diari

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 1/2013, de 21 de maig, de Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat (procedent del Decret Llei 7/2012, de 19 d'octubre) [2013/6058]

(DOGV núm. 7042 de 10.06.2013) Ref. Base de dades 005628/2013

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 1/2013, de 21 de maig, de Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat (procedent del Decret Llei 7/2012, de 19 d'octubre), [2013/6058]
S’ha advertit un error en la redacció de la disposició addicional novena de la Llei 1/2013, de 21 de maig, de Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat (procedent del Decret Llei 7/2012, de 19 d’octubre), publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 7030, de 23 de maig de 2013, és procedent fer-ne la correcció.

En la pàgina 15057 del Diari Oficial de la Comunitat Valenciana indicat,

On diu:
«Novena. Òrgans de govern col·legiats d’empreses públiques
1. Els consells d’administració i els òrgans col·legiats superiors de govern o administració dels ens del sector públic empresarial tindran un mínim de 7 membres i un màxim de 15 membres, segons la dimensió de l’entitat. La majoria dels membres d’estos òrgans seran designats, directament o indirectament, per òrgans de l’administració de la Generalitat o d’altres ens del sector públic de la Generalitat. El que disposa este apartat no serà aplicable al Patronat del Misteri d’Elx, atesa la seua singularitat.
2. Necessàriament formaran part dels òrgans col·legiats superiors de govern o administració de les entitats de dret públic de la Generalitat, la Corporació Pública Empresarial Valenciana i un representant de la conselleria competent en matèria d’hisenda. A més, assistirà a les sessions en tasques d’assessorament jurídic, amb veu i sense vot, un representant de l’advocacia de la Generalitat».

Ha de dir:
«Novena. Òrgans de govern col·legiats d’empreses públiques
1. Els consells d’administració i òrgans col·legiats superiors de govern o administració dels ens del sector públic empresarial tindran un mínim de 7 membres i un màxim de 15 membres, segons la dimensió de l’entitat. La majoria dels membres d’estos òrgans seran designats, directament o indirectament, per òrgans de l’Administració de la Generalitat o d’altres ens del sector públic de la Generalitat. El que disposa este apartat no serà aplicable al Patronat del Misteri d’Elx, atesa la singularitat d’este.
2. En els òrgans col·legiats superiors de govern o administració de les entitats de dret públic hi haurà necessàriament un representant de la conselleria competent en matèria d’hisenda i un representant de la conselleria competent en matèria de sector públic empresarial. A més, assistirà a les seues sessions, en tasques d’assessorament jurídic, amb veu i sense vot, un representant de l’Advocacia de la Generalitat».

linea