diari

LLEI 11/2018, de 21 de maig, de la Generalitat, de modificació de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. [2018/5073]

(DOGV núm. 8303 de 25.05.2018) Ref. Base de dades 005209/2018

LLEI 11/2018, de 21 de maig, de la Generalitat, de modificació de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. [2018/5073]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans i totes les ciutadanes que les Corts han aprovat i jo, d’acord amb el que estableixen la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, en nom del rei, promulgue la llei següent:


PREÀMBUL

El Consell Jurídic Consultiu, segons l’article 43 de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana, es configura com una institució de la Generalitat de caràcter públic, com a l’òrgan consultiu suprem del Consell, de l’administració autonòmica i, si escau, de les administracions locals de la Comunitat Valenciana en matèria jurídica.
La Llei 10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, en l’apartat I del preàmbul estableix que «el Consell està obligat, per diferents preceptes normatius, a sotmetre la seua actuació al dictamen d’un òrgan independent i objectiu que vetle pel compliment de la Constitució, de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana i de la resta de l’ordenament jurídic, com a garantia per a l’administració i per a la ciutadania». S’estableix en aquest mateix apartat que el Consell Jurídic Consultiu es crea per a l’exercici d’aquesta labor consultiva «dotat d’autonomia orgànica i funcional a fi de garantir-ne l’objectivitat i la independència».

La participació de l’executiu en l’elecció del Consell Jurídic Consultiu evita, però, l’adopció d’acords en el marc parlamentari i la transparència sobre quines són les persones candidates i amb quins suports parlamentaris compten, i compromet la deguda independència d’aquest òrgan. Per aquesta raó, es proposa una modificació legal en el sentit que quatre de les sis persones membres del Consell siguen elegides per majoria qualificada de les Corts Valencianes. I que, així mateix, siga el Consell Jurídic Consultiu el que determine quina persona de les elegides exerceix la presidència d’aquest òrgan. Igualment, la reforma que es planteja vetla pel compliment del principi de paritat de gènere en la composició de l’òrgan.
Com s’esdevé amb altres nomenaments públics, cal també que les persones candidates a integrar el Consell Jurídic Consultiu se sotmeten a control parlamentari. En aquest sentit, la reforma proposa la creació d’un tràmit de compareixences públiques davant la comissió parlamentària que pertoque i amb caràcter previ a la votació, en ple, de les diferents candidatures. Es tracta d’una modificació legal que, sens dubte, augmenta la transparència i contribueix al control parlamentari, l’objectiu del qual és verificar, amb publicitat, el compliment de les condicions d’idoneïtat de les persones candidates.
Finalment, és important prendre nota dels requeriments de regeneració democràtica que la societat valenciana ha exigit els darrers anys. Per això, es proposa que els i les persones membres tinguen possibilitat de reelecció per un únic mandat de quatre anys.
És per tot això que proposem la modificació de diversos preceptes de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de garantir els principis d’independència, transparència i publicitat, i la regeneració democràtica.

Article únic. De modificació de diferents articles de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

U
Cal modificar el títol i afegir a l’article 1 de la Llei 10/1994, com a paràgraf 3, el contingut següent:

Article 1. Caràcter i rendició de comptes
3. Anualment, el Consell Jurídic Consultiu elevarà al Consell i a les Corts Valencianes una memòria en què es detalle l’activitat del Consell en cada exercici i que podrà arreplegar les observacions sobre el funcionament dels serveis públics que resulten dels assumptes consultats i els suggeriments de disposicions generals i mesures que cal adoptar per al millor funcionament de l’administració.

DOS
L’article 3 de la Llei 10/1994 queda redactat com segueix:

Article 3. Composició del Consell Jurídic Consultiu
1. El Consell Jurídic Consultiu està constituït per les conselleres i consellers nats i un nombre de sis consellers o conselleres per elecció, entre els quals serà elegida la presidència en la forma que es determina en l’article següent. El Consell Jurídic Consultiu estarà assistit per la secretaria general, que actuarà amb veu però sense vot.
2. La presidència, les conselleres i els consellers per elecció seran nomenats per un període de quatre anys, reelegibles per un únic mandat d’uns altres quatre anys. El període es computarà des del dia de la presa de possessió.
3. Les conselleres i consellers nats exerciran les seues funcions amb els límits temporals establits en l’article 4 de la Llei reguladora de l’estatut dels expresidents. Actuaran amb veu però sense vot, i no es computarà, en conseqüència, la seua assistència a l’efecte del quòrum de constitució previst en l’article 13 d’aquesta llei. En tota la resta, els serà aplicable el que hi ha previst en la citada Llei 10/1994, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, llevat del que es disposa en l’article 4.3 paràgraf segon i l’article 6.4.

TRES
L’article 4 de la Llei 10/1994 queda redactat com segueix:

Article 4. Nomenament de les membres i els membres per elecció del Consell Jurídic Consultiu i de la presidència
1. Els sis membres que componen el Consell Jurídic Consultiu seran designats: dos pel Consell i quatre per les Corts. Els membres elegits per les Corts ho seran mitjançant un acord adoptat per majoria de tres cinquenes parts dels diputats i diputades, de conformitat amb el procediment establit en l’article 6.
2. En cada renovació de les membres i els membres per elecció, la seua composició haurà de respondre a la paritat de gènere amb tres dones i tres homes.
3. La presidència del Consell Jurídic Consultiu serà elegida entre els membres no nats del Consell que es proposen per votació secreta. En el cas que cap de les persones proposades aconseguisca majoria absoluta, es realitzarà una segona votació entre les persones més votades, de la qual eixirà escollida la persona que haja aconseguit més vots. Si es dona un empat, la presidència serà elegida mitjançant un sorteig entre les persones que hagen obtingut més suports en la primera votació. Després d’aquesta elecció, es procedirà al nomenament a càrrec del president o presidenta de la Generalitat.
En cas d’absència, malaltia o si no es produeix per qualsevol causa l’elecció i durant el temps en què es mantinga aquesta situació transitòria, la presidència serà substituïda pel membre del Consell Jurídic Consultiu més antic, entre les persones electes, i, en cas de concórrer diversos en aquesta condició, per la persona de més edat d’elles.

4. Les vacants que es produïsquen en el Consell Jurídic Consultiu per causes distintes a l’extinció del mandat han de ser cobertes pel sistema establit en l’article 3 per a la resta del mandat.
El nou membre del Consell Jurídic Consultiu pot ser designat novament en finalitzar el mandat si ha sigut de durada inferior a quatre anys.


QUATRE
L’article 6 de la Llei 10/1994 queda redactat com segueix:

Article 6. Nomenament, presa de possessió i incompatibilitats de les membres i els membres del Consell Jurídic Consultiu
1. L’elecció dels i les membres electius del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana es realitzarà entre professionals i científics que s’hagen distingit en el camp del dret amb més de quinze anys d’exercici professional efectiu o que siguen juristes de reconegut prestigi i amb experiència en assumptes d’estat o autonòmics. Tots ells hauran de gaudir de la condició política de valencià.
Les persones candidates hauran de comparèixer davant la comissió parlamentària pertinent per a acreditar la seua idoneïtat. La comissió elevarà al Ple de les Corts una proposta de candidats i candidates, garantint la paritat, per a la seua votació.
2. El president o la presidenta i els membres del Consell Jurídic Consultiu, abans de prendre possessió del càrrec, hauran de jurar o prometre davant del president o la presidenta de la Generalitat fidelitat a la Constitució, a l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana i a les institucions de govern valencianes, i hauran de guardar secret de les deliberacions del Consell Jurídic Consultiu.
3. El president o la presidenta del Consell Jurídic Consultiu i els seus membres estaran sotmesos al règim d’incompatibilitats establit amb caràcter general per als alts càrrecs de l’administració, tret de les activitats docents o investigadores.
Els membres del Consell Jurídic Consultiu no participaran en les deliberacions d’aquells temes sobre els quals calga emetre informació en els casos en què afecten directament la seua activitat i els interessos.
La presidència del Consell Jurídic Consultiu i els membres electius seran incompatibles amb qualsevol manament representatiu, càrrec polític o administratiu i amb l’exercici de funcions directives d’un partit polític, sindicat o associació patronal.
4. En cas de produir-se vacant durant la durada del mandat, el conseller designat ho serà pel temps que reste del mandat.

CINC
Els articles 9 i 11 de la Llei 10/1994 queden redactats com segueix:

Article 9. Petició de dictamen
El Consell Jurídic Consultiu emetrà dictamen en tots els assumptes que sotmeten a la seua consulta el president o la presidenta de la Generalitat Valenciana, el govern valencià o el conseller o consellera competent.
Les corporacions locals, les universitats i les altres entitats i corporacions de dret públic de la Comunitat Valenciana sol·licitaran directament el dictamen del Consell Jurídic Consultiu, en els casos en què aquest siga preceptiu conforme a llei. Les consultes facultatives hauran de sol·licitar-les per mitjà del conseller competent.

Les Corts sol·licitaran dictamen facultatiu al Consell Jurídic Consultiu en els termes previstos en l’article 11 d’aquesta llei.

Article 11. Consultes facultatives a proposta de les Corts
El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana emetrà un dictamen amb caràcter facultatiu en tots aquells assumptes que li siguen sotmesos a consulta pel president o presidenta de la Generalitat, pel Consell o conseller o consellera competents, per les Corts Valencianes i per les entitats locals, en els termes establits en aquesta llei i, si escau, les normes que la desenvolupen.
En el cas que la iniciativa siga efectuada per les Corts Valencianes, ho serà a proposta de dos o més grups parlamentaris que representen la meitat o més de grups de la cambra o la majoria de diputats o diputades, i un dels signataris ha de ser l’autor o un dels autors de la iniciativa en el cas que siga conjunta, i versarà sobre les proposicions legislatives registrades pels diferents grups parlamentaris, una vegada hagen sigut admeses a tràmit en la presa en consideració i amb caràcter previ al tràmit de registre d’esmenes a les proposicions esmentades. Aquest dictamen se sol·licitarà amb caràcter d’urgència i es limitarà a aspectes de tècnica jurídica i/o a la possible col·lisió dels textos legislatius amb altres normes d’àmbit autonòmic, estatal o europeu.

Admesa a tràmit una iniciativa legislativa popular, la Mesa de les Corts la sotmetrà al dictamen del Consell Jurídic Consultiu, de conformitat amb el procediment establit en l’apartat anterior. El dictamen incidirà en aspectes de tècnica normativa i en l’adequació del text de la proposició legislativa a les normes internes de superior jerarquia, les normes europees i la legislació bàsica aplicable a la matèria objecte de regulació. La sol·licitud del dictamen suspendrà la tramitació de la iniciativa legislativa popular en els termes previstos en l’article 22.1.d de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
SIS
Es modifica l’apartat a del punt 8 de l’article 10, Dictamen preceptiu, de la Llei 10/1994, amb la redacció següent:
a) Reclamacions de quantia superior a 30.000 euros que, en concepte d’indemnització per danys i perjudicis, es formulen a la Generalitat, a les corporacions locals, a les universitats públiques i a les altres entitats de dret públic.


DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única
En el termini màxim de tres mesos des de l’aprovació d’aquesta norma, caldrà modificar el Reglament del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana per a adaptar-lo al contingut d’aquesta.


DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única
Els membres actuals del Consell Jurídic Consultiu podran optar a una única renovació amb independència que amb això s’excedisca el mandat màxim de vuit anys que s’estableix en aquesta llei.


DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Per tant, ordene que tots els ciutadans i totes les ciutadanes, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta llei.

València, 21 de maig de 2018

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

linea