diari

DECRET 92/2012, d'1 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 28/2011, de 18 de març, del Consell, pel qual es va aprovar el reglament que regula les condicions i la tipologia de les seus festeres tradicionals ubicades en els municipis de la Comunitat Valenciana. [2012/5537]

(DOGV núm. 6789 de 05.06.2012) Ref. Base de dades 005518/2012

DECRET 92/2012, d'1 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 28/2011, de 18 de març, del Consell, pel qual es va aprovar el reglament que regula les condicions i la tipologia de les seus festeres tradicionals ubicades en els municipis de la Comunitat Valenciana. [2012/5537]
Preàmbul

El Decret 28/2011, de 18 de març, del Consell, va aprovar el reglament pel qual es regulen les condicions i tipologia de les seus festeres tradicionals ubicades en els municipis de la Comunitat Valenciana.

Este decret constituïx una norma dirigida a normalitzar l'actuació de les dites seus, ordenar este sector, així com harmonitzar el dret a la festa amb el dret al descans dels veïns.
En l'article 3, el referit reglament preveu la creació del Registre de Seus Festeres Tradicionals, el contingut del qual es determinarà mitjançant orde de la conselleria competent.
Així mateix, en la disposició transitòria única del decret esmentat, s'establix el termini d'un any des de la seua entrada en vigor perquè els ajuntaments de la Comunitat Valenciana remeten a la conselleria competent una relació de les seus festeres ubicades en els respectius termes municipals.
En este marc, la necessitat d'agilitzar els tràmits burocràtics, la finalitat d'implicar, de manera directa, els ajuntaments en este àmbit, així com la busca d'una efectivitat i una clara operativitat en el sistema, obliga a la distribució de funcions d'una manera evident entre la Generalitat i els municipis que corresponga.
L'esmentada distribució suposa que la Generalitat atribüix la gestió del Registre de Seus Festeres Tradicionals a les entitats locals interessades.
Este fet comporta, com a conseqüència, la necessitat de revisar el termini indicat en la mencionada disposició transitòria única, de manera que els ajuntaments disposen del temps suficient per a demanar la informació necessària, així com per a la introducció de les dades al Registre d'una manera fiable.
En conseqüència, i en atenció als terminis previstos, resulta oportú modificar la disposició transitòria única del Decret 28/2011, de 18 de març, del Consell, de manera que s'incloga la funció assignada a cada administració, així com el nou còmput de terminis necessaris per a la pertinent efectivitat d'aquell.
Per tot això, i d'acord amb el que disposa l'article 18.f) de la Llei del Consell, oïda la Comissió d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives de la Comunitat Valenciana, en la reunió del dia 15 de desembre de 2011, a proposta del conseller de Governació, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 1 de juny de 2012,

DECRETE

Article únic. Modificació del Decret 28/2011, de 18 de març, del Consell, pel qual es va aprovar el reglament per què es regulen les condicions i tipologia de les seus festeres tradicionals ubicades en els municipis de la Comunitat Valenciana
Es modifica la disposició transitòria única del Decret 28/2011, de 18 de març, del Consell, pel qual es va aprovar el reglament que regula les condicions i la tipologia de les seus festeres tradicionals ubicades en els municipis de la Comunitat Valenciana, la nova redacció de la qual passa a ser la que figura en l'annex d'este decret.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Regla de no gasto
La implementació i posterior desplegament d'este decret no podrà tindre cap incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de gasto assignats a la conselleria i, en tot cas, haurà de ser atés amb els mitjans personals i materials de la conselleria competent per raó de la matèria.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Queden derogades les disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen al que disposa este decret.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor
Este decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 1 de juny de 2012

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

El conseller de Governació,
SERAFÍN CASTELLANO GÓMEZ


Annex

Nova redacció de la disposició transitòria única del Decret 28/2011, de 18 de març, del Consell, pel qual es va aprovar el reglament que regula les condicions i la tipologia de les seus festeres tradicionals ubicades en els municipis de la Comunitat Valenciana

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Registre
Els ajuntaments de la Comunitat Valenciana introduiran, en el registre creat per la Generalitat, les dades referents a les seus festeres tradicionals de la seua localitat, en el termini de sis mesos comptadors des de l'entrada en vigor de l'orde en virtut de la qual es crea i regula el Fitxer de Seus Festeres Tradicionals.
Així mateix, correspondrà als ajuntaments la gestió i l'actualització de les dades del referit Fitxer, d'acord amb les variacions i novetats que es produïsquen.

linea