diari

DECRET LLEI 10/2020, de 24 de juliol, del Consell, de modificació de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana. [2020/6103]

(DOGV núm. 8866 de 25.07.2020) Ref. Base de dades 005835/2020

DECRET LLEI 10/2020, de 24 de juliol, del Consell, de modificació de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana. [2020/6103]
PREÀMBUL

La Constitució espanyola, en l’article 149.1.29a, reserva a l’Estat la competència exclusiva sobre seguretat pública, al mateix temps que, en l’article 148.1.22a, faculta les comunitats autònomes a assumir les competències en matèria de coordinació i altres facultats en relació amb les policies locals. Per la seua part, el nostre Estatut d’Autonomia, en l’article 55.3, reconeix la competència de la Comunitat Valenciana per a la coordinació de l’actuació de les policies locals, sense perjudici de la seua dependència de les autoritats municipals. Aquesta competència es desenvolupa en el marc de la llei orgànica que, d’acord amb el que es preveu en l’article 104.2 del text constitucional, ha de determinar les funcions, els principis bàsics d’actuació i l’estatut de les forces i cossos de seguretat. En compliment d’aquest mandat constitucional, la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, disposa en l’article 39 que correspon a les comunitats autònomes l’exercici de funcions de coordinació de les policies locals en el seu respectiu àmbit territorial, mitjançant l’establiment de les normes marc a què hauran d’ajustar-se els reglaments de policies locals; l’homogeneïtzació dels diferents cossos de policies locals; la fixació de criteris de selecció, formació, promoció i mobilitat, i la creació d’escoles de formació de comandaments i de formació bàsica.

En aquest marc normatiu es va aprovar la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana, que en la disposició transitòria setena inclou l’obligació de reservar places per a dones en les convocatòries per a l’escala bàsica en aquells municipis en què el nombre de dones no arribe al 40 % de la plantilla de policia local, complint així el compromís adquirit per la Generalitat, a setembre de 2017, a través del Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista, la línia estratègica 2 del qual, «Feminitzar la societat», preveu, entre altres mesures, la «reserva de com a mínim un 30 % de les places de les oposicions de policies locals per a les dones per a garantir nous referents i equilibris en l’esfera pública». En desenvolupament de la llei, es va aprovar el Decret 153/2019, de 12 de juliol, del Consell, d’establiment de les bases i criteris generals per a la selecció, promoció i mobilitat de totes les escales i categories dels cossos de la policia local de la Comunitat Valenciana.
El passat 18 de desembre de 2019, com a conseqüència d’una denúncia sobre una possible infracció, per part de la Comunitat Valenciana, de la Directiva 2006/54/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol de 2006, relativa a l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tracte entre homes i dones en assumptes de treball i ocupació (refosa), la Comissió Europea va dirigir una carta al Govern d’Espanya, en què exposava que, com a guardiana dels tractats europeus, havia analitzat la disposició transitòria setena de la Llei 17/2017, i la disposició transitòria quarta del Decret 153/2019, en vista de les normes comunitàries i de diverses interpretacions realitzades pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
En aquesta carta s’assenyala, en resum, que «malgrat l’acceptació general de l’acció positiva, no es permeten les disposicions nacionals que atorguen una prioritat automàtica o absoluta al nomenament o la promoció de les dones. Qualsevol mesura d’acció positiva ha de permetre una avaluació objectiva de cada candidat, que pot anul·lar la prioritat concedida a les candidates femenines quan un o més dels criteris avaluats inclinen la balança a favor del candidat masculí.» En conseqüència, sobre la base de la informació de què disposa la Comissió expressa el seu parer i manifesta que «en reservar el 30 % dels llocs per a les dones en els procediments de selecció per a accedir a l’escala bàsica de la policia local, establirien una prioritat absoluta per a les dones enfront dels homes. En principi, aquesta disposició espanyola no estaria d’acord amb la jurisprudència del TJUE abans descrita i constituiria, per tant, una vulneració del principi d’igualtat de tracte consagrat en el dret de la UE.»
En vista dels criteris i la jurisprudència aportats per la Comissió Europea, el Consell de la Generalitat ha considerat necessari modular la implementació de la reserva establida en la disposició transitòria setena de la Llei 17/2017, amb la finalitat de garantir el seu perfecte encaix amb el dret d’igualtat de tracte entre homes i dones tal com ha sigut configurat fins a aquest moment per la jurisprudència del TJUE. D’aquesta manera es pretén assegurar que la consecució d’un dels objectius bàsics de la Llei de coordinació de policies locals, contribuir a millorar la presència de dones en una àrea en què estan infrarepresentades, no resulte menyscabada per incerteses respecte a la validesa i l’eficàcia de les normes que ho han de possibilitar.

Considerant, doncs, necessari modificar la disposició transitòria setena de la Llei 17/2017, s’estima que aquesta modificació ha de fer-se amb la màxima urgència, per a evitar que el qüestionament del procediment de reserva establit en la llei i desenvolupat pel Decret 153/2019 puga originar una paralització dels procediments selectius d’agents de policia local en els quals els ajuntaments hagen establit la reserva, o tinguen previst establir-la, d’acord amb allò actualment regulat en les esmentades normes, i provocar amb això greus perjudicis a l’interés públic com a conseqüència del retard en la cobertura de llocs vacants en les plantilles de policia local, especialment després de diversos anys d’impossibilitat de cobrir-les a causa de les limitacions imposades per les taxes de reposició d’efectius establides en les successives lleis de pressupostos de l’Estat.
Per això, sent imprescindible donar la resposta més ràpida possible a la situació existent, que garantisca la seguretat jurídica dels processos d’accés a la policia local, concorren les circumstàncies d’extraordinària i urgent necessitat que, de conformitat amb l’article 44 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana i l’article 86 de la Constitució, faculten el Consell a adoptar la reforma legislativa necessària mitjançant un decret llei.
D’altra banda, davant les modificacions introduïdes en la Llei 17/217 per la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat, es considera també necessari introduir un nou apartat en l’article 41 que concrete la intervenció de l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències en el desenvolupament del procés selectiu de policies locals, revalorant les seues funcions i competències i reforçant la seguretat jurídica davant algunes interpretacions que pretenen menyscabar-les. Així mateix, i en el mateix sentit, es recull la situació jurídica dels funcionaris en pràctiques.
En un altre ordre de coses, la situació creada pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, ha fet palés la necessitat de molts dels municipis amb cos de policia local de comptar amb personal funcionari interí per a poder fer front a l’increment de la càrrega de treball que suposa el compliment de les seues obligacions de control dels desplaçaments de població i altres serveis necessaris per a coadjuvar a detindre la pandèmia. No obstant això, la falta de desenvolupament reglamentari de la previsió legal sobre aquest tema, recentment introduïda en la Llei 17/2017, no ha permés als municipis la creació de les seues pròpies borses d’ocupació específiques ni ha sigut possible en aquestes circumstàncies desenvolupar el primer procés selectiu conjunt d’agents de la policia local que hauria donat lloc a la constitució d’una borsa d’àmbit autonòmic. Com a conseqüència de l’anterior, i davant l’escassetat de borses d’ocupació temporals constituïdes en els mateixos ajuntaments, nombrosos consistoris, així com representants sindicals, han demandat la creació urgent una borsa d’ocupació temporal autonòmica de la qual poder nodrir les seues necessitats de personal funcionari interí.
És per això anterior que en aquest decret llei es preveu una modificació de la disposició transitòria catorzena per a regular la creació urgent d’una borsa autonòmica específica d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí en la categoria d’agents de la policia local de la Comunitat Valenciana, mitjançant el sistema de valoració de mèrits i experiència. Aquesta borsa quedarà sense efecte en el moment que es constituïsca la regulada en l’apartat 2 d’aqueixa mateixa disposició transitòria.
Així mateix, aquest decret llei compleix el conjunt de principis de bona regulació establits en l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Es tracta d’una disposició necessària per a satisfer l’interés general, concretat en aquest cas, d’una banda, a garantir el principi d’igualtat de tracte entre homes i dones i, d’una altra, a reforçar el principi de seguretat jurídica.
D’altra banda, aquesta norma s’ajusta al principi de proporcionalitat, ja que es tracta d’una regulació mínima que no va més enllà d’allò necessari per a aconseguir el seu propòsit.
El principi de seguretat jurídica queda igualment satisfet, perquè aquesta regulació és plenament coherent amb la resta de l’ordenament jurídic, tant amb el dret comunitari com, en particular, amb la normativa vigent en matèria de funció pública i règim local, i amb les disposicions adoptades per l’Estat en l’exercici de la competència exclusiva que li atribueix l’article 149.1.29.a de la Constitució. A més, es genera un marc normatiu plenament estable, clar, predictible, de fàcil comprensió i que facilita la presa de decisions per les entitats locals.

També el principi de transparència queda degudament complit, perquè els objectius i la justificació de la norma estan clarament definits.

Així mateix, en aplicació del principi d’eficiència, la regulació continguda en aquest decret llei no imposa càrregues administratives innecessàries i facilita a les administracions destinatàries la gestió racional dels recursos públics.
Finalment, aquesta norma no comporta cap afecció a les despeses o ingressos públics de la Generalitat.
D’altra banda, de conformitat amb el que es preveu en l’article 10 de la Llei 17/2017, el contingut d’aquest decret llei ha sigut sotmés a l’informe de la Comissió de Coordinació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana en la reunió de 24 de febrer de 2020.
En conseqüència, d’acord amb l’article 44.4 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, i l’article 58 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, a proposta de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, i amb la deliberació prèvia del Consell en la reunió de 24 de juliol de 2020,


DECRETE

Article 1. Modificació de l’article 41 de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana
Es modifica l’article 41 de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana, que quedarà redactat de la manera següent:

«Article 41. Personal funcionari de carrera
1. Els cossos de policia local estaran integrats únicament per personal funcionari de carrera d’administració especial, que es regeixen pel que es disposa en aquesta llei, en la normativa orgànica estatal de forces i cossos de seguretat, i en la normativa bàsica estatal sobre personal funcionari d’administració local, així com en la normativa estatal i autonòmica que hi siga aplicable en matèria de funció pública.
2. Per a adquirir la condició de personal funcionari de carrera en els respectius cossos de policia local de la Comunitat Valenciana serà necessari el compliment successiu dels següents requisits:
a) Superar el sistema selectiu previst en aquesta llei per a cadascuna de les categories en les quals s’estructuren els cossos de policia local, convocat pel corresponent ajuntament.
b) Superar el preceptiu curs selectiu de formació a realitzar en l’IVASPE. D’acord amb el que s’establisca reglamentàriament, podrà eximir-se de la seua realització a la persona aspirant que ja ho haguera superat amb anterioritat en haver accedit a un altre cos de policia local de la Comunitat Valenciana.
3. Les persones aspirants a l’ingrés en els cossos de policia local durant la realització d’aquest curs selectiu de formació tindran la condició de funcionaris en pràctiques de les respectives corporacions locals, amb els drets inherents a aquesta situació.»


Article 2. Modificació de la disposició transitòria setena de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana
Es modifica la disposició transitòria setena de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana, que quedarà redactada de la manera següent:

«Disposició transitòria setena. Mesures correctores de la desigualtat de gènere en els cossos de policia local
1. Amb la finalitat d’aconseguir una composició equilibrada en les plantilles de policia local de la Comunitat Valenciana entre homes i dones, s’establiran les accions positives previstes en la normativa d’igualtat de gènere a través dels propis plans d’igualtat. Per a això, com a regla general, fins que els ajuntaments no elaboren aquests plans d’igualtat, en els municipis en què el nombre de dones no arribe al 40 % de la plantilla de policia local, i fins que s’aconseguisca el percentatge esmentat, en les convocatòries per a l’escala bàsica s’estableix una reserva del 30 % de les places per a dones, aplicable únicament a les places a les quals s’accedisca per torn lliure, i sempre que es convoquen més de 3 places en aquest torn.
2. En els procediments selectius a què fa referència l’apartat anterior, l’adjudicació de les vacants convocades es realitzarà seguint una única llista de les persones aspirants que hagen superat la fase d’oposició atés l’ordre de puntuació obtingut i als criteris de desempat legalment existents.
Quan l’objectiu del percentatge a què fa referència l’apartat anterior no s’aconseguisca atenent el que disposa el paràgraf precedent, es donarà preferència a les candidates dones sobre els candidats homes fins a complir l’objectiu perseguit sempre que:
a) Hi haja una equivalència de capacitació determinada per la superació de les proves i els exercicis de la fase d’oposició del sistema selectiu.
b) Cap de les candidates dones seleccionades per l’aplicació d’aquesta preferència tinga un diferencial de puntuació en la fase d’oposició superior al 15 % enfront dels candidats homes preterits.
c) No concórreguen en un altre candidat motius legalment previstos que, no sent discriminatoris per raó de sexe, justifiquen la no aplicació de la mesura, com la pertinença a altres col·lectius amb especials dificultats per a accedir a l’ocupació.
3. Si aconseguit aquest objectiu s’evidenciara que perdura la desproporció en la resta de les escales, podrà regular-se reglamentàriament l’adopció de noves mesures d’acció positiva en els processos de selecció que es convoquen.
4. Aquestes mesures correctores de la desigualtat de gènere no seran aplicables en els processos de consolidació o estabilització d’ocupació temporal.»

Article 3. Modificació de la disposició transitòria catorzena de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana
Es modifica la disposició transitòria catorzena de la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana, que quedarà redactada de la manera següent:

«Disposició transitòria catorzena. Borses d’ocupació temporal existents i borses autonòmiques.
1. Fins al moment de la constitució de les borses d’ocupació temporal específiques assenyalades en l’article 41 bis, els ajuntaments podran fer ús d’aquelles que ja existiren, sempre que en la seua constitució s’hagueren respectat els principis d’objectivitat, transparència, mèrit i capacitat.
2. En el moment de la finalització del primer procés de selecció unificada d’agents realitzat d’acord amb l’article 57.2, es constituirà una borsa autonòmica amb el nombre de persones aspirants que es determine que no hagen obtingut plaça. Aquesta borsa tindrà validesa fins que se’n constituïsca una de nova.
3. En el termini d’un mes des de l’entrada en vigor d’aquesta norma, mitjançant una resolució de la conselleria competent en coordinació de policies locals, es convocarà, de manera excepcional, la constitució d’una borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí en la categoria d’agent de la policia local en la Comunitat Valenciana pel sistema de valoració de mèrit i capacitat. Aquesta borsa quedarà sense efecte quan es constituïsca la regulada en l’apartat 2 d’aquesta disposició transitòria.»


DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Incidència pressupostària.
L’aplicació i el desenvolupament d’aquest decret llei no podrà tindre cap incidència en la dotació dels capítols de despesa assignats a l’organisme competent per raó de la matèria i, en tot cas, haurà de ser atesa amb els seus propis mitjans personals i materials.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Desenvolupament reglamentari
Es faculta el Consell per a desenvolupar aquest decret llei.

Segona. Entrada en vigor
Aquest decret llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 24 de juliol de 2020

El president de la Generalitat
XIMO PUIG I FERRER

La consellera de Justícia, Interior
i Administració Pública,
GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

linea