diari

DECRET 95/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Consell, sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris, i el Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l'Administració del Consell. [2014/5638]

(DOGV núm. 7299 de 19.06.2014) Ref. Base de dades 005339/2014

DECRET 95/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Consell, sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris, i el Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l'Administració del Consell. [2014/5638]
PREÀMBUL

L’article 76 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, regula, entre les retribucions complementàries, les gratificacions extraordinàries, que estan condicionades a la realització de servicis extraordinaris prestats fora de la jornada ordinària de treball. En el mateix sentit es pronuncia l’article 55.2 del Decret Legislatiu de 24 d’octubre de 1995, del Consell, pel qual es va aprovar el Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, precepte que s’aplicaria amb data de hui, conseqüència de la suspensió del règim retributiu del personal al servici de la Generalitat previst en la disposició final tercera de la Llei 10/2010 esmentada.

La Generalitat, per mitjà del Decret 24/1997, d’11 de febrer, del Consell, desenrotlla el règim de les gratificacions, concretament en els articles 3 i 10. En el primer dels preceptes esmentats es fixen dos supòsits, que atenen bé la naturalesa del servici o bé l’horari en què es realitza, als quals s’aplicaria la compensació econòmica a través de les gratificacions.
D’altra banda, l’article 10 especifica en cada cas alguns límits i criteris d’aplicació a les gratificacions.
L’experiència en matèria de gestió i ordenació de personal ha posat de manifest la insuficiència de la normativa per a donar cobertura a tot un conjunt de situacions que es produïxen en l’exercici de l’activitat de l’Administració. Situacions que, per circumstàncies diverses, normalment lligades a la rellevància i complexitat de la matèria i les necessàries actuacions per a portar-la a efecte, exigixen o determinen l’actualització i modificació de la normativa en vigor, amb vista a poder donar cobertura jurídica al pagament dels servicis que, amb el caràcter d’extraordinaris, en molts casos són imprescindibles perquè l’administració puga executar els seus compromisos en el termini i en la forma adequada.
Com a conseqüència del que s’ha exposat anteriorment, i a fi d’ajustar la norma vigent al context actual, s’ha considerat oportú regular un supòsit nou en el esmentat Decret 24/1997 que permeta la remuneració d’aquells servicis extraordinaris que es presten pel personal fora de la seua jornada de treball, sempre que s’excedisca esta de forma rellevant i es tracte de servicis especialment complexos i necessaris per al compliment d’obligacions derivades de la llei, i que estiguen subjectes a termini, en la mesura que l’existència d’este, en la major part de les ocasions, obliga que siga necessari el seu exercici fora de la jornada ordinària, ja que esta és insuficient.
Este supòsit es definix en un nou apartat 3 de l’article 3 del decret en vigor, ja que és en este precepte en què es regulen els supòsits a què són d’aplicació les gratificacions extraordinàries. Així mateix, en l’article 10 s’afig un apartat en què es fixen els requisits que s’exigixen per a l’aplicació del nou supòsit, entre els quals podem destacar com a més rellevants:
1. Fixar, com a mode de retribució d’estes, les hores efectivament treballades.
2. Establir, com a criteri base per a determinar la rellevància en l’horari, l’exigència d’haver realitzat, en còmput mensual, almenys un 20 % de jornada addicional.
3. Que, en tot cas, els servicis realitzats estiguen referits a una competència o funció atribuïda per llei, i subjecta a termini legal.
D’altra banda, es modifica l’article 5.2 del Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l’Administració del Consell, a fi de poder aplicar el règim de compensació horària al personal que ocupe un lloc de treball que tinga assignat un complement específic igual o superior a E045, en els supòsits establits en el nou apartat 3 de l’article 3 del Decret 24/1997, d’11 de febrer, del Consell.
Finalment, este decret inclou una disposició transitòria única, que establix la retroactivitat dels efectes dels preceptes que es modifiquen, tant del Decret 24/1997 com del Decret 175/2006, retroactivitat que inclou els servicis prestats des de l’1 de gener de 2013.
Esta disposició ha sigut objecte de negociació en el si de la Mesa General de Negociació en la reunió del dia 12 de març de 2014.

Per tot això, i en virtut de l’habilitació legal que establix la disposició final segona de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, a proposta del conseller d’Hisenda i Administració Pública, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 13 de juny de 2014,

DECRETE

Article 1. Modificació del Decret 24/1997, d’11 de febrer, del Consell, sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris
1. Es modifica l’article 3 del Decret 24/1997, d’11 de febrer, del Consell, sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris, que queda redactat en la forma ressenyada en l’annex I.
2. Es modifica l’article 10 del Decret 24/1997, d’11 de febrer, del Consell, sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris, que queda redactat en la forma ressenyada en l’annex I.

Article 2. Modificació del Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l’Administració del Consell
Es modifica l’apartat 2 de l’article 5 del Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l’administració del Consell, que queda redactat en la forma ressenyada en l’annex II.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Retroactivitat dels efectes dels preceptes modificats
Els efectes dels preceptes dels decrets 24/1997, d’11 de febrer, i 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, modificats per este decret, tindran caràcter retroactiu respecte dels servicis extraordinaris realitzats des de l’1 de gener de 2013.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor
Este decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 13 de juny de 2014

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

El conseller d’Hisenda i Administració Pública,
JUAN CARLOS MORAGUES FERRER


ANNEX I
De la modificació del Decret 24/1997, d’11 de febrer, del Consell

1. Redacció de l’article 3 del Decret 24/1997, d’11 de febrer, del Consell, sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris.

«Article 3. Gratificacions per servicis extraordinaris
S’establixen estes gratificacions com a compensació econòmica de treballs extraordinaris, bé per la seua naturalesa, bé per l’horari en què es realitzen, els supòsits de les quals són els següents:
1. Es fixen gratificacions per assistències per als membres dels òrgans que s’indiquen, així com el personal col·laborador que necessiten, en els supòsits següents:
a) Per l’assistència a les sessions de tribunals encarregats de jutjar processos per a la selecció del personal al servici de la Generalitat.
b) Per ser nomenats per a actuar com a moderadors, ponents, professors, etc. en jornades, conferències, cursos o supòsits semblants, sempre que els estos siguen organitzats per la Generalitat.
2. Es fixen gratificacions per servicis de caràcter específic en els casos següents:
a) Per la localització i, si és el cas, realització excepcional del treball per determinat personal, fora de la seua jornada normal de treball, per raons d’atenció i prevenció d’emergències, sinistres i altres esdeveniments de caràcter extraordinari.
b) Per la prestació de servicis d’especial vigilància i protecció d’autoritats o d’edificis públics, fora de l’horari establit amb caràcter general per a tot el personal al servici de la Generalitat.
3. Es fixen gratificacions per a aquells supòsits en què les activitats i servicis a desenrotllar per al correcte exercici de la competència assignada exigisquen, per la seua complexitat quantitativa i qualitativa, de manera necessària una dedicació de caràcter extraordinària, que afecte de manera rellevant la jornada de treball assignada.
Estes gratificacions només podran concedir-se quan deriven de servicis que estiguen vinculats a una competència o funció atribuïda expressament per norma amb rang de llei, i el compliment de la qual estiga subjecte a termini legal.
Només als efectes de determinar que la incidència en l’horari té caràcter rellevant, requisit que ha de quedar prèviament justificat per a la seua remuneració, el total d’hores realitzades en un mes haurà de superar el 20 % del còmput mensual d’hores què el personal estiga obligat a realitzar per la seua jornada laboral. Superat el límit esmentat, el total de l’excés d’horari realitzat sobre la jornada laboral ordinària serà susceptible de ser remunerat per mitjà de gratificació extraordinària o per mitjà de compensació horària, d’acord amb el que establix l’apartat quart de l’article 10».
2. Redacció de l’article 10 del Decret 24/1997, d’11 de febrer, del Consell, sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris.

«Article 10. Gratificacions per assistències, per servicis de caràcter específic i per servicis vinculats a horaris rellevants
1. Les gratificacions per assistències són compatibles amb la meritació de les dietes i els gastos de transport establits en la secció primera. Les gratificacions per assistència a percebre pels membres dels tribunals, pel caràcter irrenunciable del seu nomenament, només s’atorgaran quan les sessions tinguen lloc fora de l’horari normal de treball. Les gratificacions per assistències que tinguen lloc en dia festiu seran incrementades en el 50 % del seu import. S’atorgarà gratificació per la impartició de classes o conferències, així com per la participació com a moderador o ponent en jornades i seminaris, donada la naturalesa voluntària d’estes activitats. En cap cas es podran percebre, dins de l’any natural, pel conjunt de gratificacions a què es referix este apartat, una quantitat superior al 25 % de les retribucions anuals que corresponguen al lloc de treball que s’exercix.

2. La gratificació per servicis de caràcter específic s’atorgarà sempre en funció de la naturalesa extraordinària d’estos servicis, la qual cosa suposa una alteració en l’horari normal de treball, i implica tant la localització de determinat personal per raons d’atenció a emergències, sinistres o altres esdeveniments de caràcter extraordinari i imprevisible, com la prestació de servicis d’especial vigilància i protecció d’autoritats i edificis públics.
Durant la realització de la jornada en què s’exigisca la localització, el personal no podrà desplaçar-se a distàncies superiors a 50 quilòmetres de la localitat en què radique el centre de treball corresponent. Quan com a conseqüència de la localització del personal este haguera de desplaçar-se per a la realització de treballs específics, el temps utilitzat en este li serà compensat amb el corresponent al seu horari habitual, preferentment en la immediata jornada laboral ordinària següent a què siga objecte de localització.
3. Les quanties de la gratificació per servicis de caràcter específic, tant en els casos de localització excepcional com per la prestació de servicis d’especial vigilància i protecció d’autoritats i edificis públics, seran les establides en l’annex d’est decret, i s’atorgarà per resolució del subsecretari de la conselleria a què pertanga el personal que els preste.

4. Les gratificacions previstes en l’article 3.3 del present decret es remuneraran per hores, i el preu hora base serà aquell que resulte de dividir les retribucions brutes anuals pel nombre d’hores, en còmput anual, que el personal estiga obligat a realitzar per la seua jornada laboral.
Este preu hora base, incrementat en un cent per cent, servirà per al càlcul de l’abonament corresponent a totes les hores que es realitzen entre les 21 i 8 hores de dilluns a divendres, i les hores realitzades en dissabte, diumenge o festiu.
La resta d’hores realitzades, entre dilluns i divendres, que excedisquen de la jornada laboral ordinària, se subjectaran al règim de compensació horària previst en el Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l’Administració del Consell.
Estes gratificacions hauran d’autoritzar-se pel Consell, amb un informe previ de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda. L’expedient haurà d’incorporar un informe firmat pel responsable del centre directiu a què estiga adscrit el personal que preste estos servicis extraordinaris, que incloga el vistiplau del subsecretari o òrgan equivalent, on haurà de quedar degudament justificat tant l’horari efectivament realitzat pel personal que percebrà les gratificacions, ja que l’activitat de què porten causa complix tots i cada un dels requisits expressat en l’article 3.3 d’este decret.

5. El dret a percebre gratificacions d’acord amb el que establix l’article 3.3 d’este decret se subjectarà, en tot cas, a les limitacions addicionals següents:
a) Seran incompatibles amb el dret a percebre els components del complement específic de festivitat i nocturnitat regulats en l’article 6 del Decret 95/1995, de 16 de maig, del Consell.
b) En cap cas es podran percebre en concepte de les gratificacions esmentades, i dins de l’any natural, una quantitat superior al 15 % de les retribucions anuals que corresponguen al lloc de treball que s’exercix».


ANNEX II
De la modificació del Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell

Redacció de l’apartat 2 de l’article 5 del Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l’Administració del Consell.

«2. El personal que ocupe un lloc de treball que tinga assignat un complement específic igual o superior a E045 podrà ser requerit per a la realització d’una jornada superior quan així ho exigisquen les necessitats del servici, en funció de la major responsabilitat inherent a estos llocs de treball. En este cas no procedirà la compensació horària prevista en l’article 4.3, ni cap compensació en concepte de gratificacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris.

No obstant això, quan es tracte d’un supòsit dels arreplegats en l’article 3.3 del Decret 24/1997, d’11 de febrer, del Consell, sí que serà aplicable el sistema de compensació horària previst en l’article 4.3 citat».

linea