diari

ACORD de 20 de maig de 2015, de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Generalitat, en relació amb la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat. [2015/5532]

(DOGV núm. 7550 de 17.06.2015) Ref. Base de dades 005515/2015

ACORD de 20 de maig de 2015, de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l'Estat - Generalitat, en relació amb la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat. [2015/5532]
La Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat - Generalitat ha adoptat l’Acord següent:
1. De conformitat amb les negociacions prèvies mantingudes pel grup de treball constituït en compliment del que preveu l’Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat - Generalitat, per a l’estudi i proposta de solució de discrepàncies competencials manifestades en relació amb els articles 95, 107, 153, 154 i 155 de la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat, les parts consideren resoltes les discrepàncies en els termes següents:

a) Les dos parts entenen que el règim de comunicació prèvia o declaració responsable d’inici d’activitat que establix l’article 8 de la Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat, de Turisme de la Comunitat Valenciana, que resulta modificat per l’article 95 de la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat, ha d’instrumentar-se basant-se en el principi de necessitat i proporcionalitat, d’acord amb les previsions arreplegades en els articles 5 i 17 de la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat (LGUM). En este sentit, en el desplegament reglamentari del precepte, per a l’inici de l’activitat d’allotjament en cada una de les modalitats s’optarà per l’exigència de declaració responsable o de comunicació prèvia, atés que es tracta de figures diferents i que les autoritats competents han de triar un únic mitjà d’intervenció.
b) En relació amb l’article 107 de la Llei 7/2014, de 22 de desembre, pel qual es modifica l’apartat 4 de l’article 130 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, les dos parts consideren que la referència prevista en el paràgraf segon de l’esmentat apartat 4 respecte a la possibilitat que el temps de permanència en la situació d’excedència voluntària per atenció de cònjuge o parella de fet legalment constituïda serà computable als efectes dels drets en el règim de seguretat social que els siga aplicable quan la legislació estatal aplicable ho permeta, no pot condicionar ni determinar el legislador estatal respecte d’un àmbit competencial del qual la comunitat autònoma no és titular, de manera que eixe incís respon a la competència exclusiva estatal prevista en l’article 149.1.17 de la Constitució referent a la legislació bàsica i règim econòmic de la Seguretat Social.

c) Les dos parts consideren que el règim d’intervenció que establixen els articles 47, 47 bis i 48 de la Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es regula el Sistema de Servicis Socials en l’Àmbit de la Comunitat Valenciana, que resulten modificats pels articles 153, 154 i 155 de la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat, s’ha d’interpretar d’acord amb els principis establits en la LGUM de necessitat i proporcionalitat (art. 5 i 17) i d’eficàcia nacional (art. 6, 19 i 20), i en conseqüència:
La declaració responsable que s’exigix en l’article 47 bis amb caràcter previ al funcionament d’un servici o programa, s’entén referida, únicament, a servicis o programes que es presten fora o no vinculats a un centre, ja que tal com establix l’apartat 1 de l’article 26 del Decret 91/2002, de 30 de maig, del Govern Valencià, sobre Registre dels Titulars d’Activitats d’Acció Social, i de Registre i Autorització de Funcionament dels Servicis i dels Centres d’Acció Social a la Comunitat Valenciana: «l’autorització administrativa de funcionament d’un centre comporta la del servici que s’hi haja de prestar» i les autoritats competents només poden establir un únic mitjà d’intervenció.

En el desplegament reglamentari de la declaració responsable, la comunitat autònoma establirà la salvaguarda del principi d’eficàcia nacional establit en la LGUM, en virtut del qual, en principi, no es podrà exigir el compliment de nous requisits ni tràmits addicionals als operadors degudament habilitats en una altra comunitat autònoma, encara que en la comunitat autònoma d’origen no se sol·licite cap tràmit previ.
El requisit de la inscripció en el registre corresponent que s’exigix per a l’autorització i la declaració responsable (art. 47.1.b i 47 bis.1.b s’entén en el marc del que disposen els articles 9 i 10 del Decret 91/2002, de 30 de maig, que establix la inscripció d’ofici dels centres i servicis, per la qual cosa no tenen caràcter habilitant, ni suposa una càrrega administrativa més perquè l’operador econòmic puga començar a exercir l’activitat, la qual cosa resulta conforme, igualment, amb el principi de simplificació de càrregues que establix l’article 7 de la LGUM.

2. Comunicar este acord al Tribunal Constitucional als efectes previstos en l’article 33.2 de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, així com inserir el present acord en el Boletín Oficial del Estado i en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.


Madrid, 20 de maig de 2015.– El ministre d’Hisenda i Administracions Públiques: Cristóbal Montoro Romero. El conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua i vicepresident: José Císcar Bolufer.

linea