diari

DECRET 64/2008, de 2 de maig, del Consell, de modificació del Decret 232/1997, de 2 de setembre, del Consell, pel qual es va crear l'Observatori de Publicitat No Sexista de la Comunitat Valenciana. [2008/5617]

(DOGV núm. 5756 de 06.05.2008) Ref. Base de dades 005429/2008

DECRET 64/2008, de 2 de maig, del Consell, de modificació del Decret 232/1997, de 2 de setembre, del Consell, pel qual es va crear l'Observatori de Publicitat No Sexista de la Comunitat Valenciana. [2008/5617]
Evitar la transmissió d'estereotips sexistes i imatges que atempten contra la dignitat de les dones, tant en els missatges publicitaris com en els continguts i imatges dels mitjans de comunicació social, és un dels objectius prioritaris com a continuació dels objectius previstos en el Pla d'Actuació del Consell per a la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Hòmens (2006-2009).
Per a vetlar per la correcta transmissió de la imatge, positiva i no discriminatòria, de la realitat de les dones, el Consell va crear, mitjançant el Decret 232/1997, de 2 de setembre, l'Observatori de Publicitat No Sexista de la Comunitat Valenciana, com un òrgan de caràcter consultiu i d'assessorament adscrit a la conselleria de Benestar Social, atribuint-li una composició determinada en l'article 2 del mencionat text normatiu.
La dita composició va ser modificada pel Consell per mitjà del Decret 5/1999, de 26 de gener, incorporant com a vocal de l'Observatori de Publicitat No Sexista de la Comunitat Valenciana el/la director/a general de Radiotelevisió Valenciana, o persona en qui delegue, i el Decret 7/2002, de 8 de gener, adequant-la a la nova estructura i organització del Consell, i ampliant la representació d'institucions i organitzacions relacionades amb la matèria que col·laboren en el seguiment de la transmissió de missatges discriminatoris.
A l'empara de l'article 49.1.1ª de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, l'organització del Consell s'ha vist modificada per mitjà del Decret 7/2007, de 28 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les conselleries en què s'organitza l'administració de la Generalitat.
Per a adequar la composició de l'Observatori de Publicitat No Sexista de la Comunitat Valenciana a eixa nova organització del Consell i, per tant, d'acord amb les facultats per l'article 18 de la Llei del Consell, a proposta del conseller de Benestar Social i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 2 de maig de 2008,
DECRETE
Article únic
Es modifica l'article 2 del Decret 232/1997, de 2 de setembre, del Consell, pel qual es va crear l'Observatori de Publicitat No Sexista de la Comunitat Valenciana, que queda redactat com seguix:
"Article 2. Composició
L'Observatori de Publicitat No Sexista de la Comunitat Valenciana estarà integrat pels membres següents:
a) Presidència: serà, amb caràcter nat, qui detente la titularitat de la conselleria que té atribuïdes les funcions corresponents a matèries d'assumptes socials.
b) Vicepresidència: serà qui detente la titularitat de la direcció general que es referix a les funcions de l'àrea de la dona i de la igualtat.
c) Vocals: seran els següents:
- Un/a representant de la Presidència de la Generalitat, que tinga atribuïdes les funcions en matèria d'imatge institucional i campanyes publicitàries de la Generalitat, amb el rang de director/a general.
- Un/a representant de la conselleria que tinga la competència en matèria d'indústria i comerç, amb el rang de director/a general.
- Un/a representant de la conselleria les competències de la qual siguen les de cultura, amb rang de director/a general.
- Un/a representant de la conselleria les competències de la qual siguen les d'educació, amb el rang de director/a general.
- El/la directora general de Radiotelevisió Valenciana o persona en qui delegue.
- Dos representants de tots els centres universitaris de la Comunitat Valenciana que posseïsquen la titulació de Ciències de la Informació en qualsevol de les seues branques.
- Un/a representant de cada una de les dos associacions de dones consumidores més representatives de la Comunitat Valenciana, en funció del nombre d'afiliades i/o de la seua implantació territorial.
- Un/a representant de l'associació de consumidors/s i usuaris/es més representativa de la Comunitat Valenciana, en funció, també, del nombre d'afiliats/des i /o de la seua implan-tació territorial.
- Un/a representant de les associacions de dones periodistes més representatives de la Comunitat Valenciana, en funció, així mateix, del nombre d'afiliades i/o de la seua implantació territorial.
d) Secretaria administrativa: les seues funcions seran exercides per l'Àrea de Coor-dinació de la Direcció General de Coordinació, de la conselleria de Presidència".
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única
Queden derogats:
1. El Decret 7/2002, de 8 de gener, del Consell, pel qual es va modificar la composició de l'Observatori de Publicitat No Sexista de la Comunitat Valenciana, creat per mitjà del Decret 232/1997, de 2 de setembre, del Consell.
2. Totes les altres disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen al present decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el conseller de Benestar Social perquè dicte les disposicions que necessite el desplegament del que disposa el present decret.
Segona
La present disposició entrarà en vigor el dia que es publique en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Valencia, 2 de maig de 2008
El president de la Generalitat,
Francisco Camps Ortiz.
El conseller de Benestar Social
Juan Gabriel Cotino Ferrer.

linea