diari

DECRET LLEI 1/2017, de 9 de juny, del Consell, pel qual s'estableixen les normes per a fer efectiva l'adhesió de la Generalitat a l'acord de novació del contracte marc de reestructuració de riscos i deute de la Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana. [2017/5376]

(DOGV núm. 8064 de 16.06.2017) Ref. Base de dades 005307/2017

DECRET LLEI 1/2017, de 9 de juny, del Consell, pel qual s'estableixen les normes per a fer efectiva l'adhesió de la Generalitat a l'acord de novació del contracte marc de reestructuració de riscos i deute de la Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana. [2017/5376]
PREÀMBUL

1. Antecedents
El passat 29 de desembre de 2016 es va formalitzar per part de la Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana (d’ara en avant, l’SGR), l’Institut Valencià de Finances i un conjunt d’entitats financeres, en la seua condició d’entitats creditores i garantides, un acord de novació de l’anterior contracte marc de reestructuració de riscos i deute de l’SGR de data 26 de juliol de 2013, que té per objecte garantir el pagament del deute financer actual a càrrec de l’SGR i, en última instància, la seua viabilitat i la continuació de la seua activitat.

En aquest sentit, per a la implementació del referit acord de novació es requereix l’adopció de mesures de rang legislatiu que permeten l’adhesió a aquest per part de la Generalitat Valenciana, la qual cosa s’ha considerat com una condició necessària per a la seua entrada en vigor i plena eficàcia, i s’ha establit una condició suspensiva a l’efecte que venç el 30 de juny de 2017.
Resumidament, l’operació esmentada ha sigut estructurada, entre altres i essencialment, entorn dels eixos següents: (a) una amortització anticipada parcial del deute financer mantingut per l’SGR, per l’import resultant del venciment anticipat de l’aval prestat per la Generalitat Valenciana, més part de la quantia a què ascendeix el deute derivat dels contractes de refiançament, a què més tard es referirà aquesta norma, mantinguda per la Generalitat amb l’SGR; (b) l’aportació per part de la Generalitat al fons de provisions tècniques de l’SGR, amb caràcter de no reintegrable, de la part del crèdit que sorgeix a favor d’aquella i enfront de SGR, com a conseqüència del pagament pel venciment anticipat de l’aval prestat per la Generalitat Valenciana –en concret, per la part corresponent al finançament existent de tipus subordinat amortitzat prèviament en virtut de l’aval, per import de 168.836.836,53 €–, i als efectes que aquesta suma computara plenament com a recursos propis de l’SGR; (c) la simultània amortització, per mitjà de dació en pagament (mecanisme excepcional que preveu la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions i la Llei general tributària), per part de l’SGR i a favor de la Generalitat, per l’excedent o part corresponent al finançament existent de tipus sènior amortitzat prèviament en virtut de l’aval –concretament, per un import ascendent a 25.263.163,47 €–; (d) la modificació del sistema de finançament bilateral anterior, per un nou de sindicació; i (e) la reestructuració dels termes i condicions del deute financer subsistent o romanent després de les esmentades amortitzacions parcials.

Tal com s’assenyala en el paràgraf anterior, el pagament pel venciment anticipat de l’aval prestat per la Generalitat Valenciana, per import global de 194.100.000 €, genera la creació de dos crèdits a favor de la Generalitat–quant a avalador que pel pagament se subroga en la posició dels creditors– i enfront d’SGR –deutor avalat.
L’existència de l’esmentada diferenciació del crèdit, que és objecte de cancel·lació en ambdós casos, radica en el compromís, assumit per la Generalitat en el contracte marc de reestructuració de riscos i deute de l’SGR de data 26 de juliol de 2013, de donar un tractament diferenciat a la part que d’aquest crèdit anava a ser destinada per a amortitzar el finançament subordinat a càrrec d’SGR –aportació referida en l’apartat b anterior–, respecte de la destinada a amortitzar el finançament de tipus sènior –dació en pagament referida en l’apartat c anterior amb base a l’acordat per les parts com a mecanisme excepcional previst en la Llei 1/2015 i en la Llei general tributària. Tot això a fi de reforçar els fons propis de l’SGR i dotar-la de major solvència, en estricte compliment dels termes amb els quals va ser aprovat per la Comissió Europea tant l’aval, com el contracte marc –ambdós de data 26 de juliol de 2013–, mitjançant la Decisió de data 13 de febrer de 2014, número SA.36663, i en virtut de la qual aquests van ser considerats com ajuda d’estat compatible amb el mercat interior.

Al marge del que preveuen els apartats d) i e), que són àmbits exclusius del dret privat regits per l’autonomia de la voluntat de les parts que els han subscrit, el present decret llei va dirigit a establir les normes que es requereixen per a fer efectius els apartats a), b) i c) esmentats en allò que concerneix la Generalitat Valenciana.
En definitiva, es considera que el referit nou acord de refinançament aconseguit sens dubte redundarà en una millor posició econòmica i financera de l’SGR, com a instrument de canalització de crèdit a favor de les xicotetes i mitjanes empreses i emprenedors de la Comunitat Valenciana, i en aquest sentit mereix la valoració positiva necessària per a implementar en aquesta norma amb rang de llei els aspectes requerits per a això.

2. De l’aval atorgat amb data 26 de juliol de 2013 per la Generalitat Valenciana a favor de les entitats financeres creditores de l’SGR, en garantia de determinades obligacions de pagament a càrrec d’aquesta.
En virtut del Decret 89/2013, de 5 de juliol, del Consell (DOGV 08.07.2013) es va autoritzar la concessió, davant de i a favor de cada una de les entitats financeres creditores de l’SGR, d’avals destinats a garantir operacions de crèdit a càrrec d’aquesta per import de fins a 200.000.000 d’euros, amb l’objecte de facilitar mecanismes de finançament que permeteren a l’SGR complir les obligacions derivades de l’execució d’avals atorgats en el desenvolupament de la seua activitat i amb els requisits mercantils d’equilibri patrimonial i reguladors propis de la seua activitat.
Aquesta concessió d’avals a favor de l’SGR va formar part del pla de reequilibri i viabilitat financera elaborat per la mateixa societat per a assegurar la seua pervivència i activitat.
Com a conseqüència del Decret 89/2013 esmentat es van formalitzar els respectius avals a primer requeriment en virtut dels quals la Generalitat va avalar l’SGR de la Comunitat Valenciana davant de i a favor de cada una de les entitats financeres creditores d’aquesta, per import de fins a 200.000.000 d’euros, destinats a garantir les obligacions de pagament a càrrec de l’SGR de la Comunitat Valenciana derivades dels trams de finançament sènior i finançament subordinat atorgats per cada una de les entitats financeres a favor d’aquella.
En aquest punt, els acords aconseguits en data 29 de desembre de 2016 determinen un venciment anticipat i pactat dels avals atorgats per la Generalitat Valenciana.
Com a conseqüència del venciment anticipat esmentat, les parts han acordat un descompte sobre l’import nominal dels avals atorgats de 5.900.000 euros, que ha sigut calculat tenint en compte una sèrie de circumstàncies i paràmetres com ara (i) el factor temps; (ii) el factor risc; i (iii) el factor econòmic (atés el caràcter retribuït que tenen els referits avals per al seu concedent, la Generalitat Valenciana).

En conseqüència, les parts han acordat que l’import total a pagar pel venciment anticipat dels avals de referència quede finalment fixat en 194.100.000 euros, així com que aquest pagament anticipat tinga com a finalitat l’amortització, en la seua totalitat, del finançament atorgat com de tipus subordinat i, parcialment, el finançament de tipus sènior atorgat per les entitats financeres a l’SGR.
No obstant això, aquest venciment anticipat pactat en l’acord de 29 de desembre de 2016, requereix una decisió prèvia per part de la Generalitat, que es creu procedent que es produïsca amb rang de llei, en la mesura que es tracta d’un supòsit no previst en els avals atorgats per la Generalitat Valenciana al seu dia (i), ja que no respon a un incompliment de l’SGR o de l’avalador de cap de les obligacions derivades del finançament; i (ii) excedeix de les facultats que l’article 90.2 de la Llei 1/2015, atorga a la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda.

3. Del refiançament de les operacions de l’SGR per part, inicialment de l’Institut Valencià de Finances i posteriorment de la mateixa Generalitat
Constitueix una característica pròpia de l’activitat de les societats de garantia recíproca l’existència d’un sistema de refiançament dels avals concedits per aquest tipus de societats en el desenvolupament de la seua activitat, refiançament en què participa l’administració pública i la finalitat del qual és reforçar la solvència de les dites societats.
La seua regulació està continguda en l’article 11 de la Llei 1/1994, d’11 de març, sobre règim jurídic de les societats de garantia recíproca, i es realitza a través de les denominades societats de refiançament, la regulació de les quals està continguda en el Reial decret 1644/1997, de 31 d’octubre.
El sistema de refiançament general està articulat a través de CERSA, Companyia Espanyola de Refiançament, SA, societat pública estatal amb la qual totes les societats de garantia recíproca tenen un contracte de refiançament automàtic que cobreix entre el 30 i el 75 per cent dels avals financers atorgats per aquelles, amb termini superior a 36 mesos.
La Comunitat Valenciana, junt amb l’esmentat sistema general de refiançament, va establir, igual que altres comunitats autònomes, un complement addicional amb la intervenció directa, en un primer moment de l’Institut Valencià de Finances, i posteriorment per part de la Generalitat.
En concret, aquest refiançament arranca el 29 d’octubre de 1993, data en què l’Institut Valencià de Finances (IVF) va firmar amb la Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana un contracte així mateix denominat com de refiançament, automàtic i gratuït d’un màxim del 40 per cent del risc de totes les operacions de garantia financera, per fiança, aval o qualsevol altre mitjà admés en dret, a fi de donar cobertura parcial als riscos assumits per aquella en les operacions de garantia financera.
Aquest contracte va experimentar dues modificacions, formalitzades amb dates de 14 de gener de 2000 i d’11 de maig de 2004, que delimitaven el percentatge del risc assumit per l’IVF en cada operació.
En data 23 de desembre de 2009, la Generalitat, a través de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, es va subrogar en la titularitat de l’esmentat contracte de refiançament subscrit amb l’SGR de la Comunitat Valenciana substituint l’Institut Valencià de Finances, amb efectes d’1 de gener de 2009.
En aquesta situació es va romandre fins al 26 de juliol de 2013, data en què la llavors Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i l’SGR de la Comunitat Valenciana van acordar donar per acabat el contracte de refiançament, respecte de noves operacions d’atorgament d’avals financers, comptador des de la data d’efectivitat d’aquest, sense perjuí de la continuïtat del refiançament d’aquelles operacions de garantia de l’SGR que se subscrigueren després de la data d’efectivitat de l’acord, que podrien continuar sent reavalades, cas per cas, amb l’autorització prèvia de l’IVF.
En virtut d’aquest contracte de refiançament, produït un fallit –total o parcial– de l’operació cedida, en un inici l’IVF i posteriorment la Generalitat Valenciana havia de fer front als imports garantits però no gaudien d’una acció de retorn enfront de l’SGR per a exigir el reintegrament de les quantitats entregades. Els acords, no obstant això, preveien una participació de l’IVF i de la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació en les quantitats que resultaren recuperades dels deutors fallits per part de l’SGR, d’acord amb un ordre de prelació establit en aquests. Això respon al funcionament propi d’aquest tipus de contractes de refiançament.
De la dinàmica seguida per aquests acords, resulta que la Generalitat té pendents de pagament unes quantitats derivades dels compromisos assumits en virtut dels contractes de refiançament esmentats, la liquidació dels quals s’ha considerat essencial als efectes del repetit acord de refinançament de 29 de desembre de 2016.
En relació amb això, cal ressaltar que a causa del contingut i pactes aconseguits per les parts en aquest, el contracte de refiançament és un contracte especial i atípic regit, per tant, per les seues pròpies normes específiques, per la qual cosa no pot ser estrictament considerat com un aval o un reaval i, per consegüent, la Generalitat no pot exigir el retorn de les quantitats pagades en virtut d’aquests.

No pot ser considerat un aval perquè no s’atorga a favor d’empresari, PIME o autònom enfront de l’entitat financera. El contracte originari respecte del qual la Generalitat se subroga el 23 de desembre de 2009 el que preveu és la cobertura i assumpció parcial del risc, a partir d’aqueixa data, per part de la Generalitat d’un percentatge de les operacions de garantia financera de l’SGR.
I tampoc pot ser considerat un reaval, ja que, a més del que s’ha expressat anteriorment, la Generalitat no hauria tingut habilitació legal suficient en virtut del que disposa l’article 11 de la Llei 1/1994, d’11 de març, per a atorgar reavals a favor de la Societat de Garantia Recíproca.

És per això que resulta necessària aquesta mesura legislativa per a permetre així que es realitzen les habilitacions pressupostàries oportunes tant per al pagament de les quantitats degudes en virtut del dit contracte de refiançament com, si és el cas, per a la regularització comptable dels drets que puguen haver-se previst en la comptabilitat de la Generalitat i de la mateixa Societat de Garantia Recíproca, atés que com a conseqüència de la data de formalització dels acords entre les parts (29.12.2016) aquests no van poder tindre el seu reflex en les previsions de la Llei de pressupostos de la Generalitat per a 2017.

4. Sobre l’extraordinària i urgent necessitat d’adoptar les mesures incorporades a aquest decret llei per a implementar el procés de refinançament acordat entre les parts
Resulta evident la urgència que concorre en aquest cas, on el refinançament d’una institució tan rellevant com l’SGR per a l’economia social (xicotetes i mitjanes empreses i emprenedors) queda pendent de l’adopció d’aquestes mesures de rang legislatiu que són necessàries per a resoldre aspectes no regulats en la normativa que resulta aplicable, aclarir els processos i atorgar les autoritzacions requerides a fi que la Generalitat puga (i) adherir-se a l’acord aconseguit per totes les parts el 29 de desembre de 2016 i (ii) assumir els seus respectius drets i obligacions, la qual cosa és condició necessària para la seua entrada en vigor i desplegament d’efectes, que ha de produir-se abans del 30 de juny de 2017.
Precisament per això s’ha considerat necessari i convenient l’adopció d’aquest decret llei de caràcter extraordinari, en tant que concorren els requisits constitucionals fixats pel Tribunal Constitucional per a fer ús d’aquesta tècnica legislativa; concorre la urgent i extraordinària necessitat de la decisió, a la vista de la greu situació que es generaria per a tota l’economia social de la Comunitat Valenciana en el cas que, finalment, el procés de refinançament de l’SGR es vera frustrat i amb això es produïra la pèrdua d’un instrument financer essencial per a aportar crèdit a les xicotetes i mitjanes empreses i emprenedors de la Comunitat Valenciana.
En conseqüència, fent ús de l’autorització concedida en l’article 44.4 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, a proposta del conseller d’Hisenda i Model Econòmic i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 9 de juny de 2017,


DECRETE

Article 1. Objecte
L’objecte de les mesures previstes en aquest decret llei és possibilitar l’adhesió de la Generalitat a l’acord de novació del contracte marc de reestructuració de riscos i deute de la Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana subscrit el 29 de desembre de 2016.

Article 2. Venciment anticipat dels avals atorgats per la Generalitat per mitjà del Decret 89/2013, de 5 de juliol, del Consell
1. S’autoritza la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda a acordar el venciment anticipat dels avals atorgats per la Generalitat per mitjà del Decret 89/2013, de 5 de juliol, del Consell, a favor de l’SGR de la Comunitat Valenciana, previstos en el contracte marc de reestructuració de riscos i deute de 26 de juliol de 2013, fins a un import de 194.100.000 euros.
2. La Generalitat atendrà les obligacions contractuals derivades del venciment anticipat, en la seua condició avaladora enfront de les entitats financeres creditores de l’SGR de la Comunitat Valenciana amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20.01.00.612.60.8 del pressupost de la Generalitat per a 2017.
3. Una vegada produïts materialment tots els pagaments es donaran per cancel·lats i extingits tots els avals atorgats, les entitats financeres hauran de procedir a la devolució d’aquests a l’avalador, és a dir, a la Generalitat.
4. Una vegada haja tingut lloc el pagament derivat del venciment anticipat dels avals atorgats per la Generalitat a favor de l’SGR de la Comunitat Valenciana en virtut del contracte marc de reestructuració de riscos i deute de 26 de juliol de 2013, d’acord amb el que preveu l’apartat anterior, s’aplicaran les regles que es contenen en els articles 3 i 4 següents.

Article 3. Aportació no reintegrable del crèdit generat a favor de la Generalitat al fons de provisions tècniques de l’SGR de la Comunitat Valenciana
1. El crèdit generat a favor de la Generalitat Valenciana com a conseqüència de l’amortització en la seua totalitat de la part o tram de finançament subordinat, atesa la seua condició de crèdit participatiu d’acord amb el que preveu l’article 20 del Reial decret llei 7/1996, serà objecte d’aportació no reintegrable, fins a un import màxim de 168.836.836,53 euros, import a què ascendia el finançament subordinat a càrrec de l’SGR, a 29 de desembre de 2016, data de formalització de l’acord de novació del contracte marc de reestructuració de riscos i deute de l’SGR.
Aquesta aportació no reintegrable s’efectuarà de conformitat amb el que estableix l’article 9 de la Llei 1/1994, d’11 de març, sobre règim jurídic de les societats de garantia recíproca, i amb els beneficis fiscals previstos en l’article 68 de l’esmentada llei, així com en l’article 14.8 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats.

2. Aquesta aportació no reintegrable té com a finalitat que l’SGR es mantinga en el compliment de la normativa reguladora aplicable a les societats de garantia recíproca als efectes que siga considerada com a recursos propis computables d’aquesta, tal com consta aprovat per la Comissió Europea que, en la seua Decisió SA.36663 de 13 de febrer de 2014, va qualificar determinats elements del dit contracte d’ajudes d’estat compatibles amb el mercat interior.

Article 4. Dació en pagament per a l’amortització del crèdit a favor de la Generalitat que sorgeix com a conseqüència de la part de l’import del venciment anticipat dels avals que es destinen al pagament de part del finançament de tipus sènior a càrrec de l’SGR de la Comunitat Valenciana
1. El crèdit a favor de la Generalitat Valenciana generat per la part de l’import del venciment anticipat dels avals atorgats al seu dia per aquesta en virtut del contracte marc de refinançament de 26 de juliol de 2013, no destinat al que preveu l’apartat 1 de l’article 3 anterior, i que es deriva de l’amortització parcial del finançament sènior concedit per les entitats financeres, serà satisfet per l’SGR en la seua integritat per mitjà de dació en pagament a l’entitat de dret públic de la Generalitat que aquesta designe (amb els negocis jurídics previs necessaris entre la dita entitat i la Generalitat) de manera que SGR cedisca i transmeta en recompensa del dit deute, a favor de l’esmentada entitat de dret públic, el ple domini d’una cartera composta per una sèrie d’actius i drets de la seua titularitat.
2. Una vegada realitzats els negocis jurídics a què es refereix l’apartat anterior, s’autoritza l’esmentada entitat de dret públic per a acceptar la dació en recompensa de crèdits i actius immobiliaris per l’import resultant del dit apartat, per a la qual cosa en tot cas, amb caràcter previ, s’hauran de realitzar les actuacions següents:
i) Els crèdits i actius immobiliaris hauran de ser entregats per l’SGR adjuntant la seua valoració, efectuada per una persona o entitat taxadora independent, ajustada a l’Ordre ECO/805/2003, de 27 de març, sobre normes de valoració de béns immobles i de determinats drets per a certes finalitats financeres, corregida a la baixa atenent les possibles minusvàlues derivades de la situació del mercat immobiliari.

ii. L’entitat de dret públic autoritzada procedirà a realitzar les actuacions que siguen necessàries amb vista a la identificació dels béns i drets, la depuració de la seua situació jurídica i a comprovar la seua valoració, i emetrà el seu informe respecte d’això.
3. Els immobles entregats per l’SGR d’acord amb el que preveu aquest article tindran la consideració de patrimoni propi de l’entitat de dret públic autoritzada, i es regiran per allò que s’ha disposat en les seues normes de funcionament.

Article 5. Pagament de les quantitats econòmiques derivades dels refiançaments a l’SGR de la Comunitat Valenciana
1. S’autoritza la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda a efectuar el pagament de les quantitats degudes, així com de les que s’arriben a deure, per la Generalitat a favor de l’SGR derivades dels contractes de refiançament subscrits entre les dites parts i referits en el preàmbul d’aquesta norma, sense que, d’acord amb els contractes esmentats, això comporte un dret de repetició enfront de l’SGR.
2. L’import de les quantitats a satisfer per part de la Generalitat ascendeix a 29 de desembre de 2016, data de formalització de l’acord de novació del contracte marc de reestructuració de riscos i deute de l’SGR, a 75.194.094,85 euros.
3. La Generalitat atendrà les referides obligacions contractuals en la quantia indicada en l’apartat anterior, a càrrec de l’aplicació pressupostària 20.01.00.612.60.8 del pressupost de la Generalitat per a 2017.

4. En el cas de resultar necessària la tramitació d’una modificació pressupostària serà aplicable el que preveu la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2017 i la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
5. La Generalitat realitzarà els ajustos comptables que resulten necessaris derivats de l’aplicació d’aquest decret llei.

Article 6. Tractament tributari
En totes aquelles operacions que calga realitzar en execució del que disposa aquest decret llei, resultarà aplicable una bonificació del 99,99 % de la quota tributària corresponent a les modalitats de transmissions patrimonials oneroses i actes jurídics documentats de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats si és el cas exigible.


DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Anàlisi forense dels avals concedits per l’SGR
L’SGR haurà de contractar un expert independent en anàlisi forense, que serà seleccionat en col·laboració amb l’IVF entre firmes de reconegut prestigi, a fi d’analitzar les operacions de formalització dels avals prestats per l’SGR l’execució dels quals ha portat com a conseqüència la situació que pretén pal·liar les mesures que implementa aquest decret llei, tot això amb la finalitat de depurar, si és el cas, les responsabilitats que pertoquen.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Execució
S’autoritza la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda a portar a efecte els actes i acords que resulten necessaris per a l’execució d’aquest decret llei, entre els quals es troba la modificació del contracte de refiançament, subscrit el 26 de juliol de 2013, a fi que resulte coherent amb els termes de l’acord de novació del contracte marc de reestructuració de riscos i deute de l’SGR, de 29 de desembre de 2016.

Segona. Entrada en vigor
Aquest decret llei entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 9 de juny de 2017

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic,
VICENT SOLER I MARCO

linea