmbit i els principis d’actuació, l’estructura orgànica i la composició, l’estatut dels membres, els recursos econòmics, l’organització i el funcionament, el personal al seu servei i les relacions amb les institucions de la Generalitat.»
També, la recent Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat, del servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic de titularitat de la Generalitat, estableix en la disposició addicional setena:

«En el termini màxim de nou mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei el Consell presentarà el projecte de llei de creació del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, que vetlarà pel respecte dels drets, les llibertats i els valors constitucionals i estatutaris en l’àmbit de la comunicació i els mitjans audiovisuals a la Comunitat Valenciana.
El Consell de l’Audiovisual es configurarà com una autèntica autoritat independent sobre qualsevol classe de mitjans de comunicació audiovisuals de titularitat o gestió pública o privada, i amb competències reguladores i sancionadores sobre els continguts del sector, inclosos els formats i les vies de transmissió, atenent les prioritats derivades de l’interès públic i la responsabilitat davant de la ciutadania. El Consell de l’Audiovisual Valencià intervindrà també en els processos d’adjudicació de llicències. Així mateix, tindrà competències en la gestió de l’arxiu audiovisual que puga crear la Generalitat.
Els seus membres hauran de ser persones de reconegut prestigi i experiència en l’àmbit de la comunicació audiovisual, i el seu mandat ha d’anar més enllà de la legislatura, de tal manera que se’n desvincule el nomenament del període de sessions i el mandat parlamentari.»
D’altra banda, la legislació europea també preveu la necessitat de crear autoritats independents en l’àmbit audiovisual. Així, la Directiva 2010/13/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 10 de març de 2010, sobre la coordinació de determinades disposicions legals, reglamentàries i administratives dels estats membres relatives a la prestació de serveis de comunicació audiovisual (directiva de serveis de comunicació audiovisual), que marca les pautes normatives fonamentals sobre les quals ha d’articular-se la regulació de la prestació del servei de comunicació audiovisual en els països europeus, preveu l’existència d’aquestes autoritats independents com a garantia de la defensa dels drets de la ciutadania davant dels propis mitjans i la possible ingerència dels poders públics. Fins i tot, la reforma de la Directiva 2010/13/UE que estan tramitant en aquests moments les institucions europees, reforça encara més les competències i el paper que han d’assumir aquestes autoritats independents en l’àmbit de la prestació de serveis de comunicació audiovisual.

Aquest mandat europeu, així mateix, ja va tenir una primera translació al dret espanyol en la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual, que va configurar una nova autoritat audiovisual independent, el Consell Estatal de Mitjans Audiovisuals, amb àmplies competències en l’àmbit de la comunicació audiovisual. Aquest consell va ser suprimit per la disposició derogatòria de la Llei 3/2013, de 4 de juny, de creació de la Comissió Nacional de Mercats i la Competència, i va ser aquesta última la que va passar a exercir bona part de les seues competències, mentre que altres àmbits competencials continuen en l’esfera del poder executiu.


II

Per tot això, cal desenvolupar el mandat estatutari i regular la creació d’una autoritat audiovisual independent que, en l’àmbit de la comunicació audiovisual de la Comunitat Valenciana, s’encarregue de vetlar pel respecte dels drets i les llibertats reconeguts en la Constitució i en l’Estatut d’autonomia, especialment els referits a la lliure expressió d’idees i opinions, la lliure producció, creació i difusió de continguts per qualsevol mitjà de difusió, el dret de la ciutadania a rebre una informació veraç i la seua compatibilitat amb els principis de pluralisme i lliure concurrència en el sector audiovisual, com també pel compliment de les funcions de servei públic assignades als mitjans de comunicació públics. Alhora que, també, haurà de vetlar per la correcta articulació d’aquests drets amb els drets i els deures fonamentals que la Constitució recull en el títol primer i, en especial, per aquells que afecten el «dret a l’honor, a la intimitat, a la pròpia imatge i a la protecció de la joventut i de la infància». Es tracta, per tant, d’un organisme independent amb funcions consultives, de proposta i administratives que es configura com un organisme públic amb potestat per a atorgar i renovar llicències, com també per a la gestió i l’organització d’un conjunt d’activitats que donen suport al desenvolupament del sector audiovisual de la Comunitat Valenciana i el propicien, conciliant els interessos dels diferents agents econòmics, socioculturals i industrials d’aquest i per a garantir la pluralitat, l’autonomia i la imparcialitat dels mitjans de comunicació audiovisuals en l’exercici de les seues funcions, actuant com a òrgan representant de l’interès general i com a instància capaç d’adoptar les seues pròpies decisions i que propicia la intermediació entre les institucions, els agents del sistema audiovisual i la societat.

Amb aquesta llei, que crea el Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, es compleixen, per tant, el mandat estatutari i els altres mandats de la legislació autonòmica, recollits en la Llei 1/2006, del sector audiovisual, i en la Llei 6/2016, del servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic de titularitat de la Generalitat. Alhora, s’avança en una premissa fonamental de les societats democràtiques actuals, com és el dret constitucional a comunicar i rebre informació veraç per part dels mitjans de comunicació de masses audiovisuals.

Alhora, amb la constitució i el funcionament del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, no sols es complirà el mandat estatutari, sinó que s’obren noves vies per a dotar de majors garanties i transparència l’aplicació dels drets i les llibertats d’informació i comunicació, d’acord amb el que preveuen els postulats europeus i estatals; alhora que s’aconseguiran aquests objectius generant un espai de més seguretat jurídica per a tots els operadors en el sector de la comunicació audiovisual i per a la ciutadania, que disposarà de mecanismes fàcils, accessibles i plurals a què recórrer per a les seues propostes o reclamacions. En aquesta línia també han d’inscriure’s les reformes que s’inclouen en aquest text normatiu de la Llei 1/2006, del sector audiovisual.

Així mateix, ha de destacar-se que l’aprovació d’aquesta llei no comportarà un major cost per a les arques públiques, ja que no s’augmenten les partides pressupostàries ja previstes, ni les comeses que correspon realitzar a la Generalitat en tot el que es refereix a la comunicació audiovisual, d’acord amb el seu marc competencial, sinó que les competències esmentades es traslladen a un organisme independent de l’estructura executiva. Però, a més, en incloure entre les funcions que corresponen al Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana altres competències relacionades amb la prestació directa del servei audiovisual, com són la participació en la direcció i la gestió de les infraestructures de la Generalitat que, en aquests moments, corresponen als liquidadors de Radiotelevisió Valenciana, SAU, en liquidació; o altres relacionades amb l’impuls del conjunt del sector audiovisual a la Comunitat Valenciana, i, fins i tot, les que haurà d’assumir amb la creació de l’Arxiu Audiovisual de la Comunitat Valenciana, es generaran unes sinergies que propiciaran una major eficàcia i estalvi global en la gestió del conjunt de l’àmbit competencial que correspon a la Generalitat en aquest sector audiovisual.
Sobre aquestes bases i el conjunt de l’articulat que incorpora aquest text normatiu, pot afirmar-se amb rotunditat que es compleixen totes les premisses de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica i transparència, previstes en l’article 129.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i que han de perseguir les administracions públiques en l’exercici de la iniciativa legislativa. En concret: necessitat, atès que és d’interès general vetlar pel respecte dels drets, les llibertats i els valors constitucionals i estatutaris en l’àmbit dels mitjans audiovisuals a la Comunitat Valenciana; eficàcia, perquè el Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, com a autoritat audiovisual independent, garanteix la consecució del respecte als drets, les llibertats i els valors anteriorment assenyalats; proporcionalitat, atès que conté la regulació imprescindible per a atendre la necessitat a cobrir i no imposa noves càrregues administratives o accessòries; seguretat jurídica, ja que, tal com s’ha exposat anteriorment, aquesta iniciativa normativa és coherent amb l’ordenament jurídic nacional, autonòmic i de la Unió Europea; i, finalment, transparència, atès que el text preveu que tant l’actuació com la gestió del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana hauran d’ajustar-se a criteris i normatives de transparència, de manera que es possibilite la participació de totes les ciutadanes i ciutadans interessats.III

La llei s’estructura en sis capítols. El capítol I estableix les disposicions generals, en les quals es regula la creació, la naturalesa, l’àmbit i els principis d’actuació del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, que es configura com una autoritat independent, dotada de personalitat jurídica pròpia, plena capacitat i autonomia per al desenvolupament de les seues funcions, que exerceix les seues funcions en l’àmbit dels mitjans de comunicació audiovisual, que comprèn tant els gestionats directament per la Generalitat com els gestionats en virtut de qualsevol títol habilitant atorgat per aquesta, com també aquells altres que, per aplicació de la normativa vigent, queden sotmesos a l’àmbit de gestió i tutela de l’administració autonòmica, com també respecte d’aquells altres mitjans que realitzen emissions específiques per a la Comunitat Valenciana. La seua actuació ha d’inspirar-se en el respecte als principis de llibertat d’expressió, informació veraç, difusió i comunicació, d’igualtat i no-discriminació, i en la compatibilitat dels principis esmentats amb els de pluralisme, objectivitat i lliure concurrència en el sector audiovisual.
En el capítol II es regulen les funcions, les potestats i les facultats que s’atribueixen al Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, entre les quals s’inclouen les d’assessorament i consulta a les diferents instàncies públiques amb competència en el sector audiovisual de la Comunitat Valenciana, d’estudi i informació, d’atorgar i renovar títols habilitants, de vigilància i control, de mediació i arbitratge, de foment, formació i cooperació i de comunicació amb la societat, etc.
El capítol III de la llei es dedica a l’estructura del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana; se’n regula la composició, la durada del mandat, que serà de cinc anys, limitada a un màxim de dos períodes, i les causes de cessament dels membres del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana. Finalment, es regula el seu estatut personal i se’n fixa el règim d’incompatibilitats i de dedicació.

El capítol IV regula el funcionament i el règim jurídic del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana. Es fixa el Ple del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana com a òrgan de govern i les funcions de la Presidència. Pel que fa al règim jurídic, el Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana es regirà d’acord amb el que hi ha establit en la llei mateixa, el reglament orgànic i de funcionament i en les normes reguladores del règim jurídic i dels procediments administratius de la Generalitat, i es fixa que els seus actes posen fi a la via administrativa. S’estableix que el Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana exercirà la potestat sancionadora que les lleis reguladores de la comunicació audiovisual i de la publicitat atorguen a l’administració de la Generalitat, en l’àmbit d’actuació i de les funcions que la llei hi fixa. Els articles finals del text regulen el règim de contractació i patrimoni, de personal, com també els recursos econòmics i el règim pressupostari del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, i hi atribueixen la potestat d’aprovar el seu propi avantprojecte de pressupost.
El capítol V, per la seua banda, està dedicat al Comitè Consultiu del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana.
El capítol VI estableix les relacions institucionals, amb les Corts Valencianes, i la col·laboració amb altres institucions.
La llei també té dues disposicions addicionals, la primera de les quals estableix un termini per a la constitució del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, i la segona, relativa a l’habilitació de crèdits; dues de transitòries per a la seua posada en funcionament; una disposició derogatòria única i sis finals, la primera de les quals preveu un termini per a la presentació del projecte de reglament orgànic i de funcionament al Consell que en complemente la regulació; la segona modifica la Llei 1/2006, del sector audiovisual, de la Generalitat Valenciana, en tots aquells aspectes que, com a conseqüència de la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual, resulta necessari perquè no s’ajusten al que hi ha disposat en la normativa bàsica vigent; la tercera, relativa a la societat de xarxes de comunicació de la Generalitat; la quarta, sobre les majories per a la modificació d’aquesta llei; la cinquena, modifica preceptes de la Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat, del servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat, i la sisena n’estableix l’entrada en vigor.
L’apartat 2 de la disposició derogatòria és conseqüència dels compromisos assolits en l’Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació administració general de l’Estat-Generalitat, amb relació a la Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat, del servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic.
Aquesta disposició està inclosa en el Pla normatiu de l’administració de la Generalitat per a 2017.
Finalment, a més de les lleis que s’hi oposen, es deroga expressament el Decret 112/2015, de 17 de juliol, del Consell, pel qual crea l’Alt Consell Consultiu de Radiodifusió, Televisió i Altres Mitjans de Comunicació, per al desenvolupament de l’article 56 de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana.


CAPÍTOL I
Creació, naturalesa i actuació del Consell de
l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana

Article 1. Creació
1. Es crea el Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana com a autoritat audiovisual independent, encarregada de vetlar pel respecte dels drets, llibertats i valors constitucionals i estatutaris en l’àmbit dels mitjans audiovisuals a la Comunitat Valenciana i pel compliment de la normativa vigent en matèria audiovisual i de publicitat, d’acord amb els principis d’actuació i funcions que li atribueixen l’Estatut d’autonomia i aquesta llei.
2. El Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana es regirà pel que hi ha disposat en aquesta llei, en el seu reglament orgànic i de funcionament, en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i per les normes reguladores del règim jurídic i dels procediments administratius de la Generalitat; i hi serà aplicable el que preveuen les lleis que regulen el procediment administratiu comú i els preceptes bàsics de la normativa estatal sobre el règim jurídic del sector públic.


Article 2. Naturalesa
1. El Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana es configura com una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, amb plena capacitat, autonomia orgànica i funcional per a l’exercici de les seues funcions, i independència respecte de qualsevol control polític en les seues decisions.
2. El Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana estarà adscrit funcionalment a efectes pressupostaris a l’òrgan competent del Consell en matèria de comunicació i rendirà comptes davant Les Corts, tal com s’estableix en aquesta llei.

Article 3. Àmbit d’actuació
1. El Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, en el marc de les competències de la Generalitat, actuarà com una autoritat audiovisual independent que exerceix les seues funcions en l’àmbit de la prestació dels serveis de radiodifusió sonora, televisió, plataformes de vídeo per encàrrec i qualsevol altre format de comunicació audiovisual destinat a la comunicació de masses, independentment de la seua forma d’emissió o tecnologia utilitzada, tant si els serveis són gestionats directament o indirecta per les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, com els gestionats en virtut de qualsevol títol habilitant atorgat per aquella, com també sobre aquells altres que, per aplicació de la normativa vigent, queden sotmesos a l’àmbit de gestió i tutela de la Generalitat.
2. Així mateix, exerceix les seues funcions, en els termes que preveu la legislació vigent, amb relació a aquells altres mitjans audiovisuals de comunicació de masses que realitzen emissions específiques per a la Comunitat Valenciana respecte d’aquelles.

Article 4. Fins i principis d’actuació
1. El Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana té com a finalitat vetlar i garantir el compliment dels objectius següents:
a) El lliure exercici de la comunicació audiovisual en matèria de ràdio, televisió i serveis connexos i interactius en les condicions previstes en la legislació vigent.
b) La transparència i el pluralisme del sector dels mitjans de comunicació audiovisual.
c) Vetlar pel pluralisme polític, la neutralitat i l’honestedat informativa.
d) La independència i la imparcialitat dels mitjans públics i el compliment de la missió de servei públic que els siga encomanada.

e) La promoció i el suport al sector audiovisual de la Comunitat Valenciana.
f) La promoció i la difusió del coneixement i l’ús del valencià, dins del marc de la política lingüística de la Generalitat, d’acord amb el que hi ha previst en la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià.
g) La plena eficàcia dels drets de la ciutadania en la seua relació amb els mitjans audiovisuals i el compliment de les obligacions establits en la legislació vigent, en especial, el respecte a la pluralitat, a la diversitat, a la diversitat funcional, a la igualtat de gènere, als drets de les persones menors d’edat afavorint una aliança intergeneracional, a la no-discriminació i la igualtat de tracte cap a les minories, respectant els principis de transversalitat i la perspectiva de gènere.

h) Vetlar pels valors de tolerància, igualtat, solidaritat i respecte a la dignitat humana en els continguts de les emissions audiovisuals.
i) La defensa i protecció dels drets de les persones usuàries.
j) Impulsar que l’activitat dels operadors del sector audiovisual contribuïsca a reforçar la identitat i els trets culturals i lingüístics de la Comunitat Valenciana, com també la seua cohesió social, la seua activitat econòmica i la vertebració territorial.
k) Vetlar perquè les emissions dels ens públics de ràdio i televisió, com també les plataformes de vídeo sota demanda de titularitat pública, arriben a tot el territori de la Comunitat Valenciana.
l) Vetlar perquè hi haja una competència justa i efectiva entre els diferents proveïdors de serveis audiovisuals a la Comunitat Valenciana per a evitar les distorsions del mercat o els abusos de posició dominant entre proveïdors.
m) Afavorir l’educació mediàtica de la població i promoure que els infants disposen, tant en el marc escolar com en el familiar, d’accés a espais i materials que puguen afavorir el seu coneixement del llenguatge dels mitjans de comunicació, el desenvolupament d’un sentit crític davant dels seus continguts i la dotació d’eines per a fer front als nous entorns comunicatius.
n) Garantir la col·laboració amb associacions, organismes i altres entitats en aspectes vinculats amb la sensibilització social a través d’actuacions diverses, sobretot aquelles referides al gènere, l’orientació sexual, les persones amb diversitat funcional, la infància i la joventut.

o) Contribuir a garantir el dret a l’educació i, de manera opcional i voluntària, a l’aprenentatge de les llengües estrangeres per mitjà dels programes de producció aliena.
2. L’actuació del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana i la de cadascun dels seus membres haurà d’inspirar-se en el respecte als principis de llibertat d’expressió i difusió, dret a l’honor i intimitat, dret a la comunicació i a la informació veraç, igualtat i no-discriminació, i en la compatibilitat dels principis esmentats amb els de pluralisme, objectivitat, transparència, lliure concurrència i foment del valencià en el sector audiovisual.
3. La gestió del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana haurà d’ajustar-se als criteris de transparència, de responsabilitat social, d’accés a la informació pública i de bon govern.


CAPÍTOL II
Funcions del Consell de l’Audiovisual
de la Comunitat Valenciana

Article 5. Funcions
Corresponen al Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, en l’àmbit autonòmic de l’activitat i exercici de la comunicació audiovisual, les funcions següents:
1. Adoptar les mesures necessàries per a l’èxit dels objectius assenyalats en l’article 4 d’aquesta llei.
2. Adoptar resolucions de caràcter vinculant dirigides als operadors a fi de garantir el compliment de la legislació vigent en l’àmbit de les seues competències, i atendre les queixes formulades per les persones usuàries dels serveis de comunicació audiovisual. En especial, adoptarà resolucions que prevegen:
a) Vetlar pel compliment de la legislació vigent sobre publicitat en tot el que es refereix als continguts i a les diverses formes d’emissions publicitàries. I, en conseqüència, prendre les mesures necessàries per a neutralitzar els efectes de la difusió o la introducció en la programació o la publicitat de missatges o continguts que atempten contra la dignitat humana i el principi d’igualtat, molt particularment quan aquests missatges o continguts són difosos en horaris d’audiència de públic infantil o juvenil, i restablir els principis que han sigut lesionats; a aquest efecte, podrà resoldre’s el cessament de les emissions de publicitat il·lícita, d’acord amb els supòsits que establisca la legislació aplicable.

b) Les mesures necessàries per a garantir els drets de la joventut, la infància i l’adolescència, la tercera edat, les persones amb diversitat funcional, els migrants i altres col·lectius que necessiten una major protecció, pel que fa als continguts de la programació i a les emissions publicitàries, potenciant el respecte als valors de tolerància, solidaritat i voluntariat, evitant la inducció de comportaments violents i insolidaris, com també facilitant l’accessibilitat a les persones amb discapacitat auditiva o visual.
c) Les mesures necessàries per a garantir la igualtat de gènere a través de la promoció d’activitats, models socials i comportaments no sexistes en el conjunt de les programacions que s’ofereixen a la Comunitat Valenciana, com també en la publicitat que s’emeta.
d) Les mesures necessàries per a garantir la presència del valencià en la producció i en la difusió de continguts audiovisuals.
3. Assessorar les Corts i el Consell en les matèries relacionades amb el sector audiovisual i, en particular:
a) Emetre un informe previ pel que fa als projectes i les disposicions de caràcter general relatius al sector audiovisual i les seues eventuals modificacions.
b) Proposar al Consell l’elaboració de disposicions de caràcter general relatives a l’activitat audiovisual.
c) Trametre anualment a les Corts i al Consell, i presentar davant la Comissió corresponent de les Corts, un informe sobre la seua actuació i la situació i les perspectives del sector audiovisual a la Comunitat Valenciana. L’informe inclourà un apartat referit a l’impacte econòmic i social dels mitjans de comunicació públics.
d) Elaborar estudis, informes, balanços estadístics i dictàmens sobre matèries de la seua competència a instància pròpia o a iniciativa de les Corts i el Consell.
e) Trametre periòdicament a les Corts i al Consell, i presentar-los davant la comissió corresponent de les Corts, els informes sobre el compliment del mandat marc i del contracte programa dels mitjans de comunicació autonòmics de titularitat pública.
f) Informar preceptivament en els procediments iniciats per qualsevol òrgan regulador d’àmbit autonòmic que afecten o puguen afectar el sector audiovisual.
g) Impulsar el compliment dels objectius de servei públic que corresponen als mitjans de comunicació de gestió pública.
4. Atorgar els títols habilitants que corresponguen als prestadors públics d’àmbit local i autonòmic del servei de comunicació audiovisual i vigilar el compliment de la funció de servei públic que tenen encomanada, com també l’adequació dels recursos públics assignats per a això.

5. Redactar dictàmens amb recomanacions sobre el tractament que els serveis informatius, sense detriment del dret a la informació i de comunicació, han de dur a terme sobre informacions que, per la seua rellevància pública, puguen crear alarma social o atemptar contra la dignitat de les persones, els drets fonamentals i el lliure desenvolupament de la personalitat.
6. Vetlar perquè es desenvolupen sinergies de col·laboració entre la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) i la xarxa de prestadors públics locals i comarcals, per a la millor consecució de les funcions de servei públic encomanades, mitjançant convenis de col·laboració publicoprivats que permeten dinamitzar amb inversions públiques el sector audiovisual valencià local en el seu conjunt i afavorir l’intercanvi de continguts i la producció conjunta d’informatius i obres audiovisuals, amb l’objectiu d’oferir més continguts, serveis i qualitat als usuaris amb l’estalvi consegüent en costos de producció de continguts.
7. Aprovar el plec de condicions dels concursos d’atorgament de llicències de comunicació audiovisual que corresponguen en l’àmbit competencial de la Generalitat i atorgar les llicències que habiliten per a prestar el servei de comunicació audiovisual.
8. Rebre les comunicacions d’inici d’activitat dels prestadors del servei de comunicació audiovisual.
9. Autoritzar les peticions de renovació de les llicències, la celebració de negocis jurídics sobre aquestes, i les revocacions o l’extinció, de conformitat amb la legislació vigent.
10. Gestionar el registre autonòmic de prestadors de serveis de comunicació audiovisual.
11. Vetlar, en l’àmbit de les seues competències, pel compliment de la normativa de la Unió Europea, especialment en els àmbits relatius als serveis de comunicació audiovisual, com també de la normativa continguda en els tractats internacionals, relativa als mitjans de comunicació audiovisual.
12. Sol·licitar, de les altres autoritats reguladores o de les administracions públiques amb competències en mitjans de comunicació audiovisual les emissions de les quals es difonguen a la Comunitat Valenciana i no queden subjectes a l’autoritat del Consell, l’adopció de les mesures adequades davant les conductes contràries a la legislació relativa a la programació i la publicitat audiovisuals, com també sol·licitar al ministeri fiscal la seua actuació en els casos en què les conductes detectades puguen ser susceptibles de sanció penal.
13. Promoure l’adopció de codis deontològics i normes d’autoregulació del sector audiovisual, especialment en matèries de publicitat i de continguts.
14. Elaborar un codi de bones pràctiques que oriente el sector audiovisual sobre els estàndards que han de seguir els programes quant al tractament de la privacitat, tractament igualitari, ús de la publicitat i del mecenatge i drets de la ciutadania, en termes de drets a l’educació, drets lingüístics i drets a la informació, i que pose en pràctica les recomanacions i obligacions dels diferents radiodifusors dictades en la Directiva 2020/13/EU de la Comissió Europea i dels articles 8, 9, 10 i 14 de la Convenció europea dels drets humans, en concret, el dret a la llibertat d’expressió, que inclou el dret de l’audiència a rebre continguts creatius, informacions i idees sense interferències, però subjectes a les lleis en vigor, el dret de les persones a la privacitat en la seua vida i el seu entorn familiar, el dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió, i el gaudi dels drets humans sense discriminació per causa de naixement, sexe, identitat o orientació sexual, raça o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

15. Exercir, a instància de les parts en conflicte, i dins de l’àmbit de les seues competències, funcions arbitrals i de mediació en el sector audiovisual. A aquests efectes, els laudes que dicte tindran els efectes establits en la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge; la revisió, l’anul·lació i l’execució forçosa s’acomodaran al que hi ha disposat en la llei esmentada.
16. Rebre peticions i suggeriments formulats per les persones interessades, ja siguen individuals o col·lectives, a través de les associacions que els agrupen, i canalitzar-les, si escau, davant els operadors o els òrgans competents.
17. Crear i gestionar una oficina de defensa de l’audiència per a rebre, remetre i respondre les queixes de la ciutadania sobre els continguts de la programació i la publicitat que s’emeten en les emissores de ràdio i els canals de televisió locals i autonòmics valencians.
Així mateix, aquesta oficina podrà rebre i remetre a les empreses i ens de ràdio i televisió d’àmbit supraautonòmic les queixes de la ciutadania, amb petició expressa que siga resolta pel titular del mitjà corresponent.
18. Cooperar amb els òrgans anàlegs d’àmbit autonòmic, estatal o europeu, i, si escau, acordar convenis de col·laboració amb els òrgans esmentats.
19. Participar, en la mesura que es determine en la legislació vigent, en la direcció i la gestió de l’Arxiu Audiovisual de la Comunitat Valenciana.
20. Participar, en la mesura que es determine en la legislació vigent, en la direcció i la gestió de les infraestructures per a la prestació del servei de comunicació audiovisual sobre el qual tinga la competència o la titularitat la Generalitat.
21. Aprovar i, si escau, modificar el Reglament orgànic i de funcionament del Consell de l’Audiovisual. L’aprovació del reglament orgànic i de funcionament així com les seues propostes de modificació es realitzaran a través d’un decret del Consell.
22. Exercir totes les atribucions que hi assigna aquesta llei i qualssevol altres que hi siguen encomanades per disposició legal.
23. Participar, en la mesura que es determine en la legislació vigent, en la concessió d’ajudes o subvencions sobre continguts audiovisuals susceptibles d’emetre’s a través dels mitjans audiovisuals que atorgue la Generalitat Valenciana al sector audiovisual.


Article 6. Potestats, facultats i recursos
1. El Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana tindrà les potestats i les facultats següents:
a) Dictar els actes precisos per a l’adequat exercici de les competències i les funcions que li atribueix aquesta llei i per al desenvolupament d’aquelles normes que l’habiliten expressament a l’efecte. Els actes adoptaran la denominació de «resolució» quan tinguen caràcter vinculant, i de «recomanació» en cas contrari.
b) Requerir als prestadors del servei de comunicació audiovisual les dades necessàries per a comprovar el compliment de les seues obligacions. La informació obtinguda serà confidencial i no podrà ser utilitzada per a fins diferents dels previstos en la legislació audiovisual.
c) Demanar informació de qualsevol radiodifusor que emeta a la Comunitat Valenciana per tal de garantir el compliment dels objectius esmentats en aquesta llei.
d) Realitzar inspeccions, a l’efecte de les quals, el personal funcionari dependent del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana té la condició d’autoritat pública.
e) Requerir el cessament d’aquelles pràctiques que contravinguen les disposicions establides en aquesta llei i les seues normes de desenvolupament.
f) Requerir als anunciants i a les empreses audiovisuals, per iniciativa pròpia o a instància de les persones interessades, el cessament o la rectificació de la publicitat il·lícita o prohibida, i, quan escaiga, disposar el cessament o la rectificació de les emissions esmentades, de conformitat amb la legislació aplicable i en els supòsits que aquesta estableix.
g) Adoptar les mesures provisionals necessàries per a garantir l’eficàcia de les seues resolucions en els termes que preveu la legislació vigent.
h) Exercir la potestat d’inspecció i control relativa a la prestació dels serveis i la publicitat audiovisual, d’acord amb el que hi ha previst en la legislació vigent i, en especial, la Llei 1/2006, del sector audiovisual, de la Generalitat Valenciana, i la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual.
i) Exercir la potestat sancionadora que les lleis reguladores de la comunicació audiovisual i de la publicitat atorguen a la Generalitat, a través dels òrgans que es determinen d’acord amb el que hi ha previst en la legislació vigent i, en especial, la Llei 1/2006, del sector audiovisual, de la Generalitat Valenciana, i la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual. La funció recaptadora per al cobrament de les sancions i altres ingressos de dret públic que li corresponguen en l’exercici de les seues funcions, tant en període voluntari com en via de constrenyiment, es realitzarà a través de l’administració de la Generalitat.
j) Procedir a l’execució forçosa dels actes que adopte, davant la inactivitat de la persona obligada i després d’haver fet l’advertència corresponent, d’acord amb els procediments previstos per la normativa vigent.
k) Exercir la resta de potestats i facultats que li atribueix aquesta llei i qualssevol altres que li siguen encomanades per la normativa vigent.

2. En l’àmbit de les seues competències, els actes de la Presidència i del Ple del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana posen fi a la via administrativa.


CAPÍTOL III
El Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana

Article 7. Estructura
El Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana s’estructura en els òrgans següents:
a) Ple.
b) Presidència.
c) Vicepresidència.
Article 8. Composició
1. El Ple del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana estarà compost per set membres elegits entre persones de reconegut prestigi i competència professional en l’àmbit periodístic, jurídic, científic, ètic, tècnic, educatiu, cultural o social, entre altres, que estiguen directament relacionats amb el sector de la comunicació audiovisual, i que acrediten fefaentment un mínim de quinze anys d’experiència professional.
2. Les persones membres del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana seran proposades: cinc per les Corts i dos pel Consell.

3. Les persones del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana que correspon proposar a les Corts, hauran de ser-ho a proposta, com a mínim, de la meitat dels grups parlamentaris, i ratificats, amb l’acreditació documental i el contrast previs de la seua experiència i la seua capacitat per a desenvolupar la tasca per a la qual són proposades, en compareixença davant la comissió corresponent de les Corts, per una majoria de tres cinquenes parts del Ple de les Corts.
4. La designació de les dues persones que correspon proposar al Consell haurà de ser entre persones pertanyents o proposades per les principals organitzacions de persones usuàries, treballadores o professionals del sector audiovisual de la Comunitat Valenciana, personal docent o investigador de les universitats de la Comunitat Valenciana i persones representants de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
5. El president o la presidenta de la Generalitat designarà a qui corresponga ocupar la Presidència del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana entre les set persones proposades. Qui ocupe la Presidència haurà d’acreditar un mínim de vint anys d’experiència professional en el sector de la comunicació audiovisual, i per a la seua elecció, entre les persones proposades per a les vocalies, es tindrà en compte la seua experiència i les seues capacitats professionals o de gestió, com també els altres mèrits docents i investigadors.
6. La composició del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana tindrà una representació igualitària de dones i homes. Així mateix, el principi esmentat haurà de ser observat en tots els supòsits de propostes o nomenaments que faça el Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana.
7. El nomenament de les persones membres del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, i el de la seua Presidència, es farà per decret del president o de la presidenta de la Generalitat, d’acord amb les propostes fetes per les Corts i el Consell, d’acord amb els tràmits previstos en aquesta llei. Els decrets de nomenament seran publicats en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L’eficàcia del nomenament tindrà lloc quan prenga possessió.
8. Els òrgans de govern del Consell de l’Audiovisual estaran assistits per la Secretaria General, amb les funcions previstes en l’article 16 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, com també totes les que establisca el reglament orgànic i de funcionament del consell.

Article 9. Durada del mandat
1. Les persones que es designen com a membres del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana seran nomenades per un període de cinc anys i podran ser reelegides una sola vegada per un nou període de la mateixa durada.
2. En el supòsit de vacant sobrevinguda, haurà de nomenar-se una altra persona membre de conformitat amb el que hi ha establit en l’article anterior, el mandat del qual conclourà en la data en què hauria d’haver finalitzat el de la persona a qui substituïsca.
3. Les persones membres del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana continuaran en l’exercici de les seues funcions fins a la presa de possessió dels que hagueren de succeir-los.

Article 10. Pèrdua de la condició de membre del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana
1. Les persones membres del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana cessaran per alguna de les causes següents:
a) Finalització del termini del seu mandat.
b) Renúncia.
c) Defunció.
d) Estar incurs en causa d’incompatibilitat, sense perjudici del que hi ha disposat en l’article 11.1 d’aquesta llei.
e) Incapacitat declarada per sentència ferma.
f) Condemna per delicte dolós declarada per sentència ferma.
g) Incompliment greu en l’exercici de les seues funcions, per acció o omissió.
h) En el cas de les persones encausades o acusades judicialment per delictes contra l’administració pública, contra l’administració de justícia, les institucions de l’Estat, el patrimoni, la llibertat, l’ordre públic, el terrorisme, com també delictes dolosos castigats amb penes greus o que comporten inhabilitació o suspensió de càrrec públic, aquestes seran suspeses de les seues funcions mentres es mantinga la seua situació d’encausades.
2. En els supòsits previstos en les lletres d i g de l’apartat 1 d’aquest article, s’instruirà el procediment que es determine en el reglament orgànic i de funcionament, amb audiència de l’interessat davant el Ple del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana. La formulació de la proposta de cessament pel Ple del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana requerirà una majoria de dos terços dels seus membres i serà tramesa a la comissió corresponent de les Corts, que podrà proposar al Consell —en el cas dels membres nomenats per aquest— o al Ple de Les Corts —per a la resta de membres— el seu cessament. Per a aquests últims, la proposta de cessament requerirà el vot favorable de tres cinquens del Ple de les Corts. El cessament es realitzarà en tot cas per decret del president o presidenta de la Generalitat.


Article 11. Estatut personal
1. La condició de membre del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana serà incompatible amb l’exercici de qualsevol càrrec d’elecció o designació política, i amb l’exercici de funcions de direcció o executives en partits polítics, organitzacions sindicals o empresarials. Tampoc no podrà tenir, directament ni indirecta, interessos en empreses audiovisuals, de cinema, de vídeo, de premsa, de publicitat, d’informàtica, de telecomunicacions o d’internet.
Si una persona membre del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana es troba en algun dels supòsits d’incompatibilitat especificats per aquest article, disposarà de dos mesos per a adequar la seua situació al que hi ha establit en aquesta llei.
2. En l’exercici de les seues funcions, les persones membres del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana actuen amb absoluta independència, sense que puguen rebre instruccions, directrius o qualsevol classe d’indicació imperativa de cap administració o altres institucions o entitats en l’exercici de les seues funcions.
3. Les persones membres del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana exerciran el seu càrrec amb subjecció als deures d’administració diligent, fidelitat, lleialtat, secret i responsabilitat establits en la legislació pública i mercantil. Així mateix, ajustaran la seua actuació als principis de legalitat, objectivitat i bon govern.
4. L’exercici de les funcions de presidència i vicepresidència podrà tenir dedicació exclusiva i les retribucions corresponents a una secretaria autonòmica i a una direcció general de l’administració del Consell, respectivament.
A més, les persones que exercisquen la presidència i vicepresidència, en cas de tenir dedicació exclusiva, tindran la consideració d’alts càrrecs de l’administració de la Generalitat a l’efecte del que disposa la Llei 8/2016, de 28 d’octubre, de la Generalitat, d’incompatibilitats i conflictes d’interessos de persones amb càrrecs públics no electes.


CAPÍTOL IV
Funcionament del Consell de l’Audiovisual de la
Comunitat Valenciana i règim jurídic

Article 12. Règim de funcionament del Ple
1. El Ple és l’òrgan de govern del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, format per la Presidència i les conselleres o els consellers, i assistits per la persona que ocupe la Secretaria General.
2. El Ple ha de reunir-se amb caràcter ordinari almenys una vegada al mes i amb caràcter extraordinari, quan siga convocat expressament amb aquest caràcter per la Presidència o ho sol·liciten la meitat més una de les seues persones membres.
3. De les resolucions adoptades per la persona que ocupe la Presidència en l’exercici de les seues competències, haurà de donar-se’n compte detallat al Ple del Consell de l’Audiovisual, almenys amb caràcter trimestral, mitjançant la inclusió d’un punt específic en l’ordre del dia de la sessió ordinària corresponent.
4. Perquè el Ple del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana es constituïsca vàlidament ha de comptar amb la presència de la Presidència i, almenys, de la meitat més un dels conselleres o consellers, i amb l’assistència de la Secretaria General.
5. Les decisions del Ple del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana han d’adoptar-se per majoria simple, excepte les que s’indiquen a continuació, per a les quals es requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres:
a) Les propostes de nomenaments que s’eleven a les Corts o al Consell.
b) L’aprovació del projecte del seu reglament orgànic i de funcionament, com també les propostes de la seua modificació.
c) L’aprovació de l’informe anual.
d) L’aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, l’organigrama i la proposta d’oferta pública d’ocupació.
e) La subscripció d’acords de cooperació i col·laboració amb altres autoritats de regulació audiovisual, entitats gestores del servei públic de comunicació audiovisual i amb qualssevol altres administracions, entitats i institucions. Com també la incorporació a associacions d’autoritats de regulació audiovisual nacionals i internacionals ja existents o la participació en la creació d’aquestes.

6. La Presidència del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana dirimeix els empats en les votacions del Ple, per mitjà de vot de qualitat.
7. Les persones membres del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana hauran d’abstenir-se d’intervenir en aquells assumptes en què pertoque, d’acord amb la normativa d’aplicació.
8. Sense perjudici del que hi ha disposat en els apartats anteriors, i del que es regule en el reglament orgànic i de funcionament al qual es refereix l’article 16 d’aquesta llei, el Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana es regirà per les normes de funcionament dels òrgans col·legiats, d’acord amb la legislació de règim jurídic de les administracions públiques.

Article 13. Competències i funcions de la Presidència
1. La Presidència del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana assumirà amb caràcter permanent les funcions de representació institucional del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, a més de les atribucions que li conferisquen aquesta llei i el reglament orgànic i de funcionament.
2. Sense perjudici d’això, la Presidència tindrà entre les seues competències les següents:
a) La representació legal.
b) Disposar les despeses i ordenar els pagaments que corresponguen.
c) Exercir la direcció superior del personal en els termes dels instruments d’ordenació i gestió aprovats pel Ple del Consell de l’Audiovisual.
d) Executar i fer complir els acords del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana.
e) Ordenar i dirigir l’elaboració de les propostes, els dictàmens, els informes, les activitats i la resta d’actuacions que hagen de realitzar el personal o els organismes dependents del Consell.
f) Convocar i presidir el Ple.
g) Exercir la potestat sancionadora.
h) Aquelles altres que resulten necessàries per a l’exercici de les funcions del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, com també per a la seua direcció i la seua administració.
3. Les competències de la Presidència es podran delegar en la Vicepresidència, d’acord amb el que hi ha previst en la normativa vigent.

Article 14. La Vicepresidència
1. El Ple del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana elegirà entre les seues persones membres la titular de la Vicepresidència. Aquesta assumirà la Presidència en funcions en cas d’absència, renúncia o incapacitat sobrevinguda de qui ocupe la Presidència, situació que finalitzarà amb la reincorporació d’aquella o amb el nomenament, d’acord amb el procediment establit, de la nova persona que haja d’ocupar la Presidència del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana.
2. La persona que ocupe la Vicepresidència podrà tenir dedicació exclusiva en els termes que s’establisquen en el reglament orgànic.
3. Per a garantir la igualtat entre homes i dones, la Vicepresidència haurà de ser ocupada per una persona de gènere diferent d’aquella que ocupe la Presidència.

Article 15. La Secretaria General
1. El Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana tindrà una secretaria general la persona titular de la qual no serà conseller o consellera i haurà d’ostentar la condició de funcionari o funcionària de carrera de qualsevol administració pública per a l’accés del qual es requerisca titulació superior i estar en possessió de la llicenciatura o el grau de dret.
2. A més de les funcions que li corresponguen, exercirà la secretaria dels plens del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, amb veu però sense vot.
3. El nomenament i el cessament correspondrà a la Presidència del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, d’acord amb la normativa aplicable en matèria de funció pública valenciana que regeix per a la provisió de llocs de treball per mitjà del sistema de lliure designació. La cobertura temporal del lloc esmentat es farà per mitjà de les formes de provisió previstes en la llei de funció pública valenciana.
4. La Secretaria General, a més d’estendre acta de les reunions del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, certificar-ne els acords i assessorar la Presidència i el consell en dret, tindrà les funcions que li assigne el Reglament orgànic i de funcionament.
5. A la persona titular de la Secretaria General li correspondrà l’organització i direcció dels serveis generals, com també l’assessorament en matèries de contingut jurídic, tècnic i pressupostari que es considere oportú per al millor compliment de les funcions pròpies del Consell de l’Audiovisual.

Article 16. Reglament orgànic i de funcionament
1. Dins del marc establit en aquesta llei, el reglament orgànic i de funcionament desenvoluparà les funcions, el règim interior i d’administració i les altres previsions que siguen necessàries per a facilitar l’adequat funcionament del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, i podrà crear a tal efecte les comissions que es consideren convenients.
2. La proposta de reglament orgànic i de funcionament i les seues modificacions, acordades pel Ple del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, s’elevaran al Consell, a través del departament del Consell competent en matèria de comunicació, perquè aprove el decret corresponent.

Article 17. Col·laboració i informació
1. L’administració de la Generalitat prestarà la col·laboració necessària al Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana per al millor i més eficaç desenvolupament de les seues funcions.
2. Per al compliment de les seues funcions, el Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana podrà demanar les dades i els informes que estime necessaris de les administracions públiques, com també dels agents del sector audiovisual i de les associacions, les institucions i els organismes que s’hi relacionen.
També mantindrà una especial col·laboració amb les universitats de la Comunitat Valenciana que imparteixen estudis de comunicació audiovisual o similars, per a la realització dels estudis i els informes que li siguen necessaris.
3. El reglament orgànic i de funcionament preveurà els mecanismes adequats que garantisquen l’accés de la ciutadania a la informació que genere el Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, d’acord amb la normativa vigent.

Article 18. Contractació i patrimoni
1. El règim de contractació i patrimoni del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana s’ajustarà, respectivament, a les previsions de la legislació de contractes i del patrimoni de les administracions públiques.
2. El patrimoni del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana estarà integrat pels béns i els drets que li siguen adscrits o cedits per la Generalitat o qualsevol altra administració pública, com també per qualssevol altres béns i drets que adquirisca o reba per qualsevol títol.

Article 19. Personal
1. El Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana comptarà amb el personal que es determine en la corresponent relació de llocs de treball.
2. El personal del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana podrà ser tant personal funcionari com laboral.
3. Els llocs de treball de naturalesa funcionarial, com també les persones que els ocupen, seran gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública i es regiran per la llei de funció pública valenciana.
4. Quant al personal laboral adscrit al Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, la gestió d’aquest personal i dels llocs que ocupen correspondrà a la conselleria competent en matèria de funció pública; quedaran sotmesos al mateix règim jurídic que la resta de personal laboral que presta serveis en l’administració de la Generalitat.

5. El personal funcionari de l’administració de la Generalitat que siga adscrit al Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana no veurà modificada la seua relació jurídica, els seus drets ni la seua situació administrativa.
6. L’elaboració i l’aprovació de la relació de llocs de treball del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana correspondrà a la conselleria competent en matèria de funció pública, en els termes establits en la normativa en matèria de funció pública valenciana.


Article 20. Recursos econòmics
El finançament del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana es farà a càrrec dels recursos següents:
a) Les assignacions pressupostàries establides en el pressupost de la Generalitat.
b) Les subvencions que li siguen concedides.
c) Els rendiments de les publicacions, els estudis i la resta d’actuacions del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana.
d) Les contraprestacions derivades dels convenis signats pel Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana.
e) Els rendiments dels béns o els valors del seu patrimoni.
f) Qualssevol altres que puga rebre basant-se en la normativa que se li aplique.

Article 21. Règim pressupostari i control
1. Correspon al Ple del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana aprovar l’avantprojecte del seu pressupost, tenint les despeses caràcter limitador, que s’incorporarà com a secció a l’avantprojecte de pressupostos de la Generalitat.
2. El Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana estarà sotmès a la normativa vigent en matèria d’hisenda pública de la Generalitat.


CAPÍTOL V
El Comitè Consultiu del Consell de l’Audiovisual
de la Comunitat Valenciana

Article 22. Composició, funcionament i facultats
1. El Comitè Consultiu és l’òrgan de participació ciutadana i d’assessorament del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana i estarà compost per tretze membres, dotze vocalies i la Presidència. La composició del Comitè Consultiu serà paritària.
2. Les dotze vocalies del Comitè Consultiu s’elegiran entre les persones usuàries, les persones que presten el servei de comunicació audiovisual i el sector audiovisual, segons la distribució que es detalla en els subapartats següents, i la seua proposta, la seua elecció i el seu nomenament s’ajustaran al procediment establit en el Reglament orgànic i de funcionament del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana:

a) Dues persones en representació de les associacions més representatives de persones usuàries i consumidores del servei de comunicació audiovisual de la Comunitat Valenciana. Una, almenys, s’elegirà entre aquelles que realitzen regularment, en l’exercici del seu objecte social, la defensa dels drets de la infància i l’adolescència.
b) Una persona en representació dels prestadors del servei de comunicació audiovisual de televisió per ones terrestres inscrits en el corresponent registre de prestadors de la Comunitat Valenciana.
c) Una persona en representació dels prestadors del servei de comunicació audiovisual de radiodifusió per ones terrestres inscrits en el corresponent registre de prestadors de la Comunitat Valenciana.
d) Una persona en representació dels altres prestadors del servei de comunicació audiovisual inscrits en el corresponent registre de prestadors de la Comunitat Valenciana.
e) Una persona, a proposta de les organitzacions empresarials més representatives en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, en representació de les empreses de producció i doblatge del sector audiovisual de la Comunitat Valenciana.
f) Una persona, a proposta de les organitzacions sindicals més representatives en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, en representació de les treballadores i els treballadors del sector audiovisual de la Comunitat Valenciana.
g) Una persona en representació dels actors, les actrius i els guionistes del sector audiovisual de la Comunitat Valenciana.
h) Una persona en representació de les persones que exerceixen la professió periodística a la Comunitat Valenciana.
i) Una persona en representació dels agents, les empreses i els creatius i les creatives de publicitat de la Comunitat Valenciana.
j) Dos persones en representació de les universitats i la resta de centres d’ensenyament oficials en l’àmbit de la comunicació audiovisual de la Comunitat Valenciana.
3. El Comitè Consultiu estarà presidit per la persona que ocupe la Presidència del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana.
4. Desenvoluparà les funcions de secretaria del Comitè Consultiu una persona pertanyent al col·lectiu funcionarial del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana amb veu i sense vot.
5. El Comitè Consultiu del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana serà convocat, com a mínim, cada quatre mesos a fi de ser informat periòdicament de les actuacions desenvolupades pel Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana. En tot cas, el Comitè Consultiu tindrà com a facultats:
a) Informar amb caràcter general sobre les orientacions de la política audiovisual, la situació del sector i l’oferta de continguts dels serveis de comunicació audiovisual.
b) Ser consultat respecte de les propostes de disposicions del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana i sobre els criteris d’interpretacions i aplicació del règim d’infraccions i sancions previstes en aquesta llei.
c) Informar i assessorar a petició del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana sobre tots aquells assumptes que siguen sotmesos a la seua consideració.
d) Elevar al Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana qualssevol informes i propostes que crega oportú relacionats amb el funcionament del sector audiovisual.
6. Les persones que ocupen les vocalies del Comitè Consultiu podran assistir, amb veu i sense vot, a les sessions del Ple del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, amb invitació prèvia de la Presidència, i quan es tracte de qüestions sobre les quals no tinguen un interès directe, d’acord amb la normativa d’aplicació.
7. La condició de persona membre del Comitè Consultiu no exigirà dedicació exclusiva ni donarà dret a remuneració, excepte les indemnitzacions per assistència a les sessions que s’establisquen per acord del Ple del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana.CAPÍTOL VI
Relacions institucionals

Article 23. Relacions amb les Corts Valencianes
1. El Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana es relaciona amb les Corts d’acord amb el que establisquen a este efecte aquesta llei reguladora, el Reglament de les Corts i el seu propi reglament orgànic i de funcionament.
2. En tot cas, la Presidència del Consell de l’Audiovisual i la resta de les persones que integren el consell donaran compte dels informes i de les seues actuacions, i se sotmetran al control periòdic de la comissió competent de les Corts almenys una vegada a l’any amb caràcter ordinari, i amb caràcter extraordinari quan hi siguen convocats expressament, a fi de donar compte de la informació que els siga requerida, a través dels procediments previstos en el Reglament de les Corts.
Article 24. Col·laboració amb altres institucions
1. El Consell de l’Audiovisual pot establir acords de cooperació i col·laboració amb altres autoritats de regulació audiovisual, entitats gestores de serveis públics de comunicació audiovisual i amb altres administracions, entitats i institucions.
2. El Consell de l’Audiovisual pot ser membre d’associacions d’autoritats reguladores audiovisuals i participar en activitats internacionals sobre comunicació audiovisual, especialment en relació amb el desenvolupament i l’aplicació de la normativa comunitària del sector audiovisual.


DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Termini de constitució
El Ple del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana es constituirà en el termini de tres mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, i per a facilitar aquesta primera constitució en la designació les persones que correspon proposar a les Corts, en el cas que en el Ple de les Corts totes les candidatures o la d’alguna de les persones proposades, en una primera votació, no superen la majoria requerida de tres cinquenes parts conforme es preveu en l’article 8.3 d’aquesta llei, podran ser ratificades per majoria absoluta del Ple en una segona votació, que ha de fer-se en la mateixa sessió.

Segona. Habilitació de crèdits
La conselleria competent en matèria d’hisenda habilitarà els crèdits necessaris i farà les modificacions pressupostàries oportunes per a la posada en marxa, funcionament i exercici de les funcions i les competències del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana.DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Òrgan competent fins a la posada en funcionament del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana
Fins que no es pose en funcionament el Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, l’òrgan competent en matèria audiovisual de la Generalitat serà la Secretaria Autonòmica de Comunicació.

Segona. Dotació de personal i infraestructures del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana i compliment de les seues funcions
Des de la constitució del Ple del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana fins que dispose de dotació de personal i infraestructures suficients, l’administració de la Generalitat i, en especial, el departament competent en matèria de comunicació, li prestarà tota la col·laboració i suport necessari per a la posada en funcionament i l’exercici de les seues competències.
En concret, les unitats i els llocs de treball de nivell administratiu configurades amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta llei continuaran subsistents, retribuïdes amb càrrec als mateixos crèdits pressupostaris amb què ho eren fins al moment, i donant el suport administratiu amb relació a aquells assumptes i expedients que els corresponguen en les matèries que gestionaven amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta llei, sense perjudici de la competència per a resoldre dels òrgans als quals els ha sigut atribuïda.
Tot això es mantindrà fins que es duguen a terme les modificacions pressupostàries derivades d’aquesta llei, com també les actuacions que escaiguen sobre els llocs de treball esmentats en el marc de la normativa vigent en matèria de funció pública per a l’adequació de la nova estructura orgànica, i sense perjudici que, posteriorment, siguen aprovades les relacions de llocs de treball adaptades a aquella. Alhora, des del moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei, i sense perjudici de tot això, es podran produir els canvis d’adscripció d’unitats administratives que pertoquen, de conformitat amb la reorganització efectuada.

Aquest procés s’acompanyarà amb l’assumpció progressiva de competències i funcions per part del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana i haurà de concloure abans de l’entrada en vigor del reglament orgànic i de funcionament d’aquest consell.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació de normes
1. Es deroga el Decret 112/2015, de 17 de juliol, del Consell, pel qual crea l’Alt Consell Consultiu de Radiodifusió, Televisió i Altres Mitjans de Comunicació, per al desenvolupament de l’article 56 de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana.
2. Es deroga l’apartat 4.t de l’article 42, de la Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat, del servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic.
3. Queden derogades totes les normes del mateix rang o d’un rang inferior que s’oposen al que hi ha establit en aquesta llei.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Reglament orgànic i de funcionament
El Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana presentarà al Consell el projecte del seu reglament orgànic i de funcionament en el termini màxim de sis mesos des de la constitució.

Segona. Modificació de la Llei 1/2006, de 19 d’abril, de la Generalitat, del sector audiovisual
1. Es modifica l’apartat b de l’article 2 de la Llei 1/2006, de 19 d’abril, de la Generalitat, del sector audiovisual, que quedarà redactat en els termes següents:
«b) Als serveis de difusió sonora i televisiva la prestació dels quals siga realitzada directament per la Generalitat o per operadors públics i privats a què aquesta haja conferit un títol habilitant, o haja rebut una comunicació prèvia dins de l’àmbit autonòmic.»

2. Es modifica l’article 4 de la Llei 1/2006, de 19 d’abril, de la Generalitat, del sector audiovisual, que quedarà redactat en els termes següents:

«Article 4. Competències de la Generalitat
1. Correspon a la Generalitat, a través dels organismes o departaments que ostenten les competències en matèria de comunicació audiovisual, la regulació i l’ordenació del sector dels mitjans de comunicació audiovisual a la Comunitat Valenciana i de la prestació dels serveis de comunicació audiovisual que realitzen.
2. També correspon a la Generalitat, a través dels organismes o dels departaments que ostenten les competències en matèria de comunicació audiovisual i els que ostenten les competències en matèria de cultura, el foment de totes les activitats relacionades amb la creació, la producció, la investigació i la conservació d’obres audiovisuals valencianes.»


3. Es modifica el capítol IV del títol II de la Llei 1/2006, de 19 d’abril, de la Generalitat, del sector audiovisual, que quedarà redactat en els termes següents:


«Capítol IV.
De l’Arxiu Audiovisual de la Comunitat Valenciana

Article 7. Arxiu Audiovisual de la Comunitat Valenciana
1. Es crea l’Arxiu Audiovisual de la Comunitat Valenciana per a coordinar els arxius i els fons audiovisuals de la Generalitat i les seues institucions, en especial els arxius de l’Institut Valencià de Cultura i els de la Radiotelevisió Valenciana, SAU, en liquidació, com també d’aquelles altres institucions públiques o privades que vulguen adherir-s’hi, amb els objectius de:
a) Facilitar a la ciutadania el coneixement i la difusió del patrimoni audiovisual valencià.
b) Fomentar l’arxiu i la sistematització de la documentació sonora, fílmica, gràfica i audiovisual de la Comunitat Valenciana.
c) Donar suport a aquelles institucions públiques o privades que vulguen digitalitzar els seus arxius audiovisuals i integrar-los o connectar-los amb l’Arxiu Audiovisual de la Comunitat Valenciana i assessorar-les.
d) Assessorar les administracions públiques de la Comunitat Valenciana en matèria d’arxius audiovisuals.
e) Fomentar la difusió i la internacionalització de l’audiovisual i els actius audiovisuals de la Comunitat Valenciana.
f) Aquells altres que se li puguen encomanar.
2. Per mitjà de desplegament reglamentari es determinarà l’organització i la gestió de l’Arxiu Audiovisual de la Comunitat Valenciana, com també les bases del sistema de protecció, conservació, tractament, difusió i accés als seus fons documentals.
3. Els fons documentals que conformen el conjunt documental de l’extinta RTVV podran cedir-se per a la seua difusió i la seua explotació, en els termes que determine el Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana i d’acord amb els drets que puga haver-hi sobre aquests, als prestadors del servei de comunicació audiovisual, públics i privats, amb títol habilitant atorgat per la Generalitat.»

4. Es modifica l’article 19 de la Llei 1/2006, de 19 d’abril, de la Generalitat, del sector audiovisual, que quedarà redactat en els termes següents:

«Article 19. Comunicacions d’interès públic
Les empreses i les entitats públiques o privades que presten serveis de difusió d’informació per ràdio, televisió o altres suports tècnics audiovisuals a la Comunitat Valenciana estan obligades a difondre, gratuïtament i amb indicació del seu origen, les comunicacions o les declaracions que el Govern d’Espanya i el Consell de la Generalitat estimen necessàries quant al seu interès públic, d’acord amb el que hi ha establit en la legislació vigent.
Així mateix, estaran obligats a subtitular, audiodescriure i emetre en llengua de signes totes aquelles comunicacions que emeten d’interès públic efectuades pel Govern d’Espanya o pel Consell de la Generalitat.»

5. Es modifica l’article 34 de la Llei 1/2006, de 19 d’abril, de la Generalitat, del sector audiovisual, que quedarà redactat en els termes següents:

«Article 34. Emissions i espai radioelèctric
La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, les televisions a què se’ls haja atorgat títol habilitant per part de la Generalitat i les altres televisions públiques autonòmiques amb les quals, d’acord amb la normativa vigent, s’hagen signat acords de reciprocitat, disposaran dels programes de televisió digital necessaris per a la difusió de les seues emissions, d’acord, en tot cas, amb les disponibilitats de l’espectre radioelèctric.»

6. Es modifica l’article 35.4 de la Llei 1/2006, de 19 d’abril, de la Generalitat, del sector audiovisual, que quedarà redactat en els termes següents:
«4. L’atorgament dels títols habilitants que corresponguen als prestadors públics d’àmbit local i autonòmic del servei de comunicació audiovisual correspondrà al Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana.»

7. S’afegeix l’apartat 4 a l’article 44 de la Llei 1/2006, de 19 d’abril, de la Generalitat, del sector audiovisual, que quedarà redactat en els termes següents:
«4. Amb l’objecte de garantir el manteniment del pluralisme informatiu i audiovisual de les emissions televisives a la Comunitat Valenciana, els operadors de xarxes de suport de serveis de difusió per cable i per protocol d’internet (IPTV), que distribuïsquen el seu senyal en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i oferisquen un paquet de difusió de televisió, hauran d’incloure en l’oferta bàsica per a les seues abonades i els seus abonats, els canals de televisió d’àmbit autonòmic o de les corresponents demarcacions comarcals que hagen resultat adjudicataris de la llicència per a la prestació del servei públic de televisió atorgades per la Generalitat, sense contraprestació econòmica per als cessionaris del senyal, ni cost addicional per a les persones usuàries. La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació garantirà la cessió dels seus canals de ràdio i televisió als prestadors dels serveis de difusió de televisió per cable, per satèl·lit i per protocol d’internet (IPTV) que ho sol·liciten.
Amb l’objecte de garantir el manteniment del pluralisme informatiu i audiovisual de les emissions radiofòniques a la Comunitat Valenciana, en els concursos per a adjudicar noves llicències de radiodifusió en freqüència modulada que corresponguen atorgar a la Generalitat, s’establiran limitacions per a evitar que un mateix grup de comunicació puga resultar adjudicatari amb un percentatge majoritari de les llicències convocades.»

8. Es modifica la denominació del capítol I del títol VI i l’article 47 de la Llei 1/2006, de 19 d’abril, de la Generalitat, del sector audiovisual, que quedaran redactats en els termes següents:


«Capítol I.
Règim sancionador

Article 47.Potestat sancionadora
1. La potestat sancionadora regulada en aquesta llei es regirà per les disposicions previstes en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
2. Sense perjudici de les infraccions i les sancions previstes en aquesta llei, s’aplicarà el règim sancionador bàsic previst en la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual, en els supòsits i dins de l’àmbit establits en la llei esmentada.»

9. Es modifica la disposició addicional única de la Llei 1/2006, de 19 d’abril, de la Generalitat, del sector audiovisual, que quedarà redactada en els termes següents:


«Disposició addicional única

Totes les referències contingudes en aquesta llei a concessions administratives s’entendran referides a llicències administratives en virtut del que hi ha disposat en la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual.»


Tercera. Societat de xarxes de comunicació per ones de la Generalitat

La societat mercantil prevista en la disposició addicional cinquena de la Llei 4/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la qual es crea l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, tindrà la condició de mitjà propi i servei tècnic de l’administració del Consell, els seus organismes públics i la resta de societats mercantils, fundacions i consorcis de la Generalitat, de conformitat amb el que hi ha previst l’article 26.4 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.


Quarta. Majories per a la modificació d’aquesta llei
L’article 22 i les disposicions finals segona i tercera no requeriran per a la modificació la majoria de tres cinquenes parts de les Corts, en no ser matèries previstes en l’article 56.3 de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana.

Cinquena. Modificació de la Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat, del servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat
1. Es modifica l’article 18.1.d de la Llei 612016, de 15 de juliol, de la Generalitat, del servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat, que quedaria redactat de la manera següent:

«Article 18. Cessament o destitució dels membres del Consell Rector
1. Els consellers o conselleres cessaran en el seu càrrec per:
d) Separació aprovada per les Corts, a proposta del Consell Rector, per causa d’incompatibilitat sobrevinguda o per acord motivat d’aquest consell per incompliment o negligència greu en l’exercici de les seues funcions. La formulació de la proposta pel Consell Rector requerirà una majoria de dos terços dels seus membres i exigirà la incoació d’un expedient amb procediment contradictori que trametrà a la comissió corresponent de les Corts, que podrà proposar el seu cessament al Ple de les Corts. La proposta de cessament requerirà el vot favorable de tres cinquens del Ple de les Corts.»

2. Es modifica l’apartat 3 de l’article 28 de la Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat, del servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat, que quedaria redactat de la manera següent:

«Article 28. Pautes generals de la producció de continguts audiovisuals
3. La corporació i les seues societats propiciaran la celebració de convenis específics de col·laboració amb els prestadors dels serveis de ràdio i televisió locals de la Comunitat Valenciana, públics i privats que vulguen acollir-s’hi, per a aprofitar sinergies, reduir costos i oferir més continguts, serveis i qualitat als usuaris dels serveis audiovisuals a la Comunitat Valenciana. En aquest sentit, la corporació elaborarà un pla de col·laboració amb aquestes entitats que inclourà la programació pressupostària plurianual a destinar.»

3. Es modifica l’apartat 3 de l’article 36 de la Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat, del servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat, que quedaria redactat de la manera següent:

«Article 36. Principis pressupostaris
3. Com a garantia de la independència de la corporació, s’adoptaran les mesures i els compromisos pressupostaris plurianuals que doten a aquesta d’un model de finançament ajustat, estable, suficient i viable per al compliment dels objectius establits en aquesta llei, i els costos del capítol I no podran superar un terç del total del pressupost.»

4. S’afegeixen dos apartats a l’article 47 de la Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat, del servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat, que quedaria redactat de la manera següent:

«Article 47. Control parlamentari
4. Quan se sol·licite una compareixença d’alguna de les persones que integren el Consell Rector o de la Direcció General per un dels grups parlamentaris, aquesta haurà de substanciar-se en termini màxim d’un mes dins del mateix període de sessions en què s’haja sol·licitat.
5. Els òrgans de la corporació i les seues societats a les quals les Corts requerisquen una resposta o una informació, no poden negar-se a facilitar-los-la, sempre que siga d’interès i estiga relacionada amb la funció de control que les Corts exerceixen sobre la corporació i les seues societats. En el cas que facilitar la resposta o la informació requerida puga resultar perjudicial per als interessos de la corporació o les seues societats, aquest requeriment ha de substituir-se per una compareixença davant la comissió corresponent de les Corts.»

5. S’afegeix un punt 4 nou a l’article 49 de la Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat, del servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat, amb la redacció següent:
«4. Control intern de la gestió econòmica i financera
a) El control de la gestió econòmica i financera de la corporació correspondrà a la Intervenció General de la Generalitat en el termes que hi ha previstos en el títol VI de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions de la Comunitat Valenciana.
b) La corporació també haurà de regular en el seu reglament orgànic els mecanismes propis de control intern de la gestió econòmica i financera de la seua activitat, el control del compliment de la legalitat de l’actuació econòmica i financera, el grau de compliment dels objectius, com també l’anàlisi del cost de funcionament i del rendiment de les activitats i de les inversions que s’establisquen en la seua normativa, en el mandat marc i en el contracte programa.»

6. Es modifica l’apartat 3 de la disposició transitòria novena de la Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat, del servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat, que quedaria redactat de la manera següent:
«3. Per a la provisió definitiva de llocs de treball correspon a la direcció general proposar al Consell Rector el calendari i les condicions de provisió del conjunt dels llocs de treball necessaris per al funcionament de la corporació i les societats que depenguen d’ella mitjançant concurs oposició, que se celebrarà dins del termini màxim de tres anys des de l’aprovació de la present disposició. D’aquest concurs oposició formaran part, dins de la fase de valoració de mèrits, l’experiència en l’extinta RTVV, la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i les societats que en depenen o un altre ens audiovisual públic en un lloc de treball de característiques anàlogues al lloc de treball a ocupar. Les condicions de provisió en relació a la valoració de mèrits no podran suposar l’exclusió per complet de qui no compte amb algun d’aquests mèrits, d’acord amb el que estableixen els articles 23.2 i 103.3 de la Constitució.»

Sisena. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Per tant, ordene que tots els ciutadans i totes les ciutadanes, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta llei.

València, 18 de maig de 2018

El president de la Generalitat,
Ximo Puig i Ferrer

linea