diari

DECRET 96/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual es determinen les condicions del règim d'absències al treball per malaltia o accident que no donen lloc a deducció de retribucions. [2014/5627]

(DOGV núm. 7299 de 19.06.2014) Ref. Base de dades 005340/2014

DECRET 96/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual es determinen les condicions del règim d'absències al treball per malaltia o accident que no donen lloc a deducció de retribucions. [2014/5627]
PREÀMBUL

La Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2013, en la disposició addicional trenta-huit, va establir que l’absència del treball per causa de malaltia o accident que no done lloc a una situació d’incapacitat temporal, per part del personal al qual es referix l’article 9 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de Mesures per a Garantir l’Estabilitat Pressupostària i de Foment de la Competitivitat, comportarà l’aplicació del descompte en nòmina previst per a la situació d’incapacitat temporal, en els termes i les condicions que establisquen respecte al seu personal cada una de les administracions públiques.
En desplegament del mandat contingut en la disposició addicional esmentada, cada administració havia de determinar els dies d’absència per malaltia o accident que no done lloc a una situació d’incapacitat temporal als quals no és d’aplicació el descompte en nòmina previst per a la situació d’incapacitat temporal, així com els requisits i les condicions.
En este sentit, en l’Acord subscrit amb data 23 d’octubre de 2013, de la Mesa General de Negociació I, sobre condicions de treball i retribucions del personal dels sectors de l’Administració de la Generalitat, docent, sanitari i de justícia, en el marc del diàleg social per al període 2014-2015, es va incorporar, en l’apartat quart, punt 5, el compromís de modificar la normativa en vigor a fi d’adequar-la i establir el nombre de dies d’absències sense descompte en nòmina en quatre, dels quals tres podran ser consecutius.
En compliment del compromís esmentat, este decret fixa el nombre de dies, així com els requisits i les condicions que configuren el règim d’absències, i modifica la normativa en vigor que col·lidix amb el nou règim, en concret l’article 20 del Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l’Administració del Consell, i l’article 14.2 del Decret 137/2003, de 18 de juliol, del Consell, pel qual es regulen la jornada i l’horari de treball, els permisos, les llicències i les vacacions del personal al servici de les institucions sanitàries de la Generalitat dependents de la Conselleria de Sanitat.
Esta disposició ha sigut negociada en el si de la Mesa General de Negociació de personal funcionari, estatutari i laboral, amb data 12 de març de 2014.
Per tot això, i en virtut de l’habilitació legal que establix la disposició addicional trenta-huit de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2013, a proposta del conseller d’Hisenda i Administració Pública, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 13 de juny de 2014,

DECRETE

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
1. Este decret té per objecte establir el nombre de dies d’absència per malaltia o accident en l’any natural als quals no és d’aplicació el descompte en nòmina previst en la disposició addicional trenta-huit de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, així com fixar els requisits i les condicions sota els quals s’ha de realitzar este descompte.

2. L’àmbit d’aplicació d’este decret inclou el personal empleat públic del sector públic valencià delimitat en l’article 23 de la Llei 6/2013, de 26 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2014, siga quina siga la relació jurídica amb l’Administració i el règim de Seguretat Social, excepte el comprés en l’apartat e, i sense perjuí del que disposa l’apartat cinc de la disposició addicional trenta-huit de la Llei 17/2012, de 27 de desembre.


Article 2. Descompte en nòmina
1. Els dies d’absència al treball per part del personal assenyalat en l’article 1 d’este decret, que superen el límit de dies establit en l’article següent, i sempre que estes absències estiguen motivades per malaltia o accident i que no donen lloc a una situació d’incapacitat temporal, comportaran la mateixa deducció de retribucions del 50 per cent prevista per als tres primers dies d’absència per incapacitat temporal en l’article 6.1.a del Decret Llei 6/2012, de 28 de setembre, del Consell, de desplegament i aplicació de les disposicions incloses en el títol I i disposicions concordants del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol.

2. La deducció de retribucions exigirà que l’òrgan competent en matèria de personal, o òrgan equivalent, dicte la resolució pertinent, amb audiència prèvia a la persona interessada.

Article 3. Dies d’absència sense deducció de retribucions
1. El descompte en nòmina regulat en l’article anterior no serà aplicable a quatre dies d’absència al llarg de l’any natural, dels quals només tres podran tindre lloc en dies consecutius, sempre que estes absències estiguen motivades per malaltia o accident, i no donen lloc a incapacitat temporal, siga quin siga el temps de prestació del servici. No obstant això, quan hi haja successius nomenaments temporals, els quatre dies seran pel conjunt de l’any i no per cada un dels nomenaments.

2. En tot cas, això exigirà la justificació de l’absència en els termes establits en les normes reguladores de la jornada i l’horari d’aplicació en cada àmbit.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Còmput del termini establit en l’article 3 per a l’exercici 2014

Per a l’exercici 2014, el límit dels quatre dies d’absència a què es referix l’article 3.1 d’este decret començarà a computar-se a partir de l’entrada en vigor i finalitzarà el 31 de desembre de 2014.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposen al que establix este decret.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Modificació de l’article 20 del Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell
Es modifica l’article 20 del Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l’Administració del Consell, que queda redactat en la forma ressenyada en l’annex I.

Segona. Modificació de l’article 14.2 del Decret 137/2003, de 18 de juliol, del Consell
Es modifica l’article 14.2 del Decret 137/2003, de 18 de juliol, del Consell, pel qual es regulen la jornada i l’horari de treball, els permisos, les llicències i les vacacions del personal al servici de les institucions sanitàries de la Generalitat dependents de la Conselleria de Sanitat, que queda redactat en la forma ressenyada en l’annex II.

Tercera. Entrada en vigor
Este decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 13 de juny de 2014

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

El conseller d’Hisenda i Administració Pública,
JUAN CARLOS MORAGUES FERRER

ANNEX I
De la modificació del Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell

Redacció de l’article 20 del Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l’Administració del Consell.

«Article 20. Justificació d’absències
1. En els casos de malaltia o incapacitat temporal es regulen les situacions següents:
a) Absències aïllades d’un fins a tres dies: el personal comunicarà l’absència i la raó d’esta a la unitat de personal o òrgan o persona responsable, amb preferència durant l’hora després de l’inici de la jornada, excepte causes justificades que ho impedisquen. En tot cas, una vegada reincorporat al seu lloc, haurà de presentar el justificant expedit pel facultatiu competent.
Sense perjuí del que disposa l’article 3 del Decret 96/2014, de 13 de juny, del Consell, les absències esmentades comportaran la corresponent deducció de retribucions sempre que concórreguen els termes i les condicions previstos en la normativa aplicable en matèria d’absències al treball per causa de malaltia o accident que no done lloc a una situació d’incapacitat temporal.
b) Absència de quatre dies o més: el personal haurà de presentar l’informe mèdic de baixa en el termini de tres dies comptadors a partir del dia de l’expedició, i els informes de confirmació hauran de ser entregats en el centre de treball amb la periodicitat que determine la normativa que siga aplicable. Si no s’entreguen els esmentats informes, es descomptaran en nòmina els dies d’absència, en els termes i les condicions previstos en el punt 4 d’este article.
2. Si les absències, encara que justificades, són reiterades, es valorarà la situació entre els representants sindicals i la direcció corresponent, a instàncies de qualsevol de les parts, i es proposarà conjuntament la solució adequada al cas.
3. En els supòsits de permís per maternitat biològica no caldrà la presentació d’informes intermedis o de confirmació de baixa.
4. Els descomptes per faltes d’assistència injustificades al treball o incompliment de jornada es determinaran de conformitat amb el que establix la legislació en vigor.
5. Les faltes d’assistència al treball, totals o parcials, de les empleades públiques víctimes de violència de gènere tindran la consideració de justificades durant el temps i en les condicions en què així es determine pels servicis socials o de salut segons siga procedent».


ANNEX II
De la modificació del Decret 137/2003, de 18 de juliol, del Consell

Redacció de l’article 14.2 del Decret 137/2003, de 18 de juliol, del Consell, pel qual es regulen la jornada i l’horari de treball, els permisos, les llicències i les vacacions d’este personal al servici de les institucions sanitàries de la Generalitat dependents de la Conselleria de Sanitat.

«Article 14.2
Les absències i la resta d’incidències es notificaran amb caràcter immediat al responsable jeràrquic, sense perjuí de la justificació prèvia o posterior, segons el cas, que al seu torn ho comunicarà a la unitat de personal corresponent.
Quan l’absència siga per malaltia o accident s’aportarà el justificant expedit pel facultatiu que corresponga. S’aplicarà el descompte en nòmina en els termes que establisca la normativa respecte d’això. En el cas que estes absències superen els tres dies consecutius, el personal haurà de presentar l’informe mèdic de baixa».

linea