diari

RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen nous membres dels òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu per a l'ingrés i l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, convocat per Ordre 7/2019, de 28 de febrer. [2019/6182]

(DOGV núm. 8573 de 18.06.2019) Ref. Base de dades 005711/2019

RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen nous membres dels òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu per a l'ingrés i l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, convocat per Ordre 7/2019, de 28 de febrer. [2019/6182]
De conformitat amb el que s’estableix en la base 5.10 de l’Ordre 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV 8498, 04.03.2019), per la qual es convoca procediment selectiu per a ingrés i procediment per a l’adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, es procedeix a nomenar els nous membres de tribunal que substitueixen els qui han perdut la seua condició per alguna de les causes previstes en la base 5.5 de l’Ordre citada i en l’apartat tercer de la Resolució de 27 de maig de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual van ser nomenats (DOGV 8560, 31.05.2019).
Per tant, aquesta Direcció General ha resolt nomenar els següents membres de tribunal:

PROFESSORS TÈCNICS DE FP
TRIBUNAL A1: ALACANT
OPERACIONS I EQUIPS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA
VOCAL TITULAR 1r : HERNANDEZ SANCHEZ GLORIA

València, 9 de juny de 2019.– El director general de Centres i Personal Docent: José Joaquín Carrión Candel.

linea