diari

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu d'ingrés i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, convocat per Ordre 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2019/5527]

(DOGV núm. 8560 de 31.05.2019) Ref. Base de dades 005179/2019

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu d'ingrés i procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, convocat per Ordre 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2019/5527]


De conformitat amb el que s’estableix en l’Ordre de 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV 04.03.2019), i una vegada realitzat el sorteig previst en l’apartat 2 de la base 5 de la convocatòria del procediment selectiu d’ingrés i procediment per a l’adquisició de noves especialitats, aquesta Direcció General de Centres i Personal Docent ha resolt:

Primer
Nomenar els tribunals que figuren en la relació que s’insereix com a annex I a aquesta resolució, davant dels quals han d’actuar les persones aspirants admeses per a participar en aquests procediments selectius.


Segon
Nomenar les comissions de selecció que figuren en la relació que s’insereix com a annex II a aquesta resolució, que tindran les funcions que s’especifiquen en l’apartat 3 de la base 5 de l’ordre de convocatòria citada.

Tercer
Els membres dels òrgans de selecció hauran d’abstindre’s d’intervindre quan concórreguen en ells circumstàncies de les previstes en l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, o si hagueren fet tasques de preparació d’aspirants a proves selectives per als mateixos cossos docents i la mateixa especialitat en els cinc anys anteriors a la publicació d’aquesta convocatòria. El president o presidenta de l’òrgan de selecció sol·licitarà als qui l’integren declaració expressa de no trobar-se en les circumstàncies esmentades, i notificarà a la Direcció General de Centres i Personal Docent les abstencions que pertoquen entre els seus membres.

El termini per a manifestar l’abstenció serà de 5 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Així mateix, els qui participen en el procés podran recusar les persones que integren els òrgans de selecció quan concórrega en elles alguna de les circumstàncies previstes en el paràgraf anterior.

Quart
Els òrgans de selecció que actuen en aquest procediment selectiu tindran dret a la indemnització per raó del servei prevista en el Decret 24/1997, d’11 de febrer, modificat pel Decret 64/2011, de 27 de maig.

Aquells docents el lloc de treball dels quals estiga situat fora del terme municipal del lloc/seu d’actuació del tribunal quedaran acollits a l’excepció prevista en l’article 4.4, de la secció primera, capítol II, del Decret 24/1997, d’11 de febrer.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, d’acord amb el que preceptua l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant de la Direcció General de Centres i Personal Docent, en el termini d’un mes des de l’endemà de la seua publicació, o interposar directament un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la seua publicació.

València, 27 de maig de 2019.– El director general de Centres i Personal Docent: José Joaquín Carrión Candel.

linea