diari

ORDRE 13/2016, de 2 d'agost, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'internacionalització. [2016/6426]

(DOGV núm. 7846 de 08.08.2016) Ref. Base de dades 006049/2016

ORDRE 13/2016, de 2 d'agost, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'internacionalització. [2016/6426]
Índex
Preàmbul
Article 1. Objecte
Article 2. Beneficiaris de les ajudes
Article 3. Obligacions del beneficiaris
Article 4. Entitats col·laboradores
Article 5. Procediment de concessió i convocatòries
Article 6. Presentació de sol·licituds
Article 7. Documentació a presentar junt amb la sol·licitud
Article 8. Esmena de sol·licituds
Article 9. Ordenació i instrucció del procediment
Article 10. Comissió de valoració
Article 11. Criteris objectius d’atorgament
Article 12. Determinació de la subvenció
Article 13. Resolució de la convocatòria i termini
Article 14. Concurrència amb altres subvencions
Article 15. Modificació de la resolució
Article 16. Resolució d’incidències
Article 17. Despeses subvencionables
Article 18. Justificació de les ajudes
Article 19. Pagament de les subvencions
Article 20. Subcontractació
Article 21. Control i supervisió
Article 22. Reintegrament i minoració de les ajudes
Article 23. Règim sancionador
Disposicions addicionals
Primera. Documentació
Segona. Política de la competència de la Unió Europea
Disposicions finals
Primera. Instruccions
Segona. Entrada en vigor


PREÀMBUL

La Comunitat Valenciana és una àrea econòmica en creixement que es caracteritza per un alt grau d’obertura a l’exterior, particularment per la seua participació en el comerç internacional.
Basant-se en les competències atribuïdes en l’article 52 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana aprovat per la Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol, correspon a la Generalitat, el suport del progrés i la competitivitat empresarial de la Comunitat Valenciana.
El Consell, a través de la Direcció General d’Internacionalització de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, dóna suport a la presència estable i permanent de les empreses en els mercats internacionals, redueix les amenaces del procés de globalització i els permet beneficiar-se de les oportunitats comercials i productives que ofereixen els distints mercats als diferents sectors productius que integren el teixit empresarial.
El Consell du a terme un valuós esforç per portar els productes i la imatge de la Comunitat Valenciana a tots els mercats internacionals.

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball a través d’aquesta ordre, pretén donar suport a les empreses de la Comunitat Valenciana per incrementar la seua competitivitat exterior i realitzar amb èxit el procés d’internacionalització, multiplicant els recursos i les iniciatives promocionals.
El Pla Estratègic de Subvencions aprovat pel conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball amb data de 6 de juny de 2016, incorpora entre els principals objectius estratègics el Foment de la internacionalització de les empreses i de l’Economia Valenciana (Objectiu Estratègic 8). Als efectes del compliment de les previsions incloses en el citat Pla, atén aquesta ordre de bases reguladores d’ajudes en matèria d’internacionalització.
A aquestes bases de convocatòria, pel seu caràcter de subvenció, els és d’aplicació la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions i els preceptes que siga aplicable, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial Decret 887/20 06, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions.

En el procés d’elaboració d’aquesta ordre, d’acord amb el que disposa l’article 165 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, relatiu a les bases reguladores de la concessió de subvencions, ha emés un informe l’Advocacia General de la Generalitat i la Intervenció Delegada. A més s’han realitzat els tràmits d’audiència pertinents.

Per això, i en virtut de la competència atribuïda per l’article 160.2 b) i 165.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, en relació amb l’article 8 del Decret 7/2015, de 29 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les conselleries en què s’organitza l’Administració de la Generalitat, i els articles 1 i 16 del Decret 157/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, d’acord amb el Consell Jurídic Consultiu,ORDENE

Article 1. Objecte
1. L’objecte d’aquesta ordre és establir les bases per les quals han de regir-se les convocatòries d’ajudes amb l’objecte d’afavorir la internacionalització de les empreses i la promoció dels productes de la Comunitat Valenciana, així com contribuir a la realització d’accions promocionals que permeten incrementar i consolidar la presència d’aquestes en els principals mercats internacionals.
Les ajudes que així es determinen en les corresponents convocatòries podran tindre caràcter plurianual, quan el caràcter de l’acció ho determine i així ho requerisca el termini d’execució de les actuacions objecte d’aquestes. En aquest cas les anualitats corresponents a exercicis futurs quedaran subordinades a l’existència de crèdit en els Pressupostos de la Generalitat.

Article 2. Beneficiaris de les ajudes
1. Podran tindre la condició de beneficiaris de les ajudes en les corresponents convocatòries efectuades a l’empara d’aquesta ordre, en els termes que aqueste establisquen i sempre que complisquen els requisits exigits en cada cas: les associacions, les fundacions, les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació, els consorcis, els grups de promoció i empreses amb personalitat jurídica pròpia.

Els beneficiaris hauran de complir els requisits següents:
Tindre el domicili social i fiscal a la Comunitat Valenciana, per a la qual cosa presentaran la targeta d’identificació fiscal.
– No estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, per a la qual cosa presentaran una declaració responsable.
2. Queden excloses les comunitats de béns i les societats civils sense personalitat jurídica, així com les administracions públiques.

Article 3. Obligacions del beneficiari
1. Els beneficiaris de la subvenció tenen l’obligació general de realitzar l’activitat que fonamente la concessió de la subvenció en la forma, les condicions i els termini establits per a cada tipus d’ajuda.
2. A més de les obligacions que s’estableixen amb caràcter general en l’article 14 de la Llei 38/2003, de 23 de novembre, General de Subvencions, es podran establir obligacions especifiques en cada convocatòria.
3. De conformitat amb el que preveu l’article 3.2 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, si el beneficiari rebera una ajuda per import superior a 10.000 euros, haurà de donar l’adequada publicitat a aquesta, i indicar com a entitat concedent la Generalitat, l’import rebut i el programa, activitat, inversió o actuació subvencionada.
4. La difusió d’aquesta informació es realitzarà preferentment a través de les corresponents pàgines web, sense perjuí que s’haja de fer constar en escrits, anuncis, publicacions, rètols i qualsevol suport. En el cas que no disposen de pàgina web on realitzar la dita publicitat, podran complir la dita obligació a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat.

Article 4. Entitats col·laboradores
1. Es podran subscriure convenis de col·laboració amb entitats col·laboradores en els termes establits en l’article 12 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, per a la gestió de les ajudes en matèria d’internacionalització i promoció comercial.

2. Les dites entitats col·laboradores hauran d’acreditar:
– Experiència en matèria d’internacionalització i promoció comercial.
– Disponibilitat de recursos per a la gestió d’estes matèries (recursos personals i materials).

Article 5. Procediment de concessió i convocatòria
1. El procediment de concessió d’aquestes ajudes es tramitarà en règim de concurrència competitiva.
2. El procediment s’iniciarà d’ofici, per mitjà de convocatòria pública, aprovada per la conselleria competent en matèria d’internacionalització i publicada en la Base de Dades Nacionals de Subvencions, d’acord amb el procediment establit en l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, d’acord amb les consignacions previstes en la llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici econòmic corresponent.
3. Les disposicions de la convocatòria detallaran almenys el contingut mínim previst en l’article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 166 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.
4. La informació de cada convocatòria estarà disponible en la pàgina web de la Generalitat (https://sede.gva.es), a partir de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Article 6. Presentació de sol·licituds
1. Les sol·licituds i la documentació annexa per a l’obtenció de les ajudes regulades per la present ordre, hauran de dirigir-se a la direcció general competent en matèria d’internacionalització, i presentar-se per mitjà de l’imprés normalitzat en els corresponents serveis territorials o en qualsevol altra de les formes previstes en la legislació bàsica de procediment administratiu comú.
2. L’imprés normalitzat de sol·licitud s’omplirà utilitzant l’aplicació dissenyada per a aquestes ajudes que es determinarà en la convocatòria d’ajudes corresponent.
3. Així mateix podrà realitzar-se la presentació telemàtica de les sol·licituds i per a això s’accedirà al catàleg de serveis públics interactius de la Generalitat a través de (https://sede.gva.es/en/web/sede_electronica/sede_certificados) i se seleccionarà el servei corresponent. Per a això, el sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), ambdós emesos per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificats de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, així com els certificats reconeguts inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certifits establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.
En el cas de presentar un certificat digital de persona física i que s’actue en representació d’una persona jurídica, s’haurà d’inscriure prèviament en el Registre de Representacions de caràcter voluntari davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica. Si alguns dels documents a aportar junt amb la sol·licitud no poden ser presentats de forma telemàtica, se’n farà l’entrega per registre d’entrada, en el termini més breu possible o en el termini que, en compliment de la normativa vigent, puga fixar-se.
4. Llevat que la sol·licitud es presente tal com estableix l’apartat anterior, els sol·licitants remetran a la direcció general competent en matèria d’internacionalització la seua sol·licitud i els altres documents electrònics de forma provisional via internet, utilitzant l’aplicació informàtica mencionada en l’apartat 2.
5. Aquest enviament haurà de convalidar-se obligatòriament per mitjà de la presentació de l’imprés de sol·licitud i la documentació annexa en el lloc establit en l’apartat 1, dins dels terminis indicats en els articles corresponents de la convocatòria d’ajudes corresponent.
La presentació de la sol·licitud porta implícita l’acceptació de les bases.
6. Els sol·licitants podran realitzar les actuacions durant l’exercici per al qual es fa la convocatòria, sense esperar que es produïsca la concessió de l’ajuda i sense que això prejutge la decisió que finalment s’adopte, llevat que en la convocatòria es fixe un requisit específic sobre la data d’inici de les actuacions per part dels sol·licitants.

7. El termini de presentació de sol·licituds es fixarà en la convocatòria i no podrà ser inferior a 15 dies naturals i s’iniciarà el còmput l’endemà de la publicació d’aquella en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Article 7. Documentació a presentar junt amb la sol·licitud
1. Les sol·licituds hauran d’acompanyar-se de la documentació que s’indica a continuació:
a) Autorització expressa a la conselleria competent en matèria d’internacionalització, perquè aquesta comprove les dades d’identitat del sol·licitant o, en cas de tractar-se d’una persona jurídica, del seu representant, de conformitat amb el Decret 165/2010, de 8 d’octubre, del Consell, pel qual s’estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic. No obstant això, si de la comprovació efectuada resultara alguna discordança amb les dades facilitades per l’interessat, l’òrgan instructor estarà facultat per a aclarir-la. Si el sol·licitant no presta el consentiment, haurà d’aportar fotocòpia del document nacional d’identitat.
Quan es tracte d’una persona jurídica s’haurà d’aportar a més, documentació acreditativa i identificativa d’aquesta, consistent en la fotocòpia de l’escriptura de constitució/estatuts actualitzada, poders de representació, si és el cas, i l’acreditació de la inscripció en el Registre Mercantil o registre corresponent, així com fotocòpia de la targeta d’identificació fiscal.
En el cas que la documentació ja estiguera en poder de la direcció general competent en matèria d’internacionalització, podrà aportar-se declaració de vigència, segons model que podrà descarregar de la pàgina web corresponent, sempre que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment a què corresponguen i no hagen patit cap variació.
b) Projecte de l’actuació a realitzar en l’exercici de la convocatòria, en format paper i en suport digital, l’estructura i el contingut del qual podrà establir-se en les diferents convocatòries.
c) Dades de domiciliació bancària segons el model facilitat a aquest efecte, excepte si s’han presentat amb anterioritat davant de la Generalitat i no han experimentat variació, i en aquest cas s’indicarà el número del compte anteriorment utilitzat i donat d’alta a aquests efectes.
d) Autorització a la conselleria competent en matèria d’internacionalització perquè aquesta obtinga de forma directa a través de certificats telemàtics, l’acreditació del compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, en els termes que preveu els articles 18 i 19 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. La Direcció General competent en matèria d’internacionalització es reserva el dret de requerir al sol·licitant si la informació obtinguda presenta cap incidència.
No obstant això, el sol·licitant podrà denegar expressament l’autorització, i llavors haurà d’aportar els certificats que a continuació s’indiquen, i la validesa de la qual s’haurà d’estendre a la data de l’atorgament de l’ajuda:
– De l’Agència Estatal d’Administració Tributària, el certificat que acredite que el sol·licitant està al corrent de les obligacions tributàries.

– De la Tresoreria General de la Seguretat Social el certificat acreditatiu que el sol·licitant està al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social
– Dels serveis territorials de la conselleria competent en matèria d’hisenda, el certificat acreditatiu que el sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.
En aquest sentit, els certificats expedits per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d’acord amb el que estableix l’article 23.3 del Reial Decret 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament General de Subvencions.
Si en la convocatòria específica així es reflecteix, s’exoneraran d’aquesta obligació aquells beneficiaris d’ajudes la sol·licitud dels quals en conjunt no supere la quantia de 1.803,04 euros per concepte i any, d’acord amb el que estableix l’apartat 5 de l’article 3 de l’Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d’Economia i Hisenda, sobre la forma d’acreditar pels beneficiaris l’exigència prevista en l’article 171.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’Hisenda Pública, Sector Públic Instrumental i de Subvencions.
e) Declaració responsable:
– D’ajudes d’Estat obtingudes per als mateixos costos subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, a fi de comprovar que no se superen els límits de l’article 5.2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013.
– D’ajudes de minimis concedides per qualsevol projecte al sol·licitant en l’exercici fiscal corrent i en els dos anteriors, amb indicació de l’organisme, la convocatòria, l’exercici fiscal de concessió i l’import concedit.
El moment en què ha de considerar-se concedida una ajuda de minimis és aquell en què es reconega a l’empresa el dret legal a rebre l’ajuda, amb independència de la data de pagament de l’ajuda de minimis a l’empresa.
Només es podran concedir noves ajudes de minimis després d’haver comprovat que això no donarà lloc a què l’import total de les ajudes concedides a l’empresa beneficiària sobrepasse el límit màxim establit en el Reglament (UE) núm. 1407/2013, és a dir, 200.000 euros, que es redueix a 100.000 euros en el cas de beneficiaris que operen en el sector del transport per carretera, durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.
f) Declaració responsable que acredite que el sol·licitant no està incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l’article 13 de la Llei General de Subvencions, no és deutor de la Generalitat per reintegrament de subvencions, compleix els requisits exigits en la normativa reguladora, disposa de la documentació que així ho acredita i es compromet a mantindre el seu compliment fins la finalització del procediment.
g) Declaració responsable sobre el compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat, o si és el cas, d’estar exempt.
h) Si és el cas, documentació acreditativa de les circumstàncies rellevants per a la valoració de l’expedient.
2. En cada convocatòria específica es podrà, en funció de l’ajuda que es convoque, sol·licitar l’aportació de documentació addicional.

Article 8. Esmena de sol·licituds
1. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en la legislació bàsica de procediment administratiu comú o no s’acompanye la documentació que d’acord amb aquesta ordre resulte exigible, o es considere necessària per a resoldre, es requerirà l’interessat perquè, en el termini de 10 dies hàbils, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, es considerarà que ha desistit de la petició, amb la resolució prèvia que haurà de ser dictada en els termes que preveu la legislació bàsica de procediment administratiu comú.
2. Els requeriments a què es fa referència en aquest article, així com qualsevol altre que poguera realitzar-se, es regiran pel que disposen els articles 53 i següents del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament d’Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.
Tal com disposa l’article 53 de la dita norma, la notificació electrònica dels actes administratius produirà efectes jurídics quan l’interessat hi haja assenyalat aquest mitjà com a preferent, haja consentit expressament la seua utilització o quan la dita via resulte obligatòria per a l’interessat.
De conformitat amb l’article 54 del Decret 220/2014, la pràctica de la notificació electrònica es realitzarà, amb caràcter general, per compareixença electrònica, de la manera següent:
1) La persona interessada, degudament identificada, accedirà al contingut de l’actuació administrativa corresponent a través de la seu electrònica de la Generalitat. Prèviament, s’enviarà per correu electrònic a la direcció facilitada per l’interessat, un avís de notificació, de caràcter informatiu, que li comunicarà l’existència d’una notificació dirigida a aquest, així com l’adreça de la pàgina web a què ha d’accedir per a obtindre’l.
2) Aquest avís de notificació haurà d’especificar, a més de les dades que permeten la identificació de la notificació, de conformitat amb el que disposa la legislació bàsica de procediment administratiu comú que transcorreguts deu dies naturals a partir de la data de la notificació, sense que tinga lloc l’accés a aquesta, equivaldrà al rebuig de la notificació als efectes previstos en la normativa legal vigent, llevat que d’ofici o a instància del destinatari es comprove la impossibilitat tècnica o material de l’accés.
3) L’interessat podrà accedir a la notificació electrònica amb la identificació personal prèvia per qualsevol dels mitjans definits en l’article 26 del Decret 220/2014. La notificació contindrà la designació de l’òrgan administratiu o entitat que efectua la notificació, la referència al tipus de document que es notifica, el número d’expedient a què es refereix, la data i el Registre d’Eixida.
4) Si l’interessat accepta la notificació, podrà accedir als documents objecte d’aquesta, que també tindran format per a impressió.

5) Es deixarà constància en l’expedient administratiu de l’acceptació o del rebuig de la notificació electrònica, que produirà els efectes previstos en la legislació bàsica de procediment administratiu comú.


Article 9. Ordenació i instrucció del procediment
1. L’òrgan encarregat de l’ordenació i instrucció del procediment serà la direcció general competent en matèria d’internacionalització que, d’ofici, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals ha de pronunciar-se la resolució.
2. La direcció general competent en matèria d’internacionalització podrà demanar del sol·licitant l’aportació addicional d’altres documents o dades aclaridores que estime necessaris per a resoldre sobre la sol·licitud presentada.

Article 10. Comissió de valoració
1. Examinades les sol·licituds, aquelles que complisquen i acrediten els requisits d’aquesta ordre seran avaluades per una comissió de valoració que elaborarà les corresponents propostes de concessió o denegació de les ajudes i la determinació de les quanties. Aquesta comissió estarà integrada per tres membres, i la composició haurà de ser la següent:
– President: la persona titular de la direcció general en matèria d’internacionalització, o persona que designe per a la seua substitució.
– Vocals: 2 vocals designats pel director general en matèria d’internacionalització, entre els funcionaris d’aqueixa direcció general, un dels quals actuarà com a secretari.
2. La dita comissió podrà sol·licitar l’assessorament i l’emissió dels informes tècnics pertinents per a una adequada valoració de les sol·licituds presentades.
3. El règim jurídic de la comissió és l’establit en la legislació bàsica de règim jurídic de les administracions públiques.
4. Després d’avaluar totes les sol·licituds admeses a tràmit, la comissió de valoració elevarà la proposta motivada de resolució a l’òrgan competent per a resoldre.
Article 11. Criteris objectius d’atorgament
Els criteris objectius d’atorgament de les ajudes que es convoquen a l’empara d’aquestes bases, valorats individualment per a cada cas, seran els següents:
Solidesa del projecte de promoció exterior: fins a 25 punts.
Diversitat de les accions de promoció exterior, tant en nombre com en mercats: fins a 25 punts.
Característiques de l’empresa i mitjans disponibles per a dur a terme el projecte d’internacionalització, amb la valoració de la viabilitat i l’esforç econòmic: fins a 25 punts.
Cooperació empresarial en projectes d’internacionalització de forma agrupada: fins a 25 punts.
Adequació de les accions susceptibles de suport als objectius i finalitats previstes en les convocatòries específiques: fins a 25 punts.
Altres criteris funcionals o d’interés social (clàusules socials): fins a 25 punts.

Article 12. Determinació de la subvenció
1. El procediment de concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, que es realitzarà per mitjà de comparació de les sol·licituds presentades, amb l’objectiu d’establir una prelació entre aquestes, que pot donar lloc a la gradació del percentatge de subvenció a aplicar, d’acord amb els criteris objectius d’atorgament.

En el cas que el crèdit consignat en la convocatòria fóra suficient, atenent al nombre de sol·licituds una vegada finalitzat el termini de presentació, no serà necessari fixar ordre de prelació entre les sol·licituds que reunisquen els requisits establits en les convocatòries.

En cas d’empat, tindran preferència en l’adjudicació aquelles entitats que, si és el cas, acrediten tindre, amb anterioritat a la publicació de cada convocatòria, un major percentatge de treballadors discapacitats en relació amb la seua plantilla, o bé es comprometen a contractar un percentatge major de treballadors discapacitats durant l’àmbit temporal de l’ajuda o subvenció. Si persisteix l’empat, es decidirà a favor de l’entitat que haja obtingut major puntuació en el primer dels criteris de valoració previstos; si continua l’empat, es resoldrà per la major puntuació obtinguda en els criteris successius i cas de persistir l’empat es procedirà a prorratejar el saldo disponible entre els sol·licitants empatats.

2. No obstant el descrit en el punt anterior podrà procedir-se al prorrateig entre els beneficiaris si així s’estableix en la convocatòria corresponent.
3. Les ajudes podran arribar a un màxim del 100 % de la despesa subvencionada amb els límits per actuació que puguen establir-se en cada convocatòria, en funció de les disponibilitats pressupostàries.

Article 13. Resolució de la convocatòria i termini
1. Correspon al conseller competent en matèria d’internacionalització, o òrgan en qui delegue, dictar la resolució de la concessió de les distintes subvencions que puguen convocar-se.
2. El termini màxim per a la resolució i notificació de les sol·licituds que es formulen per a la concessió de les ajudes que puguen establir-se serà de sis mesos comptadors des de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
3. Transcorregut el termini sense que haja recaigut una resolució, s’entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de l’ajuda, en els termes que preveu la legislació bàsica de procediment administratiu comú.

4. La resolució es notificarà als interessats en els termes que preveu la legislació bàsica de procediment administratiu comú.
La resolució de concessió o denegació es publicarà en la pàgina web de la conselleria competent en matèria d’internacionalització, Direcció d’Internacionalització, en l’enllaç corresponent a l’ordre d’ajudes, tal com estableix la legislació bàsica de procediment administratiu comú.

Les subvencions concedides seran publicades en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), en compliment del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions amb expressió de la convocatòria, del programa i crèdit pressupostari al qual s’imputen, beneficiari, quantitat concedida i finalitat o finalitats de la subvenció.

Article 14. Concurrència amb altres subvencions
Les subvencions regulades en la present ordre es consideren compatibles amb altres subvencions o ajudes procedents d’altres administracions públiques o d’altres ens públics o privats, nacionals o internacionals, que perseguisquen la mateixa finalitat sempre que el conjunt total de les ajudes no supere el cost de l’activitat que ha de desenvolupar l’entitat beneficiària.

Article 15. Modificació de la resolució
Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i en tot cas l’obtenció concurrent d’altres aportacions fora dels casos permesos en les normes reguladores, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió, en els termes establits en la normativa reguladora de la subvenció, d’acord amb el que preveu l’article 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Article 16. Resolució d’incidències
1. La direcció general competent en matèria d’internacionalització, per delegació del conseller competent en matèria d’internacionalització, resoldrà les incidències que es produïsquen després de la dita concessió. Les modificacions que tinguen lloc com a conseqüència de la resolució d’incidències no podran suposar un canvi en la baremació efectuada per a l’adjudicació.
2. Es delega també expressament en el titular del dit òrgan la correcció, si és el cas, dels errors que puguen produir-se en la concessió de les ajudes.

Article 17. Despeses subvencionables
1. Les despeses subvencionables es determinaran en cada una de les convocatòries d’ajudes específiques.
2. Les subvencions només podran cobrir les despeses que de manera indubtable responguen a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i es realitzen dins del termini concedit per a l’execució d’aquesta, i no seran admissibles despeses que no estiguen específicament previstes en la descripció del projecte o iniciativa subvencionada.
3. Les despeses subvencionables es regiran pel que disposa l’article 31 de la Llei General de Subvencions.
4. No serà subvencionable l’IVA satisfet en l’adquisició de béns i serveis excepte quan els beneficiaris acrediten documentalment que forma part del cost d’actuació que pot rebre suport i que no és susceptible de recuperació o compensació.

Article 18. Justificació de les ajudes
1. La justificació de les ajudes s’efectuarà una vegada executat el projecte en la seua totalitat o en les fases previstes, d’acord amb el pressupost presentat i en els termes fixats per a la concessió de l’ajuda.

2. El termini de la presentació de documentació per a la justificació de les ajudes que es determine en cada convocatòria no podrà ser inferior a 15 dies hàbils iniciant-se l’endemà de la publicació de la resolució de concessió del conseller competent en matèria d’internacionalització.

3. La documentació a presentar en el dit termini serà:
a) Formulari de presentació de justificació.
b) Memòria de les activitats realitzades, justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació dels resultats obtinguts.
c) Relació de despeses amb detall de les actuacions realitzades recolzades per aquesta subvenció i amb indicació de cada una de les despeses incorregudes, amb identificació del creditor i del document, el seu import i la data d’emissió, i la manifestació expressa que s’ha complit l’objecte de la subvenció i que els béns o les millores es destinaran als fins concrets per als quals es va concedir la subvenció per un període no inferior a cinc anys en cas de béns inscriptibles en un registre públic, ni a dos anys per a la resta de béns.
d) Acreditació de l’import, procedència i aplicació dels fons propis i d’altres subvencions i ingressos amb què, a més de la subvenció, hagen sigut finançades les actuacions. Amb aquest fi, el beneficiari presentarà una declaració responsable detallada.
e) Originals o còpies compulsades dels justificants de les despeses realitzades: factures i la resta de documents de valor probatori equivalent, amb validesa en el trànsit jurídic mercantil o amb l’eficàcia administrativa, justificatius de la despesa efectuada, expedits d’acord amb la normativa vigent.
També es presentarà documentació acreditativa del seu pagament: rebuts, transferències o càrrecs bancaris o, si és el cas, còpia dels efectes mercantils entregats al proveïdor o creditor garantits per una entitat financera o companyia d’assegurances.
Si és el cas, la justificació de despeses de personal de l’entitat beneficiària, a més d’allò que s’ha establit amb caràcter general per a aquest tipus de despeses s’aportarà la còpia dels contractes dels treballadors. Aquesta documentació s’acompanyarà, si és el cas, d’un certificat expedit pel responsable de la comptabilitat de l’entitat en què s’acredite el percentatge de les retribucions imputables a l’actuació objecte de subvenció i els criteris de repartiment empleats.
En el cas que la documentació acreditativa de les despeses realitzades estiga redactada en idiomes diferents del castellà, valencià, anglés o francés, el beneficiari haurà d’aportar la traducció de la dita documentació al castellà o al valencià. L’empresa haurà de certificar la veracitat de la traducció aportada.
f) Acreditació, si és el cas, del compliment de les obligacions i condicions que s’hagueren establit en la resolució.
g) Una mostra de qualsevol material gràfic que s’edite o article de promoció que es distribuïsca en la realització de les activitats subvencionades, així com una mostra gràfica de la instal·lació de suports publicitaris, en cas d’ajudes a la inversió. El format en què hauran de presentar-se les dites mostres es determinarà en la convocatòria d’ajudes corresponent sempre que quede acreditada la realització d’aquestes.

h) En les subvencions a estudis i altres plans d’actuació es presentarà una còpia d’aquest.
i) En el cas que el beneficiari haja denegat expressament el consentiment perquè la Conselleria obtinga directament els corresponents certificats telemàtics, l’acreditació que el beneficiari està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social

j) De conformitat amb el que estableix l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, quan l’import de la despesa subvencionable supere les quanties establides en la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic per al Contracte Menor, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l’obra, la prestació del servei o l’entrega del bé, llevat que per les especials característiques no hi haguera en el mercat suficient nombre d’entitats que els realitzen, preste o subministre, o llevat que la despesa s’haguera realitzat amb anterioritat a la subvenció.
L’elecció entre les ofertes presentades, que hauran d’aportar-se en la justificació, o si és el cas, en la sol·licitud de subvenció, es realitzarà d’acord amb criteris d’eficiència i economia, havent de justificar-se expressament en una memòria l’elecció quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa.

Article 19. Pagament de les subvencions
1. El pagament de les subvencions i ajudes es realitzarà d’acord amb allò que s’ha disposat per a cada tipus d’ajudes i d’acord amb el que disposa la Llei General de Subvencions i en les següents disposicions comunes.
2. En tot cas, amb caràcter previ al pagament de la subvenció, el beneficiari haurà d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
3. La tramitació del pagament de la subvenció s’iniciarà després de l’aportació per part dels beneficiaris de la totalitat de la justificació de les despeses corresponents i de la comprovació d’allò que s’ha aportat per la direcció general competent en matèria d’internacionalització.
4. El pagament s’efectuarà d’una sola vegada, després de la justificació de les despeses en la forma prevista en la present ordre i la seua comprovació per l’òrgan administratiu competent, per mitjà de transferència bancària al compte de què siga titular l’entitat beneficiària i que estiga donada d’alta en el Sistema d’Informació Pressupostària de la Generalitat.

Article 20. Subcontractació
Es podrà subcontractar l’activitat objecte de la subvenció fins al 100 per cent d’aquesta, quan així s’especifique en la corresponent convocatòria d’ajudes, i en aquest cas caldrà ajustar-se al que disposa l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Els beneficiaris hauran de complir la normativa que se li aplique en matèria de contractació pública.

Article 21. Control i supervisió
1. La comprovació administrativa de la justificació documental de la subvenció concedida es realitzarà per mitjà de la revisió de la documentació que a aquest efecte s’ha establit en les presents bases com d’aportació preceptiva per la persona beneficiària per al pagament de la subvenció.
La falsedat d’alguna de les declaracions responsables donarà lloc al reintegrament de les quantitats percebudes, amb els interessos corresponents, independentment de les sancions, que si és el cas, resulten exigibles.
2. La comprovació material de l’efectiva realització de l’activitat, existència de la condició o compliment de la finalitat, es durà a terme en els termes establits en el pla de control que s’elaborarà a aquest efecte en els termes establits en l’articule 169.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.
3. Per a la comprovació material de l’efectiva realització de l’activitat, s’utilitzarà algun dels següents tipus de control: administratius, sobre el terreny, a posteriori i/o de qualitat.

Article 22. Reintegrament i minoració de les ajudes
1. L’alteració d’alguna de les característiques no substancials de l’actuació aprovada, l’incompliment d’alguna de les condicions establides en la resolució, l’execució inadequada o no execució de part de l’actuació subvencionada, la insuficient justificació d’alguna de les despeses efectivament realitzades o la concessió d’altres ajudes públiques o privades després de la presentació de la sol·licitud, si en el seu conjunt excedeixen dels límits establits, podrà donar lloc a la minoració de la subvenció concedida.
2. L’incompliment pel beneficiari de qualsevol dels requisits, de les condicions i la resta de circumstàncies que van donar lloc a l’atorgament de la subvenció, així com l’incompliment de les obligacions imposades al beneficiari, l’incompliment en l’adopció de les mesures de difusió del finançament públic rebut, la variació de la finalitat de l’actuació o la falta de justificació de la realització d’aquesta en els terminis establits a aquest efecte, donarà lloc a la incoació per l’òrgan competent, del corresponent expedient que podrà finalitzar, si és el cas, amb la resolució de la subvenció i l’arxivament de l’expedient i l’obligació de reintegrar les ajudes percebudes i els interessos de demora des del moment del pagament de la subvenció.
3. El procediment de reintegrament s’ajustarà a les previsions contingudes en l’articule 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.
4. En la tramitació del procediment es garantirà, en tot cas, el dret d’audiència de l’interessat, previst en la legislació bàsica de procediment administratiu comú, pel qual es concedirà als interessats un termini no inferior a 10 dies ni superior a 15 perquè presenten al·legacions o documents i justificants que estimen oportuns.

Article 23. Règim sancionador
S’aplicarà el règim sancionador per la comissió d’infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal que s’estableix en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, a aquells subjectes beneficiaris de subvencions, que siguen responsables d’aquestes, i seran sancionats d’acord amb el que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, i de caràcter procedimental previst en la legislació bàsica de procediment administratiu comú, i en Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del Procediment per a l’Exercici de la Potestat Sancionadora.


DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Documentació
1. En el cas que els documents exigits que han d’acompanyar la sol·licitud de concessió d’ajudes ja estigueren en poder de l’administració actuant, el sol·licitant podrà acollir-se al que estableix la legislació bàsica de procediment administratiu comú, sempre que es faça constar la data i l’òrgan o dependència en què van ser presentats o, si és el cas, emesos i quan no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment a què corresponguen.

2. En els supòsits d’impossibilitat material d’obtindre algun dels dits documents, l’òrgan competent podrà requerir al sol·licitant la seua presentació o, a falta d’això, l’acreditació per altres mitjans dels requisits a què es refereix el document.

Segona. Política de la competència de la Unió Europea
1. En virtut del que estableix l’article 7.3 del Decret 147/2007, de 7 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques, s’assenyala que les ajudes que es concedisquen d’acord amb el que preveu la present ordre, ho seran en el marc del Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOCE L 352/1 de 24 de desembre).

Les ajudes que es puguen concedir no necessiten de la notificació a la Comissió Europea, per no tindre tots els requisits de l’apartat u de l’article 107 de TFUE, atés que les ajudes s’acullen al règim de minimis i pel seu import no suposen un falsejament de la competència que afecte els intercanvis comercials entre els estats membres.
2. Aquest règim d’ajudes no podrà aplicar-se a empreses que operen en els sectors determinats en el punt 1 de l’article 1 del mencionat Reglament, a saber:
a) Les ajudes concedides a les empreses que operen en els sectors de la pesca i l’aqüicultura, regulats pel Reglament (CE) nº104/2000 del Consell.
b) Les ajudes concedides a les empreses dedicades a la producció primària de productes agrícoles.
c) Les ajudes concedides a les empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles, en els casos següents:
i) Quan l’import de l’ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat de productes d’aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades,
ii) Quan l’ajuda estiga supeditada que una part o la totalitat de la mateixa es repercutisca als productors primaris.
d) Les ajudes a activitats relacionades amb l’exportació a tercers països o estats membres, és a dir, les ajudes directament vinculades a les quantitats exportades, a l’establiment i l’explotació d’una xarxa de distribució o a altres despeses corrents vinculades a l’activitat exportadora.

e) les ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en compte d’importats.
3. En tot cas, l’import de les mencionades ajudes no podrà fer que l’import total de les ajudes de minimis que reba l’empresa durant un període de tres exercicis fiscals siga superior al límit de 200.000 euros, que es redueix a 100.000 euros en el cas de beneficiaris que operen en el sector del transport per carretera.
4. Les ajudes de minimis concedides d’acord amb l’esmentat reglament podran acumular-se amb les ajudes de minimis concedides d’acord amb el Reglament (UE) núm. 360/2012 de la Comissió fins al límit màxim establit en aquest últim reglament. Podran acumular-se amb ajudes de minimis concedides d’acord amb altres reglaments de minimis fins al límit màxim pertinent que s’estableix en l’article 3, apartat 2, del Reglament 1407/2013 de la Comissió.
Les ajudes de minimis no s’acumularan amb cap ajuda estatal en relació amb les mateixes despeses subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, si la dita acumulació excedira de la intensitat d’ajuda o de l’import d’ajudes superior corresponent fixat en les circumstàncies concretes de cada cas per un reglament d’exempció per categories o una decisió adoptats per la Comissió. Les ajudes de minimis que no es concedisquen per a costos subvencionables específics, ni puguen atribuir-se a costos subvencionables específics podran acumular-se amb altres ajudes estatals concedides en virtut d’un reglament d’exempció per categories o d’una decisió adoptats per la Comissió.
5. Per a assegurar el compliment de les condicions arreplegades en el punt anterior, s’exigirà als sol·licitants una declaració sobre totes les ajudes públiques que tinguen concedides o sol·licitades per a eixos mateixos costos subvencionables, així com de les ajudes de minimis rebudes durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l’exercici fiscal en curs.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Instruccions
Es faculta la direcció general competent en matèria d’internacionalització per a dictar instruccions i adoptar les mesures que considere oportunes per a l’execució i aplicació d’aquesta orde.

Segona. Entrada en vigor
La present ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 2 d’agost de 2016

El conseller d’Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball,
RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ

linea