diari

RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen nous membres dels òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu per a l'ingrés i l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, convocat per Ordre 7/2019, de 28 de febrer. [2019/6278]

(DOGV núm. 8574 de 19.06.2019) Ref. Base de dades 005751/2019

RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen nous membres dels òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu per a l'ingrés i l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, convocat per Ordre 7/2019, de 28 de febrer. [2019/6278]
De conformitat amb el que s’estableix en la base 5.10 de l’Ordre 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV 8498, 04.03.2019), per la qual es convoca procediment selectiu per a ingrés i procediment per a l’adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, és procedent nomenar els nous membres de tribunal que substitueixen els qui han perdut la seua condició per alguna de les causes previstes en la base 5.5 de l’Ordre citada i en l’apartat tercer de la Resolució de 27 de maig de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual van ser nomenats (DOGV 8560, 31.05.2019).
Per tant, aquesta Direcció General ha resolt nomenar als següents membres de tribunal:

PROFESSORS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
TRIBUNAL V1 VALÈNCIA
HISTÒRIA DE L’ART
Vocal titular 1r: GUTIÉRREZ GARCÍA MOLINA, M. ÁNGELES
Vocal titular 3n: CASTANYER PERIS, ENRIC JAUME

València, 16 de juny de 2019.– El director general de Centres i Personal Docent: José Joaquín Carrión Candel.

linea