diari

CORRECCIÓ d'errades del Decret 43/2008, d'11 d'abril, del Consell, pel qual es modifica el Decret 19/2004, de 13 de febrer, del Consell, pel qual s'estableixen normes per a el control del soroll produït pels vehicles de motor, i el Decret 104/2006, de 14 de juliol, del Consell, de planificació i gestió en matèria de contaminació acústica. [2008/5815]

(DOGV núm. 5759 de 09.05.2008) Ref. Base de dades 005694/2008

CORRECCIÓ d'errades del Decret 43/2008, d'11 d'abril, del Consell, pel qual es modifica el Decret 19/2004, de 13 de febrer, del Consell, pel qual s'estableixen normes per a el control del soroll produït pels vehicles de motor, i el Decret 104/2006, de 14 de juliol, del Consell, de planificació i gestió en matèria de contaminació acústica. [2008/5815]
Advertida una errada en el Decret 43/2008, d'11 de abril, del Consell, pel qual es modifica el Decret 19/2004, de 13 de febrer, del Consell, pel qual s'estableixen normes per el control del soroll produït pels vehicles de motor, i el Decret 104/2006, de 14 de juliol, del Consell, de planificació i gestió en matèria de contaminació acústica, publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 5742, de 15 de abril de 2008, d'acord amb el que disposa l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, s'efectua l'oportuna rectificació.
A la pàgina 56.700, en l'apartat 2 de l'article 10 del Decret 43/2008 esmentat, en relació amb l'annex II introduït en aquest, en l'equació de Sabine,
On diu:

Ha de dir:

linea