diari

ACORD de 21 de maig de 2015, del Consell de la Sindicatura de Comptes, relatiu a l'aprovació d'uns criteris interpretatius de l'article 199.4 i 5 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, tal com ha sigut redactat per la Llei 7/2014, de 22 de desembre. [2015/5546]

(DOGV núm. 7548 de 15.06.2015) Ref. Base de dades 005443/2015

ACORD de 21 de maig de 2015, del Consell de la Sindicatura de Comptes, relatiu a l'aprovació d'uns criteris interpretatius de l'article 199.4 i 5 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, tal com ha sigut redactat per la Llei 7/2014, de 22 de desembre. [2015/5546]
L’article 68 de la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat, ha modificat l’article 199 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, i en els apartats 4 i 5 del dit precepte ha introduït la redacció següent:

«4. Les bases reguladores i les convocatòries d’ajudes o subvencions a les entitats locals que s’aproven i convoquen per la Generalitat contemplaran com a requisit per al seu pagament l’acreditació d’estar al corrent en el compliment de l’obligació de rendició dels seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb la normativa aplicable. Així mateix, podran contemplar com a requisit per al seu pagament que els peticionaris hagen remés a la conselleria competent els documents als quals es referix l’apartat 2 d’este article. A fi d’evitar duplicitats en la petició de documentació, se subscriuran els convenis que corresponga, en els quals es preveuran les fórmules de coordinació i colaboració en la documentació solicitada a les entitats locals.
5. Als efectes d’acreditar el compliment de les esmentades obligacions legals, la conselleria competent, o si és el cas, la Sindicatura de Comptes, expedirà, a petició de l’entitat local interessada, la certificació d’haver-hi remés la documentació prevista en l’apartat 4 d’este article, o si és el cas, que ha presentat el compte general a la Sindicatura de Comptes».
A la vista d’aquesta nova regulació, que ha entrat en vigor el dia 1 de gener de 2015, per a totes les convocatòries que s’aproven i convoquen per la Generalitat després d’aquesta data, el Consell de la Sindicatura de Comptes


ACORDA

Aprovar els criteris interpretatius següents:
1r. En l’apartat 4 es parla de «rendició dels seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb la normativa aplicable». No obstant això, en l’apartat 5, la nova norma legal prescindeix del verb retre i utilitza els verbs remetre i presentar. Aquestes diferents maneres d’anomenar una mateixa acció originen dubtes interpretatius, perquè es pot donar el cas que algunes entitats locals presenten els seus comptes a la Sindicatura sense passar-los pel Ple o sense l’aprovació d’aquest. Davant d’aquesta situació, hem de pronunciar-nos sobre quan la Sindicatura ha d’entendre que s’ha complit, als efectes de l’article 199.4 i 5 de la Llei 8/2010, amb l’obligació d’estar al corrent en els comptes.
Per respondre a la qüestió anterior, cal adoptar com a punt de partida l’heterogeneïtat dels pronunciaments legals sobre la matèria. Així, l’article 212.5 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals estableix que «les entitats locals retran al Tribunal de Comptes el compte general degudament aprovat». No obstant això, l’article 223.2 d’aquest text normatiu es limita a assenyalar que «les entitats locals retran a l’esmentat Tribunal, abans del dia 15 d’octubre de cada any, el compte general a què es refereix l’article 209 d’aquesta llei corresponent a l’exercici econòmic anterior». Per la seua banda, la Llei de la Sindicatura de Comptes, en l’article 9.1, ordena que «les entitats locals hauran de presentar els seus comptes generals a la Sindicatura de Comptes, abans del 31 d’octubre de l’any següent al de l’exercici econòmic a què corresponguen», sense pronunciar-se expressament sobre l’exigència d’aprovació o coneixement plenaris. De la mateixa manera, l’article 124.3 de la Llei d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, estableix la rendició de comptes a la Sindicatura de Comptes per conducte de la Intervenció General de la Generalitat, sense imposar la seua aprovació prèvia, com tampoc ho fa l’article 136 d’aquest últim text legal, en relació amb el Compte General de la Generalitat, perquè tan sols preveu que es remeta a la Sindicatura, prèvia la seua elevació al Consell als dits efectes i no als de la seua aprovació.
D’acord amb això, i centrant-nos en l’àmbit local, es considera que –a la vista de l’heterogeneïtat normativa posada de manifest, quant a la dicció legal– ha de dur-se a terme una interpretació teleològica de l’article 199.4 i 5 de la Llei 8/2010, perquè el que importa és que s’atenga bé la finalitat perseguida per la norma. En aquest sentit, la solució que sembla més encertada és la que ha adoptat recentment la Comissió de la Plataforma de Rendició de Comptes de les Entitats Locals, en la reunió celebrada a Pamplona el dia 12 de maig de 2015. Segons aquesta Comissió, s’exigirà que els comptes es porten al Ple perquè puguen ser admesos en la Plataforma.
A la vista d’això, i tenint en compte que l’exigència apuntada encara no s’ha implantat, l’opció més coherent és respectar el criteri mantingut per la Plataforma en el moment en què van ser presentats els distints comptes. Així, es tindran per retuts aquells comptes que la Plataforma haja acceptat.
2n. L’altra qüestió que es planteja és quin període es pren com a referència per determinar que s’està al corrent en la rendició de comptes. Normalment, en Dret, per raons de seguretat jurídica, s’estableixen terminis de prescripció i de caducitat, que limiten temporalment l’exercici de drets o de potestats. Per analogia amb aquesta manera de procedir, sembla lògic admetre que hi haja un termini a partir del qual la falta de rendició d’un determinat compte deixarà de ser impeditiva de l’expedició d’una certificació favorable. El dit termini es concreta en 5 anys, tal com fa la disposició addicional tercera, apartat 1, de la Llei de Funcionament del Tribunal de Comptes, en relació amb el termini general de prescripció de les responsabilitats comptables.
3r. Finalment, per a facilitar a les entitats locals l’acreditació d’estar al corrent en la rendició de comptes, aquesta Sindicatura publicarà en la seua pàgina d’internet, pantalla d’entitats locals, un document electrònic amb codi segur de verificació en què se certificaran totes les entitats que es troben en la dita situació, agrupades per províncies. La dita certificació es renovarà mensualment, a fi d’actualitzar els canvis que es produïsquen, i s’hi farà constar la seua caducitat l’últim dia del mes en què haja sigut expedida. En el cas que la situació d’alguna entitat haja variat abans que es produïsca l’actualització mensual, podrà dirigir-se a la Sindicatura de Comptes perquè se li expedisca una certificació individualitzada. En totes les certificacions previstes en aquest apartat es farà constar que s’expedeixen exclusivament als efectes del que disposa l’art. 199.5 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.


València, 21 de maig de 2015.– El síndic major: Rafael Vicente Queralt.

linea