diari

DECRET 86/2016, de 8 de juliol, del Consell, pel qual es crea la Comissió d'Avaluació de l'Impacte en Salut i es regula el procediment per a la implantació de l'Avaluació de l'Impacte en Salut a la Comunitat Valenciana. [2016/5539]

(DOGV núm. 7828 de 14.07.2016) Ref. Base de dades 005226/2016

DECRET 86/2016, de 8 de juliol, del Consell, pel qual es crea la Comissió d'Avaluació de l'Impacte en Salut i es regula el procediment per a la implantació de l'Avaluació de l'Impacte en Salut a la Comunitat Valenciana. [2016/5539]
ÍNDEX

Preàmbul
Capítol I. Objecte, definició i objectius
Article 1. Objecte
Article 2. Definició i objectius
Capítol II. La Comissió d’Avaluació de l’Impacte en Salut a la Comunitat Valenciana
Article 3. Creació
Article 4. Funcions
Article 5. Composició
Article 6. Funcionament de la Comissió
Article 7. Funcions de la Presidència
Article 8. Funcions de la Secretaria
Article 9. Comité Tècnic de la Comissió d’Avaluació de l’Impacte en Salut a la Comunitat Valenciana
Article 10. Participació i transparència
Disposició addicional única. Incidència econòmica
Disposició derogatòria única. Derogació
Disposició final primera. Habilitació normativa
Disposició final segona. Entrada en vigor


PREÀMBUL

La Llei 33/2011, de 4 d’octubre, General de Salut Pública, en el capítol VII, determina l’aplicació a Espanya de l’avaluació d’impacte en salut de programes o normes que puguen tindre efectes sobre la salut de la població. Aquesta Llei 33/2011 parteix del reconeixement de la influència en la salut de determinants del medi físic, social i econòmic i la necessitat d’enfocar la protecció de la salut des de diversos àmbits, no sols del sanitari, amb la implementació de noves estratègies que establisquen la millora de la salut com a objectiu compartit de tots els sectors i nivells de les distintes administracions públiques. En particular, en el capítol VII d’aquesta norma s’estableix que les administracions públiques hauran de sotmetre a avaluació de l’impacte en salut les normes, plans, programes i projectes que seleccionen per tindre un impacte significatiu en la salut. L’avaluació d’impacte en salut es defineix com la combinació de procediments, mètodes i eines amb què pot ser analitzada una norma, pla, programa o projecte pel que fa als efectes potencials en la salut de la població i a la distribució d’aquests. L’avaluació d’impacte en salut haurà de preveure els efectes directes i indirectes de les polítiques sanitàries i no sanitàries sobre la salut de la població i les desigualtats socials en salut amb l’objectiu de millorar les actuacions, de manera que mantenint els objectius primaris de qualsevol política es maximitze al mateix temps el seu impacte positiu sobre la salut de la població. S’estableix també la integració dels resultats de les avaluacions esmentades en el Sistema d’Informació de Salut Pública i en la Xarxa de Vigilància de Salut Pública.

Per la seua banda, la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana, arreplega aquestes mateixes previsions i regula addicionalment l’avaluació de l’impacte en salut, d’ara endavant AIS, a la Comunitat Valenciana. Així, en la llei esmentada es defineix l’AIS com la combinació de mètodes, procediments i eines amb què pot ser analitzada una política, un programa, un projecte o una activitat quant als seus efectes potencials sobre la salut de la població i dels seus subgrups. En l’article 38, la referida llei disposa que la Generalitat ha de sotmetre a l’AIS les normes, els plans, els programes i els projectes que afecten significativament la salut, en els termes establits en la normativa bàsica estatal. Així mateix, dicta que s’establiran reglamentàriament les normes, els plans, els programes o els projectes que hauran de sotmetre’s a l’avaluació prèvia de l’impacte en salut, així com la metodologia i procediment per a la valoració d’aquest impacte. Finalment, s’arreplega també en l’esmentada llei que els resultats de les AIS s’integraran en la Xarxa Valenciana de Vigilància en Salut Pública i en el Sistema d’Informació en Salut Pública de la Comunitat Valenciana, en la forma que es determine reglamentàriament.
L’EIS és actualment un procediment reconegut internacionalment, amb vigència en països europeus. El desenvolupament de l’AIS encaixa amb l’objectiu general de millorar l’acció intersectorial en salut i marca el camí cap a la salut i l’equitat en totes les polítiques. La salut i l’equitat en totes les polítiques preveu la consideració sistemàtica de les repercussions que les decisions adoptades des de les distintes administracions i altres òrgans de decisió tenen sobre la salut de la població i els seus subgrups, un enfocament imprescindible per a l’acció sobre els determinants socials i estructurals que afecten la salut. El IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana inclou entre els seus objectius el desenvolupament d’una estratègia de salut en totes les polítiques que preveja, entre altres aspectes, el desenvolupament de la normativa i les eines necessàries per a establir i implementar el procediment per a l’avaluació de l’impacte en salut de les polítiques, plans, programes i projectes de la Generalitat.
Tots aquests antecedents i el mandat de l’apartat 2 de l’article 38 de la Llei 10/2014 determinen la necessitat que a la Comunitat Valenciana es regule el desenvolupament de l’AIS la qual cosa requereix un procés de treball dirigit a establir els procediments, els recursos i les metodologies necessaris. En aquest sentit, és necessària la identificació de les activitats en què l’AIS puga proporcionar major valor afegit per a la protecció i promoció de la salut de la població i evitar esforços innecessaris o duplicats. Això requereix una anàlisi detallada de l’abast d’altres normatives i regulacions ja existents i amb implicacions en l’avaluació de l’impacte en salut. En aquest sentit aquesta norma preveu la creació d’una Comissió d’Avaluació d’Impacte en Salut a la Comunitat Valenciana, l’objectiu general de la qual és garantir la coordinació i la cooperació dels distints nivells i òrgans de l’administració afectats per aquesta matèria.
Per tot això, de conformitat amb el que establixen l’article 28.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell; l’article 35 de la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, General de Salut Pública, i en els articles 37 i 38 de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana, a proposta de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, atesos els informes preceptius i la realització del preceptiu tràmit d’audiència, de conformitat amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del 8 de juliol de 2016,DECRETE

CAPÍTOL I
Objecte, àmbit d’aplicació, definició i objectius

Article 1. Objecte
És objecte d’aquest decret la creació de la Comissió d’Avaluació d’Impacte en Salut a la Comunitat Valenciana i la regulació del procediment i la metodologia per a la implantació de l’Avaluació de l’Impacte en Salut (d’ara endavant AIS) mitjançant la proposta al Consell d’aquelles matèries, polítiques, normes, programes, projectes i activitats que hagen de ser objecte d’aquesta avaluació per tindre un impacte significatiu en la salut de les persones o en els determinants socials de les desigualtats en salut de la població de la Comunitat Valenciana.

Article 2. Definició i objectius
1. Es defineix l’AIS com la combinació de mètodes, procediments i eines amb què pot ser analitzada una política, norma, programa, projecte o activitat pel que fa als seus efectes potencials sobre la salut i sobre els determinants socials i estructurals de les desigualtats socials en salut de la població.
2. Les polítiques, normes, programes, projectes o activitats susceptibles de ser incloses en un procediment d’AIS són aquells la implementació dels quals puga tindre un impacte significatiu en la salut de la població o de col·lectius específics, segons determine el Consell a proposta de la Comissió d’Avaluació d’Impacte en Salut.
3. L’AIS té com a objectius:
a) Valorar els possibles efectes directes o indirectes sobre la salut i les desigualtats en salut de la població de les polítiques, normes, programes, projectes o activitats rellevants que es determinen pel Consell
b) Indicar les mesures necessàries per a eliminar o reduir fins a límits raonables els efectes negatius sobre la salut i les desigualtats en salut.
c) Assenyalar les mesures necessàries per a reforçar els efectes positius sobre la salut i les desigualtats en salut.


CAPÍTOL II
La comissió d’avaluació de l’impacte en salut
a la Comunitat Valenciana

Article 3. Creació
Es crea la Comissió d’Avaluació de l’Impacte en Salut de la Comunitat Valenciana, dependent de la conselleria amb competències en matèria de sanitat per mitjà de la direcció general amb competències en matèria de salut pública, com a màxim òrgan encarregat de la proposta, elaboració i seguiment del procediment per a l’AIS a la Comunitat Valenciana, i de garantir la coordinació i cooperació interdepartamental necessària per al desenvolupament de les AIS.

Article 4. Funcions
Són funcions de la Comissió d’Avaluació de l’Impacte en Salut:
1) Proposar al Consell les polítiques, normes, programes, projectes o activitats que puguen ser susceptibles de ser incloses en un procediment d’AIS.
2) Proposar les eines i mecanismes previstos per a implantar el procediment de l’AIS a la Comunitat Valenciana. El procediment esmentat contindrà com a mínim:
a) Els requisits d’inici de l’AIS d’una política, norma, programa, projecte o activitat.
b) L’eina de cribratge (per a la selecció de les polítiques, programes, projectes o activitats que complisquen una sèrie de criteris) que permeta valorar la idoneïtat de dur a terme l’AIS.
c) Les eines necessàries per a desenvolupar l’AIS d’una proposta que resulte rellevant a partir dels resultats del cribratge descrit en l’apartat anterior.
d) Les característiques i continguts de l’informe resultant de l’AIS, incloent-hi les recomanacions que resulten de l’avaluació realitzada.
e) Els mecanismes previstos per al seguiment del compliment de les recomanacions presentades en l’informe d’AIS.
f) Els terminis requerits en tot el procés.
g) Els agents responsables del desenvolupament de cada pas del procés.
3) Realitzar el seguiment del desenvolupament i aprovar els distints informes i memòries que se’n deriven.
4) Aprovar amb periodicitat anual un informe amb els resultats del desenvolupament de l’AIS. Es donarà trasllat d’aquest informe a les Corts Valencianes, als efectes d’informació i control i es posarà a disposició de la ciutadania a través del web corporatiu o del portal de transparència.
5) La coordinació i la cooperació interdepartamental quant a l’AIS i, especialment, de tots els òrgans de l’administració valenciana relacionats amb les polítiques, programes, projectes o activitats susceptibles de ser sotmesos a AIS.

Article 5. Composició
1. La Comissió d’Avaluació de l’Impacte en Salut a la Comunitat Valenciana està composta per:
Presidència: la persona titular de la conselleria amb competències en sanitat.
Secretaria: la persona titular de la sotssecretaria de la conselleria amb competències en sanitat, que exerceix les funcions de la secretaria amb veu però sense vot.
Vocalies: les persones titulars de les conselleries amb competències en les matèries següents:
a) Igualtat i polítiques Inclusives
b) Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball
c) Agricultura, medi ambient, canvi climàtic i desenvolupament rural
d) Habitatge, obres públiques i vertebració del territori
e) Educació, investigació, cultura i esport
f) Transparència, responsabilitat social, participació i cooperació

Les persones titulars de les secretaries autonòmiques amb competència en les matèries enumerades anteriorment, a més de la persona titular de la secretaria autonòmica de la conselleria amb competències en sanitat i la persona titular de la secretaria autonòmica de l’Agència Valenciana de Turisme. Si no hi ha alguna de les secretaries autonòmiques, serà la persona titular de la sotssecretaria de la dita conselleria la que passarà a ocupar el seu lloc en aquesta comissió.
2. La Presidència podrà acordar, quan la qüestió ho requerisca, l’assistència a la comissió, amb veu però sense vot, de les persones titulars de la resta de conselleries o d’altres centres superiors o directius i organitzacions de l’Administració de la Generalitat o del seu sector públic.

3. En cas de vacant, absència o malaltia de la persona titular de la Presidència aquesta serà substituïda per la persona titular de la secretaria autonòmica de la conselleria amb competències en sanitat i, si no n’hi ha, per la persona que tinga la titularitat de la direcció general amb competències en matèria de salut pública.
4. En cas de vacant, absència o malaltia, la Secretaria serà exercida per la persona que designe la Presidència de la Comissió entre els seus membres. En aquest cas, disposarà de veu i vot.

Article 6. Funcionament de la Comissió
1. La Comissió es reunirà per convocatòria de la Presidència, amb una antelació mínima de quaranta-huit hores, que indicarà dia, hora i lloc de la reunió, així com l’ordre del dia juntament amb la documentació necessària per al debat i la presa de decisions. No obstant això, la Comissió podrà constituir-se vàlidament sense convocatòria quan així ho decidisquen totes les persones que la integren.
2. Per a la vàlida constitució de la Comissió i l’adopció d’acords, es requerirà la presència de les persones titulars de la Presidència i de la Secretaria, o dels que les substituïsquen i almenys la meitat dels vocals.

3. Els acords s’adoptaran per majoria dels vots de les persones assistents. Només es podran adoptar acords sobre punts que figuren inclosos en l’ordre del dia, excepte que totes les persones que integren la Comissió acorden per unanimitat la seua inclusió.
4. Les deliberacions tenen caràcter reservat. Així mateix, la documentació sobre els assumptes tractats tindrà el mateix caràcter reservat fins que s’adopte acord o, si no n’hi ha, així es decidisca.
5. S’estendrà acta de les sessions, en què figuraran les circumstàncies relatives al lloc i temps de la seua realització, la relació de les persones assistents, els punts de l’ordre del dia, els acords adoptats i els informes presentats.
6. En el que no preveu aquest decret, el funcionament de la Comissió d’Avaluació de l’Impacte en Salut es regularà pel que preveu la legislació vigent de procediment administratiu comú i de règim jurídic de les administracions públiques.

Article 7. Funcions de la Presidència
Correspon a la Presidència de la Comissió:
1. Acordar la convocatòria de les sessions, així com la fixació de l’ordre del dia, tenint en compte els assumptes proposats per les persones que la integren amb la suficient antelació.
2. Presidir les sessions i moderar el desenvolupament d’aquestes.
3. Dirimir la votació en cas d’empat.
4. Visar les actes de la Comissió.
5. Exercir totes les altres funcions que siguen inherents a la seua condició de titular de la Presidència de l’òrgan col·legiat.

Article 8. Funcions de la Secretaria
1. Correspon a la Secretaria de la Comissió:
a) Preparar la documentació dels assumptes que hagen d’incloure’s en l’ordre del dia.
b) Actuar com a vehicle de comunicació entre la Comissió, les conselleries, els òrgans superiors o directius o les organitzacions del sector públic de la Generalitat.
c) Remetre les convocatòries als membres de la Comissió.
d) Redactar i firmar, amb el vistiplau de la Presidència, les actes de les reunions que es realitzen.
e) Expedir els certificats dels acords adoptats.
f) Custodiar la documentació, actes i acords de la Comissió.
2. Es remetrà una còpia de les actes, acords i certificats a l’Oficina del Secretariat del Consell en format electrònic.

Article 9. Comité Tècnic de la Comissió d’Avaluació de l’Impacte en Salut a la Comunitat Valenciana
1. Es constituirà, com a grup de treball, un Comité Tècnic a fi de prestar suport a l’activitat de la Comissió d’Avaluació de l’Impacte en Salut de la Comunitat Valenciana i per a totes les qüestions que delegue la dita Comissió, amb les funcions específiques d’estudiar, analitzar i presentar les propostes que seran tractades en l’ordre del dia, així com altres qüestions d’especial complexitat o singularitat.
Aquest Comité Tècnic podrà requerir l’assistència tècnica d’òrgans directius de l’Administració de la Generalitat o del seu sector públic.
2. La presidència d’aquest Comité Tècnic serà exercida per la persona titular de la direcció general amb competències en matèria de salut pública. En cas de vacant, absència o malaltia la presidència serà exercida per la persona que ocupe una subdirecció general amb competències en matèria d’epidemiologia o vigilància en salut.
3. Podrà ser nomenat membre d’aquest grup de treball el personal que presta els seus serveis en la direcció general amb competències en matèria de salut pública amb funcions en relació amb el pla de salut, la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia, l’epidemiologia, la vigilància de la salut, la sanitat ambiental, la seguretat alimentària o amb els laboratoris de salut pública. Així mateix, depenent de la matèria a tractar, podran ser membres d’aquest Comité Tècnic els professionals de la resta de conselleries que formen la Comissió d’Avaluació de l’Impacte en Salut, o si és el cas, de les entitats locals.
4. La designació com a membre d’aquest Comité la realitzarà la persona titular de la direcció general amb competències en matèria de salut pública.
5. A més, es podrà sol·licitar la col·laboració tècnica que es necessite d’altres administracions, organitzacions representatives de la societat civil i de persones de reconegut prestigi en els àmbits acadèmics i científics en matèria d’AIS.

Article 10. Participació i transparència
Prèviament a l’aprovació, el procediment per a l’AIS a la Comunitat Valenciana se sotmetrà a audiència i informació pública, com a dret de participació i transparència de l’acció pública.
Els informes de resultats i seguiment de les AIS executades seran també accessibles públicament.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Incidència econòmica
L’aplicació i el desenvolupament d’aquest decret no podrà tindre cap incidència en la dotació dels capítols de despesa assignats a la conselleria competent en matèria de sanitat i, en tot cas, haurà de ser atés amb els mitjans personals i materials de l’esmentada conselleria.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació
Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposen al que disposa aquest decret.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Habilitació normativa
Es faculta la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de sanitat per a adoptar les mesures necessàries per al desplegament i execució aquest decret.

Segona. Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Torrevieja, 8 de juliol de 2016

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

La consellera de Sanitat universal i Salut Pública,
CARMEN MONTÓN GIMÉNEZ

linea