diari

DECRET 317/1997, de 24 de desembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana. [97/A0212]

(DOGV núm. 3160 de 13.01.1998) Ref. Base de dades 0055/1998

DECRET 317/1997, de 24 de desembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana. [97/A0212]
El Reial Decret Legislatiu 1163/1986, de 13 de juny, pel qual es modifica la Llei 42/1975, de 19 de novembre, de Deixalles i Residus Sòlids Urbans, atribueix a les comunitats autònomes la competència d'elaboració de plans de gestió d'aquests residus en el seu àmbit territorial, plans que seran de compliment obligat per a les entitats públiques i privades.
El Decret 202/1997, d'1 de juliol, del Govern Valencià (DOGV núm. 3031, de 9 de juliol), va regular la tramitació i l'aprovació del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana.
Complits els tràmits requerits per l'article 2 d'aquest decret, ja que, com a tràmits més significatius, el projecte del Pla Integral de Residus va ser aprovat inicialment per la Resolució de data 14 de juliol de 1997, del conseller de Medi Ambient (DOGV núm. 3036, de 16 de juliol); va ser sotmés a informació pública i audiència dels organismes establits en l'esmentat article 2; es van estudiar les al·legacions presentades en els dos tràmits i s'hi van introduir, d'acord amb aquelles, determinades modificacions, i va ser aprovat provisionalment per la Resolució de data 5 de desembre de 1997, del conseller de Medi Ambient, escau ara aprovar-lo mitjançant un decret del Govern Valencià.
Per aquesta raó, a proposta del conseller de Medi Ambient, després de la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 24 de desembre de 1997,
DECRETE
Article únic
Aprovar el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana, el qual serà remés a les Cort Valencianes perquè en prenga coneixement.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el conseller de Medi Ambient perquè dicte les disposicions que calguen per al desplegament d'aquest decret.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 24 de desembre de 1997
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO
El conseller de Medi Ambient,
JOSÉ MANUEL CASTELLA ALMIÑANA

linea