diari

Adjudicació i formalització del contracte número A/02/2018. Manteniment de la xarxa wifi de la Universitat d'Alacant. [2018/5524]

(DOGV núm. 8315 de 12.06.2018) Ref. Base de dades 005830/2018

Adjudicació i formalització del contracte número A/02/2018. Manteniment de la xarxa wifi de la Universitat d'Alacant. [2018/5524]
1. Entitat adjudicadora
1.1. Organisme: Universitat d’Alacant.
1.2. Dependència que tramita l’expedient: Subdirecció de Contractació.
1.3. Número d’expedient: A/02/2018.

2. Objecte del contracte
2.1. Tipus de contracte: contracte de serveis.
2.2. Descripció de l’objecte: manteniment de la xarxa wifi de la Universitat d’Alacant.
2.3. CPV: 32412110-8.
2.4. Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8250 de data 08.03.2018.
2.5. Adjudicació: publicada en el perfil del contractant en data 11 de maig de 2018.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
3.1. Tramitació: ordinària.
3.2. Procediment: obert.
3.3. Criteris d’adjudicació: oferta econòmica: 100 punts.

4. Pressupost base de licitació
4.1. Base imposable: 42.000,00 euros. IVA: 8.820,00 euros. Import total: 50.820,00 euros.

5. Adjudicació i formalització del contracte
5.1. Data: 10 de maig de 2018.
5.2. Contractista: Dimensión Data España, SL.U.
5.3. Nacionalitat: espanyola.
5.4. Import d’adjudicació: base imposable: 23.957,75 euros. IVA: 5.031,13 euros. Import total: 28.988,88 euros.
5.5. Data de formalització del contracte: 22 de maig de 2018.

Alacant, 4 de juny de 2018.– El rector, p. d. f. (19.05.2016), el vicerector de Campus i Tecnologia: Rafael Muñoz Guillena.

linea