diari

DECRET 83/2012, d'1 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Corporació Pública Empresarial Valenciana i es desplega el Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional. [2012/5552]

(DOGV núm. 6788 de 04.06.2012) Ref. Base de dades 005473/2012

DECRET 83/2012, d'1 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Corporació Pública Empresarial Valenciana i es desplega el Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional. [2012/5552]
ÍNDEX

Preàmbul
Article 1. Aprovació del Reglament de la Corporació Pública Empresarial Valenciana
Article 2. Pressupostació
Article 3. Contractes d'especial rellevància
Article 4. Avaluació del sistema d'objectius
Article 5. Incompliment de deures

Disposició addicional primera. Mesures en el marc del procés de reestructuració del sector públic fundacional de la Generalitat
Disposició addicional segona. Moratòria en la creació d'ens del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat
Disposició addicional tercera. Principis ètics i d'actuació de bon govern
Disposició transitòria única. Habilitacions
Disposició derogatòria única. Clàusula derogatòria
Disposició final única. Entrada en vigor

ANNEX
Reglament de la Corporació Pública Empresarial Valenciana

CAPÍTOL I. Disposicions generals
Article 1. Naturalesa jurídica
Article 2. Àmbit subjectiu
Article 3. Funcions
Article 4. Òrgans de govern de les empreses públiques
CAPÍTOL II. Òrgans de la Corporació
SECCIÓ I. Òrgans rectors
Article 5. Òrgans rectors
Article 6. Presidència
Article 7. Vicepresidència Executiva
Article 8. El Consell de Direcció
SECCIÓ II. Altres òrgans
Article 9. Secretaria del Consell de Direcció
Article 10. Comissió Executiva
Article 11. Comité d'Auditoria
Article 12. Direcció General
Article 13. Òrgan de Suport i Assessorament
CAPÍTOL III. Estructura organitzativa
Article 14. Departaments tècnics
Article 15. Auditor intern
CAPÍTOL IV. Règim econòmic
Article 16. Recursos econòmics
Article 17. Patrimoni
Article 18. Règim comptable, pressupostari i fiscal
Article 19. Rendició de comptes per la Corporació
CAPÍTOL V. Personal
Article 20. Personal de la CorporacióPreàmbul

El present decret s'emmarca en el procés de reestructuració i ordenació del sector públic de la Generalitat, iniciat pel Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional que va ser convalidat per Resolució 22/VIII-2011, de 20 d'octubre de 2011 del Ple de les Corts.

La present norma té com a finalitat unificar la supervisió economicofinancera del sector públic empresarial a través de dos vies. La primera amb l'aprovació del Reglament de la Corporació Pública Empresarial Valenciana i la segona amb l'adopció de mesures de coordinació i control economicofinanceres.
Amb este fi, el text compta amb cinc articles, tres disposicions addicionals, una disposició transitòria, una disposició derogatòria, una disposició final i un annex.
En l'article 1 s'aprova el Reglament de la Corporació Pública Empresarial Valenciana que s'incorpora com a annex al decret.
La Llei 9/2011, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat (d'ara en avant, Llei 9/2011) crea la Corporació Pública Empresarial Valenciana, com a entitat de dret públic sotmesa al dret privat, amb l'objecte d'articular, per mitjà de la coordinació i el control, un sector públic empresarial sanejat, eficaç en el compliment dels objectius del Consell, eficient i orientat al servici de l'interés general i a la creació de valor públic i privat.
La funció que té encomanada requerix un model organitzatiu que garantisca la coordinació i representativitat en el seu funcionament.

Les normes contingudes en el Reglament tenen com a objectiu dotar la Corporació d'una estructura de funcionament i organització flexible per al compliment dels seus fins, fonamentalment a través de l'assignació de funcions a cada un dels seus òrgans i desplegant el seu règim d'actuació juridicoadministratiu.
Els articles 2 a 5 del decret es destinen a l'adopció de disposicions de desplegament del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional en matèria de pressupostació, contractació i avaluació del sistema d'objectius amb la finalitat en comú de reforçar i unificar el règim de supervisió economicofinancera de les entitats del sector públic empresarial de la Generalitat.

Per tot això, en aplicació de la disposició addicional segona del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional, i de la disposició addicional segona de la Llei 9/2011 esmentada, a proposta del conseller d'Economia, Indústria i Comerç, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 1 de juny de 2012.


DECRETE

Article 1. Aprovació del Reglament de la Corporació Pública Empresarial Valenciana
S'aprova el Reglament de la Corporació Pública Empresarial Valenciana (CPEV), que apareix en l'annex del present decret.

Article 2. Pressupostació
1. La coordinació i control del procés d'elaboració del pressupost de les empreses públiques a què es referix l'article 2.2 del Decret Llei 1/2011, es durà a terme de manera centralitzada per la conselleria competent en matèria d'economia, i podrà dictar, a este efecte, instruccions de compliment obligatori de conformitat amb l'article 4.1 de l'esmentat decret llei. Tot això, sense perjuí de les competències de la conselleria competent en matèria d'hisenda.
2. A tal efecte, després de la publicació de l'orde anual d'elaboració del pressupost, la conselleria amb competències en matèria d'economia dictarà instruccions complementàries relatives al dit procés.

Article 3. Contractes d'especial rellevància i subministrament d'informació
1. Als efectes del present decret i del reglament que aprova, tenen la consideració de contractes d'especial rellevància, a excepció dels contractes relatius al finançament i gestió financera, els següents contractes subscrits per les empreses públiques a què es referix l'article 2.2 del Decret Llei 1/2011:
a) els contractes de qualsevol tipus que suposen l'externalització de gestió de línies de negoci, cessió d'ús d'infraestructures o cessió d'explotació, els contractes de col·laboració publicoprivada i els contractes de compravenda d'actius amb especial incidència en el balanç de l'entitat, o
b) els contractes de qualsevol tipus el valor estimat del qual siga superior o igual a 4 milions d'euros, calculat segons el que establix l'article 88 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, o norma que la substituïsca.
2. Les empreses públiques a què es referix l'article 2.2 del Decret Llei 1/2011 hauran de remetre a la conselleria amb competència en matèria d'economia per al seu coneixement, amb una antelació mínima de 15 dies a l'inici de l'expedient d'un contracte d'especial rellevància, una memòria amb els requisits previstos en l'article 13.2 del Decret Llei 1/2011. En els contractes el valor estimat dels quals siga igual o superior a 12 milions d'euros o a la quantia que anualment es fixe en la Llei de Pressupostos de la Generalitat, la remissió de la memòria es realitzarà amb caràcter previ a la remissió a la Comissió Delegada del Consell d'Hisenda i Pressupostos prevista en l'article 12.1 del Decret Llei 1/2011.
3. La conselleria competent en matèria d'economia podrà sol·licitar informació addicional i podrà supervisar l'elaboració dels plecs dels contractes d'especial rellevància.
4. Així mateix, i sense perjuí del que establix l'article 12 del Decret Llei 1/2011, per als contractes el valor estimat dels quals siga igual o superior a 4 milions d'euros i inferior a 12 milions d'euros, la conselleria competent en matèria d'economia podrà remetre la memòria a què es referix l'apartat 2 a la Comissió Delegada del Consell en matèria d'Hisenda i Pressupostos per al seu estudi i anàlisi de si és procedent que el Consell reclame el coneixement i autorització del dit contracte.


Article 4. Avaluació del sistema d'objectius
En relació amb l'avaluació del sistema d'objectius i la productivitat del personal de les empreses públiques a què es referix l'article 2.2 del Decret Llei 1/2011, correspon a la conselleria competent en matèria d'economia, sense perjuí de les competències de la conselleria competent en matèria d'hisenda, informar, amb caràcter preceptiu i vinculant, sobre l'adequació de la proposta d'objectius anuals dels ens als objectius generals i directrius establits segons l'article 20.1 de l'esmentat decret llei.
A este efecte, els ens esmentats hauran de remetre les dites propostes a la conselleria competent en matèria d'economia abans d'elevar-la per a obtindre, si és el cas, la conformitat del Consell.

Article 5. Incompliment de deures
L'incompliment dels deures previstos en este decret i en el seu reglament annex, així com en l'apartat 2 de l'article 11 del Decret Llei 1/2011 podrà donar lloc a l'adopció de les mesures previstes en l'apartat 3 del dit article. Tot això sense perjuí del que establix l'article 8.1.m) del Reglament de la Corporació.

Disposicions addicionals

Primera. Mesures en el marc del procés de reestructuració del sector públic fundacional de la Generalitat
1. En aplicació dels articles 25.1 i 26, apartats 2 i 3, de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, i dels articles 31, lletra e), i 33.3 de la Llei estatal 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions, en el termini d'un mes a partir de l'entrada en vigor del present decret, el Patronat de cada una de les fundacions del sector públic de la Generalitat haurà de procedir, de conformitat amb el que disposa l'esmentada Llei 8/1998, de 9 de desembre, a modificar, si és el cas, els estatuts de les fundacions en els termes següents:

a) Introduir com a causa d'extinció d'esta l'acord del Patronat per majoria simple.
b) Establir que els béns i drets resultants de la liquidació es destinaran a una entitat pública de la Generalitat que perseguisca fins d'interés general o a la Generalitat, especificant l'entitat destinatària.
2. En els processos d'extinció d'una fundació del sector públic de la Generalitat, l'acord del Patronat pel qual es propose la designació de liquidadors o d'una comissió de liquidació haurà de remetre's amb caràcter previ a la seua adopció a la conselleria competent en matèria d'economia per a informe preceptiu i vinculant d'esta sobre la idoneïtat del número i composició.
3. Als efectes d'esta disposició, es consideren fundacions del sector públic de la Generalitat les previstes en l'article 33 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana.

Ssegona. Moratòria en la creació d'ens del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat
Finalitzada la moratòria prevista en la disposició transitòria primera del Decret Llei 1/2011 i les pròrrogues d'esta que es pogueren establir, en els processos de creació d'ens del sector públic empresarial o fundacional, la conselleria a què s'haja d'adscriure l'ens demanarà informe preceptiu i vinculant de la conselleria competent en matèria d'economia, i posteriorment el remetrà junt amb la resta de la documentació legalment establida, a la conselleria amb competències en matèria d'hisenda, als efectes del que establix l'article 28 bis del text refós de Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell.


Tercera. Principis ètics i d'actuació de bon govern
Els principis ètics i d'actuació de bon govern que s'apliquen als alts càrrecs de la Generalitat seran també d'aplicació al personal que ocupe llocs de caràcter directiu del sector públic empresarial i fundacional.


Disposició transitòria

Única. Habilitacions
1. Fins que no es procedisca a la constitució dels òrgans col·legiats previstos en el Reglament de la Corporació, es faculta la Vicepresidència Executiva d'esta per a l'exercici de totes aquelles funcions o actuacions que foren necessàries per a l'efectiva posada en funcionament d'esta.

2. De la mateixa manera, fins que la Presidència designe els representants als quals es referix l'article 6.2.g) del Reglament de la Corporació, actuarà amb la dita condició el titular de la Secretaria Autonòmica amb competència en matèria del sector públic empresarial.
3. Fins que no estiguen en funcionament els departaments tècnics previstos en l'article 14 del Reglament de la Corporació i es cobrisquen per aplicació de l'article 20 d'este, el personal de la Secretaria Autonòmica del Sector Públic Empresarial i de la Subsecretaria de la conselleria amb competència en matèria d'economia, indústria i comerç realitzaran de manera transitòria les funcions dels dits departaments tècnics.
4. S'habilita el titular de la conselleria amb competència en matèria d'hisenda perquè inicie o ordene les actuacions pertinents per a adequar les previsions pressupostàries existents a la constitució de la Corporació.

Disposició derogatòria

Única. Clàusula derogatòria
Queden derogades totes les disposicions que, del mateix rang o d'un rang inferior, o d'acord amb el que establix la disposició addicional primera d'este decret, s'oposen al que establix este.

Disposició final

Única. Entrada en vigor
Este decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 1 de juny de 2012

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

El conseller d'Economia, Indústria i Comerç,
MÁXIMO BUCH TORRALVA
ANNEX

REGLAMENT DE LA CORPORACIÓ PÚBLICA EMPRESARIAL VALENCIANA

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Naturalesa i règim jurídic
1. La Corporació Pública Empresarial Valenciana (CPEV), de conformitat amb la Llei 9/2011 que la crea, és una entitat de dret públic sotmesa al dret privat de les previstes en l'article 5.2 del Decret Legislatiu de 26 de juny 1991, pel qual s'aprova el text refós de Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.

2. La contractació de la Corporació es regirà pel text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, o norma que la substituïsca.

Article 2. Àmbit subjectiu
1. La Corporació exercix les seues funcions, en els termes de l'article següent, sobre:
a) Les societats mercantils amb participació majoritària, tant directa com indirecta, i minoritària de la Generalitat, incloses en els annexos I a III de la Llei 9/2011.
b) Les entitats de dret públic de la Generalitat, incloses en l'annex IV de la Llei 9/2011.
2. Tot això, sense perjuí de les possibles modificacions d'este àmbit previstes en l'article 120.3 de la Llei 9/2011 o aquelles altres que per llei es puguen efectuar.

Article 3. Funcions
1. Respecte a les societats mercantils en el capital de les quals participe la Corporació, correspondrà a esta, amb caràcter general, de conformitat amb l'article 121.1 de la Llei 9/2011, la gestió per mitjà de les més àmplies facultats (subscripció, tinença, administració, transmissió i alienació) de qualsevol classe de drets, accions, participacions socials i la resta de títols representatius del capital social.
2. En relació amb les entitats de dret públic i amb les societats mercantils en què la Corporació participe de forma majoritària, directament o indirectament, correspondran a la Corporació les funcions previstes en l'article 121.2 de la Llei 9/2011 i, en particular, respecte de les que a continuació s'indiquen, amb el desenrotllament següent:

a) El disseny, aprovació i seguiment d'instruccions i plans operatius a fi de coordinar i optimitzar els processos de gestió interna dels ens del sector públic empresarial, que seran de compliment obligatori i implementats a través dels òrgans de govern d'estos ens.

De conformitat amb el que establix l'article 4 del Decret Llei 1/2011 les instruccions i plans operatius de compliment obligatori podran versar sobre les matèries incloses en l'esmentat precepte.
Així mateix, li correspon proposar i supervisar el compliment de les instruccions sobre mesures de règim econòmic financer del sector públic empresarial que s'adopten en virtut de la normativa aplicable i que siguen de competència de la conselleria d'adscripció de la Corporació.
b) El desplegament i execució de les mesures del Pla Estratègic de Racionalització i Reestructuració del Sector Públic Empresarial i també d'aquells altres que, amb objectius semblants, en el futur s'implementen.
c) La realització de qualsevol tipus d'operacions financeres per si mateixa i pels ens a què fa referència este apartat, en els termes establits per la normativa sobre mesures de règim econòmic financer del sector públic empresarial vigent en cada moment i la resta de normativa que se li aplique.
De conformitat, amb l'article 14.1 del Decret Llei 1/2011 abans esmentat, la Corporació col·laborarà amb l'Institut Valencià de Finances, per a l'establiment i implementació dels mecanismes de coordinació i control de l'endeutament dels ens a què fa referència el present apartat i del desenrotllament per estos d'operacions de finançament de les seues activitats, instrumentades per mitjà de qualsevol fórmula o modalitat permesa per l'ordenament jurídic.
3. Estes funcions seran exercides per la Corporació amb els criteris i directrius superiors de la conselleria competent en matèria d'economia.
4. Per a l'adequat desenrotllament d'estes funcions, els ens inclosos en l'apartat segon d'este article hauran de prestar tota la col·laboració necessària, així com remetre tota la informació que siga sol·licitada per la Corporació, entre altres, en matèria economicofinancera, comptable, contractació, de personal i de negoci.

Article 4. Òrgans de govern de les empreses públiques
1. En relació als ens de l'article 3.2 del present reglament, la Corporació nomenarà els membres que li corresponguen en els consells d'administració o òrgans col·legiats de govern dels esmentats ens. Així mateix podrà designar representants que, sense tindre condició de membres, puguen assistir amb veu però sense vot, a les reunions dels esmentats consells i òrgans.
2. Els membres dels consells d'Administració o òrgans col·legiats de govern d'estos ens han d'ajustar la seua actuació als principis de legalitat, objectivitat i bon govern i estan subjectes als deures de diligència, fidelitat, lleialtat, secret i responsabilitat en l'exercici de les seues funcions.
3. A efectes informatius, els esmentats ens remetran a la Vicepresidència Executiva de la Corporació la proposta d'orde del dia de les reunions dels seus òrgans de govern, direcció i/o administració amb caràcter previ a la seua convocatòria. A la vista d'esta, el titular de la Vicepresidència Executiva de la Corporació podrà sol·licitar informació addicional que haurà de facilitar-se amb caràcter previ a la celebració d'estes reunions. L'incompliment d'este deure de remissió de documentació i informació podrà donar lloc a l'adopció de les mesures previstes en l'apartat 3 de l'article 11 del Decret Llei 1/2011. Tot això sense perjuí del que establix l'article 8.1.m) d'este reglament.


CAPÍTOL II. ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
SECCIÓ I. ÒRGANS RECTORS

Article 5. Òrgans rectors
Els òrgans rectors de la Corporació, de conformitat amb l'article 125.1 de la Llei 9/2011, són els següents:
1. La Presidència.
2. La Vicepresidència Executiva.
3. El Consell de Direcció.

Article 6. Presidència
1. La Presidència la té la persona titular de la conselleria competent en matèria d'economia.
2. Corresponen a la Presidència les atribucions següents:
a) Exercir l'alta representació de la Corporació i del seu Consell de Direcció.
b) Conferir i revocar poders generals i especials a persones determinades, tant físiques com jurídiques, públiques o privades, per als assumptes en què fóra necessari el seu atorgament.
c) Exercir l'alta direcció i govern de l'ens i la superior representació de la Corporació, en les seues relacions amb persones físiques o amb entitats públiques i privades.
d) Convocar, formular l'orde del dia, presidir, moderar i alçar les sessions del Consell de Direcció, dirimint, si és el cas, els empats amb vot de qualitat i, en general, en relació amb el mencionat òrgan, l'exercici d'aquelles funcions genèriques atribuïdes als presidents o les presidentes dels òrgans col·legiats en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
e) La resolució de les reclamacions prèvies a la via judicial civil o laboral.
f) Resoldre els recursos que s'interposen contra resolucions de la Vicepresidència Executiva dictades en l'exercici de les potestats administratives que tinga atribuïdes.
g) La designació de representants que, sense tindre la condició de membres o conseller, puguen assistir, amb veu però sense vot, a les reunions dels òrgans col·legiats de govern i dels consells d'administració de les entitats incloses en l'àmbit subjectiu d'actuació de la Corporació.
h) La dació de comptes al Consell dels comptes anuals de la Corporació i dels ens del sector públic empresarial.
i) Qualssevol altres que reglamentàriament li puguen ser atribuïdes.
3. El president o presidenta serà substituït, en cas de vacant, absència, malaltia o un altre impediment legal, per la persona titular de la conselleria amb competència en matèria d'hisenda.

Article 7. Vicepresidència Executiva
1. La Vicepresidència Executiva la tindrà la persona titular de la secretaria autonòmica amb competència en matèria de Sector Públic Empresarial.
2. La persona titular de la Vicepresidència Executiva té, en el marc de les seues facultats de direcció, organització i control de la Corporació, les atribucions següents:
a) Exercir la representació ordinària de la Corporació, en qualssevol actes, acords, contractes, convenis i negocis jurídics, i davant de tota persona física o jurídica, ja siga pública o privada, en juí o fora d'este, sense perjuí de les facultats d'apoderament previstes en l'apartat d).

b) Exercir la representació del Consell de Direcció en relació amb l'execució dels acords que adopte este òrgan.
c) Promoure l'exercici de totes aquelles accions judicials i extrajudicials necessàries per a la defensa dels interessos de la Corporació, sense perjuí de les facultats de representació atribuïdes al president o la presidenta.
d) Conferir revocar poders generals i especials a persones determinades, tant físiques com jurídiques, públiques o privades, per als assumptes de la seua competència en què fóra necessari el seu atorgament.
e) Exercir la direcció superior del personal de la Corporació.
f) Dictar les resolucions i actes jurídics que li competisquen en l'exercici del seu càrrec.
g) La gestió del patrimoni de la Corporació.
h) Actuar com a òrgan de contractació de la Corporació en els termes de la legislació estatal i autonòmica vigent.
i) Designar els representants de la Corporació en comissions, òrgans i unitats administratives les normes de funcionament dels quals prevegen la seua participació i no atribuïsquen la designació a un altre òrgan de la Corporació.
j) Les que expressament li siguen delegades pels altres òrgans rectors de la Corporació i, en general, aquelles funcions d'administració i gestió que no estiguen expressament atribuïdes a altres òrgans de la Corporació.
3. La persona titular de la Vicepresidència Executiva serà substituïda, en cas de vacant, absència, malaltia o un altre impediment legal, per la persona que ocupe la direcció general.

Article 8. El Consell de Direcció
1. Correspon exercir al Consell de Direcció, sense més limitacions que les establides en la legislació vigent i sense perjuí de les atribucions conferides a la Presidència de la Corporació, totes les facultats i poders que, en general, siguen necessaris per al compliment dels seus fins i, en particular els següents:
a) Definir i aprovar les polítiques i estratègies generals, així com les línies d'actuació de la Corporació.
b) Aprovar, a proposta de la Vicepresidència Executiva, el pla anual d'activitats de l'entitat, així com els objectius de gestió.
c) Aprovar i elevar al departament d'adscripció, l'avantprojecte de pressupost de la Corporació.
d) Aprovar els estats d'execució del pressupost, la memòria i els comptes anuals.
e) Aprovar la política de control i gestió de riscos, així com el seguiment periòdic dels sistemes interns d'informació i control.

f) Aprovar, a proposta de la Vicepresidència Executiva, l'organització funcional i les directrius bàsiques en matèria de recursos humans de la Corporació, incloent-hi l'aprovació de les plantilles i el règim de retribució del personal propi de l'entitat, dins de les limitacions legals i pressupostàries, en particular de les previstes en els articles 18 a 20 del Decret Llei 1/2011, i sense perjuí de les competències atribuïdes a altres òrgans de la Generalitat.
g) Aprovar, si és el cas, les convocatòries de selecció del personal propi al servici de la Corporació, de conformitat amb el que preveu l'apartat quatre de l'article 20 del present decret.
h) Aprovar, a proposta de la Vicepresidència Executiva, instruccions i plans operatius a fi de coordinar i optimitzar els processos de gestió interna dels ens del sector públic empresarial, de compliment obligatori.
i) Aprovar, a proposta de la Vicepresidència Executiva, directrius en matèria d'imatge corporativa, noves tecnologies, qualitat i responsabilitat social corporativa.
j) Aprovar l'inventari general de béns i drets de la Corporació i coordinar la seua incorporació com a inventari separat o annex de l'Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat als efectes del que disposa l'article 15 de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, Llei de Patrimoni de la Generalitat Valenciana.
k) Exercir les funcions i les atribucions legals o reglamentàries inherents a la titularitat de les accions i participacions incorporades a la Corporació, amb les excepcions previstes en la normativa vigent d'aplicació.
l) Designar els membres dels consells d'administració de les societats mercantils en què la Corporació participe de forma majoritària, directament o indirectament i als membres en els òrgans col·legiats de govern o rectors de les entitats de dret públic que li corresponguen.

m) Proposar, si és el cas, als òrgans col·legiats de govern i als consells d'administració dels ens inclosos en l'àmbit subjectiu d'actuació de la Corporació, el cessament del director o directora general, gerent i assimilats, quan es donen les circumstàncies previstes en l'apartat 2 de l'article 11 del Decret Llei 1/2011, quan es donen els supòsits de l'article 5 d'este decret, o quan es vulnere la normativa sobre principis ètics i d'actuació de bon govern que siga aplicable.

n) Impuls de la realització d'operacions de fusió, escissió, transformació, dissolució, liquidació, modificació, extinció i qualsevol operació de reestructuració dels ens del sector públic empresarial.

o) Aprovar el reglament intern i la resta de normes de funcionament del mateix Consell de Direcció per majoria.
p) Nomenar la persona titular de la Secretaria del Consell de Direcció.
2. El Consell de Direcció estarà integrat per un màxim de quinze membres:
a) La persona titular de la Presidència de la Corporació, que tindrà també la Presidència del Consell de Direcció.
b) La persona titular de la conselleria amb competència en matèria de coordinació i impuls de l'acció política del Consell.
c) La persona titular de la conselleria amb competència en matèria d'hisenda.
d) Un màxim de set titulars de les conselleries, elegits i nomenats pel Consell.
e) La persona titular de la secretaria autonòmica amb competència en matèria de coordinació i impuls de l'acció política del Consell.
f) La persona titular de la secretaria autonòmica amb competència en matèria de sector públic empresarial.
g) La persona titular de la secretaria autonòmica amb competència en matèria d'hisenda.
h) La persona titular de la subsecretaria de la conselleria amb competència en matèria de coordinació i impuls de l'acció política del Consell.
i) La persona titular de la direcció general de la Corporació.
3. El Consell de Direcció es reunirà, en sessió ordinària, com a mínim cada tres mesos. La convocatòria la realitzarà la persona titular de la Presidència o qui el substituïsca, a través de qualsevol mitjà que quede constància de la seua recepció, fent constar l'orde del dia i almenys amb tres dies d'antelació, excepte en casos d'urgència apreciada per la Presidència.
La convocatòria urgent haurà de ser notificada amb almenys 24 hores d'antelació, sent necessari que esta urgència siga ratificada a l'inici de la sessió per majoria dels membres.
El Consell es reunirà de forma extraordinària quan la Presidència ho considere justificat o quan ho demanen, almenys, quatre membres d'este.
4. El Consell de Direcció quedarà vàlidament constituït quan més de la mitat dels membres en exercici es troben presents o degudament representats en la reunió.
Els consellers o les conselleres podran atorgar la seua representació per a les reunions del Consell de Direcció en un altre membre qualsevol. La representació es farà constar per mitjà d'escrit dirigit a la Presidència subscrit pel representat i el seu representant.
El Consell de Direcció podrà adoptar acords en sessions celebrades per videoconferència o per conferència telefònica múltiple sempre que cap dels consellers o les conselleres s'opose a este procediment, disposen de mitjans necessaris per a això, i es reconeguen recíprocament, la qual cosa haurà d'expressar-se en l'acta del Consell i en la certificació dels acords que s'expedisca. En este cas, la sessió del Consell es considerarà única.
5. Els acords del Consell de Direcció s'adoptaran per majoria simple dels consellers o conselleres presents o representats en la reunió. La persona titular de la Presidència tindrà vot de qualitat per a dirimir els empats. Els acords del Consell de Direcció es portaran a un llibre d'actes i seran firmats per les persones titulars de la Presidència i de la Secretaria del Consell. Les certificacions d'estes actes seran expedides per la persona titular de la Secretaria amb el vistiplau de la Presidència del Consell.
6. L'adopció d'acords per correu electrònic o correspondència, o per qualsevol altre mitjà que garantisca l'autenticitat del vot i sense sessió, serà admesa només quan cap conseller o consellera s'opose a este procediment. La remissió del vot per escrit i l'acceptació podran ser remeses per mitjà de correu electrònic.

SECCIÓ II. ALTRES ÒRGANS

Article 9. Secretaria del Consell de Direcció
1. El Consell de Direcció tindrà un secretari o secretària no conseller que haurà de ser personal funcionari al servici de la Generalitat amb la llicenciatura o grau en Dret.
2. Assistirà a les reunions del Consell amb veu i sense vot, i la seua designació i cessament, així com la seua substitució temporal en supòsits de vacant, absència o malaltia, són competència del Consell de Direcció, a proposta de la Presidència.
3. Seran funcions de la Secretaria vetlar pel bon funcionament del Consell de Direcció, facilitant el bon desenrotllament de les sessions del Consell, ocupant-se especialment de prestar als consellers o les conselleres la informació necessària, de conservar la documentació, d'alçar acta del desenrotllament de les sessions i de donar fe de les seues resolucions.

Article 10. Comissió Executiva
1. El Consell de Direcció comptarà en el seu si amb una Comissió Executiva, que estarà constituïda pels membres següents:
a) La persona titular de la Secretaria Autonòmica amb competència en matèria de sector públic empresarial, que exercirà la seua presidència.
b) La persona titular de la secretaria autonòmica amb competència en matèria de coordinació i impuls de l'acció política del Consell.
c) La persona titular de la secretaria autonòmica en matèria d'hisenda.
d) La persona titular de la subsecretaria de la conselleria amb competència en matèria de coordinació i impuls de l'acció política del Consell.
e) La persona titular de la direcció general de la Corporació.
2. A la Comissió Executiva, a més de les funcions que li siguen atribuïdes pel Consell de Direcció, a qui informarà de la seua activitat, li correspon l'examen previ dels assumptes d'especial incidència economicofinancera o d'especial rellevància per al compliment dels objectius de la Corporació, que es tractaran per este Consell.
3. La Comissió Executiva es reunirà, totes les vegades que la convoque el seu president o presidenta, quan així ho sol·licite qualsevol dels seus membres i amb la periodicitat necessària per al bon funcionament de la Corporació.
4. El president o la presidenta de la Comissió Executiva podrà invitar a participar a les sessions d'esta, amb veu i sense vot, representants dels ens que conformen el sector públic empresarial.
5. La persona titular de la Secretaria del Consell ho serà també de la Secretaria de la Comissió Executiva.
6. Dels acords adoptats per la Comissió Executiva es donarà compte al Consell de Direcció en la primera reunió d'este posterior a les reunions corresponents de la Comissió.
7. Seran d'aplicació a la Comissió Executiva, en la mesura que no siguen incompatibles amb la seua naturalesa, les disposicions del present decret relatives al funcionament, convocatòria i sistema de votació del Consell de Direcció.

Article 11. Comité d'Auditoria
1. La Corporació constituirà un Comité d'Auditoria que tindrà com a funcions supervisar els processos d'auditoria interna dels ens compresos en l'article 3.2 del present reglament. Este Comité informarà el Consell de Direcció de les mesures i plans d'actuació que acorde.
2. El Comité d'Auditoria estarà constituït per la Comissió Executiva i per un representant de la Intervenció General, exercint la seua presidència la persona titular de la secretaria autonòmica amb competència en matèria de sector públic empresarial.
3. El Comité d'Auditoria es reunirà, amb la periodicitat necessària per al bon funcionament de la Corporació, quan el convoque el seu president o presidenta, i quan ho sol·licite qualsevol dels seus membres o el Consell de Direcció.
4. Tot el personal dels ens assenyalats en l'apartat primer que fóra requerit per a això estarà obligat a assistir a les sessions del Comité d'Auditoria, a prestar-li la seua col·laboració i a facilitar-li accés a la informació que este li sol·licite.
5. El Comité d'Auditoria exercirà, en particular, les funcions següents:
a) Aprovar un pla anual d'auditoria interna.
b) Coordinar i supervisar els auditors interns previstos en l'article 9 del Decret Llei 1/2011, vetlant per l'eficàcia i independència de la funció d'auditoria interna.
c) Supervisar el procés d'elaboració i la integritat de la informació financera.
d) Verificar l'equilibri i la correspondència entre gastos i ingressos.
e) Supervisar l'execució del pressupost, amb especial referència als objectius d'inversions, de gestió de l'immobilitzat, de la massa salarial i del gasto en compres i servicis, i, si és el cas, proposar l'adopció de mesures correctores.
f) Vetlar pel seguiment d'instruccions de compliment obligatori.

g) Adoptar els acords necessaris per a la millora dels mètodes i procediments de control intern que redunden en una major eficàcia i eficiència de la gestió.
h) Assegurar el compliment de les polítiques, plans, procediments i normativa d'aplicació.
i) Revisar periòdicament els sistemes de control intern i gestió de riscos.
j) Verificar el funcionament dels sistemes d'informació.
k) Aquelles altres funcions que li siguen encomanades pel Consell de Direcció.
6. Seran d'aplicació al Comité d'Auditoria, en la mesura que no siguen incompatibles amb la seua naturalesa, les disposicions del present decret relatives al funcionament del Consell de Direcció.

Article 12. Direcció General
1. La Corporació comptarà amb una Direcció General el titular de la qual serà nomenat per Decret del Consell.
2. La Direcció General exercirà les següents funcions, en dependència funcional de la Vicepresidència Executiva:
a) Gestionar els assumptes ordinaris de la Corporació, dirigint el funcionament general de la Corporació i del seu personal.
b) Assumir la direcció tècnica i metodològica de les accions a dur a terme per la Corporació.
c) Executar els acords dels òrgans de govern de la Corporació, vetlant pel seu compliment i el del present Reglament quan la dita funció no estiga atribuïda a altres òrgans de la Corporació.
d) Elaborar el pla anual d'activitats, l'avantprojecte de pressupost de la Corporació, la memòria, el balanç i el compte de pèrdues i guanys.
e) Elaborar la proposta de plantilla de personal propi de la Corporació, d'acord amb les limitacions legals i pressupostàries, que s'elevarà al Consell de Direcció amb el vistiplau de la Vicepresidència Executiva.

f) L'autorització i disposició de gastos i liquidació i ordenació de pagaments.
g) Aquelles funcions que li delegue la persona titular de la Vicepresidència Executiva.

Article 13. Òrgan de suport i assessorament
La Corporació comptarà, com a òrgan de suport i assessorament, a través de la seua Vicepresidència Executiva, amb la Comissió Tècnica de Control, Planificació i Ordenació del Sector Públic Empresarial, creada per Orde 1/2011, de 19 de setembre, de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç, o norma que la substituïsca, que s'adscriu a la conselleria amb competència en matèria d'economia.

CAPÍTOL III. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

Article 14. Departaments tècnics
1. L'estructura i dimensió de la Corporació no serà major que la necessària per a complir els principals eixos d'actuació i funcions assignats a esta en l'article 121 de la Llei 9/2011.
2. La Corporació s'organitza operativament en els següents servicis de caràcter tècnic, dependents de la Direcció General:
a) Servici d'Administració i recursos, que prestarà servicis horitzontals a la resta de departaments de la Corporació, permetent i facilitant la realització de les activitats pròpies de la Corporació.
b) Servici Economicofinancer, que supervisarà la informació de caràcter econòmic dels ens inclosos en l'article 3.2 del present reglament, que permeta el coneixement i seguiment puntual de la gestió i situació financera.
c) Servici de Coordinació de Gestió Corporativa, que realitzarà funcions transversals, tendents a la generació d'economies d'escala i a la consecució de majors nivells d'eficiència operativa en el sector públic empresarial.
3. Mitjançant una orde de la conselleria o conselleries competents en la matèria, es podran regular i desenrotllar els servicis previstos en l'anterior apartat.

Article 15. Auditor intern.
La Corporació podrà comptar amb un auditor intern, amb rang de servici, en els supòsits, amb les funcions i requisits assenyalats en l'article 9 del Decret Llei 1/2011, que exercirà les seues funcions amb independència i dependència orgànica del Consell de Direcció de la Corporació.


CAPÍTOL IV. RÈGIM ECONÒMIC

Article 16. Recursos econòmics
1. Els recursos necessaris per al compliment dels fins de la Corporació estaran integrats, si és el cas, pels previstos en l'article 123.1 de la Llei 9/2011.
2. Els servicis que preste la Corporació a les entitats incloses en el seu àmbit subjectiu d'actuació estaran remunerats de forma adequada segons criteris de mercat.

Article 17. Patrimoni
1. La Corporació tindrà un patrimoni constituït pels béns, drets i obligacions que li siguen incorporats, adscrits o cedits per la Generalitat o qualsevol altra Administració Pública, així com els que adquirisca per qualsevol títol o negoci jurídic. Este patrimoni formarà un inventari separat o annex de l'Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat Valenciana.
2. La Corporació gaudirà d'autonomia per a la gestió del seu patrimoni, quedant subjecta a la normativa que siga aplicable a este tipus d'entitats.
3. La Corporació haurà de portar i mantindre degudament actualitzat el corresponent inventari de tots els seus béns, drets i obligacions.

4. La Corporació podrà desenrotllar i elevar als òrgans corresponents dels ens inclosos en l'article 3.2 del present reglament, plans de racionalització i optimització del patrimoni d'estos.


Article 18. Règim comptable, pressupostari i fiscal
1. El règim comptable, pressupostari, fiscal, de conformitat amb l'article 124 de la Llei 9/2011, serà l'establit en les normes de dret mercantil i fiscal, així com en el TRLHPV per a este tipus d'entitats, en les lleis de pressupostos i en la resta de normativa que siga aplicable.

2. L'avantprojecte de pressupost, una vegada aprovat, es remetrà a la conselleria a què es trobe adscrita la Corporació, per a la seua posterior elevació a la conselleria competent en matèria d'hisenda, als efectes d'aprovació i integració en el Pressupost de la Generalitat.


Article 19. Dació de comptes per la Corporació
1. Anualment, la persona titular de la Presidència de la Corporació donarà compte al Consell dels comptes anuals de la Corporació i dels ens inclosos en l'article 3.2 del present reglament. Així mateix, presentarà, una memòria anual d'activitats.
2. De conformitat amb el Decret 28/2012, de 3 de febrer, del Consell, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental per al seguiment i impuls de les polítiques de racionalització i austeritat en el gasto en l'àmbit de la Generalitat, i sense perjuí de les competències atribuïdes a la secretaria autonòmica amb competència en matèria del sector públic empresarial, la Corporació, una vegada en funcionament i amb periodicitat trimestral, remetrà informació sobre les mesures i les actuacions de seguiment i control en matèria d'estalvi i racionalització del gasto que duguen a terme els ens instrumentals dependents d'esta, amb la forma i el contingut que s'acorden en esta Comissió.


CAPÍTOL V. PERSONAL

Article 20. Personal de la Corporació
1. El personal funcionari de l'Administració de la Generalitat que es puga adscriure a la Corporació de conformitat amb la normativa aplicable, quan també s'adscriga el lloc que ocupe, es regirà per la legislació de funció pública que li siga aplicable, mantindrà la situació administrativa en què es trobava i conservarà la totalitat dels drets que tinguera reconeguts, inclosa l'antiguitat i promoció professional. Este personal i els seus llocs seran gestionats per la direcció general competent en matèria de funció pública.
El mateix règim serà aplicable al personal funcionari que obtinga destinació en la Corporació en un lloc de naturalesa funcionarial a través dels sistemes de provisió normativament establits.
2. En el cas que el personal funcionari accedisca a llocs propis de plantilla de la Corporació de naturalesa laboral, serà declarat en la situació administrativa que corresponga, amb els efectes i garanties propis d'esta.
3. Així mateix, podrà incorporar-se a la Corporació, en el marc de la restructuració i ordenació del sector públic empresarial, personal procedent d'ens d'este sector.
4. Excepcionalment, la Corporació podrà dur a terme contractacions de personal propi de conformitat amb el que establix l'article 126.3 de la Llei 9/2011

linea